BELEDİYE MECLİSİNİN 05.01.2016 TARİHLİ 3.DÖNEM  1. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem 1. olağan toplantısını Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 05.01.2016 Salı  günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN,  5-BANU AKALINOĞLU, 6-ÖMER FARUK DURMAZ,  7- HALİT OĞUZ ATAKAN,8- EBUBEKİR ERDOĞMUŞ,        9-MUSTAFA AYDIN, 10- FATMA GÜL, 11-FURKAN YILMAZ,12-MEHMET NACİ PEKCAN, 13-RAMAZAN YILDIRIM, 14-PINAR AKBULUT, 15-SELİM DURMAZ, 16- MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 17-MURAT HASER, 18- SALİH ÖZDEN, 19- ENVER ERDOĞAN 20-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 21- AHMET ULUCA, 22-SERDA BAL YILDIZ, 23-NEDİM DELEN, 24-CEMAL AYDIN, 25-YUSUF SÖKMEN,              26- EROL MERCAN,  27-MUSTAFA EROL,  28- AHMET UYGAR, 29-GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE 'ın iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Şule UYKUN, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU’ nun izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun  29. Maddesi gereğince Meclis Başkanı ;

1-Belediye Meclis Üyesi Erol AKDEMİR’in istifasıyla Şerife ŞAĞBAN’ görevlendirilmiş, Şerife ŞAĞBAN’ın da istifasıyla boşalan meclis üyeliğine Gülşah ARIKAN AKANDERE görevlendirilmiştir.

            2-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereği “Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” hükmüne istinaden

Hakan KEF İşletme ve İştirakler Müdürü

Sinan SUNAR Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak atamaları yapılmıştır.“diyerek Meclisi Bilgilendirdi. 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeleri tek tek okundu ve ;

-  Kütahyamızın adını duyuran, tanıtımını yapan her türlü, kültür, sanat, turizm ve tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Mustafa Kalyon’ un “ Son Osmanlılar” ve “Selçuklu- Germiyan ve Osmanlı Eserleri” adlı kitaplarının basımı,

            - Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2016 yılında ödenecek maktu fazla mesai ücretinin tespit edilmesi,

            - Belediyemizce 2016 yılı itibariyle ihdas edilen 2 adet müdürlüğe ana hizmet binamızda yer bulunmadığından, muhtelif yerlerde tahsis edilen taşınmazlarımızın tahsislerinin iptal edilmesi,

            - Belediyemizin AB hibe fonlarından yararlanarak kurduğu Kadın İş Geliştirme Merkezi’nin büyümesi, hibe ve kredilere başvurabilmesi, hizmetlerinde daha başarılı olabilmesi için; mali açıdan Sosyal ve İktisadi İşletme Birimi’ne, İdari açıdan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlanması,

            - Devlet Demir Yolları İşletmesi genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında İmzalanan mütabakat gereği Belediyemiz sınırları içerisinde 5 bölgedeki hemzemin geçitlerin alt ve üst geçite dönüştürülmesi hakkında kamulaştırma işlemleri,

            - 5957 Sayılı Hal Kanunu gereğince alınacak 2016 yılı teminat bedellerinin tespiti,  

- ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş’ nin daveti üzerine, yol ekipmanlarının Danimarka ve İsveç fabrikalarına 01.02.2016 – 05.02.2016 tarihlerinde inceleme yapmak üzere Destek Hizmetler Müdürü İsmail YAŞA’nın görevlendirilmesi ve kanuni harcırahlarının Belediyemizce karşılanması,

-  İlimiz Merkez Okçu Mahallesi 3670 ada 8 parselin bulunduğu alanda, ilave imar planı yapımı

-  İlimiz Merkez Bölcek Mahallesi 3939 ada, 12 parselde İmar Planı ön izni talebi,

- İlimiz Merkez Okçu Mahallesi, J23b09b3c-d pafta, 3729 ada, 19 parsel güneyinde bulunan sahada imar planı değişikliği,

-  İlimiz Pirler Mahallesi 28 Pafta, 106 ada, 57 parseldeki taşınmazın kamulaştırılması

- Kütahya Spor Kulübüne yardım yapılması konularının gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

- Meclis Üyelerimizden MHP Grubunun vermiş olduğu 05/01/2016 tarih ve Ö.2016/1 sayılı “Bazı cadde ve sokaklarda trafik ve park sorunu” konulu önerge okundu ve gündeme alınmasını oylamaya sundu,  işaretle yapılan oylama sonucunda üyelerden, KAMİL SARAÇOĞLU, MEHMET ÖZDOĞAN, NURİ ÇETİN, GALİP GÜLTEKİN, CAFER CİHAT CEYLAN,  BANU AKALINOĞLU, ÖMER FARUK DURMAZ,  HALİT OĞUZ ATAKAN, EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, MUSTAFA AYDIN, FATMA GÜL, FURKAN YILMAZ, MEHMET NACİ PEKCAN, RAMAZAN YILDIRIM, PINAR AKBULUT, SELİM DURMAZ,  MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, MURAT HASER’in ‘’RED’’ oylarına karşılık oy çokluğu ile gündeme alınmamasına karar verildi.

 

           Bilgi İşlem Müdürlüğü’nce hazırlanan Belediyemiz yapımı tamamlanan ve devam eden projeler ile ilgili 2015 yılı belediyemiz çalışmalarına ait video gösterimi yapıldı; 

Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu' na gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra (Meclis Başkanı oyların sayımı için tasnif heyetinin oluşturulmasını istedi ve tasnif heyetine Pınar AKBULUT,Yusuf SÖKMEN’i görevlendirdi) konuyu oya sundu ve;       

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'inci maddesine istinaden, yapılan gizli oylama sonucuna göre;

            Denetim Komisyonu üyeliğine;

            1- Nuri ÇETİN                         ______ 23 oy,

            2-  Halit Oğuz ATAKAN           23 oy,

            3-  Mehmet. Naci PEKCAN     23 oy,

            4-  Salih ÖZDEN                     19 oy,

            5-  Mustafa EROL                   19 oy'la seçilmiş olup;

            Denetim Komisyonun'da uzman kişinin görevlendirilmesine gerek olmadığına,  seçilen komisyonun çalışmasını kırkbeş (45) iş günü içinde tamamlayıp buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığı'na sunmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

             2016 yılı sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından  ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediyemizce Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi konusunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesinin 3.fıkrasında;

“Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 (%25) fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur.” hükmü uyarınca;

Belediyemiz bünyesinde 2016 yılında ekli cetvelde gösterilen mevcut kadrolar karşılığı çalıştırılması uygun görülenler ile ihtiyaç duyulması halinde yeni sözleşmeli personel çalıştırılması halinde , ekli cetvelde sunulan Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

              GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: 

            Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Biriminden hizmet alan (Sokakta çalışan/çalıştırılan ve risk altındaki çocuklar) 35 çocuğun okullarına devamlılıklarında ve kurumlarında gerçekleştirilen aktivitelere katılımlarının sağlanması ve takibi için ulaşım yardımı yapılması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Eğitim Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün 16.12.2015 tarih ve 1166 sayılı yazıları görüşülmüş olup;

             Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Eğitim Hizmet Merkezi Eğitim Danışmanlık Biriminden hizmet alan (sokakta çalışan/çalıştırılan ve risk altındaki çocuklar) 35 çocuğun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14 ve 75 maddelerine istinaden okullarına devamlılıklarında ve kurumlarında gerçekleştirilen aktivitelere katılımlarının sağlanması ve takibi için haftalık 12 binişlik şehir içi ulaşım yardımı yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

            GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN:

             Belediyemiz Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğünce gelir durumu iyi kişilere yapılacak olan evde temizlik hizmetinin gelir tarifesine eklenmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediyemiz  tarafından kimsesiz, yaşlı, ihtiyaç sahibi durumda olan kişi ve ailelere ücretsiz evde temizlik hizmeti verilmekte olup; bazı vatandaşlarımız; ekonomik durumu iyi olmasına rağmen evde temizlik hizmeti alma noktasında sıkıntı çektiğini dışarıdan bu hizmeti profesyonelce yapan güven verici kişi ve firma bulamadığını ifade ederek ücreti mukabilinde belediyemizden evde temizlik hizmeti talep etmektedirler.

 Gelir düzeyi (Sosyal destek verilebilirlik sınırı üzerinde ) iyi olan vatandaşlarımız için evde temizlik ücretinin temizlik malzemesi hariç olmak üzere 150,00 (Yüz Elli) TL (KDV dahil) olmasına;

Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih ve 440 sayılı kararı ile kabul edilen 2016 yılı gelir tarifesinin ‘’Evde Temizlik Ücreti’’ başlığına eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

             GÜNDEMİN 5 .MADDESİNİN: 

         İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Şehrimizde bulunan Ahmet DERİN Caddesi isminin Ahmet Derin Bulvarı olarak değiştirilmesi, Enne Mahallesinde bulunan isimsiz  caddelere isim verilmesi ve Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

              GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN:

             Belediye Meclisinin 01/12/2015 tarih ve 444 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisinin 01.12.2015 tarih 444 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen Şehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili komisyon raporu  incelenmiş olup;

-Kumarı Mahallesinde isimsiz bulunan caddelere “Çolak Ömer Caddesi, Karaoğlan İbrahim Caddesi, Kasap Ahmet Caddesi, Hacı Süleyman Caddesi ” isimlerinin verilmesine,

-Kumarı Mahallesinde isimsiz sokaklara “1.Kumarı Sokak, 2.Kumarı Sokak, 3.Kumarı Sokak, 4.Kumarı Sokak, 5.Kumarı Sokak, 6.Kumarı Sokak, 7.Kumarı Sokak, 8.Kumarı Sokak, 9.Kumarı Sokak, 10.Kumarı Sokak ” isimlerinin verilmesine,

-Dumlupınar Mahallesinde isimsiz bulunan sokaklara “1.Nil Sokak, 2.Nil Sokak ,3.Nil Sokak” isimlerinin verilmesine,

-Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü karşısında isimsiz bulunan sokaklara “1.Beyaz Lale Sokak, 2.Beyaz Lale Sokak, 3.Beyaz Lale Sokak, 4.Beyaz Lale Sokak, 5.Beyaz Lale Sokak, 6.Beyaz Lale Sokak” isimlerinin verilmesine,

-Kirazpınar Mahallesi, Dumlupınar Üniversitesi, Merkez Kampüsü karşısında isimsiz bulunan sokaklara “1.Karadeniz Sokak, 2.Karadeniz Sokak, 3.Karadeniz Sokak, 4.Karadeniz Sokak, 5.Karadeniz Sokak, 6.Karadeniz Sokak, 7.Karadeniz Sokak, 8.Karadeniz Sokak” isimlerinin verilmesine,

-Kirazpınar Mahallesi, Dumlupınar Üniversitesi, Merkez Kampüsü karşısında isimsiz bulunan sokaklara “1.Akdeniz Sokak, 2.Akdeniz Sokak, 3.Akdeniz Sokak, 4.Akdeniz Sokak, 5.Akdeniz Sokak, 6.Akdeniz Sokak, 7.Akdeniz Sokak, 8.Akdeniz Sokak, 9.Akdeniz Sokak, 10.Akdeniz Sokak, 11.Akdeniz Sokak”  isimlerinin verilmesine,

-Kirazpınar Mahallesi, Dumlupınar Üniversitesi, Merkez Kampüsü karşısında isimsiz bulunan caddelere  “Semerkant Caddesi, Mostar Caddesi, Mohaç Caddesi” isimlerinin verilmesine,

-Kirazpınar Mahallesi, Dumlupınar Üniversitesi, Merkez Kampüsü karşısında isimsiz bulunan bulvarlara  “Melikşah Bulvarı, Şeyh Şamil Bulvarı” isimlerinin verilmesine,

-Andız Mahallesi, Dumlupınar Üniversitesi, Merkez Kampüsü karşısında isimsiz bulunan sokaklara “1.Ege Sokak, 2.Ege Sokak, 3.Ege Sokak” isimlerinin verilmesine,

-Yoncalı Mahallesinde isimsiz bulunan Sokaklara  “Örnek Sokak, Sarı Saltuk Sokak”  isimlerinin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

              GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN:

             Belediyemize ait yeni logo tasarlanması için yarışma düzenlenmesi ve 1. olan esere 10.000 TL ödül verilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesi (n) fıkrası “Meydan,  cadde,  sokak,  park,  tesis  ve  benzerlerine  ad  vermek;  mahalle  kurulması,  kaldırılması,  birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.”  ve 81.maddesi   “Cadde,  sokak,  meydan,  park,  tesis  ve  benzerlerine  ad  verilmesi  ve  beldeyi  tanıtıcı  amblem,  flama  ve benzerlerinin  tespitine  ilişkin  kararlarda;  belediye  meclisinin  üye  tam  sayısının  salt  çoğunluğu,  bunların  değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır…….” hükmü gereğince;

          Gelenekten beslenerek kendini geleceğe taşıyan kuruluşun ve kurtuluşun yaşandığı, sürekli yenilenen gençleşen, hem kültürel hem tarihi değerleri, hem çağdaş nitelikleriyle yüksek yaşam standartlarına sahip ve örnek bir şehir olma yolunda kendini sürekli geliştiren Kütahya'nın bu özelliklerini yansıtacak ve Belediye logosu olarak kullanılacak özgün bir amblem/logo için logo tasarım yarışması yapılmasına;

Yarışma sonucunda 1. olan esere 10.000,00 TL (OnbinTürkLirası)  ödül verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN:

 Belediyemiz Yeni Kültür ve Ticaret Merkezi’ne ‘’Hezar Dinari Kültür Merkezi’’ isminin verilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. ve 81. maddeleri gereğince, Selçuklu Hükümdarlarından Kütahya'yı Fetheden Komutan Hezâr Dinari isminin,  Kütahya Belediyesi Yeni Kültür ve Ticaret Merkezi'ne verilerek yeni isminin ''Kütahya Belediyesi Hezâr Dinari Kültür Merkezi'' olarak değiştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN: 

            İlimiz Merkez, Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada, 4 parselde imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Merkez Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada, 4 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

24.11.2015 tarih, 5211 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçede; Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada, 4 parselde imar planı değişikliği yapılarak konut alanına çevrilmesi talep edilmektedir.

Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada, 4 parsel alanında uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı, Bitişik nizam 3 kat konut alanı ve yol alanı lejandlı sahalar bulunmaktadır. Belediye Hizmet Alanı lejandlı sahanın konut alanına dönüştürülmesi halinde donatı alanı miktarı azalacağından ve yoğunluk artışı meydana geleceğinden dolayı; Meydan Mahallesi, 23 pafta, 126 ada, 4 parselde talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 2862 ada, 1-2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 2862 ada, 1-2 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

 25.11.2015 tarih, 5246 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 2862 ada, 1-2 parsel alanında uygulama imar planında 5 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, TAKS: 0.30, KAKS: 0.90, Ayrık Nizam 3 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanda nazım imar planında 

Gelişme konut alanları (alçak yoğunluk) lejandlı alan bulunmaktadır. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 2862 ada, 1-2 parsel alanında yapılaşma koşullarının 5 m. ön, 3 m. yan bahçe, TAKS: 0.30, KAKS: 0.90, Ayrık Nizam 2 kat, H: 8.50 m., T2 olarak değiştirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9420,31 – NİP-9422,35) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN11 .MADDESİNİN:

 

            Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih, 371 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde bulunan Karakol Alanı lejandlı sahanın İbadet Yeri lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik 2550_1 ve 2550_A nolu imar planı değişikliğine yönelik askı süresi içinde gelen İl Emniyet Müdürlüğü'nün 05.11.2015 tarih, 91760 sayılı yazısı ve 19.10.2015 tarih, 4627 kayıt nolu dilekçe ile askı süresi dışında gelen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 18.11.2015 tarih, 12233 sayılı yazısının değerlendirilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih, 371 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde bulunan Karakol Alanı lejandlı sahanın İbadet Yeri lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik 2550_1 ve 2550_A nolu imar planı değişikliğine yönelik askı süresi içinde gelen İl Emniyet Müdürlüğü'nün 05.11.2015 tarih, 91760 sayılı yazısı ve 19.10.2015 tarih, 4627 kayıt nolu dilekçe ile askı süresi dışında gelen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 18.11.2015 tarih, 12233 sayılı yazısının değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN:

 

            Toprak Koruma Kurulunda görüşülmekte olan; Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih, 463 sayılı ve 02.04.2013 tarih, 183 sayılı kararı ile imar planı yapımı için ön izin verilen Bölcek Mahallesi yerleşik alanına birleşik sahaların tekrar değerlendirilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Toprak Koruma Kurulu’nda görüşülmekte olan; Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih, 463 sayılı ve 02.04.2013 tarih, 183 sayılı kararı ile imar planı yapımı için ön izin verilen Bölcek Mahallesi yerleşik alanına birleşik sahaların tekrar değerlendirilmesi, dosyası incelenmiş olup yapılan görüşmeler sonucunda;

Toprak Koruma Kurulu’nun 16.11.2015 tarihli toplantısında Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih, 463 sayılı kararı ve 02.04.2013 tarih, 183 sayılı kararı ile imar planı yapımı için ön izin verilen Bölcek Mahallesi yerleşik alanına birleşik sahaların tekrar değerlendirilmesi istenmiştir. Konu etüd edilmiştir. Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih, 463 sayılı kararı ile; Bölcek Mahallesi yerleşik alanına birleşik sahalarda plan bütünlüğünün sağlanması açısından konut ve kentsel sosyal teknik altyapı alanları olarak ilave imar planı yapımı için ön izin verilmişti. Söz konusu sahanın bir bölümünde ise Belediye Meclisinin 02.04.2013 tarih, 183 sayılı kararı ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları ve kentsel sosyal teknik altyapı alanları olarak ilave imar planı yapımı için tekrar ön izin verilmişti. Ön izin verilen sahalar Bölcek Mahallesi’nden geçen kanal ve yolun oluşturduğu hat sınır kabul edilerek; bu sınır ile kent imar planları ve Bölcek Mahalle yerleşik alanı arasında kalan plansız sahalardan meydana gelmekte olup; toplamda yaklaşık 52 hektar büyüklüğündedir. Ön izin verilen sahaların 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesi (d) bendi gereğince tarım dışı amaçla kullanılabilmesi için 04.11.2013 tarih, 6680 sayılı yazımızla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne müracaat edilmiştir. Diğer taraftan, daha önce kent bütününe yönelik imar planları ile Dumlupınar Üniversitesi Yerleşik Alanı arasında, Tavşanlı Karayolu Çevresi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı çalışması kapsamında 1. ve 2. etap araştırma sınırı içinde kalan sahaların 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. maddesi (d) bendi gereğince tarım dışı amaçla kullanılmasına Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 01.09.2006 tarih, 65707 sayılı yazısı (1. etap için) ve 21.03.2007 tarih, 1158 sayılı yazısı (2. etap için) ile izin verilmişti. Tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verilen bu sahaların bir kısmının, yukarıda açıklanan Bölcek Mahalle yerleşik alanına birleşik ön izin verilen yaklaşık 52 hektarlık sahanın bir kısmını da kapsadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, yukarıda açıklanan Bölcek Mahallesi yerleşik alanına birleşik ön izin verilen yaklaşık 52 hektarlık sahanın bir kısmının daha önce tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verilmiş olmasına rağmen; sehven yapılan hatadan dolayı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne 04.11.2013 tarih, 6680 sayılı yazımızla müracaat edilen saha içerisinde tekrar yer aldığı görülmüştür. Bu nedenlerle Toprak Koruma Kurulunda görüşülmekte olan; Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih, 463 sayılı kararı ve 02.04.2013 tarih, 183 sayılı kararı ile imar planı yapımı için ön izin verilen Bölcek Mahallesi yerleşik alanına birleşik yaklaşık 52 hektarlık sahanın tekrar değerlendirilerek; bu saha içerisinde daha önce tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verilen kesimlerin çıkarılması gerekmektedir. Buna göre:

Ön izin verilen sahalardan Bölcek Mahalle yerleşik alanı ile DSİ Makine İkmal Tesisleri arasında kalan yaklaşık 16 hektar büyüklüğündeki sahanın kuzey bölümünü oluşturan yaklaşık 10.8 hektarlık kesim, Tavşanlı Karayolu Çevresi 1. ve 2. etap ilave imar planı çalışması kapsamında daha önce tarım

dışı amaçla kullanılmasına izin verildiğinden; bu kısmın tarım dışı amaçla kullanılması talep edilen yaklaşık 52 hektarlık sahadan çıkarılmasına;

Ön izin verilen sahalardan Bölcek Mahalle yerleşik alanı ile imar planında İl Müftülüğü Tesisleri ve Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahalar arasında kalan yaklaşık 11.2 hektar büyüklüğündeki sahanın kuzeydoğu bölümünü oluşturan yaklaşık 3.5 hektarlık kesim, Tavşanlı Karayolu Çevresi 2. etap ilave imar planı çalışması kapsamında daha önce tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verildiğinden; bu kısmın tarım dışı amaçla kullanılması talep edilen yaklaşık 52 hektarlık sahadan çıkarılmasına;

Belediye Meclisinin 02.04.2013 tarih, 183 sayılı kararı ile Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları ve kentsel sosyal teknik altyapı alanları olarak ilave imar planı yapımı için verilen ön iznin iptal edilmesine;

Diğer ön izin verilen sahalar sabit tutularak; söz konusu Bölcek Mahallesi yerleşik alanına birleşik yaklaşık 52 hektar büyüklüğündeki saha içerisinden, yukarıda açıklanan nedenlerle çıkarılan, toplam 14.3 hektarlık saha çıkarıldıktan sonra geriye kalan toplamda yaklaşık 37.8 hektarlık sahanın konut ve kentsel sosyal teknik altyapı alanları olarak ilave imar planı yapımı için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesi (d) bendi gereğince tarım dışı amaçla kullanılabilmesi için Toprak Koruma Kuruluna müracaat edilmesine;

Bu hususlara ilave olarak; halihazırda yapılaşma olduğu tespit edilen Bölcek Mahallesi, 3987 ada, 108, 109 nolu parsel alanlarının (yaklaşık 0.19 hektar) konut olarak ilave imar planı yapımı için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesi (d) bendi gereğince tarım dışı amaçla kullanılabilmesi için Toprak Koruma Kuruluna müracaat edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 254 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Merkez, Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 254 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 10 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 10 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 16 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 16 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 31 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 31 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Bölcek Mahallesi, 3976 ada, 32 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Bölcek Mahallesi, 3976 ada, 32 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN:

 

İlimiz Merkez, İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 8-34 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 8-34 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Servi Mahallesi, 19 pafta, 665 ada, 153 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Merkez, Servi Mahallesi, 19 pafta, 665 ada, 153 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Bölcek Mahallesi, J23b09b2c pafta, 3976 ada, 30 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Merkez, Bölcek Mahallesi, J23b09b2c pafta, 3976 ada, 30 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1463 ada, 3-4 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

     İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1463 ada, 3-4 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.1-19.O.4 pafta, 1936 ada ,142 parselde imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1-19.O.4 pafta, 1936 ada, 142 parselde imar planı değişikliği konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Müdürlüğümüze iletilen, 28.12.2015 tarih, 5811 kayıt nolu dilekçe; ''Kütahya ili Yıldırım Beyazıt Mah. 19.O.4-18.O.1 pafta, 1936 ada, 142 parselde bulunan taşınmazıma otel yapmak istiyorum. Saçak seviyesinin kat adedi sabit kalmak şartı ile Zafer Kalkınma Ajansındaki kat yüksekliği kadar yükseltilmesini istiyorum.'' şeklindedir.

Söz konusu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1936 ada, 142 nolu parsel alanında; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Askeri Alanlar lejandlı saha, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise Ticaret ve Otel Alanı Hmax:13.50 m, (4 Kat), (TAKS:0.35, KAKS:1.40) lejandlı alan bulunmaktadır. 

Plan değişikliği ile, söz konusu parselin; Ticaret ve Otel Alanı, (TAKS:0.35, KAKS:1.40) sabit tutularak, ''Otel yapılması halinde, Hmax:20.00 m, (4 Kat), Otel yapılmaması halinde, Hmax:13.50 m, (4 Kat)'tır.'' şeklinde plan notunun oluşturulması yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında da değişikliklerin yapılması, yönlerindeki Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin (UİP-9421,22 – NİP-9422,36) , 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

  

GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, İnköy Mahallesi 5052 parsel ve 4258 ada 2 parsellerde İmar Planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, İnköy Mahallesi 5052 parsel ve 4258 ada 2 parsellerde İmar Planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Gaybiefendi Mahallesi J23b10b 3a paftada yol ve kavşak alanı düzenlenmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez Gaybiefendi Mahallesi J23b10b3a paftada yol ve kavşak alanı düzenlenmesi konusu görüşülmüş olup; yapılan görüşmeler sonunda;

Daha önceden İmar ve Bayındırlık Komisyonu’muzun 20.10.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantısında Tavşanlı yolu üzerinde yol alanı ve kavşak düzenlenmesi konusu görüşülüp, Fen İşleri Müdürlüğüne iletilmesi ve Fen İşleri aracılığıyla Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne iletilmesi uygun görülmüştü. Bahse konu çalışma Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne iletilmiş olup; Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü'nün 16.11.2015 tarih 224043 sayılı yazılarında “ ... planın yazımız ekinde gönderildiği şekilde revize edilmesi (Kütahya Tavşanlı yolundan tek şerit ve rotary çapının 14 m alınması hususu) gerekli görülmekte olup söz konusu düzenlemenin gerektireceği imar değişikliği kamulaştırma işleri ve kavşak imalatının idaremizden izin alınarak Belediyenizce yapılması...”  şeklindedir.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün yazılarında belirtilen değişikliklerin düzenlenerek yol ve kavşak alanı imar planı değişikliğinin (UİP-9420,32 – NİP-9422,37) ; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Yeni Bosna Mahallesinde kullanılmayan atıl vaziyette bulunan okul binalarının bulunduğu alana, Belediye hizmet alanı düzenlenmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez Yeni Bosna Mahallesinde Mevzi Uygulama İmar planı yapımı ile ilgili müracaat konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

Yeni Bosna Mahallesi’ndeki eski okul binalarının bulunduğu alan ile ilgili olarak 04/11/2015 tarih 2753 sayılı Yeni Bosna Mahalle Muhtarlığı’nın dilekçesi etüd edilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’muzun 17.11.2015 tarihli toplantısında uygun görülen Mevzi Nazım ve Uygulama İmar Planı hakkında; Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görüş alınması Komisyonumuzca istenmişti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün konu ile ilgili 10/12/2015 tarih E.12719432 sayılı görüş yazısı etüd edilmiştir. Söz konusu yazıda  “... eski okul binalarının bulunduğu alanın Belediye Hizmet Alanı (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez) olarak planlanması yönündeki İmar Planının, ileriki yıllarda okul yapımına ihtiyaç duyulduğunda , okul yapılabilecek alanın ayrılması kaydıyla uygulanmasında Müdürlüğümüzce sakınca görülmemektedir.” denilmektedir.

Söz konusu eski okul binalarının bulunduğu alan Belediye sınırları dahilinde Yeni Bosna Mahalle Yerleşik alanları içerisinde, nazım ve uygulama imar plansız alanlarda kalmaktadır. Bahse konu Yeni Bosna Mahalle Yerleşik Alanlarında İmar Planı Çalışması için kurum ve kuruluş görüşleri etüd edilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görüşüne istinaden de; Yeni Bosna Mahalle Yerleşik Alanı Nazım ve Uygulama imar planı yapımı çalışmasında mahalle içerisinde yeni okul alanı düzenlenebilecektir. 

Yeni Bosna Mahalle yerleşik alanında eski okul binalarının bulunduğu alanda; Belediye Hizmet Alanı (İdari Sosyal ve Kültürel Merkez),(T.A.K.S:0.50 K.A.K.S:2.00 Serbest Nizam Yençok:16.50 m. (4 Kat)) lejandlı düzenlenmesi yönündeki 1/5000 ölçekli Mevzi Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Mevzi Uygulama İmar Planının (UİP-16766 – NİP-16767) , 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

             

GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Ali Paşa Mahallesi 5 pafta 544 ada 163 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Merkez, Ali Paşa Mahallesi 5 pafta, 544 ada, 163 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere  İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 554 ada, 55 parselde imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 554 ada, 55 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN:

 

            Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin , 2015/1231 Karar, 2014/1007 Esas Nolu Kararına istinaden; Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih, 227 sayılı kararıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1-17.Ö.4 paftada karayolu bölgesinde onaylanan, 2413 işlem nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin , 2015/1231 Karar, 2014/1007 Esas Nolu Kararına istinaden; Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih, 227 sayılı kararıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1-17.Ö.4 paftada karayolu bölgesinde onaylanan, 2413 işlem nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih, 227 sayılı kararıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1-17.Ö.4 paftada karayolu bölgesinde, yol düzenlemelerini içeren, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün 26.03.2014 tarih, 53003 sayılı yazısıyla da uygun görülen projenin, aynı şekilde uygulama imar planlarına aktarılmasına ilişkin 2413 işlem nolu uygulama imar planı değişikliği; onaylanmıştı. Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2015/1231 Karar, 2014/1007 Esas Nolu Kararında ; “........“Plan tadilatı kapsamında yapılan ayrılma kesiminin, mevcut kavşaktan yaklaşık 280 m sonra ayrılmaya başlamakta ve 160 m uzunluğunda bir ayrılma şeridi ile yan yola iç yarıçapı 10 m'nin altında olan bir kurp ile bağlanmakta olduğu, kurp yarıçapının küçük olmasından dolayı, otobüs, treyler ve kamyon gibi taşıtların sağa ve sola dönüşleri nizami bir şekilde gerçekleşemediği ve trafik güvenliğini azaltıcı bir şekilde manevra yapma zorunluluğunun ortaya çıktığı, dönüş yarıçapının az olmasından dolayı , kurp içerisinde yaklaşık 10 metre şerit genişliği olacak şekilde genişletme yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığı, bunun ise söz konusu bağlantının ters yönde de kullanılması sorununu ortaya çıkardığı , bu şekilde ana yol üzerinde trafik kazalarının oluşmasına sebebiyet verebileceği, bu haliyle yapılan uygulamanın trafik güvenliği ve yol geometrik standartları açısından uygun olmadığı,.....”...... dava konusu meclis kararı ile karayolu bölgesinde yol düzenlemesine ilişkin yapılan plan tadilatının ulaşım ve trafik güvenliği açısından sakınca teşkil ettiği, plan tadilatını yapılmasını gerektirecek teknik şartların ve ihtiyaçların olmadığı, yapılan tadilatın mevzuata ve standartlara uygun yapılmadığı, plan tadilatının planlama ve şehircilik ilkeleri ile kamu yararı bakımından hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,....”  denilmiştir.

İmar planı değişikliğinde; ayrılma şeridi ile yan yola iç yarıçapı 10 metrenin altında olan bir kurp ile bağlantı olduğu belirtilmiştir. İmar planı değişikliğinde Karayolundan giriş (katılma) olan bu bölümde, refuj kalınlığı 15 metre civarındadır. Yapılan plan tadilatının mevzuata uygun yapılmadığı açıklanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 16.01.2015 tarih, 8901 sayılı yazısında, imar planı değişikliği yapılan sahanın da yer aldığı 27, 9 km.lik kesimde; Karayolları Trafik Kanunu’nun 17. ve 18. Maddeleri gereğince, belirtilen kesimde Karayolunda Yapılacak ve Açılacak Tesisler İçin Kuruluşlarından izin veya uygun 

görüşün alınması, yapılacak her türlü imar planı revizyonu ve değişikliğinde 3194 Sayılı İmar Kanunu ve bağlı Yönetmelikleri gereği kuruluşlarından görüş alınmasının gerektiği, açıklanmıştır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesi, imar planı değişiklikleri konusunda; “İmar planlarında Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan karayollarında yapılacak her türlü değişiklikte bu Kuruluştan alınacak görüşe uyulur.” hükmü yer almıştır. Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin 1.inci maddesinde de bu yönetmeliğin Karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine elli metre mesafe içinde uygulanacağı açıklanmıştır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün 26.03.2014 tarih, 53003 sayılı yazısıyla da uygun görülen projenin, aynen imar planına aktarılmasına ilişkin imar planı değişikliği, imar plan müellifi; Y.Mimar – Şehir Pl. Doktoru A Grubu Planlama Belgeli P. SÖKMEN tarafından da 16.07.2014 tarihli raporla uygun görülmüştür.

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/1231 Karar, 2014/1007 Esas Nolu Kararına istinaden; Belediye Meclisimizin 05.08.2014 tarih, 227 sayılı kararının ve ilgili Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.Ö.1-17.Ö.4 paftada karayolu bölgesinde, yol düzenlemelerini içeren, 2413 işlem nolu imar planı değişikliğinin iptal edilerek, Karayoluyla bağlantı olmayacak şekilde yol düzenlemeleri içeren uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-3872,2) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

             

GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 91 pafta, 536 ada, 10 nolu, 546 ada, 5 ve 6 nolu, 804 ada, 29 nolu parsel alanlarında ve 73 pafta, 920 ada batısında  imar planı değişiklikleri konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 91 pafta, 536 ada, 10 nolu, 546 ada, 5 ve 6 nolu, 804 ada, 29 nolu parsel alanlarında ve 73 pafta, 920 ada batısında; imar planı değişiklikleri dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 536 ada, 10 nolu, 546 ada, 5 nolu, 804 ada, 29 nolu parsel alanları bölgesinde, yürürlükteki uygulama imar planlarında ,TAKS: 0.40 ın uygulandığı, blok nizam – 6 kat, 5 metre ön bahçe alanlı, güney kesiminde cephe işaretli, konut sahası bulunmaktadır. 546 ada, 6 nolu parsel alanında ise uygulama imar planında yol alanı yer almıştır. Söz konusu konut sahasında; 1/5.000 Nazım İmar Planında mevcut konut alanları (alçak yoğunluk) lejandlı alan bulunmaktadır.

Uygulama imar planlarındaki bahse konu konut alanının; güneydoğu yönünde, 546 ada, 6 nolu parsel alanının bir bölümünü de içine alacak şekilde, yol alanında genişletilerek, Blok Nizam 6 kat lejandının iptal edilerek, h=6 kat ve 27.70 metre x 10.98 metre olacak şekilde (kitle ölçülerinin birebir uygulanacağı) kitlenin belirlenmesi, park tarafında 2 ve 2.10 metre diğer kesimlerde 5 metre olacak şekilde bahçe alanlarının (çekme mesafelerinin) düzenlenmesi, cephe işaretinin 10 metrelik yol tarafında düzenlenmesi “ Plan değişikliğindeki konut alanı 681 m2 yi geçemez. 5 metrelik bahçe alanlarında maksimum=1.5 metre kapalı çıkma yapılabilir.” şeklinde plan notunun düzenlenmesi, artan yoğunluğa karşılık; bitişik şekildeki park alanının yol sahasına doğru genişletilmesi ve 73 pafta, 920 ada batısındaki yol alanının park alanına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9420,33 – NİP-9422,38) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

Plan değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra, 546 ada, 6 nolu parsel alanındaki Belediye Mülkiyetinde bulunan konut sahasının ; 536 ada, 10 numaralı parselin yolda kalan kısmı ile bedel ve miktar farkı gözetmeksizin trampa edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, (1830) 4363 adada imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz Merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, (1830) 4363 adada imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, (1830) 4363 ada, 1 nolu parsel alanında; yürürlükteki uygulama imar planında “Kondüsyon Spor Tesisleri” lejandının “ Spor ve Sosyal Tesisleri” lejandına dönüştürülmesi, güney kesimdeki 5 metrelik bahçe alanlarının iptal edilerek, diğer 5 metrelik bahçe alanlarının 3 metre olarak belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9420,34 – NİP-9422,39); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

Plan değişikliğinin kesinleşmesine müteakip söz konusu taşınmazda bulunan Belediye hissesinin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 25.12.2015 tarih , 5224 sayılı talebine ilişkin, 5393 sayılı

 Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendine göre “ Taşınmaz mal alımına , satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” hükmü gereğince, Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili tüm işlemler için, Belediye Encümeni’ne ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN:

 

            Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.12.2015 tarih, 6158 sayılı yazılarında belirtilen , Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1518 ada, 2 nolu parselde yapılan uygulama konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.12.2015 tarih, 6158 sayılı yazılarında belirtilen , Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1518 ada, 2 nolu parselde yapılan uygulama konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN:

 

            İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 555 ada, 10 nolu parsel alanı ile 759, 760, 761, 762, 763 nolu adalar bölgesinde imar planı değişiklikleri konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 555 ada, 10 nolu parsel alanı ile 759, 760, 761, 762, 763 nolu adalar bölgesinde imar planı değişiklikleri konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN:

 

            03.01.2012 tarih ve 29 sayılı ‘’Atatürk Bulvarı’na cepheli, ticaret nizamlı ilk adalarda, plan notunun düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği’’ konulu Belediye Meclis Kararının revize edilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

03.01.2012 tarih ve 29 numaralı Kütahya Belediyesi Meclis Kararı’na ek olarak ‘’Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak, Servi Mahallesi Mithat Paşa Caddesine bağlı olan Merkez Sokak ve Zerrin Sokak ile Fatih sultan Mehmet Bulvarı’nda Sağlık Müdürlüğü’nden başlayarak Çevre Yolu bağlantısına kadar olan kesimde ilgili yollara cepheli parsellerde ön bahçeli olarak yapılaşmış binalarda tüm kat maliklerinin noter onaylı muvafakatı alınarak binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturmayacak şekilde açılıp kapanır katlanabilir camlı sistemlerle projelerinin estetik kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir’’ şeklindeki koşulun ekli haritalarda belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN:

 

            Kütahyamızın adını duyuran, tanıtımını yapan her türlü, kültür, sanat, turizm ve tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Mustafa Kalyon’ un “ Son Osmanlılar” ve “Selçuklu- Germiyan ve Osmanlı Eserleri” adlı kitaplarının basımı konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 18. maddeleri gereğince; Kütahya'mızın adını duyuran, tanıtımını yapan her türlü kültür, sanat, turizm ve tanıtım etkinlikleri çerçevesinde; Mustafa KALYON'un "Son Osmanlılar" adlı kitabının 1000 (bin) adet basılmasına ve ihtiyaç duyulması sebebiyle 2000 yılında basılmış olan  Mustafa KALYON‘un "Selçuklu-Germiyan ve Osmanlı Eserleri" adlı kitabının  500 (beşyüz) adet basılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN:

 

            Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele 2016 yılında ödenecek maktu fazla mesai ücretinin tespit edilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetveline istinaden Belediyemiz  Zabıta ve İtfaiye Personeline 2015 Mali Bütçe Yılı içerisinde Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarih ve 03 sayılı kararı doğrultusunda bürüt 291,00 TL. aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

          23 Aralık 2015 tarih ve 29571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6654 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu’nun 3.Maddesinin (3). fıkrasında; "01/01/2016-31/03/2016 dönemi için, 6583 sayılı Kanuna bağlı;" denildiği ve aynı fıkranın (a) bendinde; "..........(K) işaretli cetvelin........."III.  Fazla Çalışma Ücreti" bölümleri    yer alan tutarlar yüzde 6,8 oranında artırılarak uygulanır." denildiğinden 2015 Mali Bütçe Yılı içerisinde uygulanan 291 Türk Lirası fazla çalışma ücretine kanun ile belirlenen yüzde 6,8' lik oran uygulandığında 310 TL. olarak hesaplanmaktadır.
           Zabıta ve İtfaiye Personellerine 01.01.2016 - 31/03/2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere bürüt 310 TL. Aylık Fazla Çalışma Ücreti ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN:

 

            Belediyemizce 2016 yılı itibariyle ihdas edilen 2 adet müdürlüğe ana hizmet binamızda yer bulunmadığından, muhtelif yerlerde tahsis edilen taşınmazlarımızın tahsislerinin iptal edilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

2016 yılı itibari ile Belediyemizde 2 yeni müdürlük ihdas edilmiş olup; ana hizmet binamız yeterli gelmediğinden ve ihtiyaç arz ettiğinden dolayı aşağıda listesi belirtilen taşınmazların tahsislerinin iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

1

Azot Sitesi D157 D:8

Kütahya İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Derneği

01.03.2013 tarih ve 99 sayılı Belediye Meclisi Kararı

2

Azot Sitesi D159 D: 1

Mevlena Araştırma Kültür ve Sanat Derneği

 02.12.2014 tarih ve 429 sayılı Belediye Meclisi Kararı

3

Azot Sitesi D159 D:4

Kütahya Evliya Çelebi Derneği

02.12.2014 tarih ve 430 sayılı Belediye Meclisi Kararı

4

Azot Sitesi D159 D: 5

TÜFAD Kütahya Şubesi

02.12.2014 tarih ve 431 sayılı Belediye Meclisi Kararı

5

Siner Sosyo Kültürel Binası

Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği 01.12.2013 tarih ve 98 sayılı Belediye Meclisi Kararı

6

Kırgıllı Sosyo Kültürel Binası

Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği

01.12.2013 tarih ve 98 sayılı Belediye Meclisi Kararı

 

GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN:

 

            Belediyemizin AB hibe fonlarından yararlanarak kurduğu Kadın İş Geliştirme Merkezi’nin büyümesi, hibe ve kredilere başvurabilmesi, hizmetlerinde daha başarılı olabilmesi için; mali açıdan Sosyal ve İktisadi İşletme Birimi’ne, İdari açıdan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlanması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Kütahya Belediye Başkanlığı AB hibe fonlarından yararlanarak kurduğu Kadın İş Gelişme Merkezini 2008 yılından bu güne kadar işletici şirketi Simpaş desteği ile sürdürmüştür.AB desteği ile 22 işliği kadın girişimcilere sunan belediyemiz kendi imkanları ile atıl bulunan İşgem arazisi içerisindeki boş binaları da onararak 4 işlik daha kazandırmıştır. Toplamda 26 işliğe ulaşan İşgem’e olan talebin artması üzerine Belediyemiz Zafer Kalkınma Ajansından da destek alarak 100 m2 lik 19 işliği olan ve sosyal donatı alanları ile beraber yaklaşık 2000 m2 lik ek binayı da Kütahyamıza kazandırmıştır. İşgem ‘in yaralanıcısı olan Kütahya Belediye Başkanlığı KOSGEB'den gerekli şart ve standartları yerine getirerek ‘’ İş Geliştirme Merkezi ‘’ isim hakkını almayı başarıyla sağlamıştır. İşgem’in yararlanıcısı olması nedeniyle AB ve KOSGEB ile protokol imzalayan Kütahya Belediyesi İşgem’in sürdürülebilirliğinden sorumludur. Mülkiyeti Belediyenin olan İşgem'in bundan sonrada büyümesi, hibe ve kredilere başvurabilmesi ve hizmetlerine başarılı bir şekilde devam edebilmesi için sürdürülebilirliği Kütahya Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

            Daha önce Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bütçe İçi Sosyal ve İktisadi İşletmesi olan birim, Belediye Meclisi’nin 02.06.2015 tarih ve 261 sayılı kararı ile ihdas edilen ve

 01.01.2016 tarihinden itibaren İşletme ve İştirakler Müdürlüğü olarak faaliyetine devam edeceğinden Bütçe İçi Sosyal ve İktisadi İşletmesi de, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. Bundan böyle unvanı ‘’Kütahya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Bütçe İçi Sosyal ve İktisadi İşletmesi’’ olarak  anılacaktır.

            Bu nedenle İŞGEM ' in 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince;

-İdari ve mali açıdan Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne  bağlanmasına, 

-Türk Ticaret Kanunu hükümlerince kurulan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün faaliyet alanına İŞGEM açma işletme ve İŞGEM'den elde edilen gelirleri bilanço karı olarak dağıtılmayacağına, İŞGEM için harcanacağına ilişkin kararın konularak, bu kararın İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün Ticaret Siciline İşlenmesine ve bu kararın KOSGEB Başkanlığına bildirilmesine,

-İŞGEM'in mali ve idari işleriyle ilgili kararların alınması ve uygulanması vb. konularda Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN:

 

            Devlet Demir Yolları İşletmesi genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında İmzalanan mütabakat gereği Belediyemiz sınırları içerisinde 5 bölgedeki hemzemin geçitlerin alt ve üst geçite dönüştürülmesi hakkında kamulaştırma işlemleri konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi arasında devam eden yazışmalar ve TCDD 7. Bölge Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan mutabakat metni gereği; Kütahya Belediyesi sınırları içerisinde 5 bölgedeki hemzemin geçitlerin, alt ve üst geçide dönüştürülmesi için, ortaya çıkan kamulaştırma bedellerinin TCDD tarafından karşılanması ve kamulaştırmaların Belediye tarafından yapılması yönünde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yol Dairesi Başkanlığı’ndan alınacak onay konusundaki çalışmalar devam etmekte olup söz konusu bölgelerdeki kamulaştırma işlemleri için Belediye Encümeni’ne ve Belediye Başkanı’na  yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN:

 

            5957 Sayılı Hal Kanunu gereğince alınacak 2016 yılı teminat bedellerinin tespiti konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

             5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 12. maddesi ve 07/07/2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrası gereği; "Halde faaliyet gösterenlerden alınacak teminat tutarı, kiracılar için haldeki işyerinin, malikler için ise bulunduğu toptancı halinde kiralama yolu ile işletilen emsal işyerinin bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere her yılın Ocak ayında Belediye Meclisince belirlenir."  hükmü gereğince

            2015 yılı Teminat Bedelleri 75 m2 lik yerler için 3.600,00 TL. ve 150 m2 lik yerler için 7.200,00 TL. olarak belirlenmiş olup,

            2016 yılı Teminat bedellerinin 75 m2 lik işyerleri için 3.600,00 TL. ve 150 m2 lik işyerleri için ise 7.200,00 TL. olarak aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN:

 

            ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş’ nin daveti üzerine, yol ekipmanlarının Danimarka ve İsveç fabrikalarına 01.02.2016 – 05.02.2016 tarihlerinde inceleme yapmak üzere Destek Hizmetler Müdürü İsmail YAŞA’nın görevlendirilmesi ve kanuni harcırahlarının Belediyemizce karşılanması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 20.06.2005 tarih ve 050.MAH.076.000/ 5003/50520 sayılı genelgesi “Yurtdışı görevlendirmeler için Belediye Meclisinden karar alınacaktır.” Hükmü gereğince;          

ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş.'nin daveti üzerine, temsilcisi oldukları Atlas Copco Dynapac yol ekipmanlarının Danimarka ve İsveç fabrikalarına 01.02.2016 - 05.02.2016 tarihlerinde yapılacak olan fabrika ziyaretinde ürünlerle ilgili inceleme yapmak ve bilgi almak üzere Destek Hizmetleri Müdürü İsmail YAŞA' nın ilgili genelge doğrultusunda yurtdışına görevlendirilmesine ve kanuni harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN:

 

İlimiz Merkez Okçu Mahallesi 3670 ada 8 parselin bulunduğu alanda, ilave imar planı yapımı konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Okçu Mahallesi 3670 ada 8 parselin bulunduğu alanda İlave İmar Planı yapımı konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

Okçu Mahallesi 3670 ada 8 parsel alanında imar planı yapımı ile ilgili olarak 09.10.2015 tarih 4453 kayıt numaralı dilekçe; “İlimiz Okçu Mahallesi 3670 ada 8 parsel (Eski 2048 parsel üzerinde evim bulunmakta olup evimin bulunduğu parsel imar planı dışındadır. Tapu işlemlerinin tamamlanıp tapumu alabilmem için plan çalışmalarının yapılması hususunda gereğini arz ederim.” şeklindedir.

Söz konusu Okçu Mahallesi 3670 ada 8 parsel alanının bir kısmı park ve yol alanlarında, bir kısmı da mahalle yerleşik alanı içerisinde nazım ve uygulama imar plansız alanlardadır. Parsel üzerindeki evin bulunduğu alan plansız alanlarda kalmaktadır. Okçu Mahalle Yerleşik Alanı İmar Planı Çalışması için alınmış olan kurum ve kuruluş görüşleri etüd edilmiştir ve İlave İmar planı yapımı için herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Okçu Mahalle Yerleşik alanındaki mülkiyeti Belediyeye ait olan 3670 ada 8 parselin plansız alanlardaki bölümünün ve bitişiğindeki alanın Bitişik Nizam 2 katlı konut alanı ve park alanı olarak düzenlenmesi yönündeki 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının (UİP-16768 – NİP-16769), 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN:

 

İlimiz Merkez Bölcek Mahallesi 3939 ada, 12 parselde İmar Planı ön izni talebi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez Bölcek Mahallesi 3939 ada, 12 parselde İmar Planı ön izni talebi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 43.MADDESİNİN:

 

İlimiz Merkez Okçu Mahallesi, J23b09b3c-d pafta, 3729 ada, 19 parsel güneyinde bulunan sahada imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Okçu Mahallesi, J23b09b3c-d pafta, 3729 ada, 19 parsel güneyinde bulunan sahada imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 04.01.2016 tarih, 63179194/05 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Okçu Mahallesi, J23b09b3c-d pafta, 3729 ada, 19 parsel güneyinde bulunan sahada imar planında Park, Oyun Alanları, Dinlenme Alanları, Topografik ve Jeolojik Nedenle Yapı Yasağı Uygulanacak Alan lejandlı sahalar bulunmaktadır. Söz konusu saha 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır. Okçu Mahallesi, J23b09b3c-d pafta, 3729 ada, 19 parsel güneyinde bulunan sahada Spor Tesisleri Alanı ve yol alanları düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9420,35 – NİP-9422,40); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

 

GÜNDEMİN 44.MADDESİNİN:

 

İlimiz Pirler Mahallesi 28 Pafta, 106 ada, 57 parseldeki taşınmazın kamulaştırılması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez Pirler Mahallesi Muhtarı Zafer ÇETİNKASAP 05.01.2016 tarihli dilekçesiyle belediyemize müracaatla, Germiyan Sokak'ın kentimizin tarihi ve kültürel doku bakımından  en yoğun bölgesi  olduğunu belirterek, bu alandaki tescilli eserlerin sosyal hayata kazandırılabilmesi, tanıtılabilmesi ve şehrimize gelen turistlerin ihtiyaç duyduğu dinlenme alanlarının düzenlenebilmesi için Germiyan Sokak'ın  köşesinde bulunan, Pirler Mahallesi, 106 ada, 57 parsel numaralı taşınmazın  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 69. maddesi ve 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre Belediyece kamulaştırılarak satın alınmasını talep etmiştir.

            İlimiz Pirler Mahallesi, 28 pafta, 106 ada, 57 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Kentsel Sit Alanı içinde kalmakta olup, Bitişik Nizam Konut Adasına tahsislidir. Kütahya K.V.K.B.K Müdürlüğü'nün 22.11.2012 tarih ve 778 numaralı kararı gereği H=6,50 m.'dir. Söz konusu taşınmaz 233 Envanter Nolu tescilli esere cephelendiğinden her tür fiziki ve inşai müdahale için Kütahya K.V.K.B.K Müdürlüğü'nün kararı gerekir.  

           5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 69. maddesi  "Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir."  hükmü ve 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre Pirler Mahallesi, 28 pafta, 106 ada, 57 parsel numaralı taşınmazın Belediyemizce kamulaştırılarak satın alınmasına ve söz konusu kamulaştırma işlemleri için  Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 45.MADDESİNİN:

 

Kütahya Spor Kulübüne yardım yapılması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin (b) fıkrası “……. Gerektiğinde, sporu

teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan  öğrencilere,  sporculara,  teknik  yöneticilere  ve  antrenörlere belediye  meclisi  kararıyla  ödül  verebilir…..…”  hükmü gereğince;

           İlimizde bulunan Kütahya Spor Kulübüne verilmek üzere toplam 200.000,00. TL. (İkiyüzbinTürkLirası)  nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

 

  Belediye Meclis Başkanı                                              Katip                                        Katip

   Kamil SARAÇOĞLU                                           Selim DURMAZ                       Murat HASER       

     Belediye Başkanı