BELEDİYE MECLİSİNİN 02.02.2017 TARİHLİ 4. DÖNEM  2. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem 2. olağan toplantısını, Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 02.02.2017 Perşembe günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden; 1- Mehmet ÖZDOĞAN, 2-Nuri ÇETİN, 3-Galip GÜLTEKİN, 4-Cafer Cihat CEYLAN, 5-Banu AKALINOĞLU, 6-Halit Oğuz ATAKAN, 7-Mustafa AYDIN, 8-Fatma GÜL,
9-Mehmet Naci PEKCAN, 10-Ramazan YILDIRIM, 11-Pınar AKBULUT, 12-Selim DURMAZ,
13-Muhammed İkbal GÜNDEM, 14-Şule UYKUN, 15-Murat HASER, 16-Salih ÖZDEN, 17-Ahmet ULUCA, 18-Nedim DELEN, 19-Yusuf SÖKMEN, 20-Erol MERCAN, 21-Mustafa EROL, 22-Ahmet UYGAR’ın iştirakleri ile yapıldı.

 

-Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı ve,

İzin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Serda BAL YILDIZ, Furkan YILMAZ, Cemal AYDIN, Ömer Faruk DURMAZ, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU’ nun izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

-Bilgi İşlem Müdürlüğünce Meclis Üyelerine verilen Kurumsal Mail adresleri hakkında bilgilendirme konuşması yapıldı.

 

-Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeleri tek tek okundu ve ;

-İlimiz, merkez Kütahya Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında yer alan taşınmazlar üzerine yapılacak yeni yapılarda pencere ve kapı doğrama malzemelerinde ahşap malzeme ile birlikte ahşap görünümlü diğer malzemelerinde (pvc,alimünyum,çelik vs.) kullanılabilmesi,

            -Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazlar ile mülkiyeti Maliye Hazinesi ait ilimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 131 pafta, 758 ada, 26 parsel numaralı taşınmazın, 5393 Sayılı Kanunu’nun 18. Maddesi (e) bendi gereğince başa baş trampa edilmesi,

            -İlimiz merkez Parmakören Mahallesi kuzeyinde bulunan Ceza İnfaz Kurumu Alanında İmar Planı değişikliği,

            -İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 713 ada, 2 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği,

            -Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından dijital olarak hazırlanan, mahalle sınırları, yol geometrileri ve numarataj verisi (dijital, 1 adet pafta) bedelinin belirlenmesi ve 2017 yılı gelir tarifesine eklenmesi,

            -Belediye Meclisimizin 03/01/2017 tarih 24 sayılı kararı ile onaylanan İnköy Mahallesi 2917, 3033, 4108, 4196, 4209, 4782, 5232 nolu parsellerde plan notu oluşturulmasına ilişkin imar planı değişikliği,

            -İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 331 ada 6 parselde imar planı değişikliği konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda, gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Sırasıyla gündem maddelerine geçildi:

 

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

            2017 yılı sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu.maddesinin 3.fıkrasında;

          Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 (%25) fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur” hükmü gereğince;

           Belediyemiz bünyesinde 2017 yılında mevcut kadrolar karşılığı çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülenler ile ihtiyaç duyulması halinde yeni Sözleşmeli Personel çalıştırılması halinde ücretlerinin ekli cetvelde sunulan, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

            Belediye Meclisi tarafından kabul edilen 06/10/2015 tarih ve 354 sayılı, “Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği'nin” iptal edilerek, yeniden hazırlanan “Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Özel Kalem Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları bakımından hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için, 06/10/2015 tarih ve 354 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen ve yürürlükte olan “Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği’nin yeniden revize edilerek hazırlanan "Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı’nın" daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN:

            Belediye Meclisi tarafından kabul edilen 06/10/2015 tarih ve 355 sayılı, “Kütahya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği'nin” iptal edilerek, yeniden hazırlanan “Kütahya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları bakımından hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için, 06/10/2015 tarih ve 355 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen ve yürürlükte olan “Kütahya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği'nin” yeniden revize edilerek hazırlanan "Kütahya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı’nın” daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN:

            Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Hayvan Barınağına ait Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi için hazırlanan “Sağlık İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınağına Ait Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Taslağı” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Hayvan Barınağına ait Çalışma Usul ve Esaslarının belirlenmesi için hazırlanan “Sağlık İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınağına Ait Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge Taslağının” ekte sunulduğu şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5 .MADDESİNİN:

            Belediyemiz gelir tarifesinde yer alan “S” plaka ifadelerinde ve “Kütahya Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde” değişiklik yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediyemiz gelir tarifesinde yer alan “S” plaka ifadelerinde ve Belediye Meclisimizin 06.12.2016 tarih ve 372 sayılı kararıyla kabul edilen ve yeniden hazırlanan Kütahya Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nın daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na ve Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN:

            Belediye Meclisimizin 03.01.2017 tarih 31 sayılı kararı ile İller Bankasından kredi kullanılması konulu meclis kararının İller Bankasının talep ettiği şekilde yeniden düzenlenmesi konusun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Kütahya Belediyesi hizmetlerinde kullanılacak olan 7 adet damperli kamyon, 1 adet kasalı kamyon, 1 adet kasalı damperli kamyonet, 1 adet sulama tankeri, 2 adet kamyonet, 1 adet akaryakıt tankeri, 1 adet greyder, 1 adet yükleyici (loder) ve 2 adet silindirin alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. 'den 5.000.000,00 (Beşmilyon) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.'ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesisi, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.'ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.'ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.'ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU 'na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN:

            2017 yılı asfalt üretimi için Penetrasyon (Bitüm) temininde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den 5.500.000,00 TL (BeşMilyonBeşYüzBinTürkLirası) kredi kullanılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 2017 yılı asfalt üretimi Penetrasyon (bitüm) temininde kullanılmak üzere, İller Bankası A.Ş. den 5.500.000,00 TL (BeşMilyonBeşYüzBinTürkLirası) kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim, giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen, tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş. ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, krediye konu her türlü işlemi yapmak için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN:

            Vatandaşlarımız tarafından yapılacak hayrat çeşmelerine mekanik su sayacı takılması ve Belediye Gelir Tarifesinin, “Su Tarifeleri” kısmına “Hayrat Çeşmesi” bölümü ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Vatandaşlarımız tarafından yapılacak hayrat çeşmelerine mekanik su sayacı takılması ve Belediye Gelir Tarifesinin, “Su Tarifeleri” kısmına “Hayrat Çeşmesi” bölümüne ilave edilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN:

            S.S. Güveçci Sulama Kooperatifine DSİ III. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sulama kuyularının kullanım yetkisi, borç ve alacaklarıyla beraber Kütahya Belediyesi'ne devredilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne yapılan 15.11.2016 tarih ve 28593 kayıt no.lu dilekçede,  İlimiz merkez S.S Güveççi sulama kuyularının işletme haklarının borç ve alacağı ile Kütahya Belediyesine devretmek istedikleri belirtilmiş olup ilgili müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            S.S.Güveççi Sulama Kooperatifi’ne ait DSİ III. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sulama kuyularının kullanım yetkisi, borç ve alacaklarıyla beraber karşılıklı yapılacak protokol ile Kütahya Belediyesi’ne devredilmesine, bununla ilgili her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN:

            Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sosyal Destek Gıda Kartı uygulama teklifi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İhtiyaç sahibi ailelerimizden kendi yemeğini yapabilecek durumda olanlara Sosyal Destek Gıda Kartı verilmesi;

            Ailelere asıl zaruri ihtiyaçlarını alma, kendi damak tatlarına uygun yemekleri yapabilme, tamamen başkasına bağlı hazır olanı tüketme durumundan, aktif fonksiyonel hale gelme, kendilerinin emeği de olduğu için yapılacak yiyeceğin çok daha uygun ve kıymet ifade edeceği düşünülerek; 

Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi hane halkına yönelik olarak, kendi yemeğini kendisi yapabilecek durumda olan kişilere, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce, Sosyal Destek Gıda Kartı Yardımının aşağıda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne ve hanedeki kişi (nüfus) sayısı esas alınarak verilmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

İhtiyaç Sahibi Ailelere Verilen Sosyal Destek Kartı Yardımı

Hanedeki Çocuk Sayısı

Sosyal Destek Gıda Kartı

1  kişi

  50,00 TL   ( ElliTürkLirası)

2 kişi

  75,00 TL    (YetmişBeşTürkLirası)

3 kişi

100,00 TL   (YüzTürkLirası)

4 kişi

125,00 TL   (YüzYirmiBeşTürkLirası)

5 kişi

150,00 TL   (YüzElliTürkLirası)

6 kişi ve üzeri olan hanelerde kişi sayısına göre 25 ,00 TL (YirmiBeşTürkLirası) artırılır.

 

 

GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 151 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez,  Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 151 parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 151 parsel no.lu taşınmaz alanında imar planında yaya yolu alanı bulunmaktadır. Söz konusu alan Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. Cedit Mahallesi, 36 pafta, 157 ada, 151 parsel no.lu taşınmazın bulunduğu alanın Park lejandlı alana dönüştürülmesi; “Park alanında 30 m2 büyüklüğünde muhtarlık binası yapılabilir.” plan notu oluşturulmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.01.2017 tarih ve 3805 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

            İmar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip taşınmazın kamulaştırılması için 5 yıllık kamulaştırma programının 2017 yılı dilimine ilave edilmesine ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İl Özel İdaresi'nin 13.12.2016 tarih, 14047 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Evliya Çelebi İlkokulu'nun bulunduğu Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada, 1 parsel no.lu taşınmazın mevcut imar planına göre komşu parsellerle şuyulandırılması gerektiği; kamulaştırma işlemlerinin uzun süreceğinden dolayı imar planı değişikliği yapılması hususları belirtilmiştir. Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada, 1 parsel alanında imar planında Temel Eğitim Alanı (İlkokul-Ortaokul), TAKS: 0.35, KAKS: 1.40, Serbest Nizam, Yençok: 21.00 m. lejandlı alan bulunmaktadır. Komşu 10 ve 11 no.lu parsellerin ise büyük bölümü Bitişik nizam 4 kat konut lejandlı alanda, bir kısmı da Temel Eğitim Alanı (İlkokul-Ortaokul) lejandlı sahada kalmaktadır. Söz konusu alan Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. Cedit Mahallesi, 35 pafta, 130 ada, 10 ve 11 no.lu parsellerin Temel Eğitim Alanında kalan kesimlerinin Bitişik nizam 4 kat konut lejandlı alana dahil edilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.01.2017 tarih ve 3802 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 326 ada doğusunda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 326 ada doğusunda imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

10.11.2016 tarih, 4708 kayıt no.lu dilekçe etüd edilmiştir. Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 326 ada doğusunda, 319 no.lu adanın güneyinde imar planında Park lejandlı alan bulunmaktadır. Park alanı ile kuzeybatısındaki konut alanı arasında bulunan yaklaşık 3.5 metre genişlikteki yaya yolunun Park alanına doğru genişletilmesi talep edilmektedir. Söz konusu alan Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. Yaya yolunun 7 metre olacak şekilde düzenlenmesi suretiyle Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 326 ada doğusunda imar planında bulunan Park lejandlı alana doğru genişletilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.01.2017 tarih ve 3804 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. Söz konusu imar planı değişikliğinin ve azalan Park alanına karşılık Börekçiler Mahallesi, 59 pafta, 378 ada, 1 parsel batısında Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahada Park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Servi Mahallesi, 19 pafta, 663 ada, 215 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Servi Mahallesi, 19 pafta, 663 ada, 215 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya Valiliği İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün 09.01.2017 tarih, 343 sayılı yazısı; “...Servi Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 663 ada 215 no.lu parsel ile ilgili olarak İl Özel İdaresince yürütülen Kütahya Valiliği Hükümet Konağı projesine istinaden 02/06/2016 tarihli Belediye Meclisi Kararı ile trafo yeri değişikliği isteği imar planı değişikliği yapılmış olduğu, ancak ilerleyen süreçte gerek planlanan projenin değişmesi gerekse de OEDAŞ ile yapılması zorunlu olan protokolün onaylanamaması neticesinde trafonun eski yerinde (hali hazırdaki yeri) kalacak şekilde eski imar çapına göre yeniden imar planı değişikliği yapılması gerektiği belirtildiğinden bu kapsamda plan tadilatının acilen yapılarak İl Özel İdaresine ve Valiliğimiz İdari Hizmetler Şube Müdürlüğüne en kısa sürede bilgi verilmesi...” şeklindedir.

Servi Mahallesi, 19 pafta, 663 ada, 204 no.lu parsel alanında imar planında Resmi Kurum Alanı lejandlı alan; 215 no.lu parsel alanında ise imar planında Resmi Kurum Alanı lejandlı alan ve Trafo alanı bulunmaktadır. Söz konusu trafo alanı daha önce 204 parsel alanında bulunmakta iken Belediye Meclisinin 02.06.2016 tarih ve 232 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliği ile 215 parsel alanına kaydırılmıştı. Yukarıda açıklanan nedenlerle; Servi Mahallesi, 19 pafta, 663 ada, 215 parsel alanında bulunan Trafo lejandlı alanın Resmi Kurum Alanına dönüştürülmesine; 204 parsel alanında Resmi Kurum Alanı lejandlı sahada Trafo alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN:

            Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 27 sayılı kararıyla onaylanan Yoncalı Mahallesi, 331 ada, 8 parsel bölgesinde Trafo alanı ayrılmasına yönelik imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 27 sayılı kararıyla onaylanan Yoncalı Mahallesi, 331 ada, 8 parsel bölgesinde Trafo alanı ayrılmasına yönelik imar planı değişikliğinin düzenlenmesi, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 27 sayılı kararıyla onaylanan 2697 no.lu imar planı değişikliğiyle Yoncalı Mahallesi, 331 ada, 8 parsel bölgesinde Park alanında Trafo alanı ayrılmıştı. Ancak, söz konusu trafo alanı ayrılırken kavşak trafik güvenliğini ve görüş mesafesini olumsuz etkilememesi açısından Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin talep ettiği yerin yaklaşık 30 metre kuzeyinde belirlenmişti. Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 19.01.2017 tarih ve 1296 sayılı yazısı; “...söz konusu trafodan, ileride yapılacak yeni çıkışların; İl İşletme Müdürlüğümüzce tahsis istenilen alandan yapılmasının teknik olarak daha uygun olacağının düşünülmesi sebebiyle bahse konu trafo yerinin İl İşletme Müdürlüğümüzce teklif edilen ilk yerine kaydırılarak Meclis Kararının tashihi...” şeklindedir.

       Yukarıda açıklanan nedenlerle; Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 27 sayılı kararıyla onaylanan 2697 no.lu imar planı değişikliğiyle Yoncalı Mahallesi, 331 ada, 8 parsel bölgesinde ayrılan Trafo alanının tekrar Park alanına dönüştürülerek; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından teklif edilen ilk yerinde Park alanında Trafo alanı düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

  Diyanet İşleri Başkanlığı Evliya Çelebi Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 05.01.2017 tarih, 3 sayılı yazısı; “..Eğitim Merkezimizde eğitim gören din görevlilerinin mesleki tatbikatı yapabilmesi ve aynı zamanda Eğitim Merkezi Müştemilatı dışında halka da açık bir caminin inşa edilebilmesi için 20594,75 m2 arsamızdan bölünmüş olan 3976/32 (yaklaşık 4500 m2) Eğitim Merkezi ve İl Müftülüğü ek sosyal tesisleri olarak parselin Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi için gerekli işlemlerin yapılması hususunda...” şeklindedir.

            Bölcek Mahallesi, 17 pafta, 3976 ada, 32 parsel alanında imar planında İl Müftülüğü Tesisleri İlahiyat Öğrenci Yurdu, E: 1.00, Hmax: 15.50 m. lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın Eğitim Merkezi ve İl Müftülüğü Ek Sosyal Tesisleri lejandlı alana dönüştürülmesi; E: 1.00, Hmax: Serbest, TAKS aranmayacaktır, Serbest nizam yapılaşma koşullarının belirlenmesi; “Eğitim Merkezi ve İl Müftülüğü Ek Sosyal Tesisleri alanında Camii, İbadet Yeri tesisleri yapılabilir.” plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 1935 ada, 94 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 1935 ada, 94 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği,  müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

 

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 1935 ada, 94 no.lu parsel alanıyla ilgili 26.12.2016 tarih, 5472 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Söz konusu dilekçeyle parsel alanındaki mevcut bina ile ilgili açıklamalar yapılarak, 3 katın 4 kata çıkarılması, KAKS’ın 1.05 ten, 1.40’a arttırılması yönlerinde imar planı değişikliği talebi yapılmıştır.

            94 no.lu parseldeki mevcut yapılarla ilgili; İdaremizce düzenlenen 16.11.2016 tarihli tutanakta görüldüğü üzere; “....1-Bodrum kattaki güçlendirme perdelerinin yarım yapıldığı, 2-Projesinde olmayıp ta yerinde fazla  kolon yapıldığı, 3-Güçlendirme perdeleriyle mevcut kirişlerin birleşiminin uygun yapılmadığı, 4-Güçlendirme yapılan perdelerin bazılarında pas paylarının bırakılmadığı 5-Beton atımında uyulması gereken standartlara uyulmadığından, kolonlarda ve kirişlerde boşluklu yapılar oluştuğu ...” hususları belirtilmiştir. Bu nedenlerle de mevcut imalatın devam etmesi mümkün gözükmemektedir. Tutanak ve fotoğraflar 09.12.2016 tarih, E.20200 sayılı yazımızla Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına iletilmiştir. Kat adedinin 3 kattan 4 kata çıkması halinde, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, imar planı değişiklikleri bölümünde, karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari mesafe sağlanmamaktadır. İdaremizce, parsel bazında kat artışlarına ilişkin imar planı değişiklikleri yapılmamaktadır. KAKS’ın 1.05 ten, 1.40’a arttırılması durumunda da yoğunluk artacaktır. Bu hususlardan dolayı söz konusu imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2904 ada, 7 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

  İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2904 ada, 7 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği,  müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2904 ada, 7 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği,  müracaatını içeren, 24.01.2017 tarih, 377 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2904 ada, 7 no.lu parsel alanında, uygulama imar planında; yan ve arka bahçe mesafesi olmayan ön bahçe mesafesinin 5 olduğu, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (ticari tesisler, resmi, sosyo-kültürel tesisler vb. tesisler, dumansız kokusuz, atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar ) h=9.50 , 2 Kat lejandlı, alan bulunmaktadır. Yürürlükteki uygulama imar planındaki yoğunluk hesabında; emsal hesabına dahil olduğundan, oluşacak asma katın alanı da göz önüne alınmıştır.

            İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27.01.2017 tarih, 1120671 sayılı yazılarıyla uygun görülen;  2904 ada, 7 no.lu parsel alanındaki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı lejandının,  Özel Eğitim Tesisleri Alanına dönüştürülmesi,  yapı yoğunluğunun değişmemesi amacıyla, Hmax=12.50 metre (4 kat), komşu parsellerden 4'er metre, batı kesimden 10 metre, güney kesimden 5 metre yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi, TAKS aranmayacaktır plan notunun oluşturulması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 552 ada, 17 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 552 ada, 17 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            30.12.2016 tarih, 5525 kayıt no.lu dilekçe ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 552 adada,

8 katın korunması ve herhangi bir inşaat alanı kazancının sağlanmaması kayıtlarıyla, 17 no.lu parsel alanında “otel” yapılmasına yönelik olarak, 24.50 m. olan yüksekliğin 31.50 m. olarak değiştirilmesine ilişkin imar planı değişikliği, talep edilmiştir.

            Atatürk Bulvarına cepheli; 17 no.lu parsel alanının bulunduğu adada ve diğer kesimlerdeki parsel alanlarında da 8 kat lejandı bulunmakta olup, 17 no.lu parselde kat yüksekliğinin arttırılması halinde yapılaşmada dengesizlik oluşacağından, kentsel doku karakteri bozulacağından dolayı söz konusu imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 19.O.3 pafta, 2897 no.lu adada imar planı değişikliği ve demiryolu güneyindeki 6306 sayılı kanun kapsamındaki Riskli Alanda uygulanan koşullar sahasının; demiryolu kuzeyindeki onaylı projenin esas alınarak kaydırılarak uygulanması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez,  Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 19.O.3 pafta, 2897 no.lu adada imar planı değişikliği ve demiryolu güneyindeki 6306 sayılı kanun kapsamındaki Riskli Alanda uygulanan koşullar sahasının; demiryolu kuzeyindeki onaylı projenin esas alınarak kaydırılarak uygulanması konusu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            D.S.İ 34. Şube Müdürlüğünün 14.09.2015 tarih, 609491 sayılı yazısı ve eki DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün 11.09.2015 tarih, 606649 sayılı yazısı,  21.10.2016 tarih, 4420 kayıt no.lu dilekçe, 25.10.2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, 02.11.2016 tarih, 4560 kayıt no.lu dilekçe, 16.11.2016 tarihli İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, 23.11.2016 tarih, E.19326 sayılı yazımız, DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün 06.01.2017 tarih, 13574 sayılı yazısı, ilgili dokümanlar; etüt edilmiştir.

            DSİ'ce hazırlattırılan “Kütahya Şehir İçi Dereleri Taşkın Koruması Planlama ve Proje Yapımı” işi bünyesinde, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, dere yatakları Riskli Alan bölgelerinde, taşkın koruma kanallarına ait muhtelif güzergahlar üzerinde revizyon yapılması talebimizin; D.S.İ 34. Şube Müdürlüğünün 14.09.2015 tarih, 609491 sayılı yazısıyla, uygun bulunduğu iletilmişti. Uygun bulunan taşkın koruma kanal projeleri içerisinde; Yıldırım Beyazıt Mahallesinde, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı alanının güney kesimindeki revize güzergah da yer almıştı. Demiryolunun güney bölgesinde imar planlı sahaların ve imar planı çalışmalarının bulunmasından dolayı, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı alanının güney kesimindeki, söz konusu taşkın koruma kanal proje revize güzergahı; demiryolunun kuzeyinden geçirilmişti.

            Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 19.O.3 pafta, 2897 no.lu adada uygulama imar planında, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (ticari tesisler, resmi, sosyo-kültürel tesisler vb. tesisler, dumansız kokusuz, atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar ) h=6.50 , trafo alanları bulunmaktadır. 2897 no.lu ada alanının büyük bölümü, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, dere yatakları ile ilgili Riskli Alanda kalmaktadır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, 17.04.2013 tarih ve 2013 / 4678 sayılı Bakanlar Kurulu kararı “Riskli Alan” olarak ilan edilen ve 17.05.2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, dere yataklarına ilişkin, Riskli Alanlarda (Belediye Meclisimizin 01.09.2016 tarih, 304 sayılı kararıyla uygun görülen bölüm haricinde); Yapı yasağı getirilmesi, Her türlü imar çapı imar planı örneği verilmemesi, İfraz – tevhid ve parselasyon izni verilmemesi, İnşaat – 02.09.2014 tarihinden önce inşaat ruhsatı alanlar hariç, iskân ruhsatı verilmemesi ve ilgili diğer koşullar uygulanmaktadır. 

            İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 16.11.2016 tarihli raporuyla uygun görülen; 2897 no.lu ada alanının alan miktarı değiştirilmeden, güney ve güneybatı kesime doğru kaydırılarak tasarlanması ve Kanal proje güzergâhının demiryolu alanının güneyinden, önceki hat (riskli alan) bölgesinden geçecek şekilde düzenlenmesi yönlerindeki proje hakkında görüş alınması amacıyla, konu; 23.11.2016 tarih, E.19326 sayılı yazımızla DSİ 34. Şube Müdürlüğüne iletilmiştir. Alınan cevabi DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün 06.01.2017 tarih,  13574 sayılı yazısında, yaşanabilecek sosyal sıkıntılardan dolayı kanal güzergahının bu aşamada değiştirilmesinin uygun görülmediği, açıklanmıştır.

            Yıldırım Beyazıt Mahallesi,  99 ve 108 no.lu paftalarda;

            -6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, dere yatakları ile ilgili Riskli Alanlarda uygulanmakta olan “Yapı yasağı getirilmesi, Her türlü imar çapı imar planı örneği verilmemesine, İfraz – tevhid ve parselasyon izni verilmemesine, İnşaat – 02.09.2014 tarihinden önce inşaat ruhsatı alanlar hariç, iskân ruhsatı verilmemesine ve ilgili diğer koşulların”; demiryolu kuzeyindeki onaylı kanal güzergâhı projesi esas alınarak, genişliği 30 metre olarak belirlenen sahalarda uygulanmasına;

            -6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, demiryolu güneyindeki Riskli Alan kısmında; Riskli Alanlarda uygulanmakta olan “Yapı yasağı getirilmesine, Her türlü imar çapı imar planı örneği verilmemesi, İfraz – tevhid ve parselasyon izni verilmemesi, İnşaat – 02.09.2014 tarihinden önce inşaat ruhsatı alanlar hariç, iskan ruhsatı verilmemesi ve ilgili diğer koşulların”; uygulanmamasına, imar planlarının aynen uygulanmasına, bu riskli alan kısmının iş ve işlemlerde belirtilmesine,

 

            2897 no.lu adadaki, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında bulunan h=6.50 m. lejandının h=9.50 m.(2 kat) lejandına dönüştürülmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Çalca Mahallesi 18 pafta 1888, 1889, 2367, 2369, 2634, ve 2638 parselde Milli Eğitim Müdürlüğünün İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Çalca Mahallesi 18 pafta, 1888, 1889, 2367, 2369, 2634, ve 2638 parselde Milli Eğitim Müdürlüğünün İmar Planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Çalca Mahallesi 2335 no.lu parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Çalca Mahallesi 2335 no.lu parselde imar planı değişikliği konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;

            Çalca Mahallesi 2335 no.lu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Akaryakıt Satış İstasyonu Taks:0.05 Hmax:5.50 1 kat lejandlı alanda kalmaktadır.

            14.06.2016 tarih 2726 sayılı dilekçe ile “ Kooperatifimize ait Çalca Mahallesi Kütahya-Eskişehir Karayolu Bulvarı no:161 Kütahya adresinde bulunan Akaryakıt İstasyonunun imar planına LPG satışının eklenmesini istiyoruz” şeklindedir. İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 28.06.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantısında “...İmar Planında LPG Lejandı eklenmesi ile ilgili olarak Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, ve İtfaiye Müdürlüğünden görüşlerin alınması gelen görüşlerin doğrultusunda konunun değerlendirilmesi şeklindedir.

            İlgili karar doğrultusunda kurum ve kuruluşlardan görüşler alınmış ve olumsuz bir görüş bulunmamaktadır. Gelen görüşler doğrultusunda Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (Akaryakıt- LPG Satış İstasyonu)Taks:0.05 Yençok:5.50 metre 1 kat olacak şekilde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve plan notlarının düzenlenmesine, plan değişikliğinin 1/5000 Nazım İmar Planlarına aktarılmasına, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Felent Çayı Projesi kontrol alanı ve yapı yasağı uygulanacak alanın belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Felent Çayı Projesi kontrol alanı konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;

           Orman ve Su İşleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 20.05.2016 tarih 380.3.327 sayılı Bakanlık Makamına yazılarında “Kütahya İli Porsuk ve Felent Çayları Islahı proje Yapımı işinin projesi kapsamında taşınmazların kamulaştırılabilmesi için ilgili ekli projelerin 04.11.1983 günlü 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 6. maddesinin g fıkrası uyarınca...” şeklindedir.

            Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet  Su İşleri Genel Müdürlüğünün Kütahya İli Porsuk ve Felent Çayları Projesi ile ilgili olarak Rekreasyon Alanının batısından başlayarak 1/1000 Uygulama İmar Planında  Arkeoloji ve Maden Müzesindeki 25 metrelik yola kadar devam eden Felent Projesi Alanında Yapı Yasağı Uygulanmasına, iş ve işlemlerde bu hususun belirtilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5481 no.lu parsel alanında İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

 

            İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5481 no.lu parselde İmar Planı değişikliği konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;

            İnköy Mahallesi 5481 no.lu parsel alanı Ototerminal Alanı (Ototerminal Oteli Bölümü) Hmax: 10 kat,  lejandlı sahada kalmaktadır.

            Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 08.11.2016 tarih 10576 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne yazmış olduğu yazılarında “Başkanlığımızca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi gereğince Ototerminal Alanı olarak kullanılmak üzere satışı yapılmış ve taşınmazın tapu kaydına 27/09/2007 tarihinde “devir alınan taşınmaz mal, ototerminal alanı olarak kullanılmak üzere devredildiğinden amacı veya devreden idarenin izni dışında başka bir kamusal amaçla kullanılmaz. Aksi takdirde devreden idare, 2942 sayılı Kanunun 23. maddesi uyarınca taşınmaz malı geri alabilir “ şerhi konulmuş ve satış bedeli tahsis edilmiştir. Ototerminal Alanı olarak kullanılan 5474 no.lu parselin hazinece satışı yapılan 5185 parselin dışında kalan 7485,13 m2 yüzölçümlü kısmın ifraz edilerek bu alanda “Ototerminal Konakları Tesisleri” yatırımı yapmak amacıyla üretilen projenin uygulanabilmesi amacıyla, bu kısmın ifrazı ile oluşan parsel üzerine konulacak şerhlerinde kaldırılması talep edilmiştir. ..5474 parsel numaralı ve 75.911,01 m2 yüzölçümlü Ototerminal Alanı olarak ayrılan ve Ototerminal Konaklama Tesisleri “ yapılmak amacıyla ifraz edilecek ve ekte sunulan değişiklik beyannamesinde 7.485,13 m2 yüzölçümlü alanın tapu kaydına ilgili şerhin aktarılmaması gerektiği bildirilmiştir.” Şeklindedir. 

           Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze iletilen 09.11.2016 tarih 4731 sayılı yazılarında; ''İlimiz İnköy Mahallesi 5474 numaralı parselde... ihaleye çıkılması, ruhsat, teşvik vb. alınabilmesi için sıkıntı oluşturduğundan  plan notunun değiştirilmesi ve imar çapının Müdürlüğümüze gönderilmesi...'' şeklindedir.

           Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazılarında belirtilen ihaleye çıkılması, ruhsat, teşvik vb alınabilmesi için;  İnköy Mahallesi 5481 parselde Ototerminal Alanı (Ototerminal Oteli Bölümü) Hmax: 10 kat lejandlı Alanın; Ticaret ve Otel Tesisleri Alanı  Hmax:10 kat (çatı dahil 42.90 m), parselin Eskişehir Karayolundan 25 metre, güneyinden 10 metre ve diğer yönlerden 3 er metre yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi, “Gelecekte Emsal (KAKS) in belirlenmesi halinde, bodrum katlarda; yatak üniteleri haricinde, satış üniteleri, restorant, toplantı salonu, kür merkezi ve ilgili alanları, mutfak, depolar, teknik donanım alanları, otopark, sığınak alanları, umumi havuzlar, aile banyoları, sauna, jimnastik salonu, personel odası v.b kullanımları emsal(kaks)' e dahil değildir.” şeklinde düzenlenmesi yönlerindeki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve plan notlarının düzenlenmesi; bu plan değişikliklerinin Nazım İmar Planına aktarılması yönlerindeki 1/5000 Nazım İmar Planı değişikliğinin, Haziran 2013 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin öncesinde ve sonrasında bu plan ve plan notlarının geçerli olmasına, 3194 İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, 

            İnköy Mahallesi 5481 no.lu parsel için 03.09.2009 tarihli Resmi gazetede yayımlanması ile yürürlüğe giren Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara tahsisine ilişkin Usul ve Esaslar ile ilgili Yönetmelik ve 29/06/2011 tarih-4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna istinaden 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı veya irtifak hakkı tesisi yapılmak üzere işlem yapılmasına, bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için, gerekli olan sözleşme, protokollerin imzalanmasına kamu kurum kuruluşların nezdinde sözleşme ve protokollerin imzalanmasına vb. konularda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. 18. ve 34. Maddeleri uyarınca tüm işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3533 ada 1 parsel bölgesinde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 3533 ada 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği  konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;

            Parmakören Mahallesi 3533 ada 1 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Belediye Hizmet Alanı Depolama vb. Tesisleri Alanı lejandlı sahada kalmaktadır. Parsel alanının batı bölgesinde kadastro harici alanda Belediye Hizmet Alanı, Resmi Kurum Alanı, Karakol Alanı ve Park alanları bulunmaktadır. Halihazır durumda Belediyemizin kullanmış olduğu 3533 ada, 1 parselde bulunan Belediye Hizmet Alanı Depolama vb. Tesisleri alanının kapasitesinin artık yetmediğinden dolayı; 3533 ada, 1 parsel alanının batısında bulunan kadastro harici ancak imar planında Belediye Hizmet Alanı, Resmi Kurum Alanı, Karakol Alanı ve Park Alanlarının;  Belediye Hizmet Alanı Emsal: 2.50, hmax: serbest, Serbest Nizam, Taks aranmayacaktır, Belediye Hizmet Alanında idari, sosyal, kültürel vb. depolama tesisleri yapılabilir 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği, plan notlarının oluşturulması ve bu değişikliğin Nazım İmar Planlarına aktarılması, azalan Resmi kurum alanı(yaklaşık 4210 m2), Karakol Alanı(yaklaşık 775 m2) ve Park alanlarına (yaklaşık 3910 m2) karşılık İnköy Mahallesi Yerleşim Alanının kuzeyinde imar planında Ağaçlandırma Alanında bulunan bölgede park alanı( yaklaşık 4122 m2), Resmi Kurum Alanı(yaklaşık 5906 m2), Karakol Alanı( yaklaşık 2006 m2)  1/1000 uygulama imar planı değişikliğine ve bu değişikliğin Nazım İmar Planlarına aktarılmasına 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5479 parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5479 parselde imar planı değişikliği  konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;

            İnköy Mahallesi 5479 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Rekreasyon Alanı E:0.10 parselin doğusunda bulunan imar planında 40 metrelik yol alanından 15 metre çekme mesafeli lejandlı alanda kalmaktadır. Parsel Belediyemiz mülkiyetindedir. Parsel alanında çekme mesafelerinin iptal edilerek Rekreasyon Alanı E:0.10 olacak şekilde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN:

            İlimiz, merkez Kütahya Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında yer alan taşınmazlar üzerine yapılacak yeni yapılarda pencere ve kapı doğrama malzemelerinde ahşap malzeme ile birlikte ahşap görünümlü diğer malzemelerinde (pvc,alimünyum,çelik vs.) kullanılabilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkezde, Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Kentsel Sit Alanı veya Etkilenme Geçiş Alanları içerisinde yer alan yeni yapılanma projeleri, tadilat projeleri ya da yapı kullanma izin belgelerinin verilmesi talepleri Koruma Kurullarına iletilen taşınmazlara ilişkin Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun ilgi (c) Kurul Kararında Kentsel Sit Alanı içerisinde 412 envanter numaralı korunması gerekli kültür varlığı bitişiği ve 245 envanter numaralı korunması gerekli kültür varlığı karşısında yer alan taşınmazda ahşap doğrama kesitleri ile PVC doğrama kesitlerinin aynı ölçek ve boyutta olamayacağından, Koruma Amaçlı İmar Planı içindeki pencere tipolojisinin korunabilmesi için, ahşap görünümlü pvc kullanılmasının uygun olmadığı, Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun ilgi (d) Kararında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde yer alan 414 envanter numaralı korunması gerekli kültür varlığına komşu taşınmazdaki ahşap pencere doğramalarının ahşap görünümlü PVC olarak değiştirilmesi isteminin uygun bulunmadığı, aynı Kurulun ilgi (e) kararında Taşınmazın Kentsel Sit İçerisinde kalması ve 205 ve 206 envanter numaralı korunması gerekli kültür varlığı sivil mimari örneği komşusu olması dolayısıyla kapı ve pencere açıklıklarında pvc doğrama kullanım önerisinin doğal ahşap malzeme olması gerektiğinden uygun olmadığı Kararları alınmıştır.

            Ancak  Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11.06.2010 gün, 490 sayılı Kararı ile Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde yer alan ve Servi Çatal Çeşme Camii olarak tescilli

I. grup anıtsal yapıya komşu, tapunun 9 pafta, 1643 ada,180 parselinde kayıtlı taşınmazın E.K.T.V.K.B. Kurulu'nun 26.07.2008 tarih,2932 sayılı kararı ile onaylı yeni yapılanma projesinde zemin kattaki açıklıkların ahşap malzeme ile yapılmasının teknik zorluğu bulunduğu görüldüğünden, zemin katlarda kullanılan mevcut ahşap görünümlü pvc malzemenin ve cephe bütünlüğü açısından diğer tüm açıklıklardaki mevcut ahşap görünümlü pvc doğramalarının kalabileceğine Kararı verilmiştir.

            Kütahya Kentsel Sit Alanları İmar Yönetmeliğinde yeni yapılanma şartlarında cephedeki kapı ve pencere açıklıklarında hangi malzemenin kullanılabileceği konusunda hiçbir açıklayıcı maddenin bulunmadığı görülmüş olup; yukarıda bahse konu Etkilenme Geçiş veya Kentsel Sit Alanlarında pencere ve kapı açıklıklarında ahşap malzemenin kullanılmasına yönelik alınan çeşitli Kurul Kararlar ve bu kararlar doğrultusunda yapılan uygulamalar örnek alındığında Müdürlüğümüz ve mal sahiplerince çelişkiye düşülmektedir. Etkilenme geçiş ve Sit alanları içinde olup ta tescilli komşusu veya karşısı durumunda olmayan yeni yapılanmaların ruhsatları ve yapı kullanma izin belgeleri Belediyemizce düzenlenmekte ve denetimleri ruhsat eki onaylı projeleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Etkilenme geçiş ve Sit alanları içinde yer alıp ta tescilli taşınmazlara komşu veya  cepheli durumunda olmayan Ruhsat eki onaylı projelerine uygun olarak inşaatı tamamlanan, kapı ve pencere açıklıklarında pvc esaslı kapı ve pencere kullanımıyla karşılaşılan yapılarda yapı kullanma izin belgelerini düzenleme sürecinde çelişkiye düşülmekte ve vatandaşla Belediye arasında sıkıntılar doğmaktadır.

            Yukarıda bahsedilen emsal kararlar doğrultusunda yaşanan sıkıntılar Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş olup; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.07.2011 gün,1119 sayılı kararı ile “...... yeni yapılanma projeleri ,tadilat projeleri ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi istemlerine ilişkin karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik Koruma Amaçlı İmar Planı hükümlerine açıklık getirilmesi istemine ilişkin; konunun ilgili Belediyesince hazırlanacak revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Kurulumuzda değerlendirilebileceğine; Revizyon Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında  cephelerde kullanılacak malzemeye ilişkin açıklama getirilinceye kadar Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde teknik zorluklar dışında bina cephelerinde doğal ahşap malzeme kullanılmasına....” karar verilmiştir. Belediyemizce ruhsatlandırılan yapıların iskan izninin daha da sıkıntılı bir hal alması dolayısıyla konunun yeniden değerlendirilmesi Belediyemizce talep edilmiş ve konunun değerlendirilmesi sonucu Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.06.2012 gün,512 sayılı Kararı ile Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek Kurulunun 17.07.1987 gün, 3552 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanında ve Kentsel Sit Alanında yer alan uygulamaların onaylı projeleri kapsamında yapılmasına..”karar verilmiştir. 

            Alınan Koruma Bölge Kurulu kararı sonrası; örnek olarak Cedit Mahallesi'nde tapunun 35 pafta,1723 ada,97 ve 100 parsellerde kayıtlı taşınmazların mimari projelerinin Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca onaylandığı, onaylanan mimari projeler doğrultusunda yeni yapı ruhsatlarının 2005 yılında düzenlendiği, 98 ve 99 parsellerin belediyemizce ruhsatlandırıldığı; tüm bu parsellerdeki yapılara da 2015 yılında ruhsat yenileme yapıldığı,  97 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerine inşaa edilen yeni yapıların Koruma Bölge Kurulu ve ruhsat eki onaylı mimari projesinden farklı olarak; Koruma Bölge Kurulunca tüm pvc malzemeli pencere doğramalarının tashih edilerek ahşap olarak değiştirilmiş olmasına rağmen ahşap görünümlü pvc kullanıldığı; 100 parsel üzerindeki taşınmazın Koruma Bölge Kurulunca onaylı mimari projesinde ve Belediyemizce ruhsatlandırılan 98 ve 99 parseller üzerindeki yeni yapıların mimari projelerinde cephe doğrama malzemelerinin belirtilmediği, pencere doğramaların ahşap görünümlü pvc olarak uygulandığı; iskân izni talepleri Belediyece Koruma bölge Kuruluna iletildiği; Koruma Bölge Kurulunun 19.03.2016 gün,3141,3142 ve 3143 sayılı kararları ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22.07.2011 gün,1119 sayılı kararının geçerli olduğu; etkilenme geçiş alanında yer alan taşınmazların cephe doğramalarının doğal malzeme kullanılması koşuluyla uygun olduğuna karar verilmiştir.

            Bahse konu yeni yapıların iskan izni alamamış olmaları dolayısıyla; halen şantiye elektrik ve suyu kullandıkları; bunun da şahıslara ek bir maliyet getirdiği; kat mülkiyetine geçemediği; kredi alma yönünde işlemlerini, dairelerinin satışlarını yapamadıkları, Kütahya ilinin kış aylarında yoğun kar ve yağmurlu geçmesi dolayısıyla ahşap pencere doğramalarının uzun ömürlü olmayışı, ahşap malzeme dışında ahşap görünümlü diğer malzemelerinin daha sağlıklı olacağı konularında mal sahiplerinin yoğun şikayetlerde bulunmuşlardır.               

            Tescilli korunması gerekli kültür varlıkları dışında; yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda  yeni yapılar için yapı kullanma izin belgelerinin düzenlenmesinde Belediyemiz ve vatandaş arasındaki sıkıntıların giderilmesi amacıyla Kentsel Sit ve Etkilenme Geçiş Alanlarında yer alan taşınmazlarda yapılacak pencere ve kapı doğrama malzemelerinde  ahşap malzeme ile birlikte ahşap görünümlü diğer malzemelerinde (pvc,alimünyum,çelik vs.) kullanılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN:

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz muhtelif mahallelerinde bulunan taşınmazlar ile mülkiyeti Maliye Hazinesi ait ilimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi 131 pafta, 758 ada, 26 parsel numaralı taşınmazın, 5393 Sayılı Kanunu’nun 18. Maddesi (e) bendi gereğince başa baş trampa edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 30/01/2017 tarih-988 sayılı yazısında;

            Tamamı Belediyemize ait,

           -Gaybiefendi Mahallesi, 2988 ada, 1 parsel numaralı 22.991,91 m2 yüzölçümlü, (imar planında Adliye Sarayı olarak ayrılan)

           -Gaybiefendi Mahallesi, 2012 ada, 19 parsel numaralı 1.245,32 m2 yüzölçümlü, (imar planında Musalla Camii olarak görülen ve Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli)

             -Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1474 ada, 27 parsel numaralı 506,17 m2 yüzölçümlü, (imar planında Sağlık Alanı olarak ayrılan ve İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisli)

           -Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 4269 ada, 1 parsel numaralı 1.083,61 m2 yüzölçümlü, (imar planında Sağlık Tesisi Alanı olarak ayrılan ve İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisli)

            -Hacıazizler Mahallesi, 2618 ada, 203 parsel numaralı 3.327,85 m2 yüzölçümlü, (imar planında Dini Tesis Alanı ve Müştemilatı olarak ayrılan ve Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli)

           -Siner Mahallesi, 27 ada, 3 parsel numaralı 5.407,51 m2 yüzölçümlü, (imar planında Okul alanı olarak ayrılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli)

           -Siner Mahallesi, 144 ada, 1 parsel numaralı 1.680,00 m2 yüzölçümlü, (imar planında Camii alanı olarak ayrılan ve Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli)

              Belediyemizin hissedar olduğu,

             -Yıldırım Beyazı Mahallesi, 1237 ada, 9 parsel numaralı 8.008,46 m2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan 443841/800846 oranlı (4.438,41 m2) hissenin, (imar planında Resmi Kurum-Defterdarlık Hizmet Binası Alanı olarak ayrılan)

           -Siner Mahallesi, 36 ada, 37 parsel numaralı 3.342,38 m2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan 254859/334238 oranlı (2.548,59 m2) hissenin, (imar planında İbadet Yeri olarak ayrılan ve Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli)

           -Hamidiye Mahallesi, 798 ada, 21 parsel numaralı 12.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan 3597/12500 oranlı (3.597,00 m2) hisse (imar planında Huzurevi Tesisleri olarak ayrılan ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsisli),

            Yukarıda yazılı olan Belediyemize ait taşınmazlar ile,

             Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 26 parsel numaralı 23.648,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz (Adalet Bakanlığına Cezaevi olarak tahsisli olan) ile trampası Başbakanlıktan (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı) alınan 19/01/2017 tarih-177 sayılı yazı ile, 2012/15 sayılı Genelge uyarınca izin verilmiş ve Maliye Bakanlığının 25/01/2017 tarih-2819 sayılı Olurları ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre takyidatsız olarak başabaş trampasının uygun görüldüğü bildirilmiş olup;

Mülkiyeti Belediyemize ait ve Hissedarı olduğumuz yukarıda mahalle, ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazlar ile Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İlimiz Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 26 parsel numaralı 23.648,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 5393 Sayılı Kanunu’nun 15.maddesi (h) bendi (Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek) ve 5393 sayılı Kanunu’nun 18.maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek)  gereğince başabaş trampa yapılmasına, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Parmakören Mahallesi kuzeyinde bulunan Ceza İnfaz Kurumu Alanında İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi kuzeyinde bulunan Ceza İnfaz Kurumu Alanında İmar Planı değişikliği konusu görüşüldü yapılan görüşmeler sonunda;

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş’ nin 05.01.2017 tarih 492 sayılı yazıları ile iletilen “İlimiz Parmakören Mahallesinde yeni yapılacak olan çevre yolunun kuzey kesiminde yapımına başlanılan Ceza İnfaz Kurumu, Ceza İnfaz Kurumu Lojmanı ve Sosyal Tesisleri için bir adet trafo tesis edilmesi planlanmaktadır. Yazımız ekinde koordinatlı olarak gönderilen 1/1000 ölçekli plan örneğindeki yeri işaretlenmiş alanın trafo yeri olarak plan tadilatının yapılarak Şirketimize tahsis edilmesi ve gerekli Meclis kararının alınarak bir nüshasının İl İşletme Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda” şeklindedir.

 İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 11.01.2017 tarihli toplantısında “...koordinatlı olarak gönderilen 1/1000 ölçekli plan örneğindeki yeri işaretlenmiş alanın trafo yeri olarak planlanması uygun görülmüştür. Ancak Ceza İnfaz Kurumu Alanı içerisinde bulunan Enerji Nakil Hatları ve Yapı Yasaklı

Alanlar ile ilgili olarak; trafo yapılması ile beraber bu hatların kaldırılıp kaldırılmayacağı veya ne planlandığı konusunda Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş den görüş alınması” şeklindedir.

 15.01.2017 tarih E.826 sayımız ile Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup; Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş Müdürlüğünün 2013 sayılı yazılarında; “... İlgili kurum ile söz konusu alandan geçen enerji nakil hatlarının deplase edilmesi hususunda mutabakata varılmış olup; İl İşletme Müdürlüğümüzce hazırlanan protokol imzalanmak üzere T.C Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere T.C Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.” şeklindedir.

Parmakören Mahallesi Ceza İnfaz Kurumu Alanı, Ceza İnfaz Kurumu Lojmanı ve Sosyal Tesisleri için belirlenen Trafo Alanının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına aktarılması  ve Ceza İnfaz kurumu Alanı içerisinden geçen Enerji Nakil Hatlarının deplase edilmesi amacıyla Enerji Nakil Hattı ve (Enerji Nakil Hattı koruma Alanı) Yapı Yasaklı Alanların kaldırılması hmax:serbest, Taks:0.50, Kaks:2.00, Serbest Nizam Ceza İnfaz Kurumu Alanı  Uygulama İmar değişikliği ve bu değişikliğin Nazım İmar Planlarına aktarılmasına, Enerji Hatlarının ilgili kurum tarafından deplase edilmesi şeklinde plan notlarına işlenmesine, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 713 ada, 2 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 713 ada, 2 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN:

            Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından dijital olarak hazırlanan, mahalle sınırları, yol geometrileri ve numarataj verisi (dijital, 1 adet pafta) bedelinin belirlenmesi ve 2017 yılı gelir tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından dijital olarak hazırlanan, 1 Paftaya dair mahalle sınırları, yol geometrileri ve numarataj verilerinin sayısal ortamda (dijital, 1 adet pafta)     (K.D.V. dâhil)  25,00 TL. karşılığı bedel ile verilmesine ve 2017 Yılı Gelir Tarifesinin 17.1.4. maddesi olarak "Mahalle Sınırları, Yol Geometrileri ve Numarataj Verileri (Dijital-1 Adet Pafta Bedeli)" olarak eklenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN:

            Belediye Meclisimizin 03/01/2017 tarih 24 sayılı kararı ile onaylanan İnköy Mahallesi 2917, 3033, 4108, 4196, 4209, 4782, 5232 no.lu parsellerde plan notu oluşturulmasına ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, İnköy Mahallesi, 2917, 3033, 4108, 4196, 4209, 4782, 5232 no.lu parsellerde imar planı değişikliği, konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

İnköy Mahallesi, 2917, 3033, 4108, 4196, 4209, 4782, 5232 no.lu parsellerin bulunduğu alanda uygulama imar planının Rekreasyon Alanı (E:0.20) olarak Belediye Meclisimizin 03/01/2017 tarih 24 sayılı kararı ile onaylanmıştı. İnköy Mahallesi, 2917, 3033, 4108, 4196, 4209, 4782, 5232 no.lu parsellerde “içerisine; Lokanta, Kafeterya, Dinlenme Tesisleri vb.lerinde yapılabileceği kütüphane Tesisleri yapılabilir” şeklinde plan notunun düzenlenmesi3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 331 ada 6 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 331 ada, 6 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

    Kamil SARAÇOĞLU

 Belediye Meclis Başkanı 

 

 

Selim DURMAZ

Katip  

   

 

Pınar AKBULUT

Katip