BELEDİYE MECLİSİNİN 03.05.2016 TARİHLİ 3.DÖNEM  5. OLAĞAN 1.BİRLEŞİM  TOPLANTISINA AİT  KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem 5. Olağan 1. Birleşim toplantısını Belediye Meclis 1.Başkan Vekili  Nuri ÇETİN' in Başkanlığında 03.05.2016 Salı günü Saat: 18.30'da üyelerden;
1-MEHMET ÖZDOĞAN 2-GALİP GÜLTEKİN, 3-CAFER CİHAT CEYLAN, 4-ÖMER FARUK DURMAZ, 5-HALİT OĞUZ ATAKAN, 6-MUSTAFA AYDIN, 7-FATMA GÜL, 8-FURKAN YILMAZ,
9-MEHMET NACİ PEKCAN, 10-RAMAZAN YILDIRIM, 11-PINAR AKBULUT, 12-SELİM DURMAZ, 13-ŞULE UYKUN,  14-MURAT HASER, 15-SALİH ÖZDEN, 16-ENVER ERDOĞAN, 17-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN18-SERDA BAL YILDIZ, 19-NEDİM DELEN, 20-CEMAL AYDIN, 21-YUSUF SÖKMEN, 22-EROL MERCAN, 23-MUSTAFA EROL, 24-HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU
25-AHMET UYGAR 26-GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE’ nin iştirakleri ile yaptı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

 

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Banu AKALINOĞLU, Ebubekir ERDOĞMUŞ, Muhammed İkbal GÜNDEM’in izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

                                                                                  

Meclis Üyelerince verilen ve gündeme ilave edilmesi istenilen;

      Gelir tarifesinin 18.6.6. kod numaralı başlığında yer alan sıcak su bedeli  konusunun gündeme alınmasında işaretle yapılan oylama sonucunda üyelerden, SALİH ÖZDEN, ENVER ERDOĞAN, AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, SERDA BAL YILDIZ, NEDİM DELEN, CEMAL AYDIN, YUSUF SÖKMEN, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, AHMET UYGAR, GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE’ nin red oylarına karşılık önergenin gündeme alınmasına oy çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİNİN:

Belediyemiz 2015 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesapları konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesi 2015 yılı Kesin Hesabı’nın detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis Başkanı; Kütahya Belediyesi 2015 Mali Yılı Kesin Hesabının yeniden görüşülmek üzere 2.birleşimin 05.05.2016 Perşembe günü Saat:18.30’da yapılmasını teklif etti ve meclis üyelerince de oybirliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİNİN:

Uluslararası platformlarda Belediyemizi ilgilendiren gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamaları yerinde görmek amacıyla, Tarihi Kentler Birliği tarafından 28 Mayıs – 1 Haziran 2016 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Burgaz, Nesebır, Varna, Ruscuk, Plevne, Sofya, Plovdiv, ve Kırcaali kentleri ile Romanya’nın Köstence ve Bükreş Kentlerinde gerçekleştirilecek olan programa katılmak üzere Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’nun yurtdışına görevlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü' nün 20.06.2005 tarih ve 050.MAH.076.000/5003/50520 sayılı genelgesinde; "Yurtdışı görevlendirmeler için Belediye Meclisinden karar alınacaktır." hükmüne istinaden;

           Uluslararası platformlarda Belediyemizi ilgilendiren gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamaları yerinde görmek ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla, Tarihi Kentler Birliği tarafından 28 Mayıs – 1 Haziran 2016 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Burgaz, Nesebır, Varna, Ruscuk, Plevne, Sofya, Plovdiv(Filibe) ve Kırcaali kentleri ile Romanya’nın Köstence ve Bükreş Kentlerinde gerçekleştirilecek olan teknik inceleme programına katılmak üzere Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’nun ilgili genelge doğrultusunda yurtdışına görevlendirilmesine ve kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİNİN:

III. sayılı dolu kadro değişiklik cetveli konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11.maddesinde;

            “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece, değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis Kararı ile yapılır. Boş Kadro Değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yaralan II. sayılı Cetvel, Dolu Kadro değişiklerinde ise III. sayılı Cetvel eksiksiz doldurularak gerekçeleri ile birlikte Meclise sunulur.” denilmekte olup;

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 45. Maddesinde “…36 ncı maddede belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla, bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür. Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler ve kazanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır.” hükmü   gereğince;

            Ekte sunulan III. Sayılı Dolu kadro değişiklik cetvelinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİNİN:

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilen Ilıca Kaplıcalarında ki Hasulhas Yüzme Havuzunun giriş ücretinin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Ilıca Kaplıcalarındaki Hasulhas Yüzme Havuzu'nun Giriş Ücretinin, aşağıda belirtildiği şekliyle aynen uygulanmasına ve Kütahya Belediyesi 2016 yılı Gelir Tarifesinin “Ilıca Kaplıcaları Giriş Ücretleri” bölümüne ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

   8.5

 ILICA KAPLICALARI GİRİŞ ÜCRETLERİ

8.5.3

Hasulhas Açık Yüzme Havuzu Giriş Ücreti

5,00 TL (KDV Dahil) (0-6 Yaş Ücretsiz)

 

         

GÜNDEMİN 5. MADDESİNİN:

2016 yılı için Belediyemizin Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

23 Aralık 2015 tarih ve 29571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6654 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu'nun 3.Maddesinin (3). fıkrasında; "01/01/2016-31/03/2016 dönemi için, 6583 sayılı Kanuna bağlı;" denildiği ve aynı fıkranın (a) bendinde; "......(K) işaretli cetvelin ........"III.  Fazla Çalışma Ücreti" bölümleri    yer alan tutarlar yüzde 6,8 oranında artırılarak uygulanır." denildiğinden, Belediye Meclisi'nin 05.01.2016 tarih ve 35 sayılı kararı ile,  2015 Mali Bütçe Yılı 01.01.2016 - 31/03/2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere bürüt 310 TL. Aylık Fazla Çalışma Ücreti ödenmesine karar verilmiş ve mezkur Bütçe Kanunu'nun ve Meclis Kararı'nın öngördüğü 3 aylık süre dolmuştur.

          16.03.2016 tarih ve 29655 Mükerrer Sayılı Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6682 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun 4. maddesi (g) fıkrasında belirtilen  (K) Cetvelinde nüfusu 100.001'den 250.000'e kadar olan Belediyelerde zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalışan personele  maktuen ödenecek fazla çalışma ücretine dair  Belediye Meclis Kararı ile  tespit edilen tutarın 310,79  Türk Lirasını geçemeyeceği belirtilmekte olup;

          01.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, 2016 Yılında Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele aylık fazla çalışma mesai ücretinin brüt 310,79 TL(üçyüzonlirayetmişdokuzkuruş) olarak ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİNİN:

Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 136 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen Şehrimizin Kırkıllı Mahallesinde bulunan 1. Dar Sokak isminin değiştirilmesi ile Şehrimizin muhtelif mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 136 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen, Şehrimizin Kırkıllı Mahallesinde bulunan 1. Dar Sokak isminin değiştirilmesi ile Şehrimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz  cadde ve sokaklara isim verilmesi komisyon  raporu incelenmiş olup;

-Kırkıllı Mahallesinde bulunan 1.Dar Sokak isminin “Hekimoğlu Sokak” olarak değiştirilmesine;

-100.Yıl Mahallesinde 2105, 2106, 2107, 561 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa

Güvercin Sokak” isminin verilmesine;

-100.Yıl Mahallesinde 2965, 2966, 2967, 2968, adalar arasında bulunan isimsiz sokağa

 “ Samyeli Sokak” isminin verilmesine;

-100.Yıl Mahallesinde 264, 273, 274, 267, adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Serin Sokak” isminin verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİNİN:

Zafertepe Mahallesi- Zafer Meydanı –Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü ve Zafertepe Mahallesi –çevreyolu- Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü, güzergahlarında ulaşıma katkı sağlaması amacıyla Taksi/Dolmuş hatlarının oluşturulması, çalışılacak güzergahların belirlenmesi-eklenmesi-çıkarılması, ihale edilmesi  vb. konularda yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin ( F ve P ) fıkralarında  “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” denilmektedir. Bu kanuna istinaden;

İlimiz Zafertepe Mahallesi ile Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü arasında ulaşım sistemine entegre edilmek üzere alternatif bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır. Zafertepe Mahallesi-Zafer Meydanı-Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü  ve Zafertepe Mahallesi-Çevreyolu-Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü  güzergahlarında ulaşıma katkı sağlaması amacı ile  Taksi/Dolmuş hatlarının oluşturulması, çalışılacak güzergahların belirlenmesi-eklenmesi-çıkarılması, durak yeri tahsisi yapılması,  ihale edilmesi ve bu konu ile ilgili sözleşme, şartname hazırlanması, imzalanması vb. konularda  Belediye Encümeni’ne ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden  SALİH ÖZDEN, ENVER ERDOĞAN, AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, SERDA BAL YILDIZ, NEDİM DELEN, CEMAL AYDIN, YUSUF SÖKMEN, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, AHMET UYGAR, GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE’ nin red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.  

 

 

 

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİNİN:

2918 sayılı Karayolları Kanunu’nun Ek 16. Maddesi uyarınca, Akıllı sinyalizasyon sisteminin bir parçası olan TEDES (Trafik Elektronik Destekleme Sistemi), KGYS( Kamu Güvenlik Yönetim Sistemi) uygulamasının mevcut kavşaklar ve şehrimizin gelişimi için kullanılacak kavşaklarda kullanılmak üzere, yap- işlet devret modeli ile 10 yıla kadar ihale edilmesi veya kredi kullanılarak sağlanması vb. konularda yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin ( F ve P ) fıkralarında  “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” denilmektedir. Bu kanuna istinaden;

İlimiz Mücavir alanında mevcut kavşaklarda hizmet vermekte olan sinyalizasyonun ekonomik ömrünü tamamladığından, bir takım elektronik parçaların üretimden kaldırıldığı, yeşil dalga uygulamasında zaman zaman kavşaklarda sıkıntı yaşandığı gözlemlenmektedir. Mevcut kavşaklar ve şehrimizin gelişimi ile oluşacak kavşaklarda kullanılmak üzere Akıllı Sinyalizasyon tanımlı sisteme şehrimizde ihtiyaç duyulmaktadır.

Sistemin bir parçası ve gelişimi açık olan TEDES (Trafik Elektronik Destekleme Sistemi), KGYS (Kamu Güvenlik Yönetim Sistemi) uygulamaları, 2918 sayılı Karayolları Kanunu’nun Ek 16. Maddesinin Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar uyarınca ilimiz İl Emniyet Müdürlüğü ile imzalanan/imzalanacak protokol neticesinde Hız İhlali, Kırmızı Işık ihlali vb. gibi trafik cezaları kesilecek, kesilen trafik cezalarının toplamının %30’u oranında belediyemiz hesabına gelir kaydedilip , şehrimiz trafik altyapısında kullanılmak üzere imkan sağlayabilecektir. Sistemin yatırım maliyetlerinin yüksek olması, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 2016 yılı bütçesinin yetersiz geleceği tahmin edildiğinden yap-işlet-devret modeli ve yasa ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetki ile kazandırılması en uygun çözüm olacaktır.

Söz konusu sistemin yap-işlet-devret modeli ile 10 yıla kadar ihale edilmesine veya belediye öz kaynakları/kredi kullanılarak sağlanmasına, bu konu ile ilgili sözleşme, şartname, protokol hazırlanması, imzalanması vb. konularda Belediye Encümeni’ne ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden SALİH ÖZDEN, ENVER ERDOĞAN, AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, SERDA BAL YILDIZ, NEDİM DELEN, CEMAL AYDIN, YUSUF SÖKMEN, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU, AHMET UYGAR, GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE’ nin red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİNİN:

İlimizde bazı bölgelerde uygulanması düşünülen yeraltı konteynerleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yeraltı konteynerleri talepleri ile ilgili komisyon raporu incelenmiş olup;

İlimiz sınırları içerisinde kentsel ve yerinde dönüşüm şeklinde son zamanlarda yoğun bir yapılaşma olduğu, bu dönüşüm ve artan nüfus yoğunluğuna paralel olarak evsel atıklardaki  artışı da etkilediğinden  zorunlu olarak konteyner sayısını da arttırmakta ve şehrin görüntü ve çevre estetiğinin bozulmasına, çevre ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilenmesi nedeniyle yeni yapılacak olan Konut ve işyeri inşaatlarının proje ruhsatlandırma aşamasında yer altı konteyner yerinin mimari proje ve vaziyet planında gösterilmesi  kaydıyla, ayrıca inşaatı devam eden veya bitmiş, oturmaya (ikamete  hazır), ayrık nizam ve ön bahçeli yapı nizamlarında kendi bahçesinin sınırları içerisinde kalmak kaydı ile;

            1- Her 24 (yirmidört) daire için 1 (bir) adet,

            2- Her 48 (kırksekiz) daire için  2(iki) adet,

            3- Her 72 (yetmişiki) daire için  3 (üç) adet,

            4- Her 96 (doksanaltı) daire için 4 (dört) adet,

            5- Her 120 (yüzyirmi) daire için 5 (beş) adet,

            6- Her 144 (yüzkırkdört) daire için 6 (altı) adet, olmak üzere yeraltı çöp konteynerı (min. 3 m³) yapılmasına, 01.06.2016 tarihinden itibaren inşaat ruhsatı alacak olan vatandaşlardan istenilmesine;

            İskan Ruhsatı alınma aşamasında ise Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün oluru alınarak  uygulamaya konulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİNİN:

05.01.2016 tarih ve 07 sayılı Meclis Kararıyla amblem/logo tasarımı yapılmış, fakat uygun amblem/logo bulunamamıştır. Daha fazla eserin katılımını sağlamak ve profesyonelliği artırmak amacıyla yeni bir amblem/logo tasarım yarışması yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            05.01.2016 tarih ve 07 sayılı Meclis  Kararı ile Kütahya’mızın özelliklerini yansıtacak ve Belediye logosu olarak kullanılacak özgün bir amblem/logo için Logo Tasarım Yarışması yapılmış fakat uygun amblem/logo tasarım bulunamamıştır.

          Yeni bir yarışma yapılarak, daha fazla eserin katılımını sağlamak ve profesyonelliği arttırmak amacıyla  ekteki şartnameye uygun olarak yeni bir  Amblem/Logo Tasarım yarışması yapılması ve daha önce belirlenen  1. olan esere verilecek olan 10.000 TL ödülün 20.000 TL olarak belirlenmesine;

         Seçici Kurulda görev alan jüri üyelerine, Kamu İhale Kanunu’nun ilgili Yönetmeliğinin 38. maddesinde ''Yarışmalarda görev alan danışman ve asli jüri üyeleri ile raportörlerin her birine, yarışmacılara verilecek ödüllerin toplam tutarın %4'ünü geçmemek üzere idarece belirlenecek miktarda ücret ödenir'' denilmekte olup;

         Hazırlık çalışmalarına katılıp soru-yanıt ve değerlendirme çalışmalarına katılmayan jüri üyelerine ücretin 1/3’ü,Hazırlık ve soru-yanıt toplantılarına katılıp değerlendirme toplantılarına katılmayan veya değerlendirme toplantılarına katılıp önceki toplantılara katılmayan jüri üyelerine ücretin 1/2’si, Yedek jüri üyelerine, danışman ve asli jüri üyelerine ödenen miktarın 1/2’si, Raportör yardımcılarına (Teknik ressam, daktilo ve benzeri) raportör ücretlerinin 1/5’i, hizmetlilere ise 1/10’u, ödenir''  hükmü gereğince jüri üyelerine ödenecek ücretin belirlenmesi, şartnamenin hazırlanması ve Amblem/Logo Tasarım Yarışması ile ilgili tüm hususlarda Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda, meclis üyelerinden AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, NEDİM DELEN, HALİL İBRAHİM DOĞLARLIOĞLU ve GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE’ nin red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.         

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih ve 164 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, Bülent CIRIK’ın Osmanlı Belgelerinde Kütahya adlı kitabının basılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih ve 164 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen, Kütahya’mızın adını duyuran, tanıtımını yapan her türlü kültür, sanat, turizm ve tanıtım etkinlikleri çerçevesinde Yrd. Doç. Dr. Bülent CIRIK'ın "Osmanlı Belgelerinde Kütahya " adlı kitabının basılması konusu incelenmiş olup  yapılan görüşmeler sonucunda; 

Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO Öğretim Elemanı Bülent  CIRIK'ın  "Osmanlı Belgelerinde Kütahya'' adlı kitabının 500 adet basılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİNİN:

Merkez meskenler-lojmanlar ile merkez ticarethaneler-fabrika-imalathaneler’in su tarifesinin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz gelir tarifesi, su tarifesi bölümündeki;

Merkez ticarethaneler-fabrika-imalathaneler’in kartlı sayaç su tarifesi ile mekanik sayaç su tarifesi arasındaki indirim oranı %20 dir.

            Merkez meskenler – lojmanlar ’da ise bu oran %4 dür.

            Merkez meskenler-lojmanlar ile merkez ticarethaneler-fabrika-imalathaneler ’in kartlı sayaç – mekanik sayaç indirim oranının % 4 olarak uygulanabilmesi için su tarifesinin aşağıda belirtildiği şekliyle aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

18.

SU TARİFESİ

18.1.4.

TİCARETHANE–FABRİKA–İMALATHANELER

KARTLI / MEKANİK

18.1.4.1.

0 – 30 m³

3,06 / 3,19

18.1.4.2. 

31 – 100 m³

3,75 / 3,90

18.1.4.3.

101 m³'den fazlası

3,96 / 4,12

Not: Merkez ticarethane tarifesindeki ön ödemeli sayaca geçen abonelerden normal tarifesi üzerinden %20 indirim uygulamasının iptaline

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi Toplu Konut Alanlarının güneyi ile İmar planında 50 metrelik yol alanı arasında kalan bölgede İmar Planı yapımı önizni konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi Toplu Konut Alanlarının güneyi ile imar planında 50 metrelik yol arasında kalan bölgede imar planı yapımı önizni konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

İnköy Mahallesi Toplu Konut Alanlarının güneyi ile imar planında 50 metrelik yol arasında kalan bölge Belediye sınırlarımız içinde, Yerleşik Alanlarının dışında, Nazım ve Uygulama İmar Planlarının dışında Plansız bölgede kalmaktadır. Bahse konu alan ile ilgili imar planı çalışması yapılması için talepler bulunmaktadır. Belirtilen bölgede yol alanları, gelişme konut alanları, Belediye Hizmet Alanları İmar planı yapımı için;

1-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri Genel Müdürlüğü Ankara), 2-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 3-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 4-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 5-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 6-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 8-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 9-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 10-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 11-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 12-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 29-Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 20-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınmasına, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılmasına, ilgili şehir plancısına hazırlattırılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3927 ada 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi 3927 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Andız Mahallesi 154 ada 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Andız Mahallesi 154 ada 1 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 02/02/2016 tarih, 70 sayılı kararıyla onaylanan Andız Mahalle Yerleşik Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planlarına askı süresi dahilinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02/02/2016 tarih, 70 sayılı kararıyla onaylanan Andız Mahalle Yerleşik Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planlarına askı süresi dahilinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

24.02.2016 tarih ve 779 kayıt nolu, 02.03.2016 tarih ve 887 kayıt nolu, 08.03.2016 tarih ve 981, 983 kayıt nolu, 11.03.2016 tarih ve 1090 kayıt nolu, 16.03.2016 tarih ve 1129 kayıt nolu, Andız Mahalle Yerleşik Alanı İmar planına itiraz dilekçeleri bulunmaktadır. Askı süresi dahilinde yapılan itirazlar, ilgili bilgi, belge ve müracaatların tamamı etüd edilmiştir.

Andız Mahalle Yerleşik alanı İmar Planlarına yapılan itiraz dilekçelerinde; arazilerinin yol alanlarında kaldığından, planlanan yolların tarlaları böldüğünden, arazilerinin imar planlarına dahil edilmeyip imar dışı bırakılmasından, Mezarlık Alanının genişletilmesinden, Park Alanı olarak ayrılan kısmın Cami Alanı olarak düzenlenmesinden, Mahalle Fırınının korunmasından, DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün vermiş olduğu kurum görüşünün yeniden incelenmesinden bahsedilmektedir.

Belediye Meclisinin 02/02/2016 tarih ve 70 sayılı kararı ile Andız Mahalle Yerleşik alanı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları onaylanmıştır. Söz konusu planlar ilgili Kamu kurum, kuruluş görüşleri, ilgili dökümanlar, bilgi, belge ve müracaatlar etüd edilerek planlama çalışmasında değerlendirilmiştir.

Askı süresi dahilinde gelen itiraz dilekçeleri ve DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün kurum görüşü yeniden değerlendirildiğinde; 08/03/2016 tarih, 983 kayıt nolu ve 16/03/2016 tarih, 1129 kayıt nolu dilekçelerde bahsedilen; Andız Mahallesi yerleşik alanının kuzeyinde kalan parsellerdeki yol alanının Konut Alanı ve Ticaret-Konut Alanına dahil edilmesi, 02/03/2016 tarih, 887 kayıt nolu dilekçede bahsedilen; Andız Mahallesi yerleşik alanının güneyinde kalan parseldeki yol alanının Konut Alanı ve Park Alanına dahil edilmesi, 24/02/2016 tarih, 779 kayıt nolu dilekçede bahsedilen; Andız Mahallesi Yerleşik Alanı Nazım ve Uygulama İmar Plansız alanda kalan parsellerdeki, dere güzergahı ve koruma alanının, kadastral yola göre düzenlenmesi, 08/03/2016 tarih, 981 kayıt nolu dilekçede bahsedilen; Andız Mahallesi Yerleşik Alanının güneyinde kalan Park Alanının, Cami Alanı (Serbest Nizam, TAKS:0.50, KAKS:2.00, Yençok: Serbest) olarak, yine aynı dilekçede bahsedilen Mahalle Fırınının korunarak Belediye Hizmet Alanı (Serbest Nizam, KAKS:2.00, Yençok:16.50 m(4 Kat)) olarak düzenlenmesi, Anaokulu Alanı lejandlı alanın kuzeyinde, Park Alanı ve yol alanı düzenlenmesi, Anaokulu Alanının imar hatlarının düzenlenmesi, Andız Mahallesi yerleşik alanının kuzeydoğusundaki ve Mezarlık Alanının güneybatısındaki Konut Alanı (Ayrık Nizam, 4 kat, TAKS:0.25, KAKS:1.05) lejandlı alanın Park Alanı olarak düzenlenmesi ve Mezarlık Alanının doğusunda kalan Konut Alanı (Ayrık Nizam, 4 kat, TAKS:0.25, KAKS:1.05) lejandlı alanların bir kısmının Park Alanına dahil edilmesi ve 18. Madde İmar Uygulaması Yapılmasının Zorunlu Olduğu Alan Sınırının düzenlenmesi yönlerindeki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve bu imar planı kararlarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına da aktarılması yönlerindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının (UİP-17339,1-NİP-17340,1), 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

İmar planları düzenleyici nitelikte idari işlem olduğu, kamu yararı amacı taşıdığı ve plan bütünlüğünün sağlanması bakımından bu düzenlemeler dışında kalan 11/03/2016 tarih, 1090 kayıt nolu ve 08/03/2016 tarih, 981 kayıt nolu itiraz dilekçesinde belirtilen Mezarlık Alanının genişletilmesi itiraz konularının reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2760 ada, 8-9 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2760 ada, 8-9 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 31.03.2016 tarih, 1118 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Evliya Çelebi Mahallesi, 19.L.1 pafta, 2760 ada, 8 ve 9 nolu parsel alanında imar planında Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu parsel alanlarında Park lejandlı alan düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9420,45-NİP-9422,52); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

İmar planı değişikliğinin kesinleşmesine müteakip söz konusu taşınmazların kamulaştırılması veya Belediye mülkleriyle takas işlemleri için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739 ada, 48 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739 ada, 48 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

05.04.2016 tarih, 2016-9171 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Gaybi Efendi Mahallesi, 37 pafta, 1739 ada, 48 nolu parsel alanında imar planında Açık, Kapalı Pazaryeri-Yeraltı Otoparkı lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alan lejandının Açık, Kapalı Pazaryeri-Otopark-Ticaret ve Spor Tesisleri Alanı lejandına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9420,46-NİP-9422,53); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

İmar planı değişikliğinin kesinleşmesinden sonra 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine göre ve 10 yıla kadar kiraya verilmesi vb. işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2270 ada, 33 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2270 ada, 33 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 21.04.2016 tarih, 1478 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Lala Hüseyin Paşa (Osmangazi) Mahallesinde bulunan mevcut Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında; 21.L.3 pafta, 2270 ada bölgesinde imar planında Trafo lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu Trafo lejandlı alanın Serbest Nizam, TAKS: 0.40, KAKS: 2.40, Hmax: 30.50 m. lejandlı alana dahil edilmesi; 2270 ada, 33 parsel bölgesinde imar planında bulunan Sosyo-Kültürel Tesis Alanı-Spor Tesisleri Alanı lejandı sahanın batı bölümünde Trafo lejandlı alan düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9420,47); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.2 pafta, 2252 ada, 3 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.2 pafta, 2252 ada, 3 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 26.04.2016 tarih, 1528 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Lala Hüseyin Paşa (Osmangazi) Mahallesinde bulunan mevcut Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında; 2278 ada, 4 parsel bölgesinde imar planında Trafo lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu Trafo lejandlı alanın Serbest Nizam, TAKS: 0.40, KAKS: 2.00, Hmax: 30.50 m. lejandlı alana dahil edilmesi; buna karşılık Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.2 pafta, 2252 ada, 3 parsel bölgesinde Trafo lejandlı alan düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9420,48); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.3 pafta, 1964 ada, 10-11 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İlimiz merkez, Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.3 pafta, 1964 ada, 10-11 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

01.04.2016 tarih, 1431 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.3 pafta, 1964 ada, 10 ve 11 nolu parsel alanında uygulama imar planında Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alan; nazım imar planında Mevcut Konut Alanları (yüksek yoğunluk) lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu parsellerin bulunduğu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır. Gaybi Efendi Mahallesi, 21.M.3 pafta, 1964 ada, 10 ve 11 nolu parsellerin kuzeyinde bulunan TCDD mülkiyetindeki taşınmazla şuyulu olduğu tespit edilmiştir. Ancak, söz konusu bölgede imar uygulaması yapılmış olup, imar parselleri oluştuğundan; şuyunun giderilmesi amacıyla imar hattının mülkiyet sınırı esas alınarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; (UİP-9420,49) 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 84 pafta, 624 ada, 17 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 624 ada, 17 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

22.02.2016 tarih, 738 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçe; “...parselimizin yaklaşık 140 m2 civarındaki kesimin yola terk yapılması ve 34 parsel üzerindeki yapının çevre teşekkülünden dolayı 5 m. çekeceğimizden büyük bir hak kaybımıza neden olmaktadır. İmar plan tetkikinden de anlaşılacağı üzere arka bahçe mesafesi bırakılmadan yapılaşma teklifimizin değerlendirilmesi ve bu yönde plan tadilatının yapılmasını talep ediyoruz.” şeklindedir. Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 624 ada, 17 parsel alanında imar planında Bitişik nizam 4 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Daha önce söz konusu bölgede yapılan imar planı değişikliğiyle parsel alanının bir bölümü yol alanında kalmış ve bu kesim kamuya bedelsiz terk edilmiştir. Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 624 ada, 17 nolu parsel alanında talep edilen imar planı değişikliği; parsel alanında arka bahçe mesafesi bırakılması gerektiği, yapılaşma düzeni bozulacağı ve yoğunluk artışı meydana geleceği nedenleriyle reddine;

Evliya Çelebi Mahallesi, 83 pafta, 624 ada, 17 nolu parsel alanında mağduriyetin giderilmesine yönelik olarak; söz konusu parselin altyapı hizmet bedelleri ve otopark bedeli konusunun Belediye Encümeni tarafından değerlendirilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.4 pafta, 2549 ada doğusunda bulunan alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.4 pafta, 2549 ada doğusunda bulunan alanda imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Fuat Paşa Mahallesi Muhtarı’nın 15.04.2016 tarih, 1695 kayıt nolu dilekçesi etüd edilmiştir. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.4 pafta, 2549 nolu ada bölgesi 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içinde kalmaktadır. 2549 nolu adanın doğusunda imar planında bulunan yol alanında 5*5 m. ölçülerinde Muhtarlık Binası Alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9420,50); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 2731 ada, 3 parselde ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İlimiz merkez, Hamidiye Mahallesi, 2731 ada, 3 parselde ilave mevzii imar planı yapımı, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

26.10.2015 tarih, 4746 kayıt nolu dilekçe ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 02.03.2016 tarih, 2503 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 4.438,74 m2 yüzölçümündeki Hamidiye Mahallesi, J23b10c4c pafta, 2731 ada, 3 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alan Belediye sınırları içerisinde kalmakta olup; söz konusu alanda nazım ve uygulama imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu parsel alanında konut bölgesi olarak ilave mevzii imar planı hazırlanması amacıyla, İdaremizce yasal mevzuat çerçevesinde gerekli tüm etüdlerin yaptırılmasına;

1-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 2-DSİ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya, 3-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 4-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 5-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / Müze Müdürlüğü Kütahya, 7-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya, 9-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kütahya, 10-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 11-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 12-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 13-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 14-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 15-Kütahya Belediyesi: A) Fen İşleri Müdürlüğü, B) Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, C) Sağlık İşleri Müdürlüğü, 16-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 17-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Kütahya Şube Müdürlüğü, 18-Halk Sağlığı Müdürlüğü / Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya, 19-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ankara, 20-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü Ankara, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİNİN:

Belediye Meclisinin 04.01.2013 tarih, 34 sayılı kararı ile onaylanan Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta, 627-2786-2787 nolu adalar bölgesinde yapılan 2299 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 04.01.2013 tarih, 34 sayılı kararı ile onaylanan Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta, 627-2786-2787 nolu adalar bölgesinde yapılan 2299 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisinin 04.01.2013 tarih, 34 sayılı kararı ile; Evliya Çelebi Hastanesi kuzeyinde yer alan 627, 2786, 2787 nolu adalardaki Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alanlar ve aralarındaki yol

 

 

 

 

alanlarının Rezerv Sağlık Tesisi Alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden uygun görüş alınması kaydıyla onaylanmıştı.

Kütahya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliği'nin 27.01.2015 tarih, 658 sayılı yazısında; “...mülkiyeti şahıslara ait 80 pafta, 627, 2786, 2787 nolu adalarda kayıtlı; imar planında “Rezerv Sağlık Alanı” olarak ayrılmış taşınmazın kamulaştırma ödeneklerinin yetersizliği nedeni ile kamulaştırılamadığı; Hazineye ait taşınmazlarla takasının da mümkün olmadığı; Kütahya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün 10.11.2014 tarihli ve 7912 sayılı yazısı ile de bahse konu taşınmazların hissedarlarının mağdur oldukları belirtilerek taşınmazın plan tadilatı yapılmak sureti ile Sağlık Alanından çıkartılması yönünde Bakanlığımızın görüşü istenmiştir...” hususları belirtilmiştir. Kütahya Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün 19.02.2016 tarih, 1713 sayılı yazısı eki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 15.02.2016 tarih ve 1496 sayılı yazısında; “...Yukarıda zikredilen hükümler uyarınca, anılan Kanun kapsamına giren uygulama alanlarında (riskli alan veya rezerv yapı alanı) yapılacak dönüşüm uygulamalarına yönelik iş ve işlemler için kaynak tahsisi yapılabilmektedir. .....ilgi yazınıza konu edilen kamulaştırmaya ilişkin kaynak ihtiyacının 6306 sayılı Kanun'un amacı da gözetildiğinde doğrudan Kanun kapsamında yapılacak uygulamalara ilişkin olmamasının yanı sıra, kamulaştırmaya konu edilen binaların 6306 sayılı Kanun kapsamına giren uygulama alanlarında yer almaması ve binaların kamulaştırılması anılan Kanun'un amacına hizmet eder nitelikte olmaması nedenleriyle söz konusu talep 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilememektedir.” hususları belirtilmiştir.

Bu nedenlerle; Belediye Meclisinin 02.08.2013 tarih, 380 sayılı kararıyla onaylanan 2234 nolu imar planı değişikliği ile söz konusu bölgede düzenlenen 30 m.'lik yol nedeniyle bir bölümü yol alanında kalan 627 ada, 9 nolu parsel ve 2786 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsellerin kuzey bölümlerindeki yol alanı sabit tutulmak kaydıyla; Belediye Meclisinin 04.01.2013 tarih, 34 sayılı kararıyla onaylanan Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta, 627-2786-2787 nolu adalar bölgesindeki 2299 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilerek söz konusu alanda imar planı değişikliğinden önceki Bitişik nizam 3 kat konut ve yol alanlarından oluşan imar planının uygulanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİNİN:

İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 63 pafta, 766 ada, 22 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 63 pafta, 766 ada, 22 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Alayunt Mahalle Yerleşik Alanı İmar planlarında 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanlarda Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Alayunt Mahalle Yerleşik Alanı İmar planlarında 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanlarda Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

Belediye Meclisimizin 04/11/2014 tarih 381 sayılı kararıyla onaylanan Alayunt Mahalle Yerleşik Alanı İmar Planlarında halihazırda okul binalarının bulunduğu alanın doğusundaki ve kuzeybatısındaki 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanlarda halihazırdaki bazı yapılar ve Alayunt Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binası yol alanlarında kalmaktadır.

Konut alanlarının toplam miktarı değişmeyecek ve park alanlarının toplam miktarı artacak şekilde, halihazırdaki yapıların mümkün olduğu kadar yol alanlarında kalmaması için park, yol, konut ve T2 lejandlı alanların düzenlemesi; Akaryakıt Satış İstasyonunun kuzey bölgesindeki 10 metrelik yolların kaydırılması, kaydırılan yolların batısındaki 10 metrelik yolun 12 metreye çıkarılması, İlköğretim Tesisleri alanının kuzeybatısındaki 10 metre yolun 7 metreye, 12 metre yolun 10 metreye, 17 metre yolun 12 metreye düşürülmesi, Tarım Kredi Kooperatifi Hizmet Binasının bulunduğu

 bölgedeki kuzeydoğu-güneybatı yönündeki 12 metre yolun güneydoğu-kuzeybatı yönünde 10 metreye düşürülmesi, park ve konut alanı arasında 10 metre yol düzenlenmesi, kanala bitişik 10 metre yolun 5 metreye düşürülmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile bu Uygulama İmar Planı değişikliğindeki düzenlemelerin Nazım İmar Planlarına aktarılması yönündeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin (UİP-6560,4-NİP-6557,4), 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Kırgıllı Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

İlimiz merkez, Kırgıllı Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı, dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

Söz konusu Kırgıllı Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 90 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yapılması kaydıyla, onaylanmıştı. Belediye Meclisimizin 01.11.2013 tarih, 474 sayılı kararıyla da yol alanları, ilköğretim tesisleri, ibadet yeri alanları, resmi kurum alanları, Sağlık Tesisleri alanı, sosyo-kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanları, aktif yeşil alanlar ve meskun konut bölgesinde bitişik nizam, 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam konut alanları(T.A.K.S: 0.35, K.A.K.S: 1,05, 3 kat), olarak planlanmasına yönelik 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 nazım imar planlarının revizesi; İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması, İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Bahse konu Nazım İmar planları etüd edildiğinde kamu kurum ve kuruluş görüşlerine aykırı olarak düzenleme yapıldığı, alanların kadastral durumlarının altlık olarak kullanılmadan tasarımların gerçekleştirildiği görülmüş ve 01.11.2013 tarih 474 sayılı kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planları hazırlanıp askı işlemi tamamlanmadığından söz konusu planlar bu yüzden yürürlüğe girmemiştir.

Kırgıllı Mahallesi İmar Planı yapımı konusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili dökümanlar, müracaatlar, bilgi ve belgeler etüd edilerek plan yapımı çalışmasında değerlendirilmiştir. İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdler yaptırılmış olup yerleşime uygun olmayan alanlara rastlanılmamıştır.

Planlama alanı 358.627 m2 ve öngörülen nüfus 4.460 kişidir. Mahallenin halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgeleri; mahalle yerleşik alanı (nazım ve uygulama imar plansız) olarak belirlenerek, Konut ve Ticaret+Konut bölgelerinde Ayrık Nizam (T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat), Parklar, İlkokul alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Sağlık Tesisi Alanları (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Cami alanları (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00-T.A.K.S:0.60, K.A.K.S:2.40 Yençok:Serbest, Serbest Nizam), Belediye Hizmet Alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Mezarlık Alanı, Yol alanları, pasif yeşil alan v.b lejandlı sahalar düzenlenmesi, 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanların belirlenmesi ve Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşlerin plan notlarına aktarılması ve planlarda belirtilmesi yönlerindeki Kırgıllı Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının (UİP-19231-NİP-19232), 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Zığra Mahalle Yerleşik Alanı imar planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

Belediye Meclisimizin 01/03/2016 tarih, 106 sayılı kararıyla onaylanan Zığra Mahalle Yerleşik Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planlarına askı süresi dahilinde gelen itirazların değerlendirilmesi konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

12/04/2016 tarih ve 1617 kayıt nolu, 13/04/2016 tarih ve 1653 kayıt nolu, 13/04/2016 tarih ve 1663 kayıt nolu, 15/04/2016 tarih ve 1711 kayıt nolu Zığra Mahalle Yerleşik Alanı İmar planına itiraz dilekçeleri bulunmaktadır. Askı süresi dahilinde yapılan itirazlar, ilgili bilgi, belge ve müracaatların tamamı etüd edilmiştir.

Zığra Mahalle Yerleşik alanı İmar Planlarına yapılan itiraz dilekçelerinde; Planlama alanı içerisine Kısmi olarak giren parsellerin tamamının imar planları içerisine alınmasından, imar planında düzenlenen park alanlarının bazılarının yerinin değiştirilmesinden, mahallenin mevcut Cami yeri ile düzenlenen yeni Cami alanının birbirine yakın olmasından ve düzenlenen Cami alanının mahallenin güneyinde düzenlenmesinden bahsedilmektedir.

Belediye Meclisinin 01/03/2016 tarih ve 106 sayılı kararı ile Zığra Mahalle Yerleşik alanı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları onaylanmıştır. Söz konusu planlar ilgili Kamu kurum, kuruluş görüşleri, ilgili dökümanlar, bilgi, belge ve müracaatlar etüd edilerek planlama çalışmasında değerlendirilmiştir.

Köy tüzel kişiliklerinin kaldırılarak Mahallemiz olan yerleşik alanlarının tamamında; genel yaklaşım olarak, 18. Madde İmar Uygulamasının yapılacağı yerlerde D.O.P oranının %40 ı geçmemesi hususu göz önüne alınarak Yoğunluk değeri E:1.05 olarak konut bölgelerinde belirlenmiştir. Sehven yapılan hatadan dolayı Zığra Mahallesi Demiryolu güneyindeki D.O.P oranı %40 ın üzerinde hesaplanarak planlama yapılmıştır.

Sehven yapılan hata göz önünde bulundurulduğunda ve Askı süresi dahilinde gelen itiraz dilekçeleri değerlendirildiğinde; 13/04/2016 tarih, 1663 kayıt nolu dilekçede bahsedilen; Zığra Mahallesi meskun alanının kuzeyinde kalan 2 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu bölgedeki park alanının söz konusu 2 parsel numaralı taşınmazın doğusunda düzenlenmesi, Zığra Mahallesi güneyindeki Ticaret-Konut Alanının; Cami Alanı (Serbest Nizam, TAKS:0.50, KAKS:2.00, Yençok: Serbest) lejandlı alan olarak düzenlenmesi, Zığra Mahallesi 586 parsel numaralı alandaki Cami Alanının ve 7 metrelik yol alanının Ayrık Nizam 4 kat T.A.K.S:0.25 K.A.K.S:1.05 lejandlı Konut Alanına dahil edilmesi, 13/04/2016 tarih 1653 kayıt nolu dilekçede bahsedilen; Zığra Mahallesi 585 parsel numaralı taşınmazın kuzeydoğusundaki bölgede Park Alanı düzenlenmesi, Demiryolu güneyindeki park ve yol alanının Ayrık Nizam 4 katlı T.A.K.S:0.25 K.A.K.S:1.05 lejandlı konut alanına dahil edilmesi ve 18. Madde İmar Uygulaması Yapılmasının Zorunlu Olduğu Alan Sınırının düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve bu imar planı kararlarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına da aktarılması yönlerindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının (UİP-17876,1-NİP-17878,1), 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

Zığra Mahalle Yerleşik Alanı İmar planları; 2009 yılında belirlenen Mahalle Yerleşik Sınırı Plan araştırma sınırı kabul edilerek kurum, kuruluş görüşleri alınmış ve imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüdler bu araştırma sınırı içerisinde yapılmıştır. Bu nedenle 12/04/2016 tarih, 1617 kayıt nolu ve 15/04/2016 tarih 1711 kayıt nolu itiraz dilekçesinde belirtilen parsellerin imar planları içerisine alınması yönündeki itirazlarının reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 641 ada, 9 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 641 ada, 9 nolu parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 641 ada, 9 nolu parsel ile ilgili; 24.03.2016 tarih, 1302 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. 9 nolu parselde, imar planında konut lejandlı sahada, T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapı nizamı) lejandının eklenmesi; “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu belirlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-9420,51); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Hacıazizler Mahallesinde; yerleşik alan belirlenmesi ve J24A11B3C- J24A11C2B paftalarda yol ile ilgili imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 

İlimiz merkez, Hacıazizler Mahallesinde; yerleşik alan belirlenmesi ve J24A11B3C- J24A11C2B paftalarda yol ile ilgili imar planı yapımı dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih ve 468 sayılı kararıyla, Hacıazizler Mahallesinde, 2617, 2618 nolu adalar bölgesinde 358 hektarlık alanda ve bağlantı yolunda, (ayrık nizam 2 kat – TAKS: 0.25 – KAKS: 0.50 lejandlı) konut sahaları-ticaret alanları ile gerekli sosyal ve teknik altyapı (eğitim tesisleri, sosyal ve açık yeşil, sağlık tesisleri, sosyal ve kültürel tesisler, İbadet , Teknik Alt Yapı) alanları olarak imar planlarının hazırlanması için; ilgili Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınması, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması, uygun görülmüştü. Günümüze kadar İdaremize iletilen, Kurum ve Kuruluş görüşleri etüd edilmiştir. İmar planı yapımı araştırması yapılan alan içerisinde, Hacıazizler Mahallesinin meskun dokusu da yer almaktadır. Hacıazizler Mahalle Muhtarlığının 09.02.2016 tarih, 533 kayıt nolu müracaatı etüd edilmiştir. Söz konusu müracaatta imar planının bittiği yerden başlayarak, yol alanı oluşturulmasına yönelik imar planı yapımı, talep edilmiştir.

Hacıazizler Mahallesinde, mevcut yapıların olduğu bölgede, Mahalle Yerleşik Alanının (imar plansız saha) belirlenmesi, Mahalle Yerleşik Alanı içerisinde, İdaremize iletilen TEİAŞ Enerji İletim Hattıyla ilgili; “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuata uyulacaktır, Enerji İletim Hattı Güzergahında TEİAŞ’ın görüşü alınmadan uygulama yapılmayacaktır. Enerji İletim Hattına ait emniyet koridorundaki yapılaşmalar öncesinde TEİAŞ’ ın görüşü aranacaktır.” koşulunun uygulanması, Mahalle Yerleşik Alanı dışında, Belediye Meclisimizin 01.12.2015 tarih ve 468 sayılı kararıyla, imar planlarının hazırlanması için çalışma yapılması uygun görülen ilgili diğer alanlar için; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne başvurulmasına;

İmar planının bittiği yerden başlayarak, J24A11B3C- J24A11C2B paftalarda Sağlık Tesisleri Alanı bölgesine kadar, 25 metrelik yolun halihazır yol alanında oluşturulması, kavşak alanının düzenlenmesi, orman ile ilgili kurumdan görüş alınmadan uygulama yapılamaz, plan notunun belirlenmesine yönelik, ilave uygulama ve nazım imar planının (UİP-19234-NİP-19236); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİNİN:

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 802 ve 803 nolu adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 802 ve 803 nolu adalarda imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İl Özel İdaresinin 18.04.2016 tarih, E.4771 sayılı yazısıyla, 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 802 ve 803 nolu adalarda imar planı değişikliği talebi yapılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 27.04.2016 tarih, 4694144 sayılı yazısıyla, söz konusu alanda eğitim hizmetleri alanının belirlenmesi istenmiştir. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 02.05.2016 tarih, 663.09/842 sayılı yazısıyla ilgili koşullar iletilmiştir.

30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 802 ve 803 nolu adalarda; Konut Alanı (Blok Nizam – 4 kat), Termik Sitesi Misafirhanesi (Blok Nizam – 4 kat) , Çocuk Bahçesi ve Yol alanlarında, yerleşime uygun olmayan alan bahçe alanında bırakılarak , Eğitim Hizmetleri - Temel Eğitim (İlkokul + Ortaokul) Alanı: yençok: 21 m. , 4 kat, Serbest Nizam, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60 lejandlı alanın oluşturulması, çocuk bahçesi, park, doğal gaz bölge regülatörü sahası, yol ve otopark alanlarının düzenlenmesi, “Yapı ruhsatı aşamasında Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden kanalizasyon hattı ve deplase edilecek Ø180 içmesuyu hattı hakkında görüş alınacaktır.” şeklinde plan notunun oluşturulması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin(UİP-9420,53 – NİP-9422,56); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 584 ada, 101 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 584 ada, 101 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 109 pafta, 688 adada, 30 Ağustos Mahallesi, 106 pafta, 561 adanın güneybatısında imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 109 pafta, 688 adada, 30 Ağustos Mahallesi, 106 pafta, 561 adanın güneybatısında imar planı değişiklikleri konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİNİN:

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 2942/4650 sayılı kamulaştırma kanunu hükümleri gereğince ilimiz Parmakören Mah. 4340 ada 1 parsel üzerindeki yığma kargir ev müştemilatı ve ağaçların kamulaştırma işlemlerinin 6’nci 5 yıllık imar programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz Parmakören Mahallesi, 4340 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz, Parmakören Mahallesi Rezerv Alan Uygulama İmar Planı içerisinde, E=1,20  Yen çok=18,50 m .olan Gelişme Konut Alanı içerisinde kalmaktadır.

            İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih, 1136 sayılı yazısı ile; İlimiz Merkez Parmakören Mahallesi sınırlarında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı ilan edilen bölge içerisinde Hakkı YILDIZ'a ait Yığma Kagir Ev, müştemilatı ve ağaçların bulunduğu, bahsi geçen yapı ve müştemilatların, Parmakören Mahallesi, 3164 ada, 1 parsel üzerinde iken bölgede yapılan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulaması sonucu oluşan parsellerden Parmakören Mahallesi 4340 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın içerisinde kaldığı, dolayısıyla 3164 ada, 1 parsel numaralı taşınmazdaki “Üzerindeki Bina 17618512450 T.C. Kimlik Numaralı Hakkı YILDIZ’a aittir.” şerhinin 4340 ada 1 parsel numaralı taşınmazın kayıtlarına işlendiği belirtilerek, 6306 Sayılı kanun kapsamında Parmakören Mahallesi sınırlarında bulunan Rezerv Yapı Alanı’nda konut imalatlarına başlanacağından dolayı 4340 ada, 1 parsel üzerindeki Yığma Kagir Ev, Müştemilatı ve Ağaçların kamulaştırılarak taşınmaz üzerindeki şerhin kaldırılması talep edilmiş olup;

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince söz konusu kamulaştırma işlemlerinin 6’ncı 5 yıllık imar programının 2016 yılı dilimine ilave edilmesine ve tüm bu işlemler için Belediye Encümeni’ne ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

               GÜNDEMİN 36. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta 123 ada 153 parsel ve Meydan Mahallesi 25 pafta 533 ada 96 parsellerde bulunan dükkanların ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunda belirtilen vatandaşlardan gelen ön kapatma talepleri incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

            İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 123 ada, 153 parsel ve Meydan Mahallesi 25 pafta, 533 ada, 96 parsellerde bulunan dükkanların ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için “Tüm kat maliklerinin noter onaylı muvafakati alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturmayacak şekilde açılıp,kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir” şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİNİN:

İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 394 ada, 17 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 394 ada, 17 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

17.02.2014 tarih ve 1754 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 394 ada, 17 parsel alanına T1 (Yalnız zemin katı ticari amaçla kullanılabilecek yapılaşma) lejandı eklenmesi talep edilmektedir. Söz konusu parsel, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. Parsel alanında yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik nizam 3-4 kat konut lejandlı alan; 1/5000 ölçekli nazım imar planında Mevcut Konut Alanları (Yüksek Yoğunluk) lejandlı alan bulunmaktadır. İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 394 ada, 17 nolu parsel alanına T1 lejandı eklenmesine yönelik imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.04.2016 tarih ve 147 nolu toplantısında uygun görülmüş olup; söz konusu imar planı değişikliğinin (UİP-16184,3-NİP-9422,54), 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 38. MADDESİNİN:

İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 1-11-12 nolu parseller ve Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;  

İlimiz merkez, İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 1-11-12 nolu parseller ve Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 nolu parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Komisyonumuzun 19.04.2016 tarihinde, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü temsilcileri ve Orman Genel Müdürlüğü'nden uzman teknik personelin katılımı ile yapılan toplantısında; mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'ne ait Kütahya, Merkez, İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 1-11-12 nolu parseller ve Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusu görüşülmüştür. Bu toplantıda Kurum mevzuatı ve uygulamaları gereğince mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlardan imarla ilgili işlemler nedeniyle hiçbir şekilde % 40'tan fazla bedelsiz terk yapılmasının mümkün olmadığı hususları açıklanmıştır. Bu hususlar da göz önünde bulundurularak söz konusu parseller alanında aşağıda açıklanan imar planı değişikliğinin yapılması, uygun görülmüştü.

İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 1-11-12 nolu parseller alanında imar planında bulunan Orman ve Ağaçlandırma Müdürlüğü Tesisleri lejandlı alanda Menderes Bulvarı'na cepheli kuzey kesimde Bitişik Nizam 6 kat, T2 lejandlı alan; güney kesimde Ayrık Nizam 5 kat, T2, TAKS: 0.30, KAKS: 1.50, Yençok: 15.50 m. lejandlı alan; doğu kesimde Park ve yol alanları düzenlenmiştir. T2 lejandlı alanda yaşayacak nüfusun ihtiyacı olan yeşil alan miktarının bir kısmı yerinde Park alanı düzenlenerek karşılanmış; bir kısmı da 6306 sayılı yasa kapsamında belirlenen Riskli Alan içerisinde kalan Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 nolu parsel alanında imar planında bulunan Resmi Kurum, Hmax: 9.50 m. lejandlı alanın kuzey kesiminde Park alanı düzenlenerek karşılanmıştır. Plan notlarında; “- Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 parsel alanında bulunan Park alanı ile İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 1-11-12 parselde bulunan Park ve yol alanları kamuya bedelsiz terk edilmeden İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 1-11-12 parselde bulunan T2 lejandlı alanlara ruhsat verilemez. - T2 lejandlı alanlarda planda belirlenen bahçe mesafeleri içinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz.” hükümleri bulunmaktadır.

İmar planı değişikliği sonrası alan dağılımı şu şekildedir:

- İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 1-11-12 nolu parseller alanında Bitişik nizam 6 kat T2 lejandlı alan 2.515 m2, Ayrık Nizam 5 kat T2 lejandlı alan 4.710 m2, Park alanı 1.200 m2, yol alanı 2.549 m2; - Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 nolu parsel alanında Park alanı 2.935 m2, Resmi Kurum alanı 2.801 m2 'dir.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 25.04.2016 tarih, 546 sayılı yazısında yukarıda açıklanan öneri imar planı değişikliğinin uygun görüldüğü belirtilmiştir. Söz konusu imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.04.2016 tarih ve 147 nolu toplantısında tashih edilerek uygun görülmüştür. Yapılan tashih işlemi ile yapı yoğunluğu değişmeden, kat adetlerinde bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre söz konusu imar planı değişikliğinde Bitişik nizam 6 kat, T2 lejandlı alanda kat adedi 4-7 kat şeklinde; Ayrık Nizam 5 kat, T2 lejandlı alanda kat adedi 4-6 kat şeklinde düzenlenmiştir.    Orman Bölge Müdürlüğü'nün 28.04.2016 tarih, 935211 sayılı yazısında imar planı değişikliğinin bu şekilde yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir. Koruma Bölge Kurulu tarafından tashih edilen düzenlemeleri içerecek şekilde İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 1-11-12 nolu parseller ve Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 235 nolu parsel alanına yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9420,52-NİP-9422,55); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 39. MADDESİNİN:

Belediyemize ait BMC marka 1990 model, 43 KT 347 plakalı hidrolik merdivenli itfaiye arazözü ile İlimiz Gediz İlçesi Gökler Belediye Başkanlığı’na ait Magırus-Deutz marka 1964 Model 43 EY 584 plakalı itfaiye aracının bedelsiz olarak  karşılıklı takas yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemize ait BMC marka 1990 model, 43 KT 347 plakalı hidrolik merdivenli itfaiye arazözü ile İlimiz Gediz İlçesi Gökler Belediye Başkanlığı’na ait Magırus-Deutz marka 1964 Model 43 EY 584 plakalı itfaiye aracının bedelsiz olarak karşılıklı takas yapılabilmesi için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

Gündemin 40. Maddesine kadar olan konular,  meclis üye tamsayısının (32 kişi), salt çoğunluğu olan 27 kişinin katılımı ile görüşüldükten sonra, Meclis üyelerinden SALİH ÖZDEN,  ENVER ERDOĞAN, AZİME NUR AKTAŞ AKALIN,  AHMET ULUCA,  SERDA BAL YILDIZ,  NEDİM DELEN,  YUSUF SÖKMEN, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, AHMET UYGAR, GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE  toplantıdan ayrıldılar.

 

GÜNDEMİN 40. MADDESİNİN:

Gelir tarifesinin 18.6.6. kod numaralı başlığında yer alan sıcak su bedeli konusunun müzakeresi. olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazıların slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Gelir Tarifesinin 18.6.6’ ncı maddesinde yer alan;

18.6.6.1. Belediye Tarafından kiraya verilen mülkler ve şehir merkezine yapılan turizm tesislerine dağıtılacak sıcak su bedeli (pompaj) nin (1 m3) 0,37 Krş olarak uygulanmasına;

 18.6.6.2. Belediye Tarafından kiraya verilen mülkler ve şehir merkezine yapılan turizm tesislerine dağıtılacak sıcak su bedeli (cazibe) nin (1 m3) 0,15 Krş olarak uygulanmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, Kütahya Belediyesi 2015 Mali Yılı Kesin Hesabının yeniden görüşülmek üzere 2.birleşimin 05.05.2016 Perşembe günü saat 18.30’da yapılacağını tekrar belirterek alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

Belediye Meclis 1.Başkan Vekili                                  Katip                                     Katip

               Nuri ÇETİN                                           Selim DURMAZ                   Pınar AKBULUT

       Belediye Meclis Üyesi