BELEDİYE MECLİSİNİN 17.08.2015 TARİHLİ 2.DÖNEM 1. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 7.Haziran.2007 tarih ve 26545 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5675 Sayılı Kanun'un 3.maddesi gereği, 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine eklenen fıkra uyarınca, 2.Dönem 1.Olağanüstü Meclis toplantısını 17.08.2014 PAZARTESİ günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Nuri ÇETİN’in başkanlığında; Üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-GALİP GÜLTEKİN, 3-CAFER CİHAT CEYLAN, 4-BANU AKLINOĞLU, 5-ÖMER FARUK DURMAZ, 6-HALİT OĞUZ ATAKAN, 7-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 8-MUSTAFA AYDIN, 9-FATMA GÜL, 10-FURKAN YILMAZ, 11-MEHMET NACİ PEKCAN, 12-RAMAZAN YILDIRIM, 13-PINAR AKBULUT, 14-SELİM DURMAZ, 15-MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 16- ŞULE UYKUN, 17- SALİH ÖZDEN, 18-ENVER ERDOĞAN, 19-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 20-AHMET ULUCA, 21-SERDA BAL YILDIZ, 22-NEDİM DELEN, 23-CEMAL AYDIN, 24-MUSTAFA EROL, 25-ALİ KORKMAZ 'ın iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Murat HASER, Yusuf SÖKMEN, Merve ÖZÇINAR GÜL’ün izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

Tasfiye Halinde bulunan Çinigar İşletme Birliği’nin İlimiz Gaybiefendi Mahallesi 1739 ada 54 parsel ve 223 ada 42 parsel numaralı taşınmazlardaki 1 / 2 oranındaki hissemiz için tasfiye işleminin tamamlanma sürecine kadar olan ve sonrasındaki süreç için yetki konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kütahya İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 10.06.2015 tarih ve 7248 sayılı yazılarında; T.C. Çinigar İşletme Birliği 1580 Sayılı Belediye Kanunu'nun (eski) 133 ve müteakip maddelerine istinaden 1966 yılında Kütahya İl Özel İdaresi ve Kütahya Belediyesi'nin % 50'şer hisseleri oranında 1.000.000,00 TL. sermaye ile kurulduğu, T.C. Çinigar İşlerme Birliği Meclisi'nin 18.09.2014 tarih, 2014/09 sayılı kararı ile 31.10.2014 tarihi itibariyle Birliğin fesih kararının alındığı ve İşletme Birliği Tüzüğü'nün 37. maddesinde belirtilen 'tasfiye işlemleri en geç bir yıl içerisinde sonuçlandırılır' hükmüne istinaden tasfiye işlemlerinin 31.10.2015 tarihi  itibariyle sonuçlandırılması gerektiği belirtilmektedir.

            Tasfiye Halinde T.C. Kütahya Çinigar İşletme Birliği'nin 04.05.2015 tarih ve 63 sayılı yazılarında ise; Kurumlar Vergisi Kanununa tabi bir Kurum olan Çinigar İşletme Birliği'nin toplam 16.622,54 m2.lik gayrimenkulü üzerinden hesaplanan 6.333.915,00 TL. tutarındaki Kurumlar Vergisi'nin hissemize düşen kısmının (1/2 oranında 3.166.957,50 TL.) Belediyemizce Tasfiye Halinde Çinigar İşletme Birliğinin Ziraat Bankası Merkez Şubesi'nde bulunan TR86 0001 0001 7935 0910 2250 01 IBAN no.lu hesaplarına yatırılması talep edilmektedir.

            Kütahya İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 10.06.2015 tarih ve 7248 sayılı yazısında da belirtilen tasfiye işleminin tamamlanma sürecine kadar (31.10.2015), İlimiz Gaybi Efendi Mahallesi, 1739 ada, 54 parsel ve 223 ada, 42 parsel numaralı taşınmazlardaki hissemiz için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Belediye Meclisi'nini Görev ve Yetkileri Başlıklı 18. Maddesi (e) bendi (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, takas, trampa, tahsis, satış, kat  karşılığı,  yap-işlet devret  modeli,  vb.  ile   ihale   edilmesi    gerektiğinde anlaşma, şartname, 

sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması, vb. tüm bu hususlar  ve  işlemler  için  Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na yetki   verilmesine;  

  Tasfiye    süreci   tamamlandıktan   sonrasında   hissemiz için ; yine  5393  Sayılı  Belediye Kanunu'nun Belediye Meclisi’nin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18. Maddesi (e) bendi (Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç durulmaması halinde tahsisin kaldırılması; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, takas, trampa, tahsis, satış, kat karşılığı, yap-işlet-devret modeli, vb. ile ihale edilmesi gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm bu hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

31. Aktarma cetveli konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Emlak İstimlak Müdürlüğü Bütçesi  03.04.03.90 Diğer Vergi Resim Harçlar ekonomik kodundaki ödeneğin yıl sonuna kadar yetersiz kalacağı, Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesi 06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri ekonomik kodundaki ödeneğin yıl sonunda artacağından dolayı 3.200.000,00 TL’nin Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne aktarılabileceği müdürlüklerce bildirilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinde “Bütçede Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır” denilmektedir.

Yine Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 38. Maddesinde “(1) Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla “09-Yedek Ödenek” tertibine bütçe gelirleri toplamının %10’undan fazla olmamak kaydıyla ödenek konulur. 09-Yedek Ödenek tertibi altındaki yedek ödenek dışındaki diğer tertiplere konacak yedek ödenekler konulduğu amaç dışında kullanılamaz. Bu tertipten diğer tertiplere aktarma encümen kararıyla yapılır.”

(2) Bu amaçla bütçede gerekli tertipler açmaya, bu tertiplere aktarma yapmaya ve tertiplerden yapılacak ödemelerin yer ve esaslarını tespite encümen yetkilidir”. Hükmü gereğince.

            Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu ekli cetvelde belirtilen,1 adet Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinden 3.200.000,00TL’nin tenziline. 1 adet  Görev Giderleri tertibine 3.200.000,00 TL’nin ilavesine aşağıda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

31. AKTARMA CETVELİ

SIRA

KURUM KOD

KURUM ADI

F.K

FONK KOD

EKO KOD

HESAP ADI

İLAVE

TENZİL

1

46430230

Emlak İstimlak Müdürlüğü

5

06.2

03.04

Görev Giderleri

3.200.000,00

 

2

46430231

Fen İşleri Müdürlüğü

5

04.4.3

06.05

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

 

3.200.000,00

 

TOPLAM

3.200.000,00

3.200.000,00

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili                             Katip                                Katip

Nuri ÇETİN                                                       Şule UYKUN                    Furkan YILMAZ

Belediye Meclis Üyesi