BELEDİYE MECLİSİNİN 02.02.2016 TARİHLİ 3.DÖNEM  2. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem 2. olağan toplantısını Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 02.02.2016 Salı  günü Saat: 18.30'da 1-MEHMET ÖZDOĞAN,  2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN, 4-CAFER CİHAT CEYLAN,  5-BANU AKALINOĞLU, 6-ÖMER FARUK DURMAZ,  7- HALİT OĞUZ ATAKAN, 8-MUSTAFA AYDIN, 9- FATMA GÜL, 10-MEHMET NACİ PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, 12-PINAR AKBULUT, 13-SELİM DURMAZ,    14- MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 15-MURAT HASER, 16- SALİH ÖZDEN, 17-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 18-NEDİM DELEN, 19-YUSUF SÖKMEN, 20- EROL MERCAN,  21-MUSTAFA EROL,  22- AHMET UYGAR, 23-GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE 'nin iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden 1-Ebubekir ERDOĞMUŞ,2-Furkan YILMAZ, 3-Şule UYKUN, 4-Enver ERDOĞAN, 5-Ahmet ULUCA, 6-Serda BAL YILDIZ, 7-Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU’nun  izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler  tek tek okundu ve ;

- Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün  asfalt ( bitüm) alımının kesintiye uğramadan yapılması ve nakit akışında aksaklıklar yaşanmaması için, 2016 yılı Analitik Bütçenin Finansman Programına dahil 5.500.000,00 TL’ye kadar kredi talebinde bulunulması ve Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na yetki verilmesi,

            - Belediye Meclisimizin 05.01.2016 tarih ve 30 sayılı kararında, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 73 pafta (1830), 4363 ada, 1 parsel numaralı  taşınmazın, “Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü’ne Tahsisi” olacak şekilde, karar tashihi yapılması,

            - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve İlimizin muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazların ihale ile satışlarına esas olmak üzere, Peşin ya da vadeli satılması, vade şartları ve vade oranları,

            - İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 24 parsel alanında imar planı değişikliği,

            - Avdan Köyü, 130 ada, 22 nolu, Işıkkara Köyü, 169 ada, 1,2 ve 3 nolu parsel alanlarında uygulama yapılması,

            - İlimiz Yoncalı (Enne) Eski 3416 parselden imar uygulamasıyla oluşan 207 ada 3 parsel, 214 ada ,2 parsel ve 325 ada 2 parsel ile  3147 parselden imar uygulamasıyla oluşan 198 ada 4 parsel,214 ada 2 parsel ve 315 ada 2  parsel numaralı taşınmazlardaki hisseleri bulunan vatandaşın Belediye mülkleriyle takas ya da Belediyemizce satın alınması, 

- Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi,

- İlimizde Futbol, Boks, Halter, Atletizm branşlarında gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla, Kütahya Belediye Sporumuzun 2016 yılı Lisans Tescil İşlemleri için nakdi yardım yapılması ile  aile gelir durumu düşük Altyapı sporcularına 50 kişilik yemek ve ulaşım kartı yardımı yapılması konularının gündeme alınmasında yapılan işaretle oylama sonucunda üyelerden  1-SALİH ÖZDEN, 2-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 3-NEDİM DELEN, 4-YUSUF SÖKMEN, 5-EROL MERCAN,  6-MUSTAFA EROL,  7-AHMET UYGAR,  8-GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE’nin red oylarına karşılık önergelerin gündeme alınmasına oy çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

Şehrimizin muhtelif yerlerinde vatandaşlarca, şirketlerce, kurumlarca çeşitli amaçlarla kazı izni alınmadan yapılacak kazı çalışmaları için cezai işlem uygulanması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Şehrimizin Muhtelif yerlerinde vatandaşlarca, şirketlerce, kurumlarca altyapı tesis etmek                     (Elektrik, Su, Kanalizasyon, doğalgaz, İnşaat vb.) abone bağlantısı bağlama, tamir etme vb. çeşitli amaçlarla kazı izni alınmadan kazı çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan kaçak kazılar sonucunda, yollarımız, kaldırımlarımız zarar görmektedir. Söz konusu durumun önüne geçebilmek adına yapılan kazı çalışmalarının Mahalle Muhtarlarınca Belediyemizde görevli birimlere yapacakları başvurular neticesinde yapılan kazıların izinli olup olmadığı ve izinsiz yapılan kazıların tespit edilmesinde caydırıcı miktarda cezai işlem uygulanması doğru olacağı düşünülmektedir. Diğer yandan izinli veya izinsiz kazı çalışmalarında, çıkan hafriyat, toprak veya atık malzemenin uygun yöntemlerle kazı sahasından çıkarılması ve döküm sahalarına, kazı yerine de 0-70 malzemeyle doldurulması yollarda meydana gelen çökme, oturma sorununu büyük ölçüde engelleyecektir.

            Yukarıda izah edildiği üzere yapılan kazılardan asfalt veya kilit taşı tamir ücretlerinin yanı sıra çeşitli yaptırımların uygulanması, şehrimizdeki yollarının daha sağlıklı olması ve Belediyemiz adına kaynak oluşturulması yönünde yarar sağlayacağından, bu bağlamda aşağıdaki listede belirtilen kazı bedellerinin uygulanmasına ve 2016 yılı gelir tarifesine eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

YAPILAN KAZI TÜRÜ

UYGULANACAK CEZA MİKTARI (HER KAZI BAŞINA)

İzinsiz kazı yapılması halinde uygulanacak bedel

1.000,00 TL (BinTürkLirası)

Yazılı izin alınmış fakat fen kurallarına uygun dolgu yapılmamış kazılarda uygulanacak bedel
(0-70 mıcır malzemesiz toprak dolgu yapılması)

500,00 TL (BeşYüzTürkLirası)

 

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

Belediyemizin son kullanıcısı olduğu Çevre altyapı projesinin uygulama sürecine 2016 yılı itibariyle başlanacağı, 1.837.300 Avro sözleşme bedeline haiz “2012TR16IPR004-01/SER/39- Technical Assistance and Supervison for Kütahya Waste Water Treatment Plant Project” işine ait 31 Aralık 2017 tarihi sonrasında proje kapsamında gerçekleştirilecek harcama ve ödemelerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımlar Dairesi Başkanlığı’nın 30.12.2015 tarih ve E.5718 sayılı yazısında;

   Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programı birinci dönemi (2007-2014) kapsamında Belediyenizin son kullanıcısı olduğu çevre altyapı projesinin uygulama sürecine 2016 yılı itibariyle başlanacağı;

   Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan ve 2010/1218 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanması uygun bulunup 29 Aralık 2010 tarihli ve 27800 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Çok Yıllı Çevre Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşması’nın 34 üncü maddesi uyarınca; 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan harcama ve ödemeler AB hibesine tabi olup, bu tarih sonrasında yapılacak harcama ve ödemelerin ulusal bütçeden karşılanma zorunluluğu bulunmadığı bilgisi verilmektedir.

   Bu bağlamda, söz konusu projemizin uygulama sürecinin amacına ulaşması ve muvaffakiyetle tamamlanmasını teminen 31 Aralık 2017 tarihi sonrasında proje kapsamında gerçekleştirilecek harcama ve ödemelerin Belediyemiz bütçesinden karşılanacağının Belediye Meclis Kararı ile taahhüt edilmesi istenmektedir.

   Yukarıdaki bilgiler ışığında, 1.837.300 Avro sözleşme bedeline haiz “2012TR16IPR004-01/SER/39 –Technical Assistance and Supervison for Kütahya Waste Water Treatment Plant Project” işine ait 31 Aralık 2017 tarihi sonrasında proje kapsamında gerçekleştirilecek harcama ve ödemelerin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN:

Belediyemizin son kullanıcısı olduğu Çevre altyapı projesinin uygulama sürecine 2016 yılı itibariyle başlanacağı, 15.126.780,85 Avro sözleşme bedeline haiz “ 2012TRIPR004-02/WKS/34- Construction of Kütahya Waste Water Treatment Plant” İşine ait 31 Aralık 2017 tarihi sonrasında proje kapsamında gerçekleştirilecek harcama ve ödemelerin Belediyemiz bütçesinden karşılanması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Yatırımlar Dairesi Başkanlığı’nın 30.12.2015 tarih ve E.5718 sayılı yazısında; Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programı birinci dönemi (2007-2014) kapsamında Belediyenizin son kullanıcısı olduğu çevre altyapı projesinin uygulama sürecine 2016 yılı itibariyle başlanacağı;

Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan ve 2010/1218 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanması uygun bulunup 29 Aralık 2010 tarihli ve 27800 sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Çok Yıllı Çevre Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşması’nın 34 üncü maddesi uyarınca; 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan harcama ve ödemeler AB hibesine tabi olup, bu tarih sonrasında yapılacak harcama ve ödemelerin ulusal bütçeden karşılanma zorunluluğu bulunmadığı bilgisi verilmektedir.

Bu bağlamda, söz konusu projemizin uygulama sürecinin amacına ulaşması ve muvaffakiyetle tamamlanmasını teminen 31 Aralık 2017 tarihi sonrasında proje kapsamında gerçekleştirilecek harcama ve ödemelerin Belediyemiz bütçesinden karşılanacağının Belediye Meclis Kararı ile taahhüt edilmesi istenmektedir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, 15.126.780,85 Avro sözleşme bedeline haiz “2012TRIPR004-02/WKS/34 – Construction of Kütahya Waste Water Treatment Plant” işine ait 31 Aralık 2017 tarihi sonrasında proje kapsamında gerçekleştirilecek harcama ve ödemelerin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN:

Kütahya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve Kapasite Artırımı Projesi” nin ilk aşamasının uygulanmasında geriye kalan %9’luk (2.401.544 Avro)’ya kadar olan kısmı için İller Bankasından eş finansman sağlanması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan; AB standartlarına uygun olarak hazırlatılan “Kütahya Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu ve Kapasite Artırımı Projesi” nihai fizibilite çalışması sonucunda IPA fonu kapsamında uygulanması hedeflenen projenin ilk aşaması için kabul edilebilir maliyet 26.681.247(Yirmialtımilyonaltıyüzseksenbirbinikiyüzkırkyedi) Avro, talep edilen AB hibe tutarı % 85 (22.681.247(Yirmiikimilyonaltıyüzseksenbirbinikiyüzkırkyedi) Avro) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibe oranı %6 (1.601.029(Birmilyonaltıyüzbirbinyirmidokuz) Avro) toplam hibe tutarı %91 (24.282.276(Yirmidörtmilyonikiyüzseksenikibinikiyüzyetmişaltı) Avro) olacak şekilde tespit edilmiştir. Projenin ilk aşamasının uygulanmasında geriye kalan %9’luk (2.401.544 (İkimilyondörtyüzbirbinbeşyüzkırkdört) Avro)’ ya kadar olan kısmı için İller Bankasından eş finansman sağlanmasına ve tüm bu işlemler için Belediye Başkanı’na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN:

            Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin 3.Maddesinde belirtilen Disiplin Amirleri Çizelgesi’ nin Belediyemizin değişen yapısına göre yeniden düzenlenmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 124. ve 134. maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” in değişik 16. maddesinde “Disiplin amirleri, Kurumların kuruluş ve görev özelliklerine göre hazırlanarak yürürlüğe koyacakları özel yönetmelikler ile tespit edilir” hükmü gereği,

04.11.2008 tarih ve 370 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen ve yürürlüğe giren Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin 3.maddesinde belirtilen ekli Disiplin Amirleri çizelgesi, Belediyemizin değişen yapısına ve Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 14.01.2015 tarih, 93721383-900-378 sayılı Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı'na göre yeniden düzenlen ve ekte sunulan Disiplin Amirleri Çizelgesinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN:

Şehrimizin Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, Bunarlar Caddesi, Bunarlar aralığı Sokak, Kürekenler Sokak İsimlerinin değiştirilmesi ile Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Şehrimizin Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, Bunarlar Caddesi, Bunarlar Aralığı Sokak, Kürekenler Sokak isimlerinin değiştirilmesi yönündeki talepler ile;

            Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konularının daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN:

Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih ve 05 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen, İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 05.01.2016 tarih 05 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen İlimizde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili komisyon  raporu incelenmiş olup;

            Enne Mahallesinde isimsiz bulunan caddelere “Dağıstanlı Caddesi, Baraj Yolu Caddesi, Germiyanoğlu Caddesi, Karamanoğlu Caddesi, Eşrefoğlu Caddesi, Osmanoğlu Caddesi” isimlerinin verilmesine,

            Bahçelievler Mahallesi Ahmet Derin Caddesi isminin “ Ahmet Derin Bulvarı ” olarak değiştirilmesine,

            Zafertepe Mahallesi 43, 44, 45, 46, 60, 61, 64, 65 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa          Azra Sokak ” isminin verilmesine,

            Dumlupınar Mahallesi 2654, 2655, 2651, 2650, 2647, 103, 105, 2668, 2667, 2660, 2658, 2656, 2649, 2648, 107, 106 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “ Şebnem Sokak” isminin verilmesine,

            Dumlupınar Mahallesi 2657, 2658, 2659, 2660, 2662, 2666, 2665, 1834, 1835 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Şamdan Sokak” isminin verilmesine,

            Dumlupınar Mahallesi 118, 1834, 2665, 2663 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Süvari Sokak” isminin verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN:

Belediye Meclisinin 01.09.2009 tarih ve 386 sayılı kararıyla kabul edilen Kütahya Belediyesi Ulaşım Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            01.09.2009 tarih ve 386 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin 11. Maddesi (i) bendi Eskişehir 1. İdare Mhk.2014/958, E-2015/114 Kr. İptal edildiğinden söz konusu madde yönetmelikten çıkarılarak, yeniden düzenlenen 11. Madde’nin (i) bendinin, ekte sunulan Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN:

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün, İşletme ve Sosyal Tesislerinde yapılan Düğün Organizasyonları için, 15.02.2016 tarihinden itibaren, uygulanacak olan Gelir Tarifesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

           İktisadi İşletme Sosyal Tesislerinde yapılan Düğün Organizasyonları için, 15.02.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan ve ekte sunulan fiyat tarifesinin aynen kabulüne ve 2016 yılı Gelir Tarifesine eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN:

İlimiz Ilıca Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan, mer-i imar planına göre Belediye Hizmet Alanına tahsisli, Işıkkara 130 ada, 22 parsel (Sarıkız Hamamı), 169 ada 1,2,3 parseller (Aqua Park), 154 ada 936 parsel (Hasulas) numaralı taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Ilıca Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan, mer-i imar planına göre Belediye Hizmet Alanına tahsisli, Işıkkara 130 ada, 22 parsel (Sarıkız Hamamı), 169 ada 1,2,3 parseller (Aqua Park), 154 ada, 936 parsel (Hasulas) numaralı taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü gereğince;

            Tasarruf şekillerinin belirlenmesi, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi vb. ile ihale edilmesi, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Cedit Mahallesi 36 Pafta, 1717 (157) ada, 90 parsel numaralı 49,00 m2 yüz ölçümlü taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık kamulaştırma programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Merkez, Cedit Mahallesi’nde, tapunun 36 pafta, 1717 (157) ada, 90 parselinde kayıtlı, Kütahya Sit ve Etkilenme Geçiş Alanlarını Koruma Amaçlı İmar Planı Kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde yer alan, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 17.07.1987 gün 3552 sayılı kararı ile 149 envanter numarası ile I. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydının devamına karar verilen sivil mimari örneği yapıya cepheli olan taşınmaz üzerinde yer alan metruk yapının durumu , çevresi açısından tehlike arz etmesi nedeniyle, Mail-i İnhidam Komisyonu'nun 17.09.2015 tarihli raporuna ve Belediye Encümeni'nin 08.10.2015 tarih, 2347 sayılı kararına istinaden, 2863 sayılı yasa, bu yasaya bağlı olarak çıkarılmış ilgili yönetmelikler ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun ilke kararları uyarınca belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26.10.2015 tarih, 3299 sayılı yazısı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmiştir.

            Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.11.2015 tarih, 2841 sayılı kararı ile “.......149 envanter numarası ile tescilli sivil mimarlık örneği yapı karşısında yer alan taşınmazın yıkım isteminin, Kurulun 18.12.2014 tarih ve 2129 sayılı kararı ile uygun bulunan imar uygulaması sonucunda yolda kaldığından yıkımının uygun olduğuna” karar verilmiştir.

            Söz konusu taşınmaza ilişkin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.11.2015 tarih, 2841 sayılı ve Belediye Encümeni'nin 08.10.2015 tarih, 2347 sayılı kararları, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12.01.2016 tarih, 137 sayılı yazısı ile taşınmazın 457/576 hissedarı olan Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ile 119/576 hisse maliki Gülcihan BOZBEY (İRKLİ)'ye tebliğ edilerek taşınmaz üzerinde bulunan yapının yıkımının yapılması istenmiş; yıkımın yapılmaması durumunda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi gereğince metruk yapının Belediyemizce yıkılacağı ve yıkım masraflarının %20 fazlası ile tahsil edileceği bildirilmiştir.

               Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 20.01.2016 gün, 655 sayılı ilgi yazısı ile “......... metruk yapının idarelerince yıkılmasının mümkün bulunmadığı, taşınmazın imar planında ayrıldığı amaç doğrultusunda Belediyemizce 3194 sayılı Kanunun 11. maddesi terkinin talep edilmesi halinde belirtilen mevzuat çerçevesinde taşınmazın üzerinde bulunan muhdesatın rayiç bedelinden Hazine hissesine isabet eden tutarın Belediyemizce hazineye ödenmesi gerektiği” bildirilmiştir.
             Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı, tamamı yolda kalan  İlimiz Merkez Cedit Mahallesi,  36 pafta, 1717 (157) ada, 90 parsel numaralı, 49,00 m2 yüzölçümlü  taşınmazın 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre  kamulaştırılarak üzerindeki metruk binanın yıkılması gerekmektedir.

            İlimiz Merkez Cedit Mahallesi, 36 pafta, 1717(157) ada, 90 parsel numaralı, 49,00 m2 yüzölçümlü  taşınmazın kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık  kamulaştırma programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesine ve  tüm  işlemler için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesine istinaden Kütahya Belediyesi Konservatuarı kurulması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimizde gençliğin kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunması ve topluma yararlı bireyler olarak kazandırılması; yöresel müzik ve halk oyunlarının derlenmesi geliştirilmesi ve ilimize kazandırılması amacıyla, 5393 Belediye Kanunu'nun  14. maddesine istinaden  Kütahya Belediyesi Konservatuarı kurulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN:

Uluslararası Türk İş Adamları Derneği Tarafından, 12-16 Şubat 2016 tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel Şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan “İş Adamları Platformu ve AB Proje İş Birliği” Programına katılmak üzere,  Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’nun yurtdışına görevlendirilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü' nün 20.06.2005 tarih ve 050.MAH.076.000/5003/50520 sayılı genelgesinde; "Yurtdışı görevlendirmeler için Belediye Meclisinden karar alınacaktır." hükmüne istinaden;

Uluslararası platformlarda Belediyemizi ilgilendiren gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamaları yerinde görmek ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla, Uluslararası Türk İş Adamları Derneği tarafından 12-16 Şubat 2016 tarihleri arasında Belçika’nın Brüksel şehrinde düzenlenen İş Adamları Platformu ve AB Proje İş Birliği”  programına ilgili genelge doğrultusunda, Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU’nun yurtdışına görevlendirilmesine ve kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN:

Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih, 371 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde bulunan Karakol Alanı lejandlı sahanın İbadet Yeri lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik 2550_1 ve 2550_A nolu imar planı değişikliğine yönelik askı süresi içinde gelen İl Emniyet Müdürlüğü'nün 05.11.2015 tarih, 91760 sayılı yazısı ve 19.10.2015 tarih, 4627 kayıt nolu dilekçe ile askı süresi dışında gelen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 18.11.2015 tarih, 12233 sayılı yazısının değerlendirilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih, 371 sayılı kararı ile onaylanan Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde bulunan Karakol Alanı lejandlı sahanın İbadet Yeri lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik 2550_1 ve 2550_A nolu imar planı değişikliğine yönelik askı süresi içinde gelen İl Emniyet Müdürlüğü'nün 05.11.2015 tarih, 91760 sayılı yazısı ve 19.10.2015 tarih, 4627 kayıt nolu dilekçe ile askı süresi dışında gelen Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 18.11.2015 tarih, 12233 sayılı yazısının değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 10 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz Merkez Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 10 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

 22.12.2015 tarih, 5703 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçede; Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın önünde bulunan mer'i imar planına göre imar yolu olan alanla ilgili olarak, mevcut olan cebin koruma amaçlı revize imar planında değişiklik yapılarak, bedeli karşılığında satılması talep edilmektedir. Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 10 parsel nolu taşınmaz Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmaz alanında imar planında Bitişik nizam 3 kat konut, Y lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu parselin önünde imar planında cep şeklinde yol alanı bulunmaktadır. Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı işi ihale edilerek yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış olup; çalışmalar devam etmektedir. Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 10 parsel nolu taşınmazın önünde imar planında bulunan cep şeklindeki yol alanının konut alanına dahil edilmesine yönelik talebin Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 16 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 16 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

26.11.2015 tarih, 5251 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe; “İlimiz, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 16 parsel numaralı taşınmazın arkasında bulunan, daha önce terketmiş olduğum kömürlüğümüz vardır. Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden gelen yazı ile kaldırılması istenmiştir. Kömürlüğün bulunduğu yer şu anda yolun işleyişine herhangi bir sıkıntı ve zarar vermemektedir. Plan tadilatı yapılarak bu kısmın bana geri verilmesini istiyorum...” şeklindedir.

Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 16 parsel nolu taşınmaz Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu parsel alanında imar planında Bitişik nizam 3 kat konut, Y lejandlı alan bulunmaktadır. İmar planında bulunan yol alanının plan değişikliği yapılarak konut alanına dahil edilmesi istenmektedir. İmar planı değişikliği yapılması halinde yol alanı miktarı azalacağından ve yoğunluk artışı meydana geleceğinden dolayı; Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 16 parsel bölgesinde talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 31 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 31 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

27.11.2015 tarih, 5295 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe; “İlimiz, Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 31 parsel numaralı taşınmazın önünde bulunan mer'i imar değişikliği yapılıp önündeki arsanın tarafıma satılmasını arz ederim.” şeklindedir.

Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 31 parsel nolu taşınmaz Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu parsel alanında imar planında Bitişik nizam 4 kat konut, Y lejandlı alan bulunmaktadır. Parselin önünde imar planında bulunan yol alanının plan değişikliği yapılarak konut alanına dahil edilmesi istenmektedir. İmar planı değişikliği yapılması halinde yolun devamlılığı kalmayacağından, yol alanı miktarı azalacağından ve yoğunluk artışı meydana geleceğinden dolayı; Saray Mahallesi, 3 pafta, 9 ada, 31 parsel bölgesinde talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 8-34 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 8-34 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 16.12.2015 tarih, 13313 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Söz konusu yazıda; İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 8 ve 34 parsel nolu taşınmazların tahsisi için imar durumunun Engelsiz Yaşam Merkezi olarak değiştirilmesi talep edilmiştir. İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 8 ve 34 parsel nolu taşınmaz alanında imar planında Yetiştirme Yurdu lejandlı alan ve yol alanı bulunmaktadır. Yetiştirme Yurdu lejandlı alanın kullanım kararının Sosyal Tesis Alanı (Engelsiz Yaşam Merkezi) olarak değiştirilmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9420,36-NİP-9422,41) ; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b09b2c pafta, 3976 ada, 30 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b09b2c pafta, 3976 ada, 30 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

İl Müftülüğü'nün 28.12.2015 tarih, 3287 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Söz konusu yazıda; Bölcek Mahallesi, J23b09b2c pafta, 3976 ada, 30 parsel alanında imar planında bulunan Hmax: 12.50 m. yüksekliğinin, 15.50 m. olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Bölcek Mahallesi, 3976 ada, 30 parsel alanında uygulama imar planında İl Müftülüğü Tesisleri, Dini Sosyal Hizmet Binası, Kuran Kursu, Eğitim Merkezi, Cami ve Müştemilatı, E: 1.00, Hmax: 12.50 m. lejandlı alan; Bölcek Mahallesi, 3976 ada, 32 parsel alanında uygulama imar planında İl Müftülüğü Tesisleri, İlahiyat Öğrenci Yurdu, E: 1.00, Hmax: 12.50 m. lejandlı alan; Bölcek Mahallesi, 3976 ada, 29 parsel alanında uygulama imar planında Belediye Hizmet Alanı (İdari-Sosyal-Kültürel Tesis), Hmax: 12.50 m. lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu parsel alanlarında nazım imar planında da ilgili fonksiyonlar bulunmaktadır. Bölcek Mahallesi, 3976 ada, 30, 32, 29 nolu parsel alanlarında Hmax: 12.50 m. lejandının Hmax: 15.50 m. olarak değiştirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-17338,1); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 502 ada doğusunda Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih, 310 sayılı kararı ile onaylanan 2440 nolu uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 502 ada doğusunda Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih, 310 sayılı kararı ile onaylanan 2440 nolu uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilmesi, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 502 ada doğusunda imar planında bulunan Park alanının halihazırdaki yola göre düzenlenerek Park alanında Mahalle Evi ve Muhtarlık Binası Alanı düzenlenmesine yönelik 2440 nolu uygulama imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih, 310 sayılı kararı ile onaylanmıştı. Belediye Meclisinin 03.03.2015 tarih, 97 sayılı kararı ile de; imar planı değişikliği yapılan sahanın 2004 yılında Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ancak halen imar planlarına işlenmeyen jeolojik-jeoteknik-jeofizik etüde göre Uygun Olmayan Alanlar lejandlı sahada kalması nedeniyle, söz konusu imar planı değişikliğinin uygulamasının durdurularak söz konusu sahaya yönelik yeniden imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılmasından sonra 2440 nolu uygulama imar planı değişikliğinin değerlendirilmesine karar verilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 24.12.2015 tarih, 20584 sayılı yazısı eki 24.12.2015 tarihli Değerlendirme Raporunda; “...inceleme alanında kontrolsüz dolguya bağlı heyelanların gelişmeye devam etmesi nedeniyle, mevcut kontrolsüz dolgunun tamamen kaldırılmasından sonra bütünsel jeolojik-jeoteknik çalışmaları ve imara esas yerleşime uygunluk değerlendirmeleri yapılmalıdır...” hususları belirtilmiştir. Maltepe Mahallesi, 72 pafta, 502 ada doğusunda Belediye Meclisinin 02.09.2014 tarih, 310 sayılı kararı ile onaylanan 2440 nolu uygulama imar planı değişikliğinin iptal edilerek; söz konusu alanda imar planı değişikliğinden önceki imar planının uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 1114 nolu parsel alanında, imar planı düzenlenmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, İnköy Mahallesi, 1114 nolu parsel alanında, imar planı düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün 27.10.2015 tarih ve 9653, 04/01/2016 tarih ve 82 sayılı yazıları; ''İnköy Mahallesi 24 pafta, 1114 parsel numaralı 20.980 m2 yüzölçümlü taşınmaz Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Geri Gönderme Merkezi yapılmak üzere Müdürlüğümüze iki yıl süre ile ön tahsisi yapılmıştır. Söz konusu mülkiyeti hazineye ait ve Müdürlüğümüze tahsisli taşınmazın 750 kişilik Geri Gönderme Merkezi projesinin uygulanabilmesi için en az taban alanı katsayısı (TAKS):0.4, yapı yaklaşma sınırı: 5 metre, hmax: 25 metre, emsal: 1.2 metre olması gerekmektedir. Taşınmaz ile ilgili imar plan çalışmasının yapılması hususunda gereğini rica ederim.'' şeklindedir.

İnköy Mahallesi, 1114 nolu parsel alanında nazım ve uygulama imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu parsel alanının bulunduğu alanda imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt bulunmaktadır.

Söz konusu alanda, Geri Gönderme Merkezi (TAKS:0.4, KAKS:1.2, Hmax:25 metre) olarak imar planı yaptırılması için, İdaremiz tarafından;

1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 20-Maden İşleri Genel Müdürlüğü (20 adet) Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşlerin alınmasına, yazı ve işlemlerin takibinin Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılmasına, çevredeki ulaşım sisteminin dikkate alınarak, planın, İdaremizce, ilgili şehir plancısına hazırlattırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN:

İlimiz merkez  Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1463 ada, 3-4 nolu parsellerde imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1463 ada, 3-4 nolu parsellerde imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nin 07.12.2015 tarih ve 164 sayılı yazısı; ''Kütahya İli Merkez İlçe Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1463 ada, 3-4 parseller 11133,48 m2 alan mevcutta 'Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sosyal ve İdari Tesis Alanı' olarak planlıdır. Bu alanda plan tadilatı yapılarak alanın 3297,81 m2'lik kısmı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sosyal ve İdari Tesis Alanı, geriye

kalan 7835,67 m2'lik kısmının da 'konut alanı' yapılmasını istemekteyiz. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.'' şeklindedir.

Söz konusu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1463 ada, 3 ve 4 nolu parsel alanında; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Sosyo Kültürel Tesis Alanları-İdari Tesis Alanları lejandlı saha, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ise Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sosyal ve İdari Tesisleri Alanı (E:1.50) lejandlı alan bulunmaktadır.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine göre Sosyal ve Teknik Altyapı alanlarının kaldırılması; ancak bu alanların hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması kaydıyla yapılmakta olduğundan, kaldırılan Sosyal ve İdari Tesisleri Alanı miktarı kadar eşdeğer alan gerekmektedir. Aynı zamanda plan değişikliği yapıldığı takdirde artacak olan yapı-nüfus yoğunluğu karşılığında yine aynı bölgeye hitap edecek şekilde yeni Sosyal ve Teknik altyapı alanlarının ayrılması zorunludur. Bu nedenlerle Söz konusu plan değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez  Turgutlar Köyü, 129 ada 237 nolu parselin güneyinde, Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak ön izin verilen, Belediye Meclisimizin 04/08/2015 tarih, 308 sayılı kararının iptal edilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Turgutlar Köyü, 129 ada 237 nolu parselin güneyinde, Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak ön izin verilen, Belediye Meclisimizin 04/08/2015 tarih, 308 sayılı kararının iptal edilmesi, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisimizin 04/08/2015 tarih, 308 sayılı kararıyla, Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 nolu parselin güneyinde, Çalca Mahallesinde yaklaşık 60 hektar büyüklüğündeki alanda, Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak imar planı yaptırılması için, İdaremiz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, uygun görülmüştür.

Geçen süre zarfında ilgili kurum ve kuruluşlara imar planına esas görüşler sorulmuş, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 02/12/2015 tarih, 2602779 sayılı yazısı; ''...Bölge Müdürlüğümüzce oluşturulan komisyon tarafından yapılan inceleme neticesine göre; Merkez İlçe, Turgutlar Köyü 129 ada 237 parselin güneyinde, Çalca Mahallesinde yaklaşık 60 hektarlık ve Turgutlar Köyü 129 ada 237 nolu parsele bitişik alanda yazı ekinde gönderilen imar planı haritasına göre yeşil boyalı kısmın ''Orman Sayılan'' yerlerden olduğu tespit edilmiş olup, İmar Planı yapılması mümkün olmadığı, yeşil boyalı kısmın dışında kalan alanda İmar Planı yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.'' şeklindedir.

Turgutlar Köyü, 129 ada 237 nolu parselin güneyinde, Çalca Mahallesinde, Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak Belediye Meclisimizin 04/08/2015 tarih, 308 sayılı kararıyla ön izin verilen yaklaşık 60 hektarlık alanda, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün kurum görüşüne göre yaklaşık 50 hektarlık kısmının 'Orman Sayılan' yerlerden olduğu, geriye kalan yaklaşık 10 hektarlık kısmında ise özel mülkiyetlerin bulunmasından dolayı, Küçük Sanayi Sitesi alanı olarak ön izin verilen, Belediye Meclisimizin 04/08/2015 tarih, 308 sayılı kararının iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Turgutlar Köyü, 129 ada 237 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Turgutlar Köyü, 129 ada 237 nolu parselde imar planı değişikliği dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisimizin 16/12/2014 tarih, 447 sayılı kararıyla, Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 nolu parselin sınırları içerisinde bulunan 120 ve 121 nolu parselleride kapsayacak şekilde ve 237 nolu parselin Belediye Alan Sınırı içerisinde ve dışarısında kalan kısmında, Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak imar planı yaptırılması için, İdaremiz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan imar planına esas görüşlerin alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması yönlerindeki mevzii imar planı ön izini verilmişti. Geçen süre zarfında ilgili kurum ve kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınmış, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 20.01.2015 tarih, 117109 sayılı yazılarında da; Söz konusu taşınmazın kesinleşmiş orman kadastrosuna göre orman sayılmayan yerlerden olduğu tespit edilmiş olup, İmar Planı yapılmasında idareleri açısından sakınca bulunmadığı belirtilmiş, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdler yaptırılmış ve Belediye Meclisimizin 01/09/2015 tarih, 349 sayılı kararıyla söz konusu, Turgutlar Köyü, 129 ada 120 ve 121 nolu parseller plan dışında bırakılarak, 237 nolu parselin Belediye Alan Sınırı içerisinde kalan kısmında, Küçük Sanayi Sitesi Alanı, Ticaret Alanı, Cami Alanı, park ve yol alanları ve ilgili plan notları düzenlenmiştir. Söz konusu planlar askıda 1 ay süre ile ilan edilmiş, itiraz bulunmadığından planlar yürürlüğe girmiştir.

Belediye Meclisimizin 04/08/2015 tarih, 308 sayılı kararıyla, Turgutlar Köyü, 129 ada, 237 nolu parselin güney kesiminde yaklaşık 60 hektar büyüklüğünde ilave bir alan belirlendiği, söz konusu yaklaşık 60 hektarlık alanda Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak imar planı yaptırılması için, İdaremiz tarafından, ilgili kurum ve kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması yönlerindeki mevzii imar planı ön izini verilmişti. Geçen süre zarfında ilgili kurum ve kuruluşlara imar planına esas görüşler sorulmuş, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 02/12/2015 tarih, 2602779 sayılı cevabi görüş yazısı ise; ''Turgutlar Köyü, 129 ada 237 parselin güneyinde, Çalca Mahallesinde yaklaşık 60 hektarlık ve Turgutlar Köyü, 129 ada 237 nolu parsele bitişik alanda yazı ekinde gönderilen imar planı haritasına göre yeşil boyalı kısmın ''Orman Sayılan'' yerlerden olduğu tespit edilmiş olup, İmar Planı yapılması mümkün olmadığı, yeşil boyalı kısmın dışında kalan alanda İmar Planı yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.'' şeklindedir. Söz konusu Orman Bölge Müdürlüğünden gönderilen harita ekindeki ''Orman Sayılan'' alan sınırının bir kısmının da Belediye Meclisimizin 01/09/2015 tarih, 349 sayılı kararıyla onaylanan ve yürürlüğe giren Turgutlar Köyü, 129 ada 237 nolu parsel alanındaki Küçük Sanayi Sitesi Alanı ve ilgili kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanına isabet ettiği görülmüştür. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne 07/12/2015 tarih, 3745 sayılı yazımız ile tekrar görüş sorulmuş, Orman Bölge Müdürlüğü'nden gelen 11/01/2016 tarih, 69596 sayılı yazı ise; ''...Aynı bölgede farklı zamanlarda iki ayrı yerleşim birimi için yapılan kadastro çalışmaları sonucu Turgutlar Köyü mülki hudutlar dahilinde ve 129 ada 237 parsel içinde kalan orman parçasının 3402 Sayılı Kanun kapsamında kadastro çalışmaları esnasında gözden kaçırıldığı anlaşılmış...,açıklanan sebeplerden dolayı; kadastro çalışmaları esnasında söz konusu parsel üzerine hataen orman olduğu işlenmeyen bir parça yerin kesinleşen orman kadastrosuna göre orman sayılan yerlerden olduğunun anlaşılmış olması ve ormanlık alanlarda imar planının yapılması mümkün olmaması nedeniyle söz konusu orman parçası üzerindeki imar planı uygulamasının iptal edilmesinin gerektiği anlaşılmıştır...'' şeklindedir. İmar planları hazırlanırken Orman Alanlarının hatasız olarak belirlenmesi gerekmektedir. Orman Alanlarını da belirleyecek Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın ilgili Müdürlükleridir. Ancak Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisinde Turgutlar Köyü, 129 ada 237 nolu parsel alanı bölgesinde olduğu gibi, aynı yerde farklı tarihlerde, farklı orman alanlarının iletildiği görülmüştür. Orman Alanlarının önemi ve korunması konuları esas alındığında, orman ile ilgili sınırların iyi etüd edilerek iletilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, Turgutlar Köyü, 129 ada 237 nolu parselde, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 11/01/2016 tarih, 69596 sayılı yazı ekinde gönderilen haritadaki 'Orman Sayılan' alan sınırına isabet eden, Küçük Sanayi Sitesi Alanı ve yol alanlarının Orman Alanı olarak plan değişikliğinin yapılması, parselin doğusundaki 20 metrelik yolların 15 metre olarak düzenlenmesi, yol alanı ve Küçük Sanayi Sitesi Alanı lejandlı alanın Otopark Alanı olarak düzenlenmesi, Küçük Sanayi Sitesi Alanı, ''Ada Bazında Uygulama Yapılabilir., Parsel Alanı 3000 m2'den az olamaz., Min. Parsel Cephe ve Derinliği 50 Metredir., Planda Belirtilmeyen Küçük Sanayi Sitesi Tesislerinin Yan ve Arka Bahçe Mesafeleri Minimum 4 metredir.'' şeklindeki plan notunun, Küçük Sanayi Sitesi Alanı, ''Ada Bazında Uygulama Yapılabilir., Parsel Alanı 1500, 2000 m2'den az olamaz., Min. Parsel Cephe ve Derinliği 30, 35, 40 Metredir., Planda Belirtilmeyen Küçük Sanayi Sitesi Tesislerinin Yan ve Arka Bahçe Mesafeleri Minimum 4 metredir.'' şeklinde düzenlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin(UİP-14480,1-NİP-14481,1), 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Andız Mahalle Yerleşik Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planı düzenlenmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Andız Mahalle Yerleşik Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planı düzenlenmesi, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Söz konusu Andız Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 88 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yapılması kaydıyla, onaylanmıştı. Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih, 435 sayılı kararıyla da yol alanları, ilköğretim tesisleri, ibadet yerleri alanları, resmi kurum alanları, sağlık, vb. Tesisleri alanı, meydan alanları, sosyo-kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanları, aktif yeşil alanlar ve meskun konut bölgesinde yapı yaklaşma sınırlı bitişik nizam, 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam konut alanlarının, T.A.K.S: 0.35, K.A.K.S: 1,05, 3 kat, olarak planlanmasına yönelik 1/1000 uygulama imar planı, ilgili plan notlarının düzenlenmesi ve 1/1000 uygulama imar planlarına uygun 1/5000 nazım imar planlarının revizesi; İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Bahse konu Nazım İmar planları etüd edildiğinde kamu kurum ve kuruluş görüşlerine aykırı olarak düzenleme yapıldığı, alanların kadastral durumlarının altlık olarak kullanılmadan tasarımların gerçekleştirildiği görülmüştür.

            İmar Planı yapımı ile ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili dökümanlar, bilgi ve belgeler etüd edilmiştir.

Planlama alanı 410.588 m2 ve öngörülen nüfus 5310 kişidir. Mahallenin halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgeleri; mahalle yerleşik alanı (nazım ve uygulama imar plansız) olarak belirlenerek, konut bölgelerinde Ayrık Nizam T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat, Ticaret+Konut alanları, parklar, İlkokul alanı (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 Yençok:16.50 4 kat, Serbest Nizam), Anaokulu alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50 4 kat, Serbest Nizam), Sağlık Tesisi Alanı (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 Yençok:16.50 4 kat, Serbest Nizam), Cami alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:Serbest, Serbest Nizam), Yollar, Mezarlık Alanı v.b lejandlı sahalar düzenlenmesi, 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanların belirlenmesi ve Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşlerin plan notlarına aktarılması yönlerindeki Andız Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının (UİP-17339-NİP-17340), 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih, 467 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1506 ada, 1 nolu parsel alanında onaylanan 2575 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih, 467 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 1506 ada, 1 nolu parsel alanında onaylanan 2575 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN:

İl Trafik Komisyonu’nun 25.12.2015 tarih ve 2015/165 nolu Kararında belirtilen, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Çevre Yolu üzerindeki akaryakıt istasyonu önündeki tali yolun Kültür Merkezi önündeki servis yoluna bağlanması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İl Trafik Komisyonu’nun 25.12.2015 tarih ve 2015/165 nolu kararında belirtilen, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Çevre Yolu üzerindeki akaryakıt istasyonu önündeki tali yolun Kültür Merkezi önündeki servis yoluna bağlanması konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN:

İlimiz merkez  30 Ağustos Mahallesinde J23b10c3b, J24a06d4a paftalarda , Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar (II) da imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, 30 Ağustos Mahallesinde J23b10c3b, J24a06d4a paftalarda , Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar (II) da imar planı değişikliği, dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 16.12.2015 tarih, 58612938/ 305.07 sayılı yazılarında; 30 Ağustos Mahallesinde J23b10c3b, J24a06d4a paftalarda , toplam 6193 m2 lik alanda imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin Bakanlıklarının 2011/9 Genelgesi esasları çerçevesinde , 09.12.2015 tarihinde onaylandığı açıklanmıştır. 30 Ağustos Mahallesindeki söz konusu bölgede, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanan jeolojik – jeoteknik etüd koşullarının imar planlarına aktarılmasına yönelik, 1306 nolu imar planı değişikliği; Belediye Meclisimizin 15.04.2002 tarih, 54 sayılı kararıyla onaylanmıştı. 1306 nolu imar planı değişikliği ile Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanan jeolojik – jeoteknik etüd koşullarından dolayı, belirlenen Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlarda(II) bulunan parsel sahalarında, kat adedi 3 ten 2 ye düşürülmüştü. Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar (II) da; 05.06.1986 tarihinde onaylanan Orijinal uygulama imar planlarında kat adedinin 3 olarak belirlendiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Önlem Alınmadan Yapılaşmaya İzin Verilmeyecek Alanlar (II); lejandıyla ilgili koşulların iptal edilerek, 09.12.2015 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik – jeoteknik etüdlerde yerleşime uygunluk haritasındaki; Mühendislik Problemleri Açısından Önlem Alınabilecek Alanlar (Ö.A.5.1) ile Diri Fayların Tetiklediği İkincil (Tali) Fay ve Yüzey Deformasyonları Açısından Önlemli Alanlar (Ö.A.1.2)ın aktarılması, “09.12.2015 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik – jeoteknik etüd koşulları uygulanacaktır” şeklinde plan notunun düzenlenmesi,(Ö.A.5.1) ve (Ö.A.1.2) lejandlı söz konusu sahalardaki Bitişik Nizam – 2 katlı lejandların Bitişik Nizam-3 kat lejandlarına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-9420,37); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN:

İlimiz merkez  Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 19.O.IV pafta, 1936 ada, 118 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 19.O.IV pafta, 1936 ada, 118 nolu parsel alanında imar planı değişikliği dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

           Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 19.O.IV pafta, 1936 ada, 118 nolu parsel alanında yer alan Cami Alanının, güneye yaya yolu alanına doğru genişletilmesine ilişkin ; uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-9421,23-NİP-9422,42); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN:

İlimiz merkez  Kırgıllı Mahallesi 3101 ada, 1182 parselde Lisanssız Güneş Enerjisi yapılması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1182 parselde Mevzi İmar Planı yapımı konusu görüşülmüş olup; yapılan görüşmeler sonunda;

Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih 470 sayılı kararı ile Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1182 parselde Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması ile ilgili olarak; Kurum ve Kuruluşlardan görüşlerin alınması, İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüdlerin yaptırılması, ilgili Şehir Plancısına hazırlattırılması için Mevzi Plan önizni uygun görülmüştü. Kurum ve Kuruluş görüşleri tamamlanmış olup, imar planına esas Jeolojik-Jeoteknik etüdler tamamlanmıştır. Bahse konu kurum ve kuruluş görüşleri etüd edilmiştir.

Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1182 parsel üzerinde Güneş Enerji Santrali Tesisi Yapılaşma koşulları, Güneş Enerji Santrali Panel yükseklikleri , tesisin gerektirdiği teknolojik özelliklerine göre Y(ençok): Serbest olup Emsal'e dahil değildir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Şalt Sahası, Kumanda Binası, İdari-Sosyal Tesis Yapıları ve Trafo yapıları yapılabilir. Yapı İnşaat Emsali E:0.05 ve Yapı Yüksekliği Y(ençok):6.50 metre olup iki katı geçemez şeklinde Plan notlarına işlenmesi Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) parselin kuzeybatı kesiminde kadastral yola bakan cephesinden 10 metre, diğer yönlerden 5'er metre bahçe mesafeli lejandlı Mevzi 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımının, (UİP-17352-NİP-17353) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN:

İlimiz merkez  Bölcek Mahallesi 3939 ada, 12 parselde İmar Planı Yapımı ön izni konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Bölcek Mahallesi 3939 ada, 12 parselde İmar Planı ön izni konusu görüşülmüş olup; yapılan görüşmeler sonucunda;

Bahse konu parsel alanı Mahalle Yerleşik alanlarının dışında, Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih 166 sayılı kararı ile onaylanan Tavşanlı Yolu ve Çevresi İmar Planı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu planlar askıya çıkmış askı süresi dahilinde itirazlar bulunmuştur. Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih 413 sayılı kararı ile itirazlar değerlendirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmiştir. İtirazlar İmar ve Bayındırlık komisyonunda değerlendirilme aşamasındadır. Ayrıca söz konusu bölgede DSİ ve Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün görüşü tamamlanmamıştır. Açıklanan nedenlerden dolayı bahse konu İmar Planı ön izninin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3942 ada, 1 parselde(16 pafta 3758 parsel) imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Bölcek Mahallesi 3942 ada 1 parselde (16 pafta 3758 parsel ) İmar Planı değişikliği konusu görüşülmüş olup yapılan görüşmeler sonucunda;

09.09.2015 tarih 4100 sayılı dilekçe ile “ Bölcek köyü sınırlarında 6 pafta, 3758 parselde bulunan iş yerimizin arsanının bir kısmı yeşil alanda bulunmaktadır. Arsanın yeşil alandan çıkarılması için 2 adet tapu fotokopisi ekte bulunmaktadır. Arsamızın bir kısmı sanayi olarak gözüküyor kalan kısmını da sanayi arsası olarak değiştirmek istiyoruz ...” şeklindedir.

Bahse konu Bölcek Mahallesi 3942 ada 1 parsel numaralı taşınmazda yürürlükteki imar planında Sanayi Tesisi Alanı TAKS: 0.40 H:6.50 metre (Sanayi alanı maksimum 1503 m2 olacaktır uygulamada mülkiyet sınırları esas alınacaktır) ve park alanı lejandlı sahada kalmaktadır. İmar Planı değişikliği talebi ile ilgili olarak parsel alanının kuzey bölümünde Felent Çayı bulunduğundan, talep edilen değişiklik sanayi alanı olduğundan konu ile ilgili Devlet Su İşleri 34. Şube Müdürlüğü'nden ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden görüş alınması gelen görüş doğrultusunda konunun yeniden değerlendirilmesi İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 20.10.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantısında belirlenmiştir.

Söz konusu kurumlara 06.11.2015 tarih 3391 ve 3393 sayılı yazı ile iletilmiştir. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 17.11.2015 tarih 1230 sayılı yazılarında Plan değişikliği ile ilgili olarak bir sakınca bulunmadığı belirtilmiştir. Ancak Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü'nün 866303 sayılı yazıları ile söz konusu alan işletme aşamasında bulunan Kütahya Sulama Sahası içerisinde kalmakta ve Felent Çayı kenarında bulunmaktadır. Bu nedenle bahse konu parselin imar plan değişikliği ile, park alanından sanayi alanına dönüştürülmesi Kuruluşumuz çalışmaları bakımından uygun görülmemektedir. Şeklindedir. Gelen görüşler detaylı incelenmiştir.

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü'nün yazılarında belirtilen Kütahya Sulama Sahası içerisinde kalmasından ve Felent Çayı kenarında kalmasından dolayı İmar Planı değişikliği talebinin reddine  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Çalca Mahallesi 21 pafta, 2454 parselde İmar Planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Çalca Mahallesi 21 pafta, 2454 parselde İmar Planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 554 ada, 55 parsel ve 759 ada 4 parsel alanında plan değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta 554 ada 55 parsel ve 759 ada 4 parsel alanında İmar planı değişikliği müracaat konusu görüşülmüş olup yapılan görüşmeler sonucunda;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 554 ada, 55 parsel ve 759 ada, 4 parsel alanı ile ilgili olarak 06.05.2015 tarih 2120 kayıt numaralı dilekçe ile 23.12.2015 tarih 5755 kayıt numaralı dilekçe ve ilgili belgeler etüd edilmiştir.

Söz konusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 554 ada, 55 parsel ve 759 ada, 4 parsel numaralı taşınmaz alanında uygulama imar planlarında park alanı ile yol alanı lejandlı alanlar bulunmaktadır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 26. Maddesine göre Sosyal ve Teknik Altyapı alanlarının (Park, okul vs.) kaldırılması; ancak bu alanların hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması kaydıyla yapılmakta olduğundan, kaldırılan park alanı miktarı kadar eşdeğer alan gerekmektedir. Aynı zamanda plan değişikliği yapıldığı takdirde artacak olan yapı-nüfus yoğunluğu karşılığında yine aynı bölgeye hitap edecek şekilde yeni Sosyal ve Teknik altyapı alanlarının ayrılması zorunludur.

Bu nedenlerle söz konusu Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta 554 ada 55 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili plan değişikliği talebinin reddine,

Söz konusu Yıldırım Beyazıt 759 ada 4 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili talebin de revizyon imar planlarında değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Güveççi Mahallesinde 3785 ada, 40 parsel alanının bulunduğu bölgede imar planı değişikliği ve imar planı yapımı konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Göveççi Mahallesinde 3785 ada 40 parsel alanının bulunduğu bölgede İmar planı değişikliği ve imar planı yapımı müracaat konusu görüşülmüş olup yapılan görüşmeler sonucunda;

Göveççi Mahallesi 3785 ada 40 parsel alanının bulunduğu bölge ile ilgili olarak 28/12/2015 tarih 3205 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün yazısı; “İlimiz Göveççi Mahallesi 3785 ada 40 parselde mülkiyet sahiplerine doğalgaz hattı için yol açılması talepedilmektedir. Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, ekli haritada kırmızı boyalı mevcut yol imar adası içinde kalmaktadır. Halihazırdaki mevcut yol üzerinde su hattı ve elektrik direkleri dikilerek elektrik hattı geçmiştir. Ayrıca bu yol su deposu ve gölete giden yol olup, söz konusu mevcut yolun korunarak imar planının tekrar düzenlemesi işlemlerinin Müdürlüğünüzce değerlendirilerek tarafımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.” şeklindedir.

Söz konusu 3785 ada 40 parselin bulunduğu bölgedeki, Fen İşleri Müdürlüğü'nün yazı ekinde belirtilen alanın bir bölümü İmar Planlarında İlköğretim Tesisleri Alanında bir bölümü de plansız alanlarda kalmaktadır.

Göveççi Mahallesi 3785 ada 40 parselin bulunduğu bölgedeki; İmar Planlarında İlköğretim Tesisleri Alanı olarak düzenlenen alan içerisindeki halihazırda kullanımda olan yol alanı korunacak şekilde İmar hattının kaydırılarak yol ve park alanı düzenlenmesi yönlerindeki 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği ile söz konusu plansız alanlarda kalan bölümde halihazır yol korunarak 10 m'lik yol alanı düzenlenmesi ile ilgili 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planının (UİP-8344,2-NİP-8343,2), 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN:

İlimiz merkez  Ali Paşa Mahallesi 5 pafta, 544 ada, 163 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Ali Paşa Mahallesi 5 pafta, 544 ada, 163 nolu parsel alanında İmar planı değişikliği müracaat konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Ali Paşa Mahallesi 544 ada 163 parsel ile ilgili olarak 24/11/2015 tarih 5206 kayıt numaralı dilekçe; “Ekte sunduğumuz Pafta No:5 Ada No:544 Parsel No:163 nolu arsanın hissedarıyım. Söz konusu yerin imara açılarak mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Gereğinin yapılması, bilgi edinme yasası gereğince neticenin tarafıma bildirilmesini arz ederim.” şeklindedir.

Söz konusu Ali Paşa Mahallesi 544 ada 163 parsel numaralı taşınmaz alanında uygulama imar planlarında çoçuk bahçesi alanı ile yol alanı lejandlı alanlar bulunmaktadır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesine göre Sosyal ve Teknik Altyapı alanlarının (Park, Çocuk bahçesi vs.) kaldırılması; ancak bu alanların hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması kaydıyla yapılmakta olduğundan, kaldırılan çoçuk bahçesi alanı miktarı kadar eşdeğer alan gerekmektedir. Aynı zamanda plan değişikliği yapıldığı takdirde artacak olan yapı-nüfus yoğunluğu karşılığında yine aynı bölgeye hitap edecek şekilde yeni Sosyal ve Teknik altyapı alanlarının ayrılması zorunludur. Bu nedenlerle Söz konusu plan değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 36. Maddesine kadar olan konular,  meclis üye tamsayısının (32 kişi), salt çoğunluğu olan 24 kişinin katılımı ile görüşüldükten sonra, Meclis üyelerinden SALİH ÖZDEN, AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, NEDİM DELEN, YUSUF SÖKMEN, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, AHMET UYGAR, GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE toplantıdan ayrıldılar.

GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN:

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün  asfalt ( bitüm) alımının kesintiye uğramadan yapılması ve nakit akışında aksaklıklar yaşanmaması için, 2016 yılı Analitik Bütçenin Finansman Programına dahil 5.500.000,00 TL’ye kadar kredi talebinde bulunulması ve Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na yetki verilmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 2016 yılı asfalt üretim ve serimi programındaki yoğunluk İlimizde asfalt sezonunun kısa oluşu ve yapılacak imalatların belirlenen takvimde bitirilebilmesi bakımından asfalt(bitüm) alımının kesintiye uğramadan yapılması bu kapsamda nakit akışında aksaklıklar yaşanmaması için 2016 yılı Analitik Bütçemizin Finansman Programına dahil 5.500.000,00 TL (BeşmilyonbeşyüzbinTürkLirası)’ye kadar İller Bankasından kredi talebinde bulunulmasına ve Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 05.01.2016 tarih ve 30 sayılı kararında, Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 73 pafta (1830), 4363 ada, 1 parsel numaralı  taşınmazın, “Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü’ne Tahsisi” olacak şekilde, karar tashihi yapılması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan, İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 pafta, (1830) 4363 ada, 1 parsel numaralı taşınmazdaki (35477/95454 hisse) 709,54 m2. lik Kütahya Belediyesi hissesinin Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilmesi Belediye Meclisi'nin 05.01.2016 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup;

            Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 22.01.2016 tarih ve 185 sayılı yazısında;  söz konusu taşınmazın sehven Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilmesi işleminin yapıldığını belirtilmiş olup;

            Belediye Meclisimizin  05.01.2016 tarih ve 30 sayılı kararında bahsi geçen “…. Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilmesi'' ifadesi çıkarılarak, yerine “Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi” olacak şeklinde karar tashihinin yapılmasına, ve işlemler için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 39.MADDESİNİN:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve İlimizin muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazların ihale ile satışlarına esas olmak üzere, Peşin ya da vadeli satılması, vade şartları ve vade oranları konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve İlimizin muhtelif mahallelerinde bulunan, Belediye meclis kararı ile satışları kabul edilen, taşınmazların ihale ile satışlarına esas olmak üzere peşin ya da vadeli satılması, vadeli satışlarda %50 sinin peşin alındıktan sonra geri kalan için 24 aya kadar vade yapılması ve vade farkı için Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce uygulanan vade oranlarının kullanılmasına ve işlemler için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 40.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 24 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,

İlimiz Merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 24 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 11.01.2016 tarih, 97 sayılı yazısında; mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 24 parsel alanında imar planında bulunan Ticaret Alanı lejandlı sahaya Özel Eğitim Tesisleri Alanı lejandı eklenmesine yönelik imar planı değişikliği yapılması talep edilmişti. Talep, İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 12.01.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantısında görüşülmüş ve söz konusu imar planı değişikliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görüş alınması ve Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görmesi kaydıyla, uygun görülmüştü.

            İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 22.01.2016 tarih, 825910 sayılı yazısında imar planı değişikliğinde sakınca görülmediği belirtilmiştir. İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 24 parsel alanında imar planında bulunan Ticaret Alanı lejandlı sahaya Özel Eğitim Tesisleri Alanı lejandı eklenmesine yönelik imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.01.2016 tarihli toplantısında uygun görülmüş olup (UİP-9420,38-NİP-9422,43); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

            Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan İlimiz İstiklal Mahallesi, 402 ada, 24 parsel numaralı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun, Belediye Meclisi'nin görev ve Yetkileri Başlıklı 18. maddesi (e) bendine (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü ve 10 yıla kadar kiraya vermek, amacıyla ihale edilmesi gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve tasarruf işlemleri için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 41.MADDESİNİN:

Avdan Köyü, 130 ada, 22 nolu, Işıkkara Köyü, 169 ada, 1,2 ve 3 nolu parsel alanlarında uygulama yapılması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez, Avdan Köyü, 130 ada, 22 nolu, Işıkkara Köyü, 169 ada, 1,2 ve 3 nolu parsel alanlarında uygulama yapılması konusu  incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Uygulama imar planlarında Belediye Hizmet Alanı lejandı bulunan sahalarda, mülkiyeti Belediyemize ait Avdan Köyü, 130 ada, 22 nolu, Işıkkara Köyü, 169 ada, 1,2 ve 3 nolu parsel alanlarında (3 nolu parseldeki Camii Alanı dışında); yola terk işlemleri yapılmadan , ancak imar planındaki yol alanlarının kamuya açık olarak uygulanması kaydıyda, herhangi bir şuyulanma yapılmadan bağımsız olarak yapılaşma yapılabilmesi, ekli haritada belirtilen , 03.02.2015 tarih, 72 sayılı Belediye Meclis Kararında belirtilen 1.5 metre kesitli kanal, 5 metre genişliğinde bakım yolu ve ilgili yol alanlarının da kamuya terk işlemi yapılmadan uygulanması , söz konusu toplamdaki 6.5 metrelik kesit alanında ve yol sahalarında yapı yapılmamasına işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 42.MADDESİNİN

İlimiz Yoncalı (Enne) Eski 3416 parselden imar uygulamasıyla oluşan 207 ada 3 parsel, 214 ada ,2 parsel ve 325 ada 2 parsel ile  3147 parselden imar uygulamasıyla oluşan 198 ada 4 parsel,214 ada 2 parsel ve 315 ada 2  parsel numaralı taşınmazlardaki hisseleri bulunan vatandaşın Belediye mülkleriyle takas ya da Belediyemizce satın alınması  talebi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Yoncalı (Enne) Eski 3416 parselden imar uygulamasıyla oluşan 207 ada 3 parsel, 214 ada ,2 parsel ve 325 ada 2 parsel ile  3147 parselden imar uygulamasıyla oluşan 198 ada 4 parsel, 214 ada 2 parsel ve 315 ada 2  parsel numaralı taşınmazlardaki hissesi bulunan hissedar, 02.02.2016 tarih ve 229 sayılı dilekçesiyle; taşınmazların  bir yerde toplanamadığının söylenmesi sebebiyle Belediye Kanununun 69. maddesine göre belediyeye ait mülklerle takas ya da bedeli karşılığı uygun olması halinde Belediyeye vermek istediğini belirtmektedir.

            Söz konusu taşınmazların, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarla; 5393 Sayılı Kanunun 69 ve 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü gereğince işlem yapılması, anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU' na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 43.MADDESİNİN

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ve aşağıdaki listede mahalle, pafta, ada ve parsel numaraları belirtilen arsa ve taşınmazlar ile İzka İnşaat Taahhüt Mühendislik Ltd.Şti.'ne kat karşılığı olarak verilen İlimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 2270 ada, 46 parselde bulunan ve mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan dairelerin; 5393 Sayılı Kanunun Belediye Meclisi'nin görev ve Yetkileri Başlıklı 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisili bir taşınmaznın kamu hizmetinde ihityaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) hükmü gereğince;

            Tasarruf şekillerinin belirlenmesi,  kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, Belediyemizce yapılması ya da yaptırılması, 10 yıla kadar kiraya verilmesi vb. ile ihale edilmesi gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

Sıra No.

Mahalle

Ada

Parsel

Yüzölçümü  (m2)

Tescil Tarihi

1

Hamidiye

1544

1

3.949,00

03.07.1995

2

30 Ağustos

2464

120

224,00

05.06.1998

3

30 Ağustos

1445

2

1.863,75

16.09.2008

4

Evliya Çelebi

628

655

319,00

15.04.2004

5

Evliya Çelebi

703

5

733,00

14.01.1974

6

Siner

105

22

481,30

14.07.1995

7

Siner

74

21

298,00

10.11.1988

8

Siner

74

6

302,00

10.11.1988

9

Cedit

130

26

156,20

01.06.1989

10

Çalca

 

2487

6.136,94

21.10.2009

11

Çalca

101

1

500,01

26.03.2014

12

Çalca

101

2

500,06

26.03.2014

13

Çalca

101

3

500,06

26.03.2014

14

Çalca

101

4

499,97

26.03.2014

15

Çalca

101

5

500,04

26.03.2014

16

Çalca

102

1

399,91

26.03.2014

17

Çalca

102

2

399,96

26.03.2014

18

Çalca

102

3

399,92

26.03.2014

19

Çalca

102

4

399,96

26.03.2014

20

Çalca

102

5

399,92

26.03.2014

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 44.MADDESİNİN:

İlimizde Futbol, Boks, Halter, Atletizm branşlarında gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla, Kütahya Belediye Sporumuzun 2016 yılı Lisans Tescil İşlemleri için nakdi yardım yapılması ile  Aile gelir durumu düşük Altyapı sporcularına 50 kişilik yemek ve ulaşım kartı yardımı yapılması konusunun olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimizde futbol, boks, halter atletizm branşlarında gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için hizmet veren Kütahya Belediye Spora 2016 yılı lisans tescil işlemleri için 30.000,00 TL (OtuzbinTürkLirası) nakit yardım yapılmasına, aile gelir durumu düşük alt yapı sporcularına 50 kişilik yemek verilmesine ve ulaşım yardımı yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

  Belediye Meclis Başkanı                                              Katip                                       Katip

   Kamil SARAÇOĞLU                                          Selim DURMAZ                       Murat HASER       

     Belediye Başkan