BELEDİYE MECLİSİNİN 02.06.2016 TARİHLİ 3.DÖNEM  6. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT  KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem 6. Olağan toplantısını Belediye Meclis 1.Başkan Vekili  Nuri ÇETİN' in Başkanlığında 02.06.2016 Perşembe günü Saat: 18.30'da üyelerden; 1-MEHMET ÖZDOĞAN 2-GALİP GÜLTEKİN, 3-CAFER CİHAT CEYLAN, 4-BANU AKALINOĞLU
5-ÖMER FARUK DURMAZ, 6-HALİT OĞUZ ATAKAN, 7-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 8-MUSTAFA AYDIN, 9-FATMA GÜL,  10-MEHMET NACİ PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, 12-PINAR AKBULUT, 13-SELİM DURMAZ, 14-MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 15-ŞULE UYKUN,  16-MURAT HASER, 17-SALİH ÖZDEN, 18- AHMET ULUCA, 19-SERDA BAL YILDIZ, 20-NEDİM DELEN,
21-CEMAL AYDIN, 22-YUSUF SÖKMEN, 23-EROL MERCAN, 24-MUSTAFA EROL, 25-AHMET UYGAR 26-GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE’ nin iştirakleri ile yaptı.

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Furkan YILMAZ, Enver ERDOĞAN, Azime Nur AKTAŞ AKALIN’ ın izin dilekçesinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.                                                                         

Meclis Üyelerince verilen ve gündeme ilave edilmesi istenilen;

      -İlimiz merkez İnköy Mahallesi Yedigöller Rekreasyon Alanında Lisanssız Güneş Santralleri,  gözlem evi, sera ve sosyal donatı alanlarının kurulması için imar planı değişikliği konusu

      -İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 108 ada 1 parsel ve 110 ada 1 parselde İmar Planı değişikliği konusu

      -Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih, 33 sayılı kararı ile alınan Kamu Yararı Kararının düzenlenmesi konusu

      -İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, J23b02b1c1 pafta, 335 ada, 18 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusu

      -İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 663 ada, 215 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusu

      -İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1c-d pafta, 3944 ada, 1 parsel alanında imar planı ve değişikliği konusu

      -İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 49.K.IV.50.K.1 pafta, 331 ada, 2 parsel  nolu taşınmazın imar hattının mevcut parsel sınırına çekilmesi konusu

      -İlimizde futbol, boks, halter, jimnastik, atletizm, branşlarında gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için hizmet veren Kütahya Belediye Sporumuzun 2016-2017 yılı Lisans Tescil İşlemleri için 150.000 TL nakdi yardım yapılması ve aile gelir durumu düşük altyapı sporcularına 100 kişilik yemek ve ulaşım kartı yardımı yapılması konularının;

            Gündeme alınmasında işaretle yapılan oylama sonucunda üyelerden, SALİH ÖZDEN, AHMET ULUCA, SERDA BAL YILDIZ, NEDİM DELEN, CEMAL AYDIN, YUSUF SÖKMEN, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, AHMET UYGAR, GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE’ nin red oylarına karşılık önergenin gündeme alınmasına oy çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEMİN 1. MADDESİNİN:

Kütahya Belediyesi Hizmet Binası yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. ’den kredi kullanılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesi Hizmet Binası Yapım İşinde kullanmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 50.000.000,00- (ellimilyon)TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrağı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ne ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ne terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ne rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU' na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 2. MADDESİNİN:

III. Sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetveli konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 11.maddesinde; “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece, değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği Meclis Kararı ile yapılır. Boş Kadro Değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yaralan II. sayılı Cetvel, Dolu Kadro değişiklerinde ise III. sayılı Cetvel eksiksiz doldurularak gerekçeleri ile birlikte Meclise sunulur.” denilmektedir. 

22 Mayıs 2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazete ’de yer alan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince; İtfaiye Eri kadrosunun derece aralığı 3-11 şeklinde revize edildiğinden, ekte sunulan III. Sayılı Dolu kadro değişiklik cetvelinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 3. MADDESİNİN:

               Uluslararası platformlarda Belediyemizi ilgilendiren gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamaları yerinde görmek amacıyla, Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte,  2016 Haziran  ayı içerisinde İsveç Ülkesine ve 2016 Temmuz ayı içerisinde  Güney Kore ve Japonya Ülkelerinde gerçekleştirilecek olan programa katılmak üzere Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’ nun yurtdışına görevlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2005 tarih ve 050.MAH.076.000/5003/50520 sayılı genelgesinde "Yurtdışı Görevlendirmeler için Belediye Meclisinden karar alınacaktır." hükmü gereğince; 

               Uluslararası Platformlarda Belediyemizi ilgilendiren gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamaları yerinde görmek ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU, Zafer Kalkınma Ajansıyla birlikte 19-23 Haziran 2016 tarihleri arasında İsveç, 09-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Güney Kore ve Japonya ülkelerinde teknik inceleme programına katılacağından, ilgili genelge doğrultusunda yurtdışına görevlendirilmesine ve kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 4. MADDESİNİN:

02/06/2015 tarih ve 255 no.lu Meclis kararı ile Belediyemiz ile THY arasında imzalanan Cenaze Taşıma Protokolü kapsamında 2015 yılı Gelir Tarifesine eklenen cenaze taşıma ücretine %1 KDV uygulandığından, cenaze taşıma ücretinin yeniden görüşülmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

02.06.2015 tarih ve 255 nolu Meclis Kararına istinaden, THY yolları ile cenaze taşıma protokolü imzalanmış, 2015 Gelir Tarifesine 310 TL' lık bedel eklenmiş ve protokolde yapılacak olan değişikliklerle ilgili Başkanlık Makamına ve Belediye Encümenine yetki verilmiştir.

             Gelir tarifesine eklenen 310 TL'lık bedel THY yapılacak olan ödemelere %1(bir) KDV uygulanmaktadır. Uygulanan %1' lik KDV oranı olan 3,10 TL Belediyemizce fazladan ödendiğinden Kurumumuzu zarara uğratmaktadır.

             Bu zararın önüne geçilebilmesi için Gelir Tarifesinde bulunan 310 TL' lık bedelin, 315 TL olarak güncellenmesi hususu Encümence görüşülmüş, 2016/1092 no.lu karar ile konunun ilk Meclis toplantısında gündeme alınması kararı alınmış olup;

Gelir tarifesinde 10.2.3 maddesinde bulunan Cenaze Nakil Ücretlerine, Uçak ile nakil ücretinin 315,00 TL olarak uygulanmasına, cenaze nakil ücretlerinin emanet hesabına alınarak, emanet hesabından işlemlerin takibine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 5. MADDESİNİN:

İlimiz Bosna-i Cedit Mahallesi, 3 pafta, 602 parsel numaralı, 359,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kütahya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 09.05.2016 tarih ve 20507755/756.01 sayılı yazısında; mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan İlimiz Bosna-i Cedit Mahallesi, 3 pafta, 602 parsel numaralı, 359,00 m2. yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın; 01.06.1990 tarihli Merkez İlçe Yenibosna Köy Kararına istinaden Sağlık Evi olarak kullanılmak üzere, Sağlık Müdürlüğü'ne sembolik bedelle satışı hakkında Kütahya Valiliği onayı ile belirtilen tarihten itibaren Sağlık Evi olarak hizmet vermeye başladığı, halihazırda da bu taşınmaz üzerinde hizmetin verilmeye devam ettiği, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli olarak sunumunun aksamaması için bahsi geçen taşınmazın tahsisinin Sağlık Bakanlığı adına yapılması talep edilmektedir.  

           İlimiz Bosna-i Cedit Mahallesi, 3 pafta, 602 parsel numaralı, 359,00 m2. yüzölçümlü taşınmazın; 5393 Sayılı Kanunun Belediye Meclisi'nin görev ve Yetkileri Başlıklı 18. maddesi (e) bendi “taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek”  hükmü gereğince 29 yıllığına Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilmesine ve tüm işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 6. MADDESİNİN:

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1396, 1397, 1398, 1399 ve 1400 nolu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 1396, 1397, 1398, 1399 ve 1400 nolu adalar bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

28.03.2016 tarih, 1343 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçeyle,  30 Ağustos Mahallesi, 1396, 1397, 1398 nolu adaların plan tadilatı yapılarak , birleştirilmesi talep edilmektedir. Arazinin topografik ve halihazır yapısından dolayı, 1398 adada yapılaşma olması halinde, batı kesimdeki konutlara servis veren imar planındaki 7 metrelik yolun tamamen taşıt trafiğine kapanacağı görülmüştür. Mülkiyeti Belediyemize ait,  söz konusu 1396, 1397, 1398, 1399 ve 1400 nolu adalar bölgesinde, sağlıklı bir planlama yapılması gerekmektedir.

            Uygulama İmar Planında; 1396 nolu adada Belediye Kültür Parkı , 1397 nolu adada Anfitiyatro, 1398 nolu adada Ticaret, Sosyo – Kültürel , Konferans, Sinema v.b Tesisleri (hmax: 10.50 m., TAKS: 1.00) , 1400 nolu adanın tamamı olmak üzere 1399 nolu adanın bir bölümünde  Ticaret, Kafe-Restorant Tesisleri (hmax: 8.50 m. 2 kat) yer almıştır. 15 metrelik yol tarafında ise otopark alanı bulunmaktadır. Söz konusu, Ticaret, Sosyo – Kültürel , Konferans, Sinema v.b Tesisleri ile Ticaret, Kafe-Restorant Tesisleri alan miktarlarını geçmeyecek şekilde kuzey bölümde, Ticaret – Kültürel Tesisler Alanı ( Emsal: 2.00 , Serbest Nizam, TAKS aranmayacaktır, hmax: 18.50 metre) nın düzenlenmesi, toplamda aktif yeşil alan miktarı değiştirilmeden aktif yeşil alanların planlanması, yol sahalarının tasarlanması, anfitiyatro alan miktarının sabit tutularak  anfitiyatro alanının orta bölümde düzenlenmesi, “park alanında yer altı otoparkı en az 620 m2 olarak gerçekleştirilecektir.” plan notunun oluşturulması yönlerindeki  uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin (UİP-19914,1-NİP-19915,1); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 7. MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 147 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577, 1873 nolu adalar bölgesinde onaylanan; 2608 ile 2608_A nolu imar planı değişikliklerine askı süresi dahilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 147 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577, 1873 nolu adalar bölgesinde onaylanan; 2608 ile 2608_A nolu imar planı değişikliklerine askı süresi dahilinde yapılan itirazlar, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı nın 11.05.2016 tarih, 434-16/Eml. Ş. 1330 sayılı yazısında, “...Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14 Ağustos 1975 gün ve 5435 sayılı genelgesinin 7 inci paragrafına göre görüş alınmadan yapılması nedeniyle; a. Askeri harekat planlarının aksatılmaması ve olağanüstü hallerde telafisi imkansız sonuçlara sebebiyet verilmemesi için 480 numaralı parsele ilişkin yapılan uygulamanın iptal edilerek mülkiyet sınırına dönüştürülmesini, b. 3194 Sayılı İmar Kanununun 8inci maddesi ve plan yapımına ait esaslara dair yönetmeliğin 20inci maddesinde belirtildiği üzere Belediye Başkanlığınca Belediye Meclisine gönderilen itirazları ve planları Belediye Meclisi inceler ve 15 gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar........”  hususları iletilmiştir. Konu ile ilgili Defterdarlığın  18.05.2016 tarih, 5732 sayılı yazısında , taşınmazın tahsis edildiği İdarenin söz konusu itirazı göz önüne alınmak suretiyle , plan değişikliğinin iptal edilmesi, istenmiştir.

Plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik yürürlükten kaldırılarak yerine Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği getirilmiştir. Belediye Meclisimizin 02.06.2015 tarih, 249 sayılı kararında;
“  ....Yürürlükteki Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı uygulama İmar Planlarının  dışındaki uygulama imar planlarında;...... Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 1873 ada, 480 nolu parsel alanında ; Askeri Saha, yol ve Bitişik Nizam – 4 katlı konut alanı lejandlı sahalar yer almıştır. 480 nolu parsel alanının doğu tarafında Karayolu karşısında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescilli bina ve parsel alanları bulunmaktadır. ........;  ( 480 nolu parsel alanında  Bitişik Nizam – 4 katlı konut alanı lejandlı saha kalmayacak şekilde 10 metrelik yolun tasarlanması, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünden görüş alınması şeklinde) , Askeri Güvenlik Bölgelerinin düzenlenmesine yönelik  nazım ve uygulama imar planı değişikliği tekliflerinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlatılarak , Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi; teklif nazım ve uygulama imar planı değişikliklerinin Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde onaylanmak üzere Belediyemize iletilmesi; ..” hususları belirtilmişti. 480 nolu parselde Bitişik Nizam – 4 katlı konut alanı lejandlı saha kalmayacak şekilde 10 metrelik yolun tasarlanması hususunu da içeren 02.06.2015 tarih, 249 sayılı Belediye Meclis Kararı, Genel Kurmay Başkanlığına iletilmek üzere, İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne 03.09.2015 tarih, 2753 sayılı yazımızla gönderilmiştir. Günümüze kadar söz konusu 03.09.2015 tarihli yazımız hakkında, herhangi bir cevabi yazı, başvuru, itiraz v.b alınmamıştır. Bahse konu 480 nolu parsel alanının olduğu bölgede II. Etap 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları, Bayındırlık ve İskan (Çevre ve Şehircilik) Bakanlığınca 24.04.1985 tarihinde onaylanmıştır.  24.04.1985 tarihinde onaylanan söz konusu uygulama imar planlarında da 480 nolu parselde aynı şekilde Bitişik Nizam – 4 katlı konut alanı yer almıştır. Bu uygulama imar planlarında aynı şekilde 10 metrelik yol sahası da bulunmaktadır. Yapılan imar planı değişikliği Askeri Alan v.b ile ilgili olmayıp, konut ve yol sahalarıyla ilgilidir. Mevzuat açısından ve ulaşım konusu yönünden çıkmaz yol oluşturulamayacağı, 10 metrelik yolun iptal edilemeyeceği nedenleriyle, mülkiyet sınırı korunacak şekilde Askeri Alanın büyütülmesine ilişkin ilgili imar planı değişikliğinin yapılması mümkün değildir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle,  söz konusu 11.05.2016 ve 18.05.2016 tarihli yazılarla Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 147 sayılı kararıyla; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577, 1873 nolu adalar bölgesinde onaylanan; 2608 ile 2608_A nolu imar planı değişikliklerine askı süresi dahilinde yapılan itirazların reddine,

10 metrelik yol alanının düzenlenerek, Belediye Meclisimizin 02.06.2015 tarih, 249 sayılı kararında da belirtildiği üzere, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünden görüş alınarak,  Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmek üzere, Askeri Alanda imar planı değişikliği talebinin yapılması halinde, bu talebin değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 8. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, (47) 634 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, (47) 634 adada imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 9. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Seydiköy 101 ada 153, 157, 159, 167, 168, 172, 173, 229, 233, 389, 390 ve 165, 171 parsellerde İmar Planı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Seydiköy köyü 101 ada 153, 157, 159, 167, 168, 172, 173, 229, 233, 389,  390 ve 165, 171 parsellerde İmar Planı müracaat konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonunda;

            26.04.2016 tarih 1938 sayılı dilekçe ile ”Kütahya İli Merkez İlçesi Seydiköy Kır Mevkii 101 ada 153, 157, 159, 167, 172, 173, 229, 230, 233, 389, ve 390 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde Lisanssız Güneş Enerji Santrali kurulması planlanmaktadır. 101 ada 165 ve 171 parseller ise proje sahalarına ulaşım yolu planlaması amacıyla kullanılacaktır. Ekli dosyada sunulmuş olan belgeler ışığında söz konusu parsellerde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı yapılması“ şeklindedir.

           İlgi dilekçe etüd edilmiştir. Söz konusu Seydiköy 101 ada 153, 157, 159, 167, 168, 172, 173, 229, 233, 389,  390 ve 165, 171 parseller Belediye sınırlarımız içerisinde, Mahalle Yerleşik Alanlarının dışında, İmar Planlarının dışındadır.

            1-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 2-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Sahada Maden bulunup bulunmadığı ile ilgili olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması ile ilgili olarak Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı Ankara),  3-Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bursa, 4-D.S.İ 34. Şube Müdürlüğü Kütahya,  5-BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Ankara, 6-İl Telekom Müdürlüğü Kütahya, 7-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Kütahya, 8-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü/ Müze Müdürlüğü Kütahya, 8-İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kütahya, 10-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kütahya,  11-TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6.İletim Tesis ve İşletme Grup  Müdürlüğü Kütahya, 12-Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü Kütahya, 13-Orman Bölge Müdürlüğü Kütahya, 14-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kütahya, 15-İl Sağlık Müdürlüğü Kütahya, 16-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 17-Kütahya Belediyesi A. Fen İşleri Müdürlüğü B. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü C. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 18-İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya, 19-Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş Kütahya Şube Müdürlüğü Kütahya, 20-Halk Sağlığı Müdürlüğü/ Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Kütahya,   21-Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kurum ve Kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınmasına, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdlerin yaptırılmasına, ilgili şehir plancısına hazırlattırılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 10. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Andız Mahallesi 154 ada 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Andız Mahallesi 154 ada 1 parselde imar planı değişikliği konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

           12.04.2016 tarih 1645 sayılı dilekçe ile; “Kütahya ili Andız Mahallesi J-23-b-04-a-4 pafta 154 ada 1 parselde kayıtlı bulunana 996 m2 yüzölçümlü arsamızın ihtiyaç üzerine ticaret kapsamına alınmasını, ticari alanın T2 yapı nizamı talep ediyoruz.” şeklindedir.

            Andız Mahallesi 154 ada 1 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0.35 KAKS: 1.05 Lejandlı konut adasında kalmaktadır. Andız Mahallesi, 154 ada, 1 parsel alanında diğer yapılaşma koşulları değiştirilmeden; kullanım kararının T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapı nizamı) olarak değiştirilmesi; “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine T2 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu belirlenmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-19925,1-NİP-19926,1); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 11. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3404 ada 1 parsel ve 3405 ada 1 parselde imar planı iptali konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3404 ada 1 parsel ve 3405 ada 1 parselde imar planı değişikliği konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

            Kütahya İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.05.2016 tarih 5422 sayılı dilekçeleri ile “mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Kırgıllı Mahallesinde tapunun; 3404 ada, 1 numaralı parsel ile 3405 ada, 1 numaralı parselin plan tadilatının yapılmasına dair talebimize ait öneri plan örneği yazı ekinde sunulmuştur. Söz konusu alanın öneri planı doğrultusunda tadilatının yapılması hususunda.” şeklindedir. Bahse konu parseller 1/1000 Uygulama İmar Planında Entegre Büyükbaş Hayvancılık ve Hayvansal Ürün Üretimi E:1.00, hmax:9.50 alandadır. 3404 ada 1 parselin batısında, doğusunda, kuzeyinde 7 metrelik yol alanları bulunmaktadır. 3405 ada 1 parselin doğusunda, batısında 7 metrelik, güneyinde 15 metrelik yol alanları bulunmaktadır. İki ada arasında bulunan 25 metrelik yolun sabit tutularak bahse konu yol alanlarının iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 12.  MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 03/02/2015 tarih 62 sayılı kararıyla; Parmakören Mahallesinde onaylanan İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar ve ilgili müracaat konuları ile Parmakören Mahalle Yerleşik alanı 1/5000 Revizyon Nazım ve 1/1000 Revizyon Uygulama İmar Planları yapımı konusu olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03/02/2015 tarih 62 sayılı kararıyla; ilimiz merkez Parmakören Mahallesinde onaylanan İmar Planlarına askı süresi dahilinde yapılan itirazlar ve ilgili müracaat konuları ile Parmakören Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Revizyon Nazım ve 1/1000 Revizyon Uygulama İmar Planları yapımı konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

Parmakören Mahalle Yerleşik alanları İmar Planları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınıp imar planlarına esas jeolojik-jeoteknik etüdler hazırlatılarak bu görüşler ve etüdler doğrultusunda planlama çalışması yapılarak Belediye Meclisimizin 04/11/2014 tarih 382 sayılı kararıyla Parmakören Mahallesinde; halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgeler Mahalle Yerleşik alanı (Nazım ve Uygulama İmar plansız alanlar) olarak belirlenerek onaylanmıştı. Planlara askı süresi dahilinde yapılan itirazlar İmar ve Bayındırlık Komisyonun 23.01.2015 tarihli toplantısında incelenmiş olup, Belediye Meclisimizin 03/02/2015 tarih ve 62 sayılı kararına göre bir kısmında düzenlemeler yapılarak, düzenlemeler dışında kalan itiraz konuları reddedilerek söz konusu düzenlemeleri içeren planlar 18/02/2015-19/03/2015 tarihleri arası askıya çıkartılmıştır. Askı süresi dahilinde düzenlemeleri içeren planlarada; 23/02/2015 tarih 827 kayıt nolu, 27/02/2015 tarih 939 kayıt nolu, 02/03/2015 tarih 931 kayıt nolu, 04/03/2015 tarih 990 kayıt nolu, 12/03/2015 tarih 1173 kayıt nolu, 13/03/2015 tarih 1195 ve 1196 kayıt nolu, 16/03/2015 tarih 1228, 1216, 1227, 1217, 1212, 1213, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224 ve 1230, 17/03/2015 tarih 1261, 1241, 1235 ve 1263, 18/03/2015 tarih 1283, 1270, 1280, 1245, 1246, 1284, 1285, 1288, 1287,  1286, 1282, 1281 ve 1311 kayıt nolu dilekçelerle tekrar itirazlarda bulunulmuştur. Ayrıca Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/06/2015 tarih 1189 ve 1199 sayılı kararlarıyla Parmakören Mahallesindeki sit alanları belirlenmiştir.  

Parmakören Mahalle Yerleşik alanı İmar Planlarına yapılan itiraz ve müracaat dilekçelerinde; arazilerinin halihazırda yapıların yoğun bulunduğu nazım ve uygulama imar plansız olarak belirlenen mahalle yerleşik alanları içerisine alınmasından, arazilerinin yol alanlarında kaldığından, 18. madde imar uygulaması yapılacak alanlar içerisinde olan tarlalarından hiçbir kesinti yapılmamasından tamamının korunmasından, yeni bir planlama çalışması yapılmasından, Parmakören Mahallesinin halen köy olduğundan ve sulu tarım yaptıkları alanlarının, meyve bahçelerinin imar planlarına dahil edilmeyip imar dışı bırakılmasından bahsedilmektedir. Bu nedenlerle Belediye Meclisimizin 03/02/2015 tarih, 62 sayılı kararıyla onaylanan Parmakören Mahalle Yerleşik Alanı İmar Planlarındaki düzenlemeleri içeren 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına askı süresi dahilinde gelen itirazlar, müracaatlar ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17/06/2015 tarih 1189 sayılı ve 1199 sayılı kararları değerlendirildiğinde söz konusu planın revize edilmesi gerektiği görülmüştür.

Belediye Meclisimizin 04/11/2014 tarih 382 sayılı kararı ve 03/02/2015 tarih 62 sayılı kararıyla Parmakören Mahallesinde onaylanan imar planlarının; Mahallenin halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgeleri; mahalle yerleşik alanları (nazım ve uygulama imar plansız alanları) halihazırda yapıların olduğu bölgelere doğru genişletilerek, düzenlenen konut bölgelerinde Ayrık Nizam (T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat), Ticaret+Konut alanları, Parklar, İlkokul alanı (T.A.K.S:0.40, K.A.K.S:1.60 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Sağlık Tesisi Alanları (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Cami alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:Serbest, Serbest Nizam), Açık Spor Tesisleri Alanı, Mezarlık Alanı, Yol alanları,  pasif yeşil alan v.b lejandlı sahalar düzenlenmesi, 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanların belirlenmesi, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 1189 ve 1199 kararıyla Parmakören Mahallesinde belirlenen sit alanlarının planlara aktarılması, ve Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşlerin plan notlarına aktarılması ve planlarda belirtilmesi yönlerindeki Parmakören Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarının (UİP-6561,2-NİP-6559,2), 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 13. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 136 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 136 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 14. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2270 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2270 ada bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Lala Hüseyin Paşa (Osmangazi) Mahallesinde bulunan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında; 21.L.3 pafta, 2270 ada bölgesinde imar planında Trafo lejandlı alan bulunmaktadır. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileriyle yapılan şifahi görüşmelerde trafo alanlarına yol bağlantısı yapılması gerektiği hususları belirtilmiştir. Trafo alanına yol bağlantısı sağlayacak şekilde Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.L.3 pafta, 2270 ada bölgesinde Sosyo-Kültürel Tesis Alanı-Spor Tesisleri Alanı lejandlı alan ve TAKS: 0.40, KAKS: 2.40, Hmax: 30.50 m., Serbest Nizam lejandlı alanda 3 metre genişlikte yaya yolu alanı düzenlenmesi ve 5 m. yapı yaklaşma mesafesinin 2 m. olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-9420,54); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 15.  MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.2 pafta, 2278 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.2 pafta, 2278 ada bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Lala Hüseyin Paşa (Osmangazi) Mahallesinde bulunan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında; 20.L.2 pafta, 2278 ada bölgesinde imar planında Trafo lejandlı alan bulunmaktadır. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileriyle yapılan şifahi görüşmelerde trafo alanlarına yol bağlantısı yapılması gerektiği hususları belirtilmiştir. Trafo alanına yol bağlantısı sağlayacak şekilde Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.L.2 pafta, 2278 ada bölgesinde TAKS: 0.40, KAKS: 2.00, Hmax: 30.50 m., Serbest Nizam lejandlı alanda 3 metre genişlikte yaya yolu alanı düzenlenmesi ve 5 m. yapı yaklaşma mesafesinin 2 m. olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin (UİP-9420,55); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 16. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 437 ada, 8-9-10 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 437 ada, 8-9-10 parselde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 13.05.2016 tarih, 5399773 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Gaybi Efendi Mahallesi, 40 pafta, 437 ada, 8-9-10 parsel alanında uygulama imar planında Yurt ve Eğitim Tesisleri Alanı lejandlı alan; nazım imar planında Sanayi Alanları lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın Eğitim Tesisleri Alanı, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Serbest Nizam, Yençok: 21 m. (4 kat) lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği ve çevresindeki fonksiyonları da gösterecek şekilde ilgili nazım imar planı değişikliğinin. (UİP-9420,56-NİP-9422,58); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 17. MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 02/02/2016 tarih, 66 sayılı kararıyla, İnköy Mahallesi, 1114 nolu parsel alanında, Geri Gönderme Merkezi Alanı olarak ön izin verilen alanda, hazırlanan imar planlarının değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02/02/2016 tarih, 66 sayılı kararıyla, ilimiz merkez İnköy Mahallesi, 1114 nolu parsel alanında, Geri Gönderme Merkezi Alanı olarak ön izin verilen alanda, hazırlanan imar planlarının değerlendirilmesi, konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

Kütahya İl Göç İdaresi Müdürlüğünün 04/01/2016 tarih, 59545865-754 sayılı yazısı: ''İnköy Mahallesi, 24 pafta, 1114 parsel numaralı 20.980 m2 yüzölçümlü taşınmaz Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Geri Gönderme Merkezi yapılmak üzere Müdürlüğümüze iki yıl süre ile ön tahsisi yapılmıştır. Söz konusu mülkiyeti hazineye ait ve Müdürlüğümüze tahsisli taşınmazın 750 kişilik Geri Gönderme Merkezi projesinin uygulanabilmesi için en az taban alanı katsayısı (TAKS):0.4, yapı yaklaşma sınırı: 5 metre, hmax:25 metre, emsal:1.2 metre olması gerekmektedir. Taşınmaz ile ilgili imar plan çalışmasının yapılması hususunda gereğini...'' şeklindedir. İnköy Mahallesi, 1114 nolu parsel alanında nazım ve uygulama imar planı bulunmamaktadır. Söz konusu parsel alanının bulunduğu alanda, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd bulunmaktadır.

Belediye Meclisimizin 02/02/2016 tarih, 66 sayılı kararıyla, söz konusu İnköy Mahallesi, 1114 nolu parsel alanında Geri Gönderme Merkezi (TAKS:0.4, KAKS:1.2, Hmax:25 metre) olarak imar planı yaptırılması için, İdaremiz tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan imar planına esas görüşlerin alınması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılması uygun görülmüştü. Geçen süre zarfında, ilgili kurum ve kuruluşlardan imar planına esas görüşler alınmış, kurum ve kuruluş görüşleri ile alanda bulunan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdler etüd edilmiştir.

Söz konusu, İnköy Mahallesi, 1114 nolu parsel alanında, Geri Gönderme Merkezi (Serbest Nizam, TAKS:0.40, KAKS:1.2, Yençok:25 metre) ve 15 metrelik yol alanı düzenlenmesi, Geri Gönderme Merkezi lejandlı alanda bahçe mesafelerinin, 15 metrelik yola bakan kısımda; 10 metre,  diğer kısımlarda ise 5 metre olacak şekilde düzenlenmesi yönlerindeki nazım ve uygulama imar planının, (UİP-19928-NİP-19929); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

GÜNDEMİN 18. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi J24A08D4D pafta, 150 ada da planın düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alayunt Mahallesi J24A08D4D pafta 150 adada planın düzenlenmesi konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

            Alayunt Mahallesi  J24A08D4D pafta 150 ada yürürlükteki Alayunt Mahalle Yerleşik Alanı imar planlarında Ayrık Nizam 3 kat TAKS:0,35 KAKS:1,05 yapılaşma koşullu konut alanında kalmaktadır. Belediye Meclisimizin 04/11/2014 tarih 381 sayılı kararında Alayunt Mahalle Yerleşik alanı imar planlarında konut bölgeleri Ayrık Nizam 4 kat, TAKS:0,25 KAKS:1,05 yapılaşma koşullu olarak belirlenmiştir. Alayunt Mahallesi 150 ada bölgesi sehven yapılan hata sonucu Ayrık Nizam 3 kat TAKS:0,35 KAKS:1,05 yapılaşma koşullu konut alanı olarak plan paftalarına aktarılmıştır.

            Bu bağlamda söz konusu Alayunt Mahallesi J24A08D4D pafta 150 adada Ayrık Nizam 3 kat TAKS:0,35 KAKS:1,05 yapılaşma koşullu konut alanının Ayrık Nizam 4 kat, TAKS:0,25 KAKS:1,05 yapılaşma koşullu konut alanı şeklinde düzenlenerek uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 19. MADDESİNİN:

Simpaş El Sanatları Turizm Taşımacılık Akaryakıt Makine Doğlgaz İnşaat Mühendislik Madencilik Temizlik Gıda Tarım Hayvancılık Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş.'nin sermaye artırımı talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

24/05/2016 tarih ve 14032 sayılı ilgi yazıda Simpaş El Sanatları Turizm Taşımacılık Akaryakıt Makine Doğalgaz İnşaat Mühendislik Madencilik Temizlik Gıda Tarım Hayvancılık Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş. ‘nin 16/03/2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında şirket sermayesini 2.512.096,30 (ikimilyonbeşyüzonikibindoksanaltıTürkLirasıotuzKuruş)..TL’den,6.500.000,00(altımilyonbeşyüzbinTürkLirası) TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir.

Şirketin %56,80 oranında hissedarı olan Belediyemizin sermaye artırım tutarları ilgi yazının ekinde sunulmuş olup, artırım talebinin ve gerekçelerinin mali açıdan uygun olduğu görülmüştür. Simpaş El Sanatları Turizm Taşımacılık Akaryakıt Makine Doğalgaz İnşaat Mühendislik Madencilik Temizlik Gıda Tarım Hayvancılık Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş.'nin sermaye artırımı talebinin Belediyemiz hissesi oranında olan kısmı için( %56,80) kabulüne, ödemenin %25 kısmının 15 gün içinde ödenmesine kalan %75’lik kısmın Belediye bütçe imkanları doğrultusunda yapılmasına,

Diğer hissedarların sermaye artırımına katılmaması durumunda geriye kalan sermaye artışının da Belediyemiz tarafından karşılanmasına buna ait ödemeninde %25 peşin kalan kısmının Belediyemiz bütçe imkanları çerçevesinde yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 20. MADDESİNİN:

Belde El Sanatları Turizm Taşımacılık Akaryakıt Makine Doğalgaz İnşaat Mühendislik Madencilik Temizlik Gıda Tarım Hayvancılık Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş.‘nin sermaye artırımı talebi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

24/05/2016 tarih ve 14033 sayılı ilgi yazıda Belde El Sanatları Turizm Taşımacılık Akaryakıt Makine Doğalgaz İnşaat Mühendislik Madencilik Temizlik Gıda Tarım Hayvancılık Ar-Ge San. ve Tic.A.Ş. ‘nin 16/03/2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında; şirket sermayesini 2.186.910,79 (ikimilyonyüzseksenaltıbindokuzyüzonTürkLirasıyetmişdokuzKuruş).TL’den,.3.000.000,00..(üçmilyon Türk Lirası) TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir.

Şirketin %81,36 oranında hissedarı olan Belediyemizin, sermaye artırım tutarları yazı ekinde sunulmuş olup, artırım talebinin ve gerekçelerinin mali açıdan uygun olduğu görülmüştür. Belde El Sanatları Turizm Taşımacılık Akaryakıt Makine Doğalgaz İnşaat Mühendislik Madencilik Temizlik Gıda Tarım Hayvancılık Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş.‘nin sermaye artırımı talebinin Belediyemiz hissesi oranında olan kısmı için( %56,80) kabulüne, ödemenin %25 kısmının 15 gün içinde ödenmesine kalan %75’lik kısmın Belediye bütçe imkanları doğrultusunda yapılmasına,

Diğer hissedarların sermaye artırımına katılmaması durumunda geriye kalan sermaye artışının da Belediyemiz tarafından karşılanmasına buna ait ödemeninde %25 peşin kalan kısmının Belediyemiz bütçe imkanları çerçevesinde yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

  

Gündemin 21. Maddesine kadar olan konular,  meclis üye tamsayısının (32 kişi), salt çoğunluğu olan 27 kişinin katılımı ile görüşüldükten sonra, Meclis üyelerinden SALİH ÖZDEN, AHMET ULUCA, SERDA BAL YILDIZ, NEDİM DELEN, CEMAL AYDIN, YUSUF SÖKMEN, EROL MERCAN, MUSTAFA EROL, AHMET UYGAR, GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE toplantıdan ayrıldılar.

GÜNDEMİN 21. MADDESİNİN:

 İlimiz merkez İnköy Mahallesi Yedigöller Rekreasyon Alanında Lisanssız Güneş Santralleri,  gözlem evi, sera ve sosyal donatı alanlarının kurulması için imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

                İlimiz merkez İnköy Mahallesi Yedigöller Rekreasyon Alanında bulunan 79 ve 5350 parseller üzerinde Lisanssız Güneş Enerji Santralleri, gözlem evi, sera ve sosyal donatı alanları kurulması için imar planı değişikliği müracaat konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

Bahse parseller 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında Rekreasyon Alanında kalmaktadır.  Rekreasyon Alanı İmar Planı hazırlanırken ilgi kurum ve kuruluşlardan görüşler alınmıştır. Kütahya Valiliği İl Tarım Müdürlüğü'nün 04.03.2010 tarih 1249 sayılı yazılarında “... 948.738,23 m2 büyüklüğündeki sahanın botanik bahçesi, Rekreasyon, Doğal Park, Piknik Alanı, Ağaçlandırma Alanı, Kültür Park, Sosyal Alanları, Çocuk Parkları, Ağaç Müzesi ve yürüyüş yolları kapsamında imar planı işine esas olarak Tarım Dışı amaçla kullanılmasına 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında izin verildiği belirtilmiştir. “ Ancak bahse konu parsellerde Güneş Enerji Santralleri yapılması için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden tekrardan görüş alınması,  güneş enerjisi panellerinin gaz çıkış bacalarına en az 10-15 m uzaklıkta olmak üzere yüzeyde kurulması, Güneş Enerjisinden Enerji üretmeye yönelik sistemin kuruluşunda kullanılacak kablo vb malzemelerin ve ekipmanın herhangi bir ateşlemeye sebep vermeyecek şekilde yalıtımlı olması şeklinde notların plan notlarına işlenmesi şeklindeki Rekreasyon Alanı ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) şeklindeki plan değişikliğinin (UİP-19930,1-NİP-19931,1) 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden uygun görüş alınması kaydıyla;  Projenin hayata geçirilmesi için söz konusu yerlerin İşletme ve İştirakler Müdürlüğümüze Encümen kararı ile süresiz tahsis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 108 ada 1 parsel ve 110 ada 1 parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, , olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 108 ada 1 parselde imar planı değişikliği konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

28.04.2016 tarih 1942 sayı numaralı dilekçe ile; “Kütahya İli Merkez İlçesi Kirazpınar Mahallesi 108 ada, 1 parselde Yurt binası yapmak istiyoruz. Adanın tamamı bize ait olduğu için;

1- Yurt binası olması sebebiyle kat yüksekliklerini Yurtkur; Planlı Alanlar Tip Yönetmeliğinin 16. maddesi 11. bendinde geçen kat yükseklikleri ile ilgili maddeye dayanarak min kat yüksekliğini 3.50 metre olarak bizden talep etmektedir. Dolayısıyla 3.00 metre bizi kurtarmamaktadır. Bu değerin 3.50 metre olarak değerlendirilmesini talep etmekteyiz.

2- Halihazırda Taks:0.35, Kaks:1.05 olarak öngörülmüştür. Komisyonunuzca bu konunun değerlendirilip, Taks değerimizin 0.40 a Kaks değerimizin 1.60 a çıkarılmasına veya buna alternatif olarak Taks:0.35 Kaks: 1.75(5 kat) olarak şeklinde plan tadilatı yapılmasını talep etmekteyiz.(4 kat olursa su basman dahil h:16 m), (5 kat olursa su basman dahil:19.50 m)

3- 110 ada 1 parsel numaralı arsanın bize ait olduğunu da hatırlatarak, bu iki ada arasındaki yollarda plan tadilatı yapılarak, yurt yapacağımız parselin ederi miktarınca genişletilmesi, geri kalan payın ise yeşil alan veya kamu hizmet alanı olarak yani Belediyenize hibe edilmesi konusunu komisyonunuzun takdirine bırakıyoruz.” şeklindedir.

İlgi dilekçe etüd edilmiştir.  Kirazpınar Mahallesi 108 ada 1 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 Uygulama İmar Planında Sosyal ve Kültürel Tesisi Alanı (Özel Yurt) hmax:10.50, TAKS:0.35, KAKS:1.05 lejandlı alandadır.

30.05.2016 tarihli dilekçe ile; 28.04.2016 tarihli 1942 sayılı dilekçemize istinaden İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 10.05.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda bize tebliğ edilen karar Kirazpınar Mahallesi 108 ada 1 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 Uygulama İmar Planında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ( Özel Yurt) hmax: 10.50, TAKS: 0.35, KAKS:1.05 lejandlı alandadır. Komisyonun 10.05.2016 tarihli kararında TAKS:0.35, KAKS:1.50, Hmax:16 metre(4 kat) olması şeklinde karar vermiştir. Buradan artan inşaat alanı 2791 m2 dir. Verilen Emsalin yarısı oranındaki değerin bize ait olan 110 ada 1 parselde Belediyeye kayıtsız şartsız hibe edilmesini kabul ediyoruz şeklindedir.

Bahse konu Sosyo Kültürel Tesis Alanı (Özel Yurt Alanı ) Taks:0.35 Kaks:1.50 Hmax:16 m(4 kat) parselin doğu kesiminden 8 metre, güney kesiminden 7 metre ve diğer yönlerden 5'er metre yapı yaklaşma sınırlı lejandlı   alanda artan inşaat alanı 2791 metrekaredir. Artan inşaat alanına karşılık 110 ada 1 parsel numaralı taşınmazın kuzey doğu kesiminde Belediye Hizmet Alanı Hmax:12.00 (3kat), doğu kesiminden 5 metre diğer yönlerden 6'ar metre yapı yaklaşma sınırlı lejandlı alan ve parselin kalan kesiminin Ayrık Nizam 3 kat TAKS:0.35, KAKS: 1.05 doğu ve batı kesiminden 5'er metre diğer yönlerden 6'ar metre çekme mesafeli olarak belirlenmesi ve 110 ada 1 parsel numaralı taşınmazda Belediye Hizmet Alanını Kayıtsız şartsız Bedelsiz Belediyemize hibe edilmesi halinde yukarıda tarif edildiği şekilde, Plan değişikliği uygulanacaktır. 108 ada 1 parsel ve 110 ada 1 parselde Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin (UİP-19925,2-NİP-19926,2) 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİNİN:

Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih, 33 sayılı kararı ile alınan Kamu Yararı Kararının düzenlenmesi konusunun müzakeresi , olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu.ve;

Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih, 33 sayılı kararı ile alınan Kamu Yararı Kararının düzenlenmesi, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisinin 02.11.2010 tarih, 479 sayılı kararıyla; Yoncalı’nın güneyinde kalan yaklaşık 610 hektarlık sahaya yönelik ilave imar planı yapımı için ön izin verilmesi uygun görülmüştü. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 05.11.2014 tarih, 2265-1375 sayılı yazısında; “...1110 adet 3.128.200,33 m2 büyüklüğündeki tarım arazisi vasıflı sahanın ilave imar planı işine esas... İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden alınan ve tarım dışı kullanımı talep edilen tüm arazileri belirtir Kamu Yararı Kararının, Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir...” hususları belirtilmişti. Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih, 33 sayılı kararıyla 3.128.200,33 m2 büyüklüğündeki sahayla ilgili olarak 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince Kamu Yararı Kararı alınmış ve 04.03.2016 tarih, 672 sayılı yazıyla İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'ne iletilmişti. İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 23.03.2016 tarih, 2970 sayılı yazısı eki İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2016 tarih, 6437 sayılı yazısında; “...Toprak Koruma Kurulu'nun 28.10.2014 tarih ve 71 nolu kararında, söz konusu alanın 'kuru marjinal tarım arazisi ve kuru mutlak tarım arazisi' vasfında olduğu belirtilmiştir. Marjinal tarım arazileri ile ilgili yetki Valilikte olduğundan marjinal tarım arazisi dışında kalan toplam alanın ada, pafta, parsel numaralarının belirtildiği meclis kararının Valilik görüşü ile birlikte gönderilmesi...” hususları açıklanmıştır. Bu nedenle Belediye Meclisinin 06.01.2015 tarih, 33 sayılı kararı ile alınan Kamu Yararı Kararının düzenlenmesi gerekmektedir. Toprak Koruma Kurulu'nun 28.10.2014 tarih ve 71 nolu kararında kuru mutlak tarım arazisi ve kuru marjinal tarım arazisi vasıflı 1110 adet 3.128.200,33 m2 büyüklüğündeki sahanın imar planı işine esas tarım dışı amaçla kullanılmasına izin verildiğinden; bu saha içerisindeki kuru marjinal tarım arazisi vasıflı 25 adet 74.956,59 m2 büyüklüğündeki sahanın izinlendirildiği anlaşılmaktadır. Bunun dışında kalan kuru mutlak tarım arazisi vasıflı 1085 adet 3.053.243,74 m2 büyüklüğündeki sahaya yönelik Kamu Yararı Kararı alınması gerekmektedir. Diğer taraftan söz konusu bölgede Kadastro Müdürlüğü tarafından 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/A Maddesi Uygulaması yapılmış ve kadastro paftaları yenilenmiştir.

Yapılan düzenlemeler insan, toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte değildir, ekonomik ve sağlık bakımından toplum lehine sonuçları vardır. Belirtilen tesis ve düzenlemelerin yapılmasından sonra, ekolojik yönden olumsuz etkisinin olmayacağı ve toplumsal kayıplar bakımından toplum aleyhine sonuçlar doğurmayacağı, aksine sosyal yönden halkın refah seviyesini arttıracağından yapılacak çalışmalar toplum lehine olacaktır. Yapılacak çalışmalarda Kamu Yararı bulunmaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; aşağıda pafta no, eski parsel no (yeni ada no / yeni parsel no) bilgileri bulunan:

Yoncalı Mahallesi, J23B02B4C pafta; 699(401/28), 700(401/68), 701(401/66), 702(401/65), 703(401/67), 704(413/2), 719(401/71), 721(413/1), 722(413/3), 723(413/4), 724(413/5), 755(406/1), 782(401/36), 783(401/37), 786(401/38), 788(401/40), 789(401/39), 790(401/41), 791(401/43), 792(401/47), 793(401/48), 795(401/42), 796(401/44), 797(401/45), 798(401/29), 799(401/46), 800(401/49), 801(401/50), 802(401/51), 803(401/52), 804(401/53), 806(401/54), 807(401/55), 808(401/56),   809(407/12), 810(401/64), 811(401/63), 812(401/62), 813(401/61), 814(401/57), 815(407/14), 816(401/58), 819(407/15), 827(408/6), 828(408/7), 829(408/8), 830(409/1), 831(409/2), 832(409/3), 833(411/9), 834(411/8), 835(409/5), 836(409/4), 837(409/6), 838(409/9), 839(409/10), 840(409/11), 842(401/59), 843(407/18), 845(407/25), 846(411/1), 847(411/2), 848(411/5), 849(413/6),  850(411/3), 851(411/4), 853(411/7), J23B02C1B pafta; 854(413/7), 855(413/9), 856(413/8), 857(411/11), 858(411/10), 859(411/12), 860(411/13), 861(411/14), 862(411/15), 863(413/10), 864(413/11), 865(411/16), 866(409/7), 867(409/8), 868(412/1), 869(411/17), 870(411/18), 871(411/19), 872(411/20), 873(411/21), 874(411/22), J23B02C2A pafta; 875(409/14), 876(409/13), 877(411/23), 878(411/24), 879(409/16), 880(409/15), 881(410/1), 882(410/2), 884(-), 885(-), 886(-), 887(-), 888(-), 889(-), 890(-), 891(-), 892(-), 893(-), 1004(401/70), 1005(401/69), 1010(404/2), 1079(407/16), 1081(407/19), 1085(392/8), 1097(392/6), 1103(392/7), 1107(408/5), 1176(392/9), 1177(405/11), J23B02B3D pafta; 1178(407/22), 1179(404/3), 1384(407/24), 1385(407/23), 1386(408/3), 1387(408/4), Enne Mahallesi, J23B03D1A pafta; 294(325/7), 295(325/8), 296(325/9), 297(325/1), 298(326/7), 299(326/6), 300(326/3), 301(326/4), 310(326/1), 449(309/1), 456(325/6), 457(325/4), 458(325/3), 459(325/2), 461(326/2), 465(316/1), 466(310/1), 467(327/1), 468(321/1), 469(315/1), 470(318/1), 471(317/1), 472(325/5), 474(323/1), 475(312/1), 476(311/1), 477(313/1), 478(308/1), 479(307/1), 480(306/1), 481(319/1), 482(324/2), 483(322/1), J23B02B3C pafta; 492(267/136), 496(267/130), 498(267/126), 499(267/125), 500(267/129), 501(267/124), 502(267/107), 503(267/108), 504(267/109), 505(267/110), 506(267/111), 507(267/112), 508(267/123), 509(267/122), 510(267/120), 511(267/118), 512(267/117), 513(267/116), 514(267/115), 515(267/121), 516(267/114), 517(267/113), 518(267/101), 519(267/100), 520(267/99), 521(267/102), 522(267/98), 523(267/103), 524(267/106), 525(267/105), 526(267/104), 527(267/95), 528(267/94), 529(267/93), 530(267/92), 531(267/96), 532(267/90), 533(267/91), 534(267/97), 535(267/89), 536(267/88), 537(267/87), 538(267/84), 539(267/83), 540(267/74), 541(267/72), 542(267/75), 543(267/82), 544(267/81), 545(267/78), 546(267/80), 547(267/79), 548(267/57), 549(267/56), 550(267/55), 551(267/54), 552(267/58), 553(267/59), 554(267/77), 555(267/76), 556(267/60), 557(267/52), 558(267/51), 559(267/61), 560(267/62), 561(267/68), 562(267/69), 563(267/70), 564(267/66), 565(267/67), 566(267/65), 567(267/64), 568(267/63), 569(267/39), 570(267/40), 571(267/50), 572(267/49), 573(267/48), 574(267/53), 575(267/47), 576(267/41), 577(267/32), 578(267/31), 579(267/42), 580(267/45), 581(267/46), 582(267/44), 583(267/43), 584(267/30), 585(267/29), 586(267/28), 587(267/33), 588(267/34), 589(267/35), 590(267/24), 591(267/23), 592(267/2), 593(267/3), 594(267/19), 595(267/25), 596(267/27), 597(267/16), 598(267/18), 599(267/17), 600(267/14), 601(267/15), 602(267/11), 603(267/13), 604(267/12), 605(267/10), 606(267/37), 607(267/38), 608(265/7), 609(265/6), 610(265/5), 611(265/8), 612(265/4), J23B03A4D pafta; 613(266/2), 614(266/3), 615(266/14), 616(266/4), 617(266/13), 618(266/12), 619(266/5), 620(266/6), 621(266/7), 622(266/8), 623(266/9), 624(266/11), 625(266/15), 626(266/10), 627(266/16), 628(266/17), 629(266/18), 630(266/19), 631(266/20), 632(266/21), 633(266/22), 634(266/23), 635(266/35), 636(266/24), 637(266/25), 638(266/26), 639(266/27), 640(266/28), 641(266/29), 642(266/30), 643(266/31), 644(266/32), 645(266/33), 646(266/34), 647(266/49), 648(266/46), 649(266/47), 650(266/48), 651(266/45), 652(266/44), 653(266/39), 654(266/38), 655(266/36), 656(266/37), 657(266/40), 658(266/42), 659(266/41), 660(266/43), 661(266/60),662(266/61), 663(266/59), 664(266/58), 665(266/57), 666(266/56), 667(266/66), 668(266/55), 669(266/50), 670(266/51), 671(266/52), 672(266/53), 673(266/54), 674(266/68), 675(266/69), 676(266/70), 677(266/71), 678(266/72), 679(266/73), 680(266/67), 681(266/74), 682(266/76), 683(266/77), 684(266/78), 685(266/82), 686(266/83), 687(266/84), 688(266/85), 689(266/87), 690(266/86), 691(266/81), 692(266/80), 693(266/79), 694(266/75), 695(266/90), 696(266/65), 697(266/91), 698(266/64), 699(266/63), 700(266/62), 701(266/93), 702(266/94), 703(266/92), 725(266/98), 726(266/96), 727(266/97), 728(266/89), 729(266/88), 730(266/117), 734(266/118), 735(266/119), J23B03A4A pafta; 741(263/250), 742(263/249), 743(263/248), 744(263/247), 745(263/246), 746(263/241), 747(263/244), 748(263/245), 749(263/236), 750(263/237), 751(263/235), 752(263/234), 753(263/233), 754(263/232), 755(263/238), 756(263/231), 757(263/230), 758(263/226), 759(263/225), 760(263/224), 761(263/242), 762(263/223), 763(263/190), 764(263/189), 765(263/188), 766(263/222), 767(263/191), 768(263/187), 769(263/186), 770(263/192), 771(263/193), 772(263/195), 773(263/220), 774(263/197), 775(263/198), 776(263/203), 777(263/153), 778(263/152), 779(263/204), 780(263/206), 781(263/205), 782(263/215), 783(263/214), 784(263/218), 785(263/212), 786(263/211), 787(263/210), 788(263/213), 789(263/209), 790(263/208), 791(263/207), 792(263/150), 793(263/149), 794(263/148), 795(263/145), 797(263/146), 798(263/144), 800(263/151), 801(263/154), 802(263/142), 803(263/137), 804(263/135), 805(263/136), 806(263/138), 807(263/132), 808(263/131), 809(263/139), 810(263/141), 811(263/140), 812(263/155), 813(263/156), 814(263/157), 815(263/124), 816(263/127), 817(263/126), 818(263/125), 819(263/128), 820(263/129), 821(263/130), 822(263/77), 823(263/76), 824(263/75), 825(263/74), 826(263/71), 827(263/72), 828(263/73), 829(263/66), 830(263/65), 831(263/3), 832(263/2), 833(263/4), 834(263/5), 835(263/6), 836(263/9), 837(263/61), 838(263/10), 839(263/11), 840(263/60), 841(263/62), 842(263/63), 843(263/64), 844(263/78), 845(263/79), 846(263/59), 847(263/58), 848(263/57), 849(263/56), 850(263/80), 851(263/82), 852(263/83), 853(263/84), 854(263/85), 855(263/86), 856(263/87), 857(263/81), 858(263/55), 859(263/54), 860(263/12), 861(263/13), 862(263/14), 863(263/53), 864(263/15), 865(263/16), 866(263/17), 867(263/18), 868(263/50), 869(263/51), 870(263/52), 871(263/89), 872(263/88), 873(263/121), 874(263/122), 875(263/123), 876(263/120), 877(263/119), 878(263/158), 879(263/159), 880(263/160), 881(263/161), 882(263/162), 883(263/164), 884(263/167), 885(263/166), 886(263/165), 887(263/163), 888(263/199), 889(263/200), 890(263/194), 891(263/184), 892(263/185), 893(263/180), 894(263/179), 895(263/178), 896(263/181), 897(263/183), 898(263/182), 899(263/168), 900(263/173), 901(263/172), 902(263/174), 903(263/175), 904(263/176), 905(263/177), 906(263/102), 907(263/103), 908(263/109), 909(263/110), 910(263/171), 911(263/170), 912(263/169), 913(263/118), 914(263/92), 915(263/90), 916(263/91), 917(263/49), 918(263/93), 919(263/117), 920(263/116), 921(263/115), 922(263/114), 923(263/113), 924(263/111), 925(263/108), 926(263/107), 927(263/106), 928(263/105), 929(263/104), 930(263/99), 931(263/98), 932(263/100), 933(263/101), 934(263/42), 935(263/41), 936(263/43), 937(263/95), 938(263/96), 939(263/97), 940(263/112), 941(263/94), 942(263/48), 943(263/20), 944(263/19), 945(263/21), 946(263/22), 947(263/23), 948(263/47), 949(263/46), 950(263/44), 951(263/45), 952(263/26), 953(263/24), 954(263/25), 955(263/27), 956(263/28), 957(263/40), 958(263/39), 959(263/38), 960(263/36), 961(263/37), 962(263/35), 963(263/34), 964(263/29), 965(263/30), 966(263/31), 967(263/32), 968(263/33), J23B02B3B pafta; 969(253/235), 970(253/236), 971(253/237), 972(253/238), 973(253/239), 974(253/241), 975(253/240), 976(253/234), 977(253/233), 978(253/232), 979(253/230), 980(253/208), 981(253/229), 982(253/231), 983(253/242), 984(253/247), 985(253/246), 986(253/245), 987(253/244), 988(253/243), 989(253/252), 990(253/253), 991(253/254), 992(253/251), 993(253/255), 994(253/250), 995(253/249), 996(253/248), 997(253/258), 998(253/257), 999(253/256), 1000(253/261), 1001(253/260), 1002(253/262), 1003(253/263), 1004(253/264), 1005(253/265), 1006(253/266), 1007(253/267), 1008(253/268), 1009(253/259), 1010(253/269), 1011(253/270), 1012(253/225), 1013(253/228), 1014(253/213), 1015(253/214), 1016(253/215), 1017(253/216), 1018(253/207), 1019(253/206), 1020(253/205), 1021(253/218), 1022(253/217), 1023(253/219), 1024(253/220), 1025(253/221), 1026(253/222), 1027(253/224), 1028(253/223), 1030(253/300), 1031(253/301), 1032(253/302), 1033(253/308), 1034(253/309), 1035(253/310), 1036(253/311), 1037(253/312), 1038(253/307), 1039(253/304), 1040(253/305), 1041(253/313), 1042(253/294), 1043(253/293), 1044(253/314), 1045(253/315), 1047(264/1), 1048(264/4), 1049(264/2), 1050(264/3), 1051(253/290), 1052(253/274), 1053(253/322), 1055(253/283), 1056(253/288), 1057(253/284), 1058(253/285), 1059(253/287), 1060(253/286), 1061(253/291), 1062(253/289), 1063(253/295), 1064(253/296), 1065(253/303), 1066(253/297), 1067(253/298), 1068(253/299), 1069(253/272), 1070(253/204), 1071(253/273),

1072(253/275), 1073(253/276), 1074(253/277), 1075(253/278), 1076(253/200), 1077(253/202), 1078(253/201), 1079(253/196), 1080(253/195), 1081(253/197), 1082(253/198), 1083(253/199), 1084(253/188), 1085(253/189), 1086(253/190), 1087(253/191), 1088(253/194), 1089(253/203), 1090(253/193), 1091(253/192), 1092(253/187), 1093(253/186), 1094(253/185), 1095(253/184), 1096(253/175), 1097(253/183), 1098(253/182), 1099(253/181), 1100(253/178), 1101(253/177), 1102(253/176), 1103(253/179), 1104(253/174), 1105(253/171), 1106(253/170), 1107(253/159), 1108(253/160), 1109(253/168), 1110(253/167), 1111(253/161), 1112(253/162), 1113(253/163), 1114(253/154), 1115(253/155), 1116(253/156), 1117(253/157), 1118(253/158), 1119(253/149), 1120(253/148), 1121(253/147), 1122(253/146), 1123(253/145), 1134(253/130), 1135(253/129), 1136(253/124), 1137(253/123), 1138(253/122), 1139(253/121), 1140(253/83), 1144(263/239), 1146(253/84), 1147(253/120), 1148(253/125), 1149(253/128), 1150(253/117), 1151(253/102), 1152(253/111), 1153(253/112), 1155(253/113), 1156(253/110), 1157(253/108), 1158(253/105), 1159(253/104), 1160(253/94), 1161(253/93), 1162(253/92), 1163(253/95), 1164(253/103), 1165(253/96), 1166(253/88), 1167(253/101), 1168(253/97), 1169(253/87), 1170(253/98), 1171(253/99), 1172(253/86), 1173(253/77), 1174(253/78), 1176(253/44), 1177(253/43), 1178(253/46), 1179(253/42), 1180(253/41), 1181(253/40), 1182(253/10), 1183(253/13), 1184(253/14), 1185(253/39), 1186(253/38), 1187(253/45), 1188(253/76), 1189(253/47), 1190(253/75), 1191(253/89), 1192(253/91), 1193(253/90), 1194(253/73), 1195(253/74), 1196(253/72), 1197(253/70), 1198(253/71), 1199(253/67), 1200(253/56), 1201(253/48), 1202(253/49), 1203(253/51), 1204(253/50), 1205(253/55), 1206(253/57), 1207(253/65), 1208(253/64), 1209(253/63), 1210(253/58), 1211(253/59), 1212(253/54), 1213(253/52), 1214(253/53), 1215(253/35), 1216(253/37), 1217(253/34), 1218(253/17), 1219(253/16), 1220(253/18), 1221(253/33), 1222(253/32), 1223(253/31), 1224(253/60), 1225(253/62), 1226(253/30), 1227(253/29), 1228(253/28), 1229(253/19), 1230(253/20), 1231(253/21), 1232(253/22), 1233(253/23), 1234(253/24), 1235(253/25), 1243(267/119), 1244(267/73), 1245(267/71), 1246(267/36), 1247(267/22), 1248(267/4), 1249(267/1), 1250(267/20), 1251(267/21), 1252(267/26), 1253(267/5), 1254(267/6), 1255(267/7), 1256(267/8), 1257(267/9), 1258(265/1), 1259(265/2), 1260(265/3), 1261(266/1), 1266(263/240), 1267(263/196), 1268(263/221), 1269(263/202), 1270(263/201), 1271(263/216), 1272(263/217), 1273(263/219), 1274(263/134), 1275(263/133), 1276(263/70), 1277(263/69), 1278(263/68), 1279(263/67), 1280(263/1), 1281(263/6), 1282(263/7), 1283(263/229), 1284(263/228), 1285(263/227), 1288(253/292), 1289(253/281), 1290(253/280), 1291(253/279), 1292(253/282), 1301(253/119), 1302(253/126), 1303(253/127), 1304(253/100), 1305(267/86), 1306(267/85), 1307(253/180), 1308(253/173), 1309(253/172), 1310(253/169), 1311(253/166), 1312(253/165), 1313(253/164), 1314(253/212), 1315(253/211), 1316(253/210), 1317(253/209), 1318(253/153), 1319(253/152), 1320(253/151), 1321(253/150), 1322(253/109), 1323(253/107), 1324(253/106), 1325(253/6), 1326(253/7), 1327(253/8), 1328(253/9), 1329(253/11), 1330(253/12), 1331(253/15), 1332(253/69), 1333(253/68), 1334(253/66), 1335(253/61), 1336(253/27), 1337(253/26), 1339(254/1), 1340(254/2), 1341(254/3), 1342(254/4), 1343(254/5), 1344(254/6), 1376(255/38), 1377(255/37), 1378(255/36), 1384(255/39), 1385(255/40), 1386(255/41), 1387(255/42), 1389(255/48), 1390(255/49), 1392(255/54), 1393(255/55), 1394(255/60), 1395(255/58), 1396(255/62), 1404(255/56), 1405(255/59), 1406(255/61), 1419(256/13), 1420(256/15), 1421(256/17), 1422(256/18), 1423(256/19), 1429(257/135), 1431(257/171), 1473(257/179), 1474(257/178), 1475(257/174), 1476(261/262), 1753(257/130), 4080(324/10), J23B03D1D pafta; 4081(324/11), 4082(324/12), 4083(324/13), 4084(324/14), 4085(324/19), 4086(324/20), 4087(324/21), 4088(324/22), 4089(324/23), 4090(324/25), 4091(324/26), 4092(324/40), 4093(324/28), 4094(324/29), 4095(324/18), 4096(324/16), 4097(324/15), 4098(324/17), 4099(324/30), 4100(324/31), 4101(324/32), 4102(324/33), 4103(324/34), 4104(324/35), 4105(324/36), 4106(324/37), 4107(324/38), 4108(324/39), 4109(324/47), 4110(324/46), 4111(324/45), 4112(324/44), 4113(324/48), 4114(324/49), 4115(324/50), 4116(324/43), 4117(324/62), 4118(324/61), 4119(324/60), 4120(324/59), 4121(324/58), 4122(324/57), 4123(324/63), 4124(324/64), 4125(324/54), 4126(324/56), 4127(324/55), 4128(324/53), 4129(324/52), 4130(324/51), 4131(325/40), 4132(325/39), 4133(325/38), 4134(325/37), 4135(325/36), 4136(325/35), 4137(325/34), 4138(325/33), 4139(325/29), 4140(325/30), 4141(325/31), 4142(325/26), 4143(325/28), 4144(325/27), 4145(325/24), 4146(325/25), 4147(325/22), 4148(325/21), 4149(325/23), 4150(325/18), 4151(325/20), 4152(325/19), 4153(325/17), 4154(325/16), 4155(325/15), 4156(325/14), 4157(325/13), 4158(325/12), 4159(325/11), 4160(325/10), 4161(326/12), 4162(326/11), 4163(326/10), 4164(326/9), 4165(326/8), 4400(324/24), 4401(324/41), 4402(324/27), 4403(324/42), 4404(325/32), 4456(253/243), 4466(252/1), 4472(253/227), 4473(253/226), 4489(253/317),4490(253/316), 4605(-), 4495(253/116), 4496(253/115), 4497(253/114), 4498(253/321), 4499(253/320), 4500(253/319), 4501(253/318), 4502(257/131), 4514(253/5) no.lu parselleri kapsayan; kuru mutlak tarım arazisi vasfındaki 1085 adet 3.053.243,74 m2 büyüklüğündeki sahanın ilave imar planı yapılabilmesi amacıyla 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 24. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, J23b02b1c1 pafta, 335 ada, 18 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, J23b02b1c1 pafta, 335 ada, 18 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 25. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 663 ada, 215 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

                İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 663 ada, 215 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 30.05.2016 tarih, 6015 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Servi Mahallesi, 19 pafta, 663 ada, 215 parsel alanında imar planında Resmi Kurum Alanı lejandlı alan, 204 parsel alanında imar planında Trafo lejandlı alan bulunmaktadır. Trafo alanının Resmi Kurum Alanına dönüştürülerek; Resmi Kurum Alanının kuzeybatı bölümünde Trafo alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-9420,57); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 26. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1c-d pafta, 3944 ada, 1 parsel alanında imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi, , olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a1c-d pafta, 3944 ada, 1 parsel alanında imar planı ve değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 27. MADDESİNİN:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 49.K.IV.50.K.1 pafta, 331 ada, 2 parsel  nolu taşınmazın imar hattının mevcut parsel sınırına çekilmesi konusunun müzakeresi, , olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 49.K.IV.50.K.1 pafta, 331 ada, 2 parsel nolu taşınmazın imar hattının mevcut parsel sınırına çekilmesine yönelik imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yoncalı Mahallesi, 49.K.IV.50.K.1 (İ23c22c4d) pafta, 331 ada, 2 parsel nolu taşınmaz alanında imar planında Turizm Tesis Alanı, TAKS: 0.40, E: 1.50, Hmax: 30.50 m. lejandlı alan bulunmaktadır. Turizm Tesis Alanının güneybatı bölümünde Jeotermal kuyunun bulunduğu kesimin Park alanına dönüştürülmesi; Turizm Tesis Alanının imar hattının mevcut parsel sınırına çekilmesine yönelik imar planı değişikliğinin (UİP-338,4-NİP-14477,2); 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİNİN:

İlimizde futbol, boks, halter, jimnastik, atletizm, branşlarında gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için hizmet veren Kütahya Belediye Sporumuzun 2016-2017 yılı Lisans Tescil İşlemleri için 150.000 TL nakdi yardım yapılması ve aile gelir durumu düşük altyapı sporcularına 100 kişilik yemek ve ulaşım kartı yardımı yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimizde FUTBOL boks, halter, jimnastik atletizm branşlarında gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için hizmet veren Amatör Kütahya Belediye Sporumuzun 2016-2017 yılı lisans tescil işlemleri için 150.000,00 TL(yüzellibinTürkLirası) nakdi yardım ile aile gelir durumu düşük alt yapı sporcularına 100 kişilik yemek ve ulaşım kartı yardımı verilmesine, bunun için gerekli ödenek aktarımının yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

Belediye Meclis 1.Başkan Vekili 

               Nuri ÇETİN

        Belediye Meclis Üyesi

Katip

    Selim DURMAZ

Katip

  Pınar AKBULUT