BELEDİYE MECLİSİNİN 07.03.2017 TARİHLİ 4. DÖNEM  3. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem 3. olağan toplantısını, Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem 3. olağan toplantısını, Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 07.03.2017 Salı günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden; 1-Mehmet ÖZDOĞAN, 2-Nuri ÇETİN, 3-Galip GÜLTEKİN, 4-Cafer Cihat CEYLAN, 5-Banu AKALINOĞLU, 6-Ömer Faruk DURMAZ, 7-Halit Oğuz ATAKAN, 8-Ebubekir ERDOĞMUŞ, 9-Mustafa AYDIN, 10-Fatma GÜL, 11-Furkan YILMAZ, 12-Mehmet Naci PEKCAN, 13-Ramazan YILDIRIM, 14-Pınar AKBULUT, 15-Selim DURMAZ, 16-Muhammed İkbal GÜNDEM, 17-Murat HASER, 18-Salih ÖZDEN, 19-Azime Nur AKTAŞ AKALIN, 20-Ahmet ULUCA, 21-Serda Bal YILDIZ, 22-Nedim DELEN, 23-Cemal AYDIN, 24-Mustafa EROL, 25-Ahmet UYGAR, 26-Gülşah Arıkan AKANDERE’nin iştirakleri ile yapıldı.

-Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı ve,

İzin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Yusuf SÖKMEN, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU, Şule UYKUN, Enver ERDOĞAN ’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

-Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeleri tek tek okundu ve ;

-İlimiz merkez, Kirazpınar Mahallesinde yapılacak olan, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uyarınca bilirkişi üye seçimleri yapılması

-İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 209 ada, 18 parsel numaralı taşınmazın, 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun hükümleri gereğince kamulaştırılması,

-İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi muhtelif taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi,

                -İlimiz merkez İnköy Mahallesi 2172, 2174, 2175, 2177, 2178, 2179, 2180 no.lu parsellerde imar planı değişikliği ile 2172, 2177, 2178, 2179 ve 2180 no.lu parsellerin tahsisi,

               -İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 591 ada, 174 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği

               -İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde düzenlenen İbadet Yeri alanının durumunun belirlenmesi konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda, gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Sırasıyla gündem maddelerine geçildi:

GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN:

         Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz Okçu Mahallesi, 3689 ada, 3 parsel no.lu 274.70 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan ve 2015 yılında tamir edilerek kütüphaneye dönüştürülen eski hamamın Eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Okçu Mahallesi, 3689 ada, 3 parsel numaralı, 274,70 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan ve 2015 yılında tamir edilerek kütüphaneye dönüştürülen eski hamamın eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsisi talebi görüşülmüş olup;

İlimiz Okçu Mahallesi, 3689 ada, 3 parsel numaralı taşınmazın; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) ve 75.maddesi (d) bendi (kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür) hükümleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı'na eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesine, tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN:

Mülkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz merkez Mecidiye Mahallesi 29 ada, 177 parsel 61,98m2 yüzölçümlü taşınmazın bedelsiz devri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 28.02.2016 tarih ve 767 sayılı yazısında; mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Mecidiye Mahallesi, 29 ada, 177 parsel numaralı, 61,98 m2 yüzölçümlü "avlulu kerpiç ev" vasıflı taşınmazın Küpecik Camii'nde yapılması planlanan restorasyon projesi kapsamında değerlendirilebilmesi için İdarelerine bedelsiz devri talebi görüşülmüş olup;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan söz konusu taşınmazın 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) ve 75.maddesi (d) bendi (kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür) ile 5018 Sayılı Kanunun 45. maddesi (Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taşınırları ile görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla taşınmazlarını diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilir........) hükümleri gereğince Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bedelsiz devir edilmesine, devir ile ilgili gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 02.02.2017 tarih ve 35 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen “Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

06/10/2015 tarih ve 354 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen “Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği'nin” iptal edilmesine;

Belediye Meclisimizin 02/02/2017 tarih ve 35 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen ve yeniden hazırlanarak ekte sunulan “Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı’nın” aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 02.02.2017 tarih ve 36 sayılı kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen “Kütahya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 06/10/2015 tarih ve 355 sayılı kararı ile kabul edilen ve “Kütahya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği'nin”  iptal edilmesine ve;

Belediye Meclisinin 02.02.2017 tarih ve 36 sayılı kararıyla Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilen ve yeniden hazırlanarak ekte sunulan “Kütahya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği'nin” aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5 .MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 02/02/2017 tarih ve 41 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen "Hayrat Çeşmelerin Su Ücretleri ve Gelir Tarifesine Eklenmesi" konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 02/02/2017 tarih ve 41 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; “Hayrat Çeşmelerin Su Ücretleri ve Gelir Tarifesine Eklenmesi” konusu incelenmiş olup;

                -Belediye Gelir Tarifesine “18.8. Hayrat Çeşmelerin Su Ücretleri” başlığının açılmasına;

-Hayrat Çeşme Aboneliğinin; talep eden vatandaşımıza 5 yıllığına verilip, Meskenlerden alınan Mekanik Sayaç Su Ücreti tarifesinden yıllık 500 m³ su tüketimi kademesiz olarak hesaplanıp, 2500 m³’lük  (500m³ x 5 yıl = 2500m³) su ücretinin abonelik alınırken tahakkukunun yapılması ve tek seferde peşin olarak tahsil edilmesine,

-Hayrat Çeşmeye Mekanik Sayacın kontrol amaçlı ücretsiz olarak takılmasına,

-5’inci yılın sonunda yenilenmeyen aboneliğin talep edilirse başka bir vatandaşımıza devredilebilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN:

Belediye Meclisimizin 02.02.2017 tarih ve 38 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Araştırma ve Tanıtım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “Kütahya Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde” değişiklik yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisinin 02/02/2017 tarih ve 38 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Araştırma ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen; Kütahya Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konusu incelenmiş olup;

            2017 Belediye gelir tarifesinin 26.3.8.3.2.2 maddesinde geçen “Servis araçlarının Yıllık Araç Kontrolü ve Uygunluk Belgesi Ücreti ( Yıllık ) Mayıs ayının 20 sinde peşin alınır” ibaresi işletmecilere ödeme zorluğu getireceği tespit edilmiş olup;

2017 Belediye gelir tarifesinin 26.3.8.3.2.2 maddesinin “Servis Araçlarının Yıllık Araç Kontrol ve Uygunluk Belgesi Ücreti her yılın Mart ayının 20. Gününde ve Ağustos ayının 20 gününde iki taksit olacak şekilde alınır.  (Tatil gününe isabet eden günde tatil günü kadar iş günü ilave edilir.).”  Olarak değiştirilmesine ve;

01.09.2009 tarih ve 386 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen “Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin” yeniden düzenlenen ve ekte sunulan Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN:

Otopark ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 13/03/2014 tarih ve 82673428-175.99(6619-165)-29406 sayılı yazısı ile 2464 Belediye Gelirleri Kanunu’nun 56. Maddesi, 3–b fıkrası
“ Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için en az 0.50 TL, en çok 2.50 TL”  olarak belirlendiğinden ve Kütahya Belediyesi ile E-Kent Elektronik Ücret Toplama Sistemleri A.Ş. arasında 02/04/2010 tarihinde imzalanan Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Sözleşme hükümleri gereğince;

-1 saat otopark ücret tarifesinin 2.00 TL olarak değiştirilmesine,

-2 saat otopark ücretinin 2.50 TL,

-3 saat otopark ücretinin 3.75 TL

-3 saat üstü otopark ücretinin 5.00 TL olarak uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN:

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan YAŞAR isminin ilimiz Bahçelievler Mahallesi Berber Sokağa veya yeni oluşacak başka bir sokağa verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan YAŞAR isminin, ilimiz Bahçelievler Mahallesi Berber Sokağa veya yeni oluşacak başka bir sokağa verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu’na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN:

2017 yılı içerisinde alımı planlanan; 1 Adet Traktör (Ön Yükleyicili), 1 Adet 4x4 Arazi Aracı,
1 Adet Vinç Ekipmanlı Aracın “2017 Yılı Taşıt Cetveline” ilave edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

              2017 Mali Yılı Bütçesi'nin taşıt cetvelinde alımı planlanan;

-1 Adet Traktör (Ön Yükleyicili)

-1 Adet 4x4 Arazi Aracı

-1 Adet Vinç Ekipmanlı Aracın 2017 yılı taşıt cetveline ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Ağaçköy, Alayunt Mahalleleri yerleşik alanları arasında yol ile ilgili uygulama imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

                 İlimiz merkez, Ağaçköy, Alayunt Mahalleleri yerleşik alanları arasında yol ile ilgili uygulama imar planı yapımı müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;Çinigaz A.Ş.’nin 21.02.2017 tarih, 0625 sayılı yazısı; “Şirketimiz, 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında almış olduğu Kütahya Doğal Gaz Dağıtım Lisansı çerçevesinde, kamu yararına hizmet üretmektedir. Kütahya İli, Ağaçköy İle Alayunt Mahallesinin bağlantısını sağlayan Ek-1 krokide gösterilen yoldan, doğal gaz taleplerinin karşılanması için hat yapılması planlanmaktadır. Doğal gaz hatlarının döşenebilmesi ve belirtilen güzergahın imar planlarına dahil edilmesi hususunda gereğini.......” şeklindedir.

Ağaçköy, Alayunt Mahalleleri yerleşik alanları arasında halihazırda ve kadastroda bulunan yol alanlarında, 10 metrelik yol düzenlenmesi, “Devlet Demir Yolları Kurumundan uygun görüş alınmadan, Demiryolu hattındaki 10 metrelik yol alanı uygulanamaz. Çinigaz A.Ş tarafından, doğal gaz hattı proje güzergahının geçtiği; Yeni Çevre Yolu bölümü ile Demiryolu bölümü dikkate alınarak, doğal gaz hatlarının uygulaması yapılabilir.” şeklinde plan notu düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planının; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 560 ada, 5 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 560 ada, 5 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;02.11.2016 tarih, 4561 kayıt no.lu dilekçe ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 560 ada, 5 no.lu parsel alanında, blokların işlenip tek başına yapılaşabilmesi için imar planı değişikliği, talep edilmiştir.560 ada, 5 no.lu parsel alanının, uygulama imar planında mevzuat kapsamında 6 no.lu parsel alanıyla birleşerek yapılaşmaya gidebileceği, tespit edilmiştir. Bu şekilde daha sağlıklı yapılaşma meydana geleceğinden dolayı, söz konusu 02.11.2016 tarih, 4560 kayıt no.lu dilekçe ile yapılan imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 713 ada, 2 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

               İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 713 ada, 2 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği,  müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 24.01.2017 tarih, 878 sayılı yazısında; ...Halk Sağlığı Müdürlüğünün 12.01.2017 tarih ve 285 sayılı yazısıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 713 ada, 2 no.lu parsel alanı üzerine “Fatih Sağlıklı Yaşam Merkezi” yapımının planlandığı ve 2017 yılı yatırım programına alındığından bahisle taşınmazın Sağlık Bakanlığına tahsisinin talep edildiği, hususları açıklanarak; buna göre tahsis işlemine esas olmak üzere, taşınmazın üzerinde yapımı planlanan kamu yatırımı doğrultusunda imar planı değişikliğinin yapılması istenmiştir. Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 15.02.2017 tarih, 1462 sayılı yazısında da, bahse konu hazine taşınmazının, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmak üzere tahsisli iken, tahsisli idarenin 05.12.2016 tarih ve 39698 sayılı yazısıyla tahsisinin kaldırılmasının talep edildiği ve 29.12.2016 tarih ve 12259 sayılı Olur ile söz konusu Hazine taşınmazının tahsisinin kaldırıldığı, hususları açıklanmıştır. Uygulama imar planında, 5 metre ön bahçe mesafeli, Bitişik Nizam 4 katlı konut alanına birleşik, 713 ada, 2 no.lu parsel alanında, Sivil Savunma lejandlı alan, nazım imar planında ise parsel sahasında, idari tesis alanı, bulunmaktadır.

Bu bağlamda, 2 no.lu parsel alanında; 5 metre ön bahçe mesafeli, Bitişik Nizam 4 kat lejandlarıyla “Sağlık Tesisi Alanı”nın düzenlenmesi, “Sağlık Tesisi Alanında Sağlıklı Yaşam Merkezleri yapılabilir.” şeklinde plan notunun oluşturulması yönlerindeki, uygulama imar planı değişikliği ile “Sağlık Alanı” düzenlenmesine yönelik ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 98 pafta, 599, 685 no.lu adalar bölgesi ile 1475 no.lu adanın doğusunda ve 30 Ağustos Mahallesi, 1443 no.lu adanın batısında imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 98 pafta, 599, 685 no.lu adalar bölgesi ile 1475 no.lu adanın doğusunda ve 30 Ağustos Mahallesi, 1443 no.lu adanın batısında imar planı değişiklikleri, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;Fen İşleri Müdürlüğünün 23.01.2017 tarih, E.146 sayılı yazısı; “Müdürlüğümüz 2017 yılı üstyapı kaplama, düzenleme ve yol yapım programı kapsamında asfalt sezonunu ekli plan örneğinde gösterilen İlimiz, Çevreyolu Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) önündeki yan yolda ve (Afyon, Tavşanlı ve Eskişehir) yan yollarda asfalt kaplama yol çalışmaları yapılacaktır. Söz konusu bölgelerde, Müdürlüğünüzce herhangi bir plan değişikliği olup olmayacağının tarafımıza bildirilmesi,....” şeklindedir. Kütahya Gümrük Müdürlüğünün 16.11.2016 tarih, 20240946 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Söz konusu yazıda, mevcut park sahasının Müdürlükleri hizmet süresince korunması, konusu da belirtilmiştir.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 98 pafta, 599, 685 no.lu adalar bölgesinde park alanında otopark alanının düzenlenmesi, kaldırılan park alanına karşılık eşdeğer alan olarak;  1475 no.lu adanın doğusunda yol ve otopark alanında park alanı oluşturulması ile 30 Ağustos Mahallesi, 1443 no.lu adanın batısında ağaçlandırılacak alanda (yerleşime uygun olmayan alan UOA) park alanı düzenlenmesine ilişkin, uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliklerinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Meydan Mahallesi, 23 pafta, 928 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Meydan Mahallesi, 23 pafta, 928 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 15.12.2016 tarih, 4100 sayılı yazısı ve 07.02.2017 tarih, 506 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Meydan Mahallesi, 23 pafta, 928 ada, 1 parselde kayıtlı 1.646,22 m2 yüzölçümlü, kargir bina vasıflı taşınmazın 1450/1646 hissesi Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfı'na ait iken, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname gereği kapatılarak 1450/1646 hissesinin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçtiği; Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde “Mazbut vakıflara ait taşınmazlarda akar niteliğini koruyacak şekilde imar düzenlemesi yapılır.” hükümlerinin bulunduğu belirtilmektedir. Bu doğrultuda Meydan Mahallesi, 23 pafta, 928 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın “Akyazı Camii ve Eğitim Vakfı” olan imar durumunun “5 katlı Sosyal Tesis Alanı-Cami Alanı”na dönüştürülmesi talep edilmektedir.

Meydan Mahallesi, 23 pafta, 928 ada, 1 parsel alanında imar planında Akyazı Camii ve Eğitim Vakfı lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın Sosyal Tesis Alanı-Cami Alanı lejandlı alana dönüştürülmesi; Serbest nizam, 5 kat, TAKS-KAKS aranmayacaktır yapılaşma koşullarının ve her yönden 5 metre yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Yoncalı Mahallesi, 50K1D pafta, 335 ada, 24 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Yoncalı Mahallesi, 50K1D pafta, 335 ada, 24 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

06.10.2016 tarih, 4124 kayıt no.lu dilekçe ve Kütahya İl Özel İdaresi'nin 11.11.2016 tarih, 12717 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Mülkiyeti Yoncalı Dübecik Kaplıcaları İşletmesi A.Ş.'ye ait olan Yoncalı Mahallesi, 50K1D pafta, 335 ada, 24 parsel alanında imar planında Park lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu dilekçede 2-16 (3-4-5) no.lu parsellere otel yapılacağı belirtilmekte ve proje gereği 335 ada, 24 parselde bulunan Park alanının bir kısmının T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapı nizamı) lejandlı alana dönüştürülmesi talep edilmektedir. 2 ve 16 no.lu parselde imar planında Bitişik nizam 2 kat, T2 lejandlı alan bulunmaktadır. Yoncalı Mahallesi, 50K1D pafta, 335 ada, 24 no.lu parselin kuzey bölümünde Park lejandlı alanda Bitişik nizam 2 kat, T2 lejandlı alan düzenlenmesi; T2 lejandlı alanın güney bölümünde Park alanına birleşik kesimde yapı yaklaşma mesafesi bırakılmadan yapılaşmanın gerçekleştirilebilmesi, batı bölümünde 3 m. yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi; düzenlenen T2 lejandlı alanda, 2 no.lu parselde ve 16 no.lu parselin bir bölümünde arka bahçe bırakılmadan yapılaşmaların gerçekleştirilebilmesi; 16 no.lu parselde arka bahçe mesafesi uygulanacak bölümün planda gösterilmesi; “- Otel amaçlı kullanılması durumunda 3 metrelik bahçe alanında zemin üstü katlarda 1.5 metre çıkma yapılabilir. - Yönetmeliğin imkan verdiği ölçüde 16 no.lu parselde arka bahçede zemin üstü katlarda çıkma yapılabilir.” plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliği ile azalan park alanı ve artan yoğunluğa karşılık Yoncalı Mahallesi, 50K4C pafta, 310 ada, 18 parselde imar planında bulunan konut alanının Park alanına dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği; Yoncalı, 50K4C pafta, 310 ada, 18 parsel no.lu taşınmazın Belediyemize kayıtsız, şartsız, Belediyemizce yasal mevzuata uygun istenildiği şekilde kullanılmak üzere, bedelsiz hibe edilmesi kaydıyla, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

YON-2 no.lu jeotermal üretim kuyusu çevresinde, kuyudan 30 metre çapında dairesel alanda, imar planında bulunan Su Pompa Tesisleri Alanı, Park, yol lejandlı alanlarda koruma alanı (yapı yasaklı alan) belirlenmesi; ilgili koşulların imar planlarında uygulanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Yoncalı Mahallesi, 331 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Yoncalı Mahallesi, J23b02b1a2 pafta, 331 ada, 6 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 01.02.2017 tarih, 189 sayılı yazısı ve eki Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün 30.01.2017 tarih, 216 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Yoncalı Mahallesi, J23b02b1a2 pafta, 331 ada, 6 parsel alanında imar planında Sağlık Tesis Alanı, E: 1.50, TAKS: 0.35, Hmax: 30.50 m. lejandlı alan ve plan notlarında “Yoncalı kuzey bölgesi ilave uygulama imar planı plan notları geçerlidir. İfraz yapılamaz.” hükümleri bulunmaktadır. Söz konusu alandaki mevcut plan notlarının iptal edilmesi; yapılaşma koşullarının E: 1.50, TAKS aranmayacaktır, Hmax: 30.50 m. olarak düzenlenmesi; plan notlarına:

1- Sağlık tesis alanı içerisinde, 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan yönetmelik hükümlerinde belirlenen kullanımlar yer alabilir.

2- 331 ada, 6 no.lu parselde bulunan sağlık tesisi alanında belirtilen yapılaşma koşullarına ve yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır.

3- Sağlık tesisi alanı içerisinde çekme mesafelerine riayet edilmek suretiyle taban alanı kullanımı serbesttir. Belirlenmiş çekme mesafeleri içerisinde proje ve kullanım gereksinimlerine bağlı olarak birden fazla yapı yapılabilir.

4- Sağlık Bakanlığınca onaylı mimari avan projelere göre ruhsatlandırma işlemleri yürütülür. Söz konusu tesisin kendine has mimari niteliği ve fiziksel gereksinimlerine bağlı olarak diğer yönetmelik hükümlerine bakılmaksızın avan proje üzerinden ruhsatlandırma işlemleri gerçekleştirilir.

5- Binalara ilişkin iç yükseklikler modern sağlık tesisi için gerekli koşulları sağlayacak şekilde projesine uygun gerçekleştirilecektir.

6- Vaziyet planı ile sağlık tesisi alanı içerisinde değişik kitleler tertip edilebilir, sağlık tesis alanı içerisinde alan kullanımı değiştirilmemek kaydıyla fonksiyonel ifraz yapılabilir. Vaziyet planı ile fonksiyonel olarak ifraz edilerek oluşturulan her bir alan içerisinde yukarıda belirtilen yapı ve tesisler hayata geçirilebilir.

7- Sağlık tesis alanı içerisinde yer alan yapılar, 3194 sayılı Kanun ve bağlı yönetmelikler ile plan notları çerçevesinde ruhsata bağlanacaktır.

8- Planda belirtilmeyen hususlarda, yürürlükteki Yoncalı Kuzey Bölgesi İlave Nazım ve Uygulama İmar Planı plan notları ile 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.” koşullarının eklenmesine;

Ayrıca, Yoncalı Mahallesinde Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan 22/A uygulaması sonucunda 331 ada, 6 no.lu parsel alanında kayıklık oluştuğu, şeklinin değiştiği ve imar planında kısmen yol alanında kaldığı görülmüştür. Parsel alanıyla bütünlük oluşturmayan söz konusu parsel alanı bölümünün yol alanı olarak düzenlenmesi; yol alanında kalan bu kesiminin kamuya terk edilmeden, ancak kamuya açık olacak şekilde yol alanı olarak kullanılmasına;

Bu düzenlemeleri içeren nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Balıklı Mahallesi, 14 pafta, 81 ada, 2 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Balıklı Mahallesi, 14 pafta, 81 ada, 2 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Balıklı Mahallesi, 14 pafta, 81 ada, 2 no.lu parsel alanında imar planında kısmen Bitişik nizam 6 kat T2 lejandlı alan, kısmen de yol alanı bulunmaktadır. Komşu 1 no.lu parsel alanında ise 106 envanter numarasıyla tescilli yapı bulunan Meydan Camii lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alan Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamı dışında kalmaktadır. 1 no.lu parselde bulunan Meydan Camii lejandının Cami lejandına dönüştürülmesi; Balıklı Mahallesi, 14 pafta, 81 ada, 2 no.lu parselin yol alanında kalan bölümünün Cami lejandlı alana dönüştürülmesi; ancak, uygulamada çıkmaz sokak oluşmaması için Cami duvarının çekileceği hattın imar planına işlenmesi; duvarın dışında kalan alanın kamuya terk edilmeden yol olarak kullanılmak üzere kamuya açık tutulması; 1 no.lu parselin mülkiyet sınırı ile imar hattı arasındaki kayıklığın giderilmesi, imar hattının mülkiyet sınırına göre düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.02.2017 tarih ve 3841 sayılı kararıyla uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 152 ada, 2 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 152 ada, 2 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün 21.02.2017 tarih ve 1671 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Söz konusu yazıda; Kütahya Müftülüğü’ nün 15.02.2017 tarihli yazısıyla Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 152 adada, üzerinde Bahçelievler Camii ve müştemilatı bulunan tescil harici bırakılmış ekli beyannamede “A” harfi ile gösterilen 1.013,27 m2 yüzölçümlü alanın Hazine adına idari yoldan tescili talep edildiği belirtilmektedir. Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 152 ada, 2 parsel bölgesinde imar planında Camii lejandlı alan bulunmaktadır. Ancak, Camii lejandlı alanın doğu bölümünde yaklaşık 20 m2'lik sahanın hâlihazırda yol alanı olarak kullanıldığı görülmüştür. Cami bahçe duvarının dışında kalan bu bölümün, yol alanı olarak kalması uygun olacaktır. Bölcek Mahallesi, 20.L.1 pafta, 152 ada, 2 parsel bölgesinde imar planında bulunan Camii lejandlı alanın doğu bölümünde halihazır durum dikkate alınarak yol alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 251 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 251 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

21.02.2017 tarih ve 967 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 251 parsel alanında imar planında 5 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, TAKS: 0.30, KAKS: 0.90, Ayrık Nizam 3 kat, T2 lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu adanın karşısındaki yapı adaları da benzer yapılaşma koşullarına sahiptir. Söz konusu dilekçede parsel alanında imar planı değişikliği ile “taks=1, kaks=yok, kat:1” yapılması talep edilmektedir. İmar planı değişikliğinin yapılması halinde yoğunluk artışı olacak ve parsel bazındaki bu değişiklik ile söz konusu ada ve çevresindeki yapılaşma düzeni bozulacaktır. Bu nedenlerle Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 20.M.1 pafta, 1765 ada, 251 parsel alanında talep edilen imar planı değişikliğinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, İnköy Mahallesi, 2917, 3033, 4108, 4196, 4209, 4782, 5232 no.lu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, İnköy Mahallesi, 2917, 3033, 4108, 4196, 4209, 4782, 5232 no.lu parsellerde imar planı değişikliği, konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

            İnköy Mahallesi, 2917, 3033, 4108, 4196, 4209, 4782, 5232 no.lu parsellerin bulunduğu alanda uygulama imar planının da Rekreasyon Alanı (E:0.20); Rekreasyon Alanında; bilim merkezi, planetaryum, ve kapalı oyun alanları yapılabilir.  İnköy Mahallesi 2917, 3033, 4108, 4196, 4209, 4782, 5232 no.lu parsellere “içerisine; Lokanta, Kafeterya, Dinlenme Tesisleri vb.lerinde yapılabileceği kütüphane Tesisleri yapılabilir” şeklinde plan notunun düzenlenmesi Belediye Meclisimizin 02/02/2017 tarih 65 sayılı kararı ile onaylanmıştı.

            İnköy Mahallesi 2917, 3033, 4108, 4196, 4209, 4782, 5232 no.lu parsellerin Bilim Merkezi Alanı Emsal:1.00, Hmax:serbest, Taks aranmayacaktır şeklinde düzenlenmesi; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, 3929 ada, 6 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Bölcek Mahallesi, 3929 ada 6 no.lu parselde imar planı değişikliği, konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 13.02.2017 tarih E:285 sayılı yazılarında “ Mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait olan Bölcek Mahallesi 3929 ada 6 parsel numaralı 5.677,54 m2 yüzölçümlü taşınmaz mer'i imar planında “Hayvan Pazarı Ek Tesisleri” alanına tahsislidir. Söz konusu taşınmazın yanında bulunan (Bölcek Mahallesi 3929 ada 7 parsel) alanının yeterli olmamasından dolayı 3929 ada 6 parselin “Spor Sahası Ek Tesisleri” alanı olarak plan değişikliği yapılması şeklindedir.

            Bölcek  Mahallesi, 3929 ada 6 no.lu parsel alanı imar planında Hayvan Pazarı Ek Tesisleri Alanı lejandlı sahada kalmaktadır.

            Bölcek Mahallesi 3929 ada 6 no.lu parsel alanının; Bölcek Mahallesi 3929 ada 7 no.lu parsel alanında bulunan Çok Amaçlı Spor Tesisleri Alanına bitişik konumda bulunmasından dolayı Bölcek Mahallesi 3929 ada 6 parsel alanının  Spor Sahası Ek Tesisleri  Alanı şeklinde düzenlenmesi;  3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN:

Kümaş’ın güneyinden başlayarak Yenibosna Perli İstikametine, Yeni Sanayi Alanlarına ve Atıksu Arıtma Tesislerine yol alanı ile ilgili uygulama imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 

            Kümaş’ın güneyinden başlayarak Yenibosna Perli istikametine, Yeni Sanayi Alanlarına ve Atık Su Arıtma Tesislerine yol ile ilgili uygulama imar planı yapımı müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çinigaz A.Ş’nin 02.02.2017 tarih, 0404 sayılı yazısı; “Şirketimiz, 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında almış olduğu Kütahya Doğal Gaz Dağıtım Lisansı çerçevesinde, kamu yararına hizmet üretmektedir. Kütahya İli, Kütahya İli Yenibosna Mahallesi mevkiinde yapılacak Ek-1 krokide gösterilen güzergahlardan, Yenibosna Mahallesi ve Yeni Sanayi alanının doğalgaz taleplerine istinaden hat yapılması planlanmaktadır. Doğalgaz hatlarının döşenebilmesi için belirtilen güzergahların imar planlarına dâhil edilmesi hususunda ...” şeklindedir.

Çinigaz A.Ş’nin 02.02.2017 tarih 0403 sayılı yazılarında ise; Kütahya ili Perli Mahallesi, Ototerminal Alanının doğusu ile Kütahya Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisleri Alanı lejandlı alan arasında kalan, halihazırda bulunan yol alanında Nazım Uygulama İmar Planlarının bulunmadığı belirtilerek yapılacak çalışmalar için kadastral yolun esas alınmasının uygun olacağı belirtilmiştir. Söz konusu Perli Mahallesi ile Perli yolu üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyeye ait Atık Su Arıtma Tesisi’nin ve yine yol üzerinde bulunan diğer tesislerin doğalgaz taleplerinin değerlendirilebilmesi için Ek:1 krokide gösterilen yolun imar planlarına dahil edilmesi ...” şeklindedir.

Kümaş’ın güneyinden başlayarak Yenibosna Mahalle Yerleşik alanı arasında, Yenibosna Mahalle Yerleşik Alanı ve Yeni Sanayi Alanları arasında, Atık Su Arıtma Tesileri ile Ototerminal arasında 10 metrelik yol alanlarının düzenlenmesi, uygulama imar planının; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Çalca Mahallesi, 19 pafta, 2450 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Çalça Mahallesi 19 pafta, 2450 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği, konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

            09.02.2017 tarih 782 sayılı dilekçe ile; “Kütahya İli Merkez İlçe Çalca Mahallesi mülkiyeti Baştaş Otomotiv Sanayi ve Tic. A.Ş ye ait 19 pafta 2450 parsel (9541.17 m2) Akaryakıt -LPG Satış İstasyonu ve (Showroom) Ticaret Alanı planlıdır. Projemiz gereği parselimizin güneyinde kalan daha önceden terk etmiş olduğumuz Park Alanının plan değişikliği ile parselimize katılmasını parselimize katılan kadar alanında (2450) parselimizin arka tarafından ayrılmasını bu iki alanın bedelsiz değiştirilmesini istiyoruz” şeklindedir.

           Çalca Mahallesi 19 pafta, 2450 parsel numaralı taşınmaz yürürlükteki uygulama imar planında park, yol ve Akaryakıt-LPG Satış İstasyonu ve (Showroom) Ticaret Alanı TAKS:0.30 h:6.50 m Eskişehir Karayolundan 25 metre diğer yönlerden 5 er metre bahçe mesafeli lejandlı sahada kalmaktadır.

           Çalca Mahallesi 19 pafta 2450 parsel numaralı taşınmaz yürüklükteki uygulama imar planında Akaryakıt-LPG Satış İstasyonu ve (Showroom) Ticaret Alanı TAKS:0.30 h:9 m yürürlükte bulunan park alanının Akaryakıt-LPG Satış İstasyonu ve (Showroom) Ticaret Alanına dahil edilmesi, parselin Eskişehir Karayolundan 25 metre diğer yönlerden 5 er metre bahçe mesafelerinin bırakılarak,  Akaryakıt-LPG Satış İstasyonu ve (Showroom) Ticaret Alanına dahil edilen  park alanının aynı miktarda parselin doğu kısmından ayrılması, daha önceden park olarak ayrılan alanın İmar Planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin yaptırılması kaydı ile; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, İnköy Mahallesi, 5400 parsel alanının güneyinde bulunan yol alanına plan notu eklenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, İnköy Mahallesi 5400 parsel alanının güneyinde bulunan yol alanına plan notu eklenmesi, konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü'nün 02.02.2017 tarih 74356 sayılı yazıları ile; “... Felent Çayı projesinin uygulamaya geçmesinden sonra yol inşaatına başlanacağı hususu plan notlarına işlenmesi koşulu ile mevcut Felent Çayının İmar Planında yol alanı olarak planlanması hususu kuruluşumuz bakımından uygun bulunmuştur” şeklindedir.

            Bahse konu bölge İnköy Mahallesi 5400 parsel numaralı alanın (Arkeoloji ve Maden Müzesi) güney kesiminde bulunan yol alanıdır. İmar Planında bulunan yol alanına “Felent Çayı Projesinin uygulamaya geçmesinden sonra yol alanları uygulanabilecektir” şeklinde plan notunun düzenlenmesi; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN:

Kentsel dönüşüm kapsamında İller Bankasından kredi alınması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kütahya Belediyesi arasında 02.12.2014 tarihinde imzalanan protokol kapsamında Kütahya ili sınırlarında 6306 sayılı Kanun Kapsamında belirlenen rezerv yapı alanında yapımına devam edilen Kütahya Parmakören Toplu Konut Yapım İşinde kullanmak üzere İller Bankası.A.Ş.’den.332.000.000,00.(üçyüzotuzikimilyon)TL.kredi.kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Kirazpınar Mahallesinde yapılacak olan, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uyarınca bilirkişi üye seçimleri yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 8 No'lu Orman Kadastro Baş Mühendisliği'nin 02.03.2017 tarih ve 59730034-753/E.443094 sayılı yazılarına istinaden, Kütahya ili Merkez İlçeye bağlı Kirazpınar Mahallesinde yapılacak olan, 6831 sayılı Kanunu'nun 2/b kadastro işlemleri için, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce görevlendirilen Komisyonla birlikte görev yapmak üzere; belirtilen şartlara uygun mahalle halkından bilirkişi seçimi konusu incelenmiş olup;

6831 sayılı Kanunu'nun 2/b maddesi hükmü gereğince; Kirazpınar Mahallesinde görev almak üzere Bilirkişi olarak aşağıda T.C numarası ve adı soyadı belirtilen mahalle halkından kişilerin seçilmelerine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Kirazpınar Mahallesinde Bilirkişi olarak görev almak üzere

Sıra No

ADI SOYADI

TC

Asil üye

Remzi KORKMAZ

40843742552

Yedek üye

Ahmet Hamdi ZENGİN

41977704706

 

GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 209 ada, 18 parsel numaralı taşınmazın, 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun hükümleri gereğince kamulaştırılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 209 ada, 18 parsel numaralı taşınmaz; 1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planında etkilenme geçiş alanında kalmakta olup, konut adasına tahsislidir. Taşınmaz üzerinde 147 envanter no.lu tescilli eser mevcuttur. Her tür fiziki ve inşai müdahale için Kütahya K.V.K.B. Kurulu Kararı gerekir. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, Bodrum sokağın sağlıklı hale getirilmesi amacıyla söz konusu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi (h) fıkrası "Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek" hükmü ve 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun hükümleri gereğince Belediyemizce kamulaştırılarak satın alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN:

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi muhtelif taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ve aşağıda mahalle, ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, satış, takas, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi vb. ile ihale edilmesine, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılmasına, yaptırılmasına, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesine, anlaşma, şartname, sözleşme ve protokolleri imzalamaya Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve yukarıda bahsi geçen hususlar ile ilgili tüm işlemleri yürütmek içinde Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

S.NO.

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

TESCİL TARİHİ

1.

YILDIRIM BEYAZIT

4237

1

4.584,92

30.12.2016

2.

YILDIRIM BEYAZIT

4238

1

6.075,39

30.12.2016

3.

YILDIRIM BEYAZIT

4239

1

5.825,08

30.12.2016

4.

YILDIRIM BEYAZIT

4240

1

5.584,30

30.12.2016

5.

YILDIRIM BEYAZIT

4241

1

4.764,59

30.12.2016

6.

YILDIRIM BEYAZIT

4242

1

4.763,44

30.12.2016

7.

YILDIRIM BEYAZIT

4243

1

7.873,42

30.12.2016

8.

YILDIRIM BEYAZIT

4244

1

6.115,78

30.12.2016

9.

YILDIRIM BEYAZIT

4245

1

4.159,30

30.12.2016

10.

YILDIRIM BEYAZIT

4246

1

5.562,37

30.12.2016

11.

YILDIRIM BEYAZIT

4247

1

3.558,34

30.12.2016

12.

YILDIRIM BEYAZIT

764

31

21.946,10

19.09.2007

13.

YILDIRIM BEYAZIT

2952

1

19.343,05

19.09.2007

 

GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 2172, 2174, 2175, 2177, 2178, 2179, 2180 no.lu parsellerde imar planı değişikliği ile  2172, 2177, 2178, 2179 ve 2180 no.lu parsellerin tahsisi konularının müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, İnköy Mahallesi 2172, 2174, 2175, 2177, 2178, 2179 ve 2180 parseller bölgesinde  imar planı değişikliği  konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;

          İnköy Mahallesi 2172, 2174, 2175, 2177, 2178, 2179 ve 2180 parseller yürürlükteki İmar Planında Mezarlık Alanı içerisindedir. Bahse konu parseller bölgesinin imar Planının Polis Şehitliği olarak düzenlenmesi 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

         Ayrıca Kütahya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 09.02.2017 tarih ve (31781)-10 sayılı yazılarında bahsi geçen 12.11.2016 tarih-29886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şehit Yönetmeliği'ne istinaden; İlimiz Merkez İnköy Mahallesi Bülbül’lük Mevkiinde bulunan ve ekteki krokide gösterilen alan içerisinde kalan Belediyemize ait kısımların (2172, 2177, 2178, 2179 ve 2180 parseller) 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek) hükümleri gereğince İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne “Polis Şehitliği” olarak tahsis edilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN:

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 591 ada, 174 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 95 pafta, 591 ada, 174 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN:

İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde düzenlenen İbadet Yeri alanının durumunun belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konu hakkında slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parselde düzenlenen İbadet Yeri alanının durumunun belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

    Kamil SARAÇOĞLU

 Belediye Meclis Başkanı 

 

 

Selim DURMAZ

Katip  

   

 

Pınar AKBULUT

Katip