BELEDİYE MECLİSİNİN 06.12.2016 TARİHLİ 3.DÖNEM  11. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT   KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 3. dönem 11. olağan toplantısı, Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 06.12.2016 Salı günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden;
1-MEHMET ÖZDOĞAN, 2-NURİ ÇETİN, 3-GALİP GÜLTEKİN,
4-CAFER CİHAT CEYLAN, 5-BANU AKALINOĞLU, 6-ÖMER FARUK DURMAZ, 7-HALİT OĞUZ ATAKAN, 8-EBUBEKİR ERDOĞMUŞ, 9-MUSTAFA AYDIN, 10-FATMA GÜL, 11-FURKAN YILMAZ, 12-MEHMET NACİ PEKCAN, 13-RAMAZAN YILDIRIM, 14-PINAR AKBULUT, 15-SELİM DURMAZ, 16-MUHAMMED İKBAL GÜNDEM, 17-ŞULE UYKUN, 18-MURAT HASER, 19-SALİH ÖZDEN, 20-AZİME NUR AKTAŞ AKALIN, 21-AHMET ULUCA, 22-SERDA BAL YILDIZ, 23-NEDİM DELEN, 24-CEMAL AYDIN, 25-YUSUF SÖKMEN, 26-EROL MERCAN, 27-AHMET UYGAR, 28-GÜLŞAH ARIKAN AKANDERE’nin iştirakleri ile yapıldı.

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı:

- 2015 yılı Sayıştay raporunun meclisin bilgisine sunulması konusu olduğunu belirtti ve; Söz konusu raporun önceden üyelere gönderildiğini herkesin bu konuda bilgisi olduğunu tekrar okumaya gerek olmadığını belirtti ve bu konuda meclis üyelerinin görüşü olup olmadığını sordu görüş bulunmaması üzerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55. maddesi  “Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.” gereğince meclisin bilgisine sunuldu.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Enver ERDOĞAN,  Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU ve Mustafa EROL ’un izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Gündeme ilavesi istenilen önergeler tek tek okundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20K2 pafta, 226 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun gündeme alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

            Gündem maddelerine geçildi.

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİ:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi gereğince, 2017 yılı Meclis toplantılarının gün ve saatleri ile Belediye Meclisinin tatil ayının belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesi “Belediye Meclisi ,her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmi tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü gereğince;

           Meclis toplantılarının ayın ilk haftası; ayın ve haftanın durumuna göre Salı günleri yapılmasına, salı günleri olmaması durumunda Perşembe günleri yapılmasına;

           Belediye Meclisimizin tatil ayının TEMMUZ ayı olarak belirlenmesine; İşaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 2.MADDESİ:

İlimiz çini sektörü üzerinden UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil edilmesi amacıyla, Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU, Zafer Kalkınma Ajansıyla birlikte 10-17 Aralık 2016 tarihleri arasında ABD’nin Santa-Fe ve New York şehirlerine gerçekleştirilecek çalışma ziyareti için, kanuni yolluk harcırahlarının ödenebilmesi, yurtdışına görevlendirilmesinin yapılabilmesi, konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu konu ile ilgili meclis üyelerine bilgi vererek OHAL kapsamında Belediye Başkanlarının 3 günden fazla yurtdışına çıkışlarının gerçekleşemeyeceğinden dolayı bu gündem maddesi geri çekilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3.MADDESİ:

2017 Yılı geçici işçi vizeleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin değişik 24’üncü maddesinde; “Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir.” denildiğinden ve ayrıca 5620 Sayılı Kanunda Geçici İşçi Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinde;

           “(1) Bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren 1 in­ci mad­de kap­sa­mın­da­ki ida­re, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da ge­çi­ci iş po­zis­yon­la­rın­da iş­çi ça­lış­tı­rı­la­maz.

            c) Be­le­di­ye­ler ile bun­la­rın mü­es­se­se ve iş­let­me­le­rin­de (Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ku­rul­muş olan şir­ket­ler ha­riç) ve ma­hallî ida­re bir­lik­le­rin­de, Be­le­di­ye ve Bağ­lı Ku­ru­luş­la­rı ile Ma­hal­li İda­re Bir­lik­le­ri Norm Kad­ro İl­ke ve Stan­dart­la­rı­na Da­ir Yö­net­me­li­ğin 24 ün­cü mad­de­si çer­çe­ve­sin­de yet­ki­li mec­lis­le­rin­den, ge­çi­ci iş po­zis­yon vi­ze­si alın­ma­sı zo­run­lu­dur. Söz ko­nu­su vi­ze iş­le­mi ya­pıl­mak­sı­zın ge­çi­ci iş­çi ça­lış­tı­rı­la­maz ve her­han­gi bir öde­me ya­pı­la­maz.” hükmü gereğince, Belediyemiz Memur Norm Kadro sayısının % 20’si (137X179=24523 Adam/Gün) üzerinden hesaplanmış olan ve 5 ay 29 gün süre ile çalıştırılmak üzere 2017 yılı geçici işçi pozisyon vizeleri alınması ile ilgili EK’te sunulan Geçici İşçi Vize Teklifi Cetvelinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN  4.MADDESİ:

Taksi durak yerlerinin belirlenmesi, taksi duraklarında çalışacak ticari taksi sayılarının belirlenmesi, arttırılması veya azaltılması, ihtiyaca cevap vermediği tespit edilen taksi duraklarının yer değiştirilmesi veya iptal edilmesi, ticari taksilere müşteri ve taksi şoförünün güvenliğini sağlayacak teknoloji doğrultusunda cihaz takılması, ilimiz ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda durak ihdas edilmesi ve bununla ilgili ihale yapabilmesi vb. konularda Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konularının müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin ( f ve p ) fıkralarında “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” denilmektedir. Bu kanuna istinaden;

            İlimizin Sosyal-kültürel ve ticari alanlarının artması sonucu vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için  Hayme Ana Hanımlar Lokalinin orada 1 adet taksi durağının ihdas edilmesine;

Bu durakta 4 adet taksinin faaliyet göstermesine,

Burada çalışacak taksilerin pembe renkli olmasına ve taksi şoförlerinin bayan olmasına,

Taksi şoförlerinin güvenliğini sağlayacak teknoloji doğrultusunda araçlara cihaz takılmasına ve gerekli tüm tedbirlerin alınması şartıyla, işletilmek üzere ihale edilmesine,

 Tüm hususlarda Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5.MADDESİ:

İlimiz merkezinde toplu taşımada kullanılan Kütahya Kart 43 kartlarının ve vize bedellerinin artırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkezinde toplu taşımada kullanılan Kütahya Kart 43 kartlarının ve vize bedellerinin artırılması konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6 .MADDESİ:

Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 341 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2017 mali yılı belediyemiz gelir tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemizce 2017 yılında uygulanacak olan ve ekte sunulan Belediye Gelir Tarifesinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN 7.MADDESİ:

Avrupa Birliği fonlarından dezavantajlı gruplar entegrasyonu programı projesine başvuruda bulunulması ve projenin yürütülmesi için Koordinatör Müdürlük olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün görevlendirilmesi, proje kapsamında Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan ERTAŞ, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet ZENCİ ve proje harcamaları için Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Erdem ÖZDOĞAN'nın görevlendirilmesi, bu iş ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi

Avrupa Birliği fonlarından dezavantajlı gruplar entegrasyonu programı kapsamında önyargıdan istihdama sosyal değişim projesine başvuruda bulunulması ve bu projenin yürütülmesi için koordinatör Müdürlük olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün görevlendirilmesine,

            Bu proje için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU adına Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan ERTAŞ’a yetki verilmesine,

Bu iş ve işlemler için Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet ZENCİ’nin ve proje harcamaları için Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Erdem ÖZDOĞAN'ın görevlendirilmesine ve tüm bu hususlarda Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

 

GÜNDEMİN 8.MADDESİ:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.MADDESİ (n) fıkrası uyarıca ilimiz merkez Alipaşa Mahallesinde bulunan Uygun Sokak isminin değiştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkezde bulunan Alipaşa Mahallesi Uygun Sokak isminin değiştirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9.MADDESİ:

Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan ve İller Bankası A.Ş.’ce yürütülen Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi ile ilgili olarak; Yoncalı Kanalizasyon Sistemi ve Kollektör Hattı Projesi, Ilıca Kanalizasyon Sistemi ve Paket Arıtma Tesisi Projesi ve Kütahya Merkez Kısmi Yağmur Suyu Projesi için krediden 840.317.259,70 JPY (sekizyüzkırkmilyonüçyüzonyedibinikiyüzellidokuz JaponYeni) tutarında kullanım yapılmış olup, Belediyemiz ve İller Bankası Eskişehir Bölge Müdürlüğü tarafından kabulleri yapılmış olmakla birlikte; kredinin kalan kısmının kullanılmayıp, iade edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan ve İller Bankası A.Ş.’ce yürütülen ''Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi'' ile ilgili olarak; Belediyemiz ve Banka arasında 21.03.2013 tarihinde 950.000.000 JPY (dokuzyüzellimilyon Japon yeni) tutarında 8 no’lu Alt Kredi Anlaşması ve İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunun 05.02.2015 tarih ve 4–47 sayılı kararı ile 8 no.lu Alt Kredi Anlaşmasına Ek Alt Kredi Anlaşması imzalanmıştır.

           Alt Kredi Anlaşmaları kapsamında; Yoncalı Kanalizasyon Sistemi ve Kollektör Hattı Projesi, Ilıca Kanalizasyon Sistemi ve Paket Arıtma Tesisi Projesi ve Kütahya Merkez Kısmi Yağmur Suyu Projesi tamamlanmıştır..Bahsi.geçen.işler.için.krediden.840.317.259,70.JPY(sekizyüzkırkmilyonüçyüzonyedibinikiyüzellidokuz JaponYeni) tutarında kullanım yapılmış olup, Belediyemiz ve İller Bankası Eskişehir Bölgesi tarafından kabulleri yapılmış olmakla birlikte; kredinin kalan kısmının kullanılmayıp, iade edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10 .MADDESİ:

Mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan, İlimiz merkez muhtelif yerlerde bulunan taşınmazların tasarruf şekillerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ve aşağıda mahalle, ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesine, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi vb. ile ihale edilmesine, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılmasına, yaptırılmasına, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesine, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanmasına, imzalanmasına vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

ARSA VE İŞYERLERİ

S.NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM

YÜZÖLÇÜM/ALAN (M2)

NİTELİĞİ

1.

KİRAZPINAR

151

1

   

1.603,00

ARSA

2.

MALTEPE

510

32

   

509,46

ARSA

3.

OKÇU

248

6

   

105,00

ARSA

4.

OKÇU

248

5

   

96,00

ARSA

5.

SERVİ

670

51

4

6

225,98

İŞYERİ

6.

SERVİ

670

51

5

7

225,98

İŞYERİ

7.

SERVİ

670

51

6

8

225,98

İŞYERİ

8.

SERVİ

670

51

7+ÇATI

9

386,06

DUBLEKS İŞYERİ

 

 

 

GÜNDEMİN 11.MADDESİ:

Zafer Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği, Büyükelçilikler, Bakanlıklar ve bunların dışındaki  kurumlara hazırlanacak projeler kapsamında hibe başvurusunda bulunulması, bu projeler kapsamında kredi müracaatının yapılması, projelerin hazırlanması, imzalaması, proje ile ilgili harcama yapması vb. işlemler için Belediye Başkan Yardımcımız Ali İhsan ERTAŞ'ın görevlendirilmesi ve bu konu ile alakalı tüm hususlarda Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 Zafer Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği’ne başvurulacak projeler için, hazırlanacak projeler kapsamında hibe başvurusunda bulunulmasına, bu projeler kapsamında hibe müracaatının yapılması için gerekli iznin verilmesine;

           Gerekli müracaatların yapılmasına, projelerin hazırlanmasına, imzalamasına ve bunlarla ilgili harcama yapması vb. işlemler için Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan ERTAŞ'a yetki verilmesine ve bu konu ile alakalı tüm hususlarda Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

GÜNDEMİN 12 .MADDESİ:

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 674 ada, 242 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

“İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 674 ada, 242 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; tüm kat maliklerin noter onaylı muvaffaktı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturmayacak şekilde, açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerin estetik kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçla kullanabilir”   şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13 .MADDESİ:

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 29-32 pafta, 5055 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

“İlimiz merkez Meydan Mahallesi 29-32 pafta, 5055 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; tüm kat maliklerin noter onaylı muvaffaktı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturmayacak şekilde, açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerin estetik kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçla kullanabilir”   şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14 .MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 119 pafta, 712 ada, 4 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 119 pafta, 712 ada, 4 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği,   müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 21.10.2016 tarih, E.11737976 sayılı yazısı; “.....119 pafta, 712 ada, 4 parselde kayıtlı 48.041,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 130/ 160 hissesi Dumlupınar Üniversitesine ait olup, 5.000, 00 m2 lik  alanın Spor Lisesi Alanı olarak Müdürlüğümüze tahsis edildiğine ilişkin Dumlupınar Üniversitesinin (04.02.2015 tarih, 05 sayılı) Yönetim Kurulu Kararı yazımız ekinde gönderilmiştir. Ekli imar planı örneğindeki Yurt Tesisleri Alanı olarak görülen kısmın çıkartılarak Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulu doğrultusunda verilmesi kararlaştırılan 5.000, 00 m2 alanın mevcut Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi alanına dahil edilmesi ve Ressam Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi yeri olarak imar planı değişikliğinin yapılmasını ..” şeklindedir.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 119 pafta, 712 ada, 4 no.lu parsel alanında; “Yurt Tesisleri Alanı”nın katılarak “Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi”nin “Güzel Sanatlar Lisesi” olarak belirlenmesi, belirlenen “Güzel Sanatlar Lisesi”nin; “Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt Tesisleri” alanına kadar, “Yurtlar Kurumu Sosyal Tesisleri” alanında genişletilmesi, 3 ve 7 metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin iptal edilerek güneydoğu bölümünde 7 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin düzenlenmesi,  yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 15 .MADDESİ:

 İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1356 no.lu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3  pafta, 1356 no.lu adada imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3  pafta, 1356 ada, 1 no.lu parsel alanında; ada ayırma çizgisinin iptal edilmesine ilişkin imar planı değişikliği müracaatı, 15.08.2016 tarih, 3492 kayıt no.lu dilekçe ile yapılmıştır.

Söz konusu, imar planında Ayrık Nizam – 4 kat t2 konut lejandı bulunan 1356 adada, ada ayırma çizgisinin iptal edilmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16 .MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 18.O.4 pafta, 1337 ada, 11 no.lu, 17.O.4 pafta, 1329 ada, 3 no.lu, 18.O.1 pafta, 2651 ada, 1 no.lu, Siner Mahallesi; 17.P.3 pafta, 56 ada, 5 no.lu, parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 18.O.4 pafta, 1337 ada, 11 no.lu, 17.O.4 pafta, 1329 ada, 3 no.lu,  18.O.1 pafta, 2651 ada, 1 no.lu,  Siner Mahallesi; 17.P.3 pafta, 56 ada, 5 no.lu, parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 pafta, 1337 ada, 11 no.lu, parsel alanı bölgesinde imar planında park ve yol alanında kalan bina bölümünün olduğu sahanın; iki alternatif şeklinde parsel alanına dahil edilmesi, karşılığında Yıldırım Beyazıt Mahallesi; 17.O.4 pafta, 1329 ada, 3 no.lu,  18.O.1 pafta, 2651 ada, 1 no.lu,  Siner Mahallesi; 17.P.3 pafta, 56 ada, 5 no.lu parsel alanları, ilgili bölümlerinin trampa edilmesi, verilmesine ilişkin müracaatları içeren; 28.10.2016 tarih, 4505 kayıt no.lu dilekçe ve ekleri etüd edilmiştir.

 Mevzuat gereği, kaldırılan park ve artan yoğunluk karşılığı aynı bölgeye hitap edecek şekilde park, sosyal donatı alanı ayrılması zorunlu olup, 11 no.lu parsel alanı bölgesinde park alanının azalmasıyla, plan bütünlüğü bozulacaktır. 11 no.lu parsel alanındaki mevcut binanın ruhsatı olmadığı, görülmüştür. Bu bölgede 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden İmar Uygulaması tamamlanarak, parselasyon planları kesinleşmişti. Açıklanan bu nedenlerden dolayı, söz konusu imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17.MADDESİ:

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 158 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 158 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18.MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2654 ada, 3 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2654 ada, 3 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19 .MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 560 ada, 5 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 560 ada, 5 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20.MADDESİ:

İlimiz merkez Hacı azizler (100. yıl) Mahallesi, 2618 ada, 501 no.lu parsel alanının imar planlarına alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Hacı azizler (100. yıl) Mahallesi, 2618 ada, 501 no.lu parsel alanının imar planlarına alınması konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİ:

İlimiz merkez Hacı azizler Yolu üstü, 2618 ada, 467 ve 468 no.lu parsel alanlarının imar planına alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 İlimiz merkez Hacı azizler yolu üstü, 2618 ada, 467 ve 468 no.lu parsel alanlarının imar planına alınması konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22.MADDESİ:

İlimiz merkez Çadırkent ve konteyner kent alanlarının imar planlarında belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Çadırkent ve Konteyner kent alanlarının imar planlarında belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23.MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1342 ada çevresinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1342 ada çevresinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24.MADDESİ:

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.P.4 pafta, 60 ada, 3 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.P.4 pafta, 60 ada, 3 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25.MADDESİ:

İlimiz merkez Civli Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Civli Mahalle Yerleşik Alanı 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımı, dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonunda;

            Söz konusu Civli Mahallesi yerleşik alanında; Belediye Meclisimizin 02.03.2012 tarih, 96 sayılı kararıyla 1/5000 Nazım İmar Planı İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması ve İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yapılması kaydıyla, onaylanmıştı. Belediye Meclisimizin 03.12.2013 tarih, 507 sayılı kararıyla da yol alanları, ilköğretim tesisleri, ibadet yeri alanları, resmi kurum alanları, Sağlık Tesisleri alanı, sosyo-kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanları, aktif yeşil alanlar ve meskun konut bölgesinde bitişik nizam, 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam konut alanları(T.A.K.S: 0.35, K.A.K.S: 1,05, 3 kat), olarak planlanmasına yönelik 1/1000 Uygulama İmar Planı; İlgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınması, İmar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla onaylanmıştı. Bahse konu Nazım İmar Planları ve Uygulama İmar Planları hazırlanıp askı işlemi tamamlanmadığından söz konusu planlar yürürlüğe girmemiştir.

            Civli Mahallesi İmar Planı yapımı konusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili dokümanlar, müracaatlar, bilgi ve belgeler etüt edilerek plan yapımı çalışmasında değerlendirilmiştir. İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etütler yaptırılmış olup yerleşime uygun olmayan alanlara rastlanılmamıştır. 

            Planlama alanı 212.299 m2 ve öngörülen nüfus 2.590 kişidir. Mahallenin halihazırda yapıların yoğun bulunduğu bölgeleri; mahalle yerleşik alanı (nazım ve uygulama imar plansız) olarak belirlenerek, Konut ve Ticaret + Konut bölgelerinde Ayrık Nizam (T.A.K.S:0.25, K.A.K.S:1.05, 4 kat), Parklar, İlkokul alanı (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), Sağlık Tesisi Alanları (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok:16.50m 4 kat, Serbest Nizam), İbadet Yeri (T.A.K.S:0.50, K.A.K.S:2.00 Yençok: Serbest, Serbest Nizam), Mezarlık Alanı, Yol alanları,  pasif yeşil alan, ağaçlandırılacak alan vb. lejandlı sahalar düzenlenmesi, 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alanların belirlenmesi ve Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşlerin plan notlarına aktarılması ve planlarda belirtilmesi yönlerindeki Civli Mahallesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26.MADDESİ:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 5474 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, İnköy Mahallesi, 5474 no.lu parselde imar planı değişikliği konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze iletilen yazı; ''İlimiz İnköy Mahallesi 5474 numaralı parselde Milli Emlak tarafından 'Bu taşınmaz, devir amacı veya devreden idarenin izni dışında başkaca bir kamusal amaçla kullanılamaz. Aksi takdirde devreden idare, 2942 sayılı kanunun 23. Maddesi uyarınca taşınmaz malı geri alabilir.' şerhi konulmuştur. Milli Emlak Müdürlüğünden alınan 08.11.2016 tarih 10576 sayılı görüş ile bu şerhin 5305 numaralı parselin ifrazı ile oluşan 5475 ve 5476 numaralı parsellerden kaldırılması ve ifraz edilmesi düşünülen mer'i imar planına göre Ototerminal Alanı (Ototerminal Oteli Bölümüne) aktarılmaması uygun görülmüştür. Bu nedenle 5474 numaralı parselin mer'i imar planında Ototerminal Alanı (Ototerminal Oteli Bölümü) kısmının, 05.10.2016 tarih 989 sayılı imar çapında bulunan 01.11.2011 tarih 463 sayılı Belediye Meclisi kararında geçen ifraz yapılmadan ototerminal alanı (Ototerminal Oteli Bölümü) ayrılması ifadesinden dolayı ifraz yapılamaması, ihaleye çıkılması, ruhsat, teşvik vb. Alınabilmesi için sıkıntı oluşturduğundan bu plan notunun değiştirilmesi ve imar çapının Müdürlüğümüze gönderilmesi...'' şeklindedir.

            İnköy Mahallesi, 5474 no.lu parsel alanı; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Ototerminal Alanı, Ototerminal Alanı (Ototerminal Oteli Bölümü) Hmax:10 kat, ifraz yapılmadan 7.487 m2,  A-LPG (Ototerminal Alanı dahilinde Akaryakıt-LPG-Otogaz Satış İstasyonu Bölümü, Hmax:8.50, 2 kat, ifraz yapılmadan maksimum 6.160 m2 lejandlı alanda kalmaktadır.

            İfraz yapılarak ta uygulamanın yapılabilmesi amacıyla, İnköy Mahallesi, 5474 no.lu parsel alanında bulunan; Ototerminal Alanı (Ototerminal Oteli Bölümü) lejandlı alandaki ''ifraz yapılmadan 7.487 m2'' plan notunun kaldırılarak Ototerminal Alanı (Ototerminal Oteli Bölümü) şeklinde düzenlenmesi ve A-LPG (Ototerminal Alanı dahilinde Akaryakıt-LPG-Otogaz Satış İstasyonu Bölümü) lejandlı alandaki ''ifraz yapılmadan maksimum 6.160 m2'' plan notunun kaldırılarak, A-LPG (Ototerminal Alanı Akaryakıt-LPG-Otogaz Satış İstasyonu Bölümü) şeklinde düzenlenmesi yönlerindeki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve bu plan değişikliklerinin nazım imar planına da aktarılması yönlerindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27.MADDESİ:

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi, 145 ada 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Kirazpınar Mahallesi, 145 ada 3 parselde imar planı değişikliği, konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

            23.11.2016 tarih, 4901 kayıt no.lu dilekçe; ''Kütahya ili, Merkez ilçesi, Kirazpınar Mahallesi, J23B04A4C Pafta, 145 Ada, 3 numaralı Parselin malikiyim. Mevcut yapı adası üzerinde özel bir yurt binası yapmak istemekteyiz. YURT-KUR ile aramızda yapmış olduğumuz protokole istinaden projelerimizi hazırlamaktayız. Anlaşmamız gereği, YURT-KUR şartname maddeleri bizi TİP odalar ve TİP planlar yapma konusunda zorlamaktadır. Bu tip planlar açısından komisyonunuzdan bazı taleplerimiz olacaktır. Bunlar aşağıdaki gibidir;

      1- Mevcut yapı adamızda yapılaşma katsayıları; TAKS:0.35, KAKS:1.05 olarak belirlenmiştir. Bu değerlerin TAKS:0.375, KAKS:1.50 olarak yeniden düzenlenmesini istemekteyiz. Bunun sebebi; TİP plan olduğumuz için taban alanımızla ara katlarımız aynı metrekarededir ve çıkma yapamamaktayız. TAKS KAKS oranının ¼ olarak korunmasını istemekteyiz. Artan yoğunluk miktarına karşılık, EK'te tapu fotokopisi bulunan parselimizden hesaplarınız doğrultusunda gerekli kesintinin yapılarak, Kütahya Belediyesine bedelsiz olarak terkini yapacağımızı beyan ederiz.

          2- Yapı adamızın lejantı ''Konut Alanı'' olarak geçmektedir. Bunun düzeltilip, ''Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Özel Yurt-Ticari Tesisler)'' olarak değiştirilmesini talep etmekteyiz.

            3- Kat yükseklikleri konusunda yine YURT-KUR'un şartnamesindeki kat yükseklikleri sınırlamasına uygun olarak, Hmax=16 mt talep etmekteyiz. (Planlarımızda 1. Bodrum katımız otoparktır ve 2 mt subasman yüksekliğinden faydalanmaktayız.)

           4- Planlarımız doğrultusunda tasarladığımız, bloklarımızın yerleşimini gösterir vaziyet planımız EK'tedir. YURT-KUR şartnamelerine uygun olarak tasarladığımız kütlelerimiz  yapı adamıza plandaki gibi yerleşmektedir. Kendi yapı adamız içerisinde, parka bakan ana yol tarafında 12 mt civarında çekme mesafesi bırakma sebebimiz; ileriye dönük açık hava aktivitelerimizi bu alanda yapmayı düşünmekteyiz. Bu sebeple bloklarımızın herhangi bir yönde çevrilmesi veya döndürülüp yerleştirilmesi mümkün olmamaktadır. EK'teki kotlu krokiye göre binalarımız ve arsamız ana yol kotunun çok altında kalmaktadır. Böylelikle ana yola sıfır yaklaşımda olan Adamız, ana yoldan tam anlamıyla faydalanamamaktadır. Bu sorunu aşabilmek adına, subasman kotumuzun park tarafından geçen ana yol üzerinden verilmesini ve bunun yeni çıkacak çapımıza işlenmesini talep etmekteyiz. Böylelikle ana yoldan, yurt binamıza giriş çıkışları rahatlıkla yapabileceğiz. Ayrıca, yerleşim planında gördüğünüz üzere çekme mesafelerine uyularak bloklarımızı yerleştirdiğimiz takdirde iki bina arası çekme mesafelerimizde sıkıntı yaşamaktayız. Bu iki konu ile ilgili mağduriyetimizin giderilmesi ve çekme mesafelerimizin de yeni çıkarılacak olan çapımıza işlenmesi konusunu komisyonunuzun takdirine bırakıyoruz. Gereğinin yapılması...'' şeklindedir.

             İlgi dilekçe ve ekleri etüd edilmiştir.  Kirazpınar Mahallesi 145 ada 3 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 Uygulama İmar Planında Konut Alanı Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS:0.35, KAKS:1.05, 5 metre  ön bahçeli, 3 metre yan bahçeli  lejandlı alanda kalmaktadır. 4228 ada 1 no.lu parsel alanı da Konut Alanı Ayrık Nizam, 3 kat, TAKS:0.35, KAKS:1.00, 5 metre ön bahçeli, 3 metre yan bahçeli lejandlı alanda kalmaktadır.

            145 ada 3 no.lu parsel alanında; talep edilen çıkmaların yapılamayacağı kitle gösterimlerinin imar planlarına aktarılarak, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı (Özel yurt-Ticari Tesisler) TAKS:0.375, KAKS:1.50 Ayrık Nizam, Yençok:16 mt (4 kat) lejandlı alanın düzenlenmesi, çekme mesafelerinin 25 metrelik yola bakan kısımda 12.30 metre, diğer kısımlarda da 5, 6.5, 7, 7.3 ve 8 metre olarak düzenlenmesi, subasman kotunun 25 metrelik yol tarafından verilmesi artan yoğunluk karşılığında Andız Mahallesi 4228 ada 1 no.lu parsel alanının da,  1300 metrekarelik kısmının Belediye Hizmet Alanı Yençok:3 kat, KAKS:1.00 olarak düzenlenmesi yönlerindeki  Uygulama İmar Planı değişiklikleri ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına;

            Andız Mahallesi 4228 ada 1 no.lu parselin imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenen 1300 metrekarelik kısmının kayıtsız, şartsız, bedelsiz, Belediyemize hibe edilmesi kaydıyla; yukarıda belirtilen 145 ada, 3 no.lu parsel alanındaki plan değişikliğinin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 28.MADDESİ:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 161 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 161 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

  03.11.2016 tarih, 4574 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 161 ada, 1 parsel alanında imar planında Ayrık nizam 2 kat Otel Tesisleri Alanı lejandlı alan bulunmaktadır. Enne Mahallesi, 2 pafta, 3684 parsel no.lu taşınmazın imar uygulaması sonucu oluşan 203 ada,
4 parseldeki 642.02 m2, 214 ada 2 parseldeki 27.31 m2, 325 ada 2 parseldeki 42.66 m2 hissesinin Belediyemize kayıtsız, şartsız, Belediyemizce yasal mevzuata uygun istenildiği şekilde kullanılmak üzere, bedelsiz hibe edilmesi kaydıyla; Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 161 ada, 1 parsel alanında yapılaşma koşullarının Ayrık nizam 3 kat Otel Tesisleri Alanı, TAKS: 0.40, KAKS: 1.20 olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 29.MADDESİ:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 3953 ada, 2 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, 3953 ada, 2 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 31.10.2016 tarih, 18583 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Bölcek Mahallesi, 3953 ada, 2 parsel bölgesinde imar planında Park lejandlı alan bulunmaktadır. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından söz konusu park alanının köşesinde Trafo alanı düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği önerilmiştir. Trafonun kavşak trafik güvenliğini ve görüş mesafesini olumsuz etkilememesi açısından öneri trafo alanının güneydoğu yönünde kaydırılması suretiyle; Bölcek Mahallesi, 3953 ada, 2 parsel bölgesinde Park alanında Trafo alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30.MADDESİ:

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta, 2786 no.lu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta, 2786 no.lu ada bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta, 2786 adada imar planında Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. 1, 2, 3 no.lu parsellerin kuzey kesimleri imar planında bulunan 30 metrelik yol alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller imar uygulaması sonucu oluşmuştur. Teşekkülden dolayı söz konusu adanın kuzey kesiminde bahçe mesafesi bıraktırılarak uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 1 ve 2 no.lu parselde halihazırda bina bulunmakta ve binaların bir bölümü de 30 metrelik yol alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller ve üzerindeki binaların yol alanında kalan kesimlerinin kamulaştırılması Belediye bütçesine önemli yükler getirecek ve vatandaşların da mağduriyetine yol açacaktır. Bu nedenlerle uygulamada problemlerin yaşanmaması amacıyla 30 metrelik yolun söz konusu parsellerin teşekkülden dolayı bahçe mesafesi olarak bırakılan kesimlerinden geçecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu parsellerin yol alanında kalan kesimlerinin Belediyemize bedelsiz terk edilmesi kaydıyla; Evliya Çelebi Mahallesi, 80 pafta, 2786 ada, 1, 2, 3 no.lu parseller bölgesinde konut alanının yol alanına doğru genişletilmesi ve 30 metrelik yolun 24 metre olacak şekilde düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 31.MADDESİ:

İlimiz merkez Paşam Sultan Mahallesi, 31 pafta, 149 no.lu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Paşam Sultan Mahallesi, 31 pafta, 149 no.lu adada imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye Meclisinin 02.02.2010 tarih, 91 sayılı ve 02.03.2010 tarih, 115 sayılı kararlarıyla Paşam Sultan Mahallesi, 31 pafta, 149 no.lu adada imar planında bulunan B-2, B-3 lejandlı konut alanında kalan parsellerin bir kısmında Park, Belediye Hizmet Alanı ve yol alanları düzenlenmesine yönelik 2033 no.lu imar planı değişikliği Koruma Bölge Kurulu'nun uygun görmesi kaydıyla onaylanmıştı. Ancak, söz konusu imar planı değişikliğine ilişkin Koruma Bölge Kurulu'ndan uygun görüş gelmediğinden plan değişikliği uygulamaya geçirilememiştir. Paşam Sultan Mahallesi, 31 pafta, 149 no.lu adaya yönelik Belediye Meclisinin 02.02.2010 tarih, 91 sayılı ve 02.03.2010 tarih, 115 sayılı kararlarının ve 2033 no.lu imar planı değişikliğinin iptal edilmesine;

Belediye Meclisinin 05.04.2016 tarih ve 148 sayılı kararı ile; 2004 yılında mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanan imar planlarına esas jeolojik – jeoteknik – jeofizik etüdlerdeki Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar (UOA lejandlı sahalar) imar planlarına aktarılarak, bu alanlarda yapı yasağı getirilmesine karar verilmiştir. Paşam Sultan Mahallesi, 31 pafta, 149 no.lu adanın büyük bölümü yapı yasağı getirilen sahalar içerisinde kalmaktadır. Yapı yasağı getirilen sahalar da dikkate alınarak 149 no.lu adada imar planında bulunan B-2, B-3 lejandlı konut alanında Ağaçlandırılacak Alan, Park ve yol alanları düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Hazırlanan öneri imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.11.2016 tarih ve 3682 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. Bu nedenlerle; Paşam Sultan Mahallesi, 31 pafta, 149 no.lu adada imar planında bulunan B-2, B-3 lejandlı konut alanında Ağaçlandırılacak Alan, Park ve yol alanları düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 32.MADDESİ:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1D pafta, 335 ada, 24 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1D pafta, 335 ada, 24 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 33.MADDESİ:

İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 326 ada doğusunda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 326 ada doğusunda imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 34.MADDESİ:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 20K2 pafta, 226 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 Bölcek Mahallesi, 20K2 pafta, 226 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek, üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

    Belediye Meclis Başkanı                                    Katip                                       Katip

      Kamil SARAÇOĞLU                                 Pınar AKBULUT                      Selim DURMAZ                        

 

        Belediye Başkanı