BELEDİYE MECLİSİNİN 06.06.2017 TARİHLİ 4. DÖNEM  6. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem 6. olağan toplantısı, Belediye Meclis 1.Başkan Vekili Nuri ÇETİN'in Başkanlığında 06.06.2017 Salı günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden;
1-Mehmet ÖZDOĞAN, 2-Galip GÜLTEKİN, 3-Cafer Cihat CEYLAN, 4-Banu AKALINOĞLU, 5-Halit Oğuz ATAKAN, 6-Ebubekir ERDOĞMUŞ, 7-Mustafa AYDIN, 8-Fatma GÜL, 9-Furkan YILMAZ, 10-Mehmet Naci PEKCAN, 11-Ramazan YILDIRIM, 12-Pınar AKBULUT, 13-Selim DURMAZ, 14-Muhammed İkbal GÜNDEM, 15-Murat HASER, 16-Salih ÖZDEN, 17-Enver ERDOĞAN, 18-Ahmet ULUCA,  19-Nedim DELEN, 20-Cemal AYDIN, 21-Yusuf SÖKMEN, 22-Erol MERCAN, 23-Mustafa EROL, 24-Ahmet UYGAR’ın iştirakleri ile yapıldı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Ömer Faruk DURMAZ, Şule UYKUN, Azime Nur AKTAŞ AKALIN, Serda BAL YILDIZ, Gülşah ARIKAN AKANDERE’nin izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-  Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 46 ada, 88 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği,

- Kütahya Spor Kulübü’ne 200.000 TL’lik nakdi yardım yapılması konularının gündeme alınmasında işaretle yapılan oylama sonucunda, gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Bilgilendirme;

-  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı kapsamında Kütahya Atık Su Arıtma Tesisi projesi ile ilgili 15-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında Polonya'ya ve 22-24 Mayıs 2017 tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilmiş olan teknik inceleme gezisine İnşaat Mühendisi Murat YENİDOĞAN, Elektrik Teknikeri Muammer PİŞKİN ve Makina Mühendisi Serhat MUŞTUER’in yurt dışı görevlendirilmesinin ve;

- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereği “Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” hükmüne istinaden, Serkan ÖZTUNA' nın Destek Hizmetleri Müdürü olarak görevlendirilmesi konuları meclisin bilgisine sunuldu.

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Kütahya merkez I. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere 5 asil, 5 yedek üyenin seçimi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 7.maddesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 12.maddesi uyarınca;

27.07.2017 tarihinde görev süresi dolacak olan, Kütahya Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde, Belediyemizi iki yıl süre ile temsil edecek Müteşebbis Heyeti'ne, yapılan açık oylama sonucunda;

1) Kamil SARAÇOĞLU,

2) Mehmet Naci PEKCAN,

3) Ebubekir ERDOĞMUŞ,

4) Selim DURMAZ,

5) Mehmet ÖZDOĞAN   ASİL üye olarak,

 

1)Mustafa AYDIN,

2)Ömer Faruk DURMAZ,

3)Pınar AKBULUT,

4)Cafer Cihat CEYLAN,

5)Muhammed İkbal GÜNDEM’in YEDEK üye olarak, seçilmelerine  işaretle yapılan oylama sonucunda Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA,  Nedim DELEN, Cemal AYDIN, Yusuf SÖKMEN, Erol MERCAN, Mustafa EROL, Ahmet UYGAR’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Kütahya merkez II. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde Belediyemizi temsil etmek üzere 5 asil, 5 yedek üyenin seçimi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 7.maddesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nin 12.maddesi uyarınca;

22.06.2017 tarihinde görev süresi dolacak olan, Kütahya Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde, Belediyemizi iki yıl süre ile temsil edecek Müteşebbis Heyeti'ne, yapılan açık oylama sonucunda;

1)Kamil SARAÇOĞLU,

2)Cafer Cihat CEYLAN,

3)Galip GÜLTEKİN,

4)Banu AKALINOĞLU,

5)Muhammed İkbal GÜNDEM ASİL üye olarak,

 

1)Furkan YILMAZ,

2)Fatma GÜL,

3)Ramazan YILDIRIM,

4)Selim DURMAZ,

5)Ebubekir ERDOĞMUŞ’un YEDEK üye olarak, seçilmelerine  işaretle yapılan oylama sonucunda Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Nedim DELEN, Cemal AYDIN, Yusuf SÖKMEN, Erol MERCAN, Mustafa EROL, Ahmet UYGAR’ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

2017 yılı içerisinde alımı planlanan 1 Adet Kamyonun 2017 Yılı Taşıt Cetveline ilave edilmesi ve 2017 Taşıt Cetvelinde olan ve sehven yazılan Kamyonet Akaryakıt Tankerinin 'Kamyon Akaryakıt Tankeri' olarak değiştirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2017 Mali Yılı Bütçesi'nin taşıt cetvelinde olmayıp, 2017 yılı içerisinde alımı planlanan 1 Adet Kamyonun 2017 Yılı Taşıt Cetveline ilave edilmesine ve 2017 Taşıt Cetvelinde sehven yazılan Kamyonet Akaryakıt Tankerinin, “Kamyon Akaryakıt Tankeri” olarak değiştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Belediye hizmetlerinde kaliteyi ve verimi artırmak, takip ve kontrolü sağlamak ve hizmet hızını artırmak amacıyla Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ihdas edilmesi, bütçe teklifinin onaylanması, aktarılması, ve ayrıca koordine müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 2018 yılı bütçe ve performans programı hazırlıkları ile çalışma yönetmeliğinin hazırlanması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Köy ve Mahalle muhtarlıkları; Ülkemizde demokrasinin gelişmesine katkıda bulunurken yönetime katılımı sağlamanın da önemli araçlarından biridir. Muhtarlıkların, vatandaşlarımızın kolay ve hızlı bir şekilde ulaşıp sorunlarını dile getirdiği en yakın yönetim kademesi olması itibariyle de kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki rolü büyüktür. Bu anlayışla kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırılması amacıyla 20.02.2015 tarih ve 2015/8 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi esas alınarak, 10.04.2015 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde;

15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere “ Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün” kurulmasına / ihdasına ve bütçesinin oluşturulmasına;

Bu esaslar çerçevesinde hazırlanan ve ek-1’de sunulan kadro ihdas cetveli ( I sayılı cetvel) ile ek-2’de sunulan gider ödenek Cetveli Bütçe Teklifinin aynen kabulüne,

73.500,00 TL’nin (YetmişüçbinTürkLirasının) 09.01.01.01 Personel giderlerini karşılama yedek ödeneğinden alınarak ek-2’de sunulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü gider ödenek cetvelindeki ekonomik kodlara aktarılmasına ve ayrıca koordine müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 2018 yılı bütçe ve performans programı hazırlıkları ile çalışma yönetmeliğinin hazırlanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Belediye hizmetlerinde kaliteyi ve verimi artırmak, takip ve kontrolü sağlamak ve hizmet hızını artırmak amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ihdas edilmesi, bütçe teklifinin onaylanması, aktarılması, ve ayrıca koordine müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2018 yılı bütçe ve performans programı hazırlıkları ile çalışma yönetmeliğinin hazırlanması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

10.04.2015 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde; toplumsal cinsiyete duyarlı, hak temelli, bütüncül ve toplumsal katılıma açık bir anlayış ile halkımıza (tüm yaş guruplarına) ve genç kuşaklara yaşam boyu spor yapma bilincinin kazandırılması için gerekli olan sportif etkinliklerde bulunmak, Kütahya’da sporu bir yaşam biçimi haline getirmek, yaşam boyu spor kültürünü yaygınlaştırmak ve etkin kılmak amacıyla;

15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere “ Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün” kurulmasına/ ihdasına ve bütçesinin oluşturulmasına;

Bu esaslar çerçevesinde hazırlanan ve ek-1’de sunulan kadro ihdas cetveli ( I sayılı cetvel) ile ek-2’de sunulan gider ödenek Cetveli Bütçe Teklifinin aynen kabulüne,

73.500,00 TL’nin (YetmişüçbinTürkLirasının) 09.01.01.01 Personel giderlerini karşılama yedek ödeneğinden alınarak ek-2’de sunulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü gider ödenek cetvelindeki ekonomik kodlara aktarılmasına ve ayrıca koordine müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2018 yılı bütçe ve performans programı hazırlıkları ile çalışma yönetmeliğinin hazırlanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Belediye hizmetlerinde kaliteyi ve verimi artırmak, takip ve kontrolü sağlamak ve hizmet hızını artırmak amacıyla Mezarlıklar Müdürlüğü ihdas edilmesi, bütçe teklifinin onaylanması, aktarılması, ve ayrıca koordine müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılı bütçe ve performans programı hazırlıkları ile çalışma yönetmeliğinin hazırlanması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

10.04.2015 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde; Belediye sınırları içerisinde mezarlık alanları tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, mezarlıkların bakım, onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak, mezarlık içindeki ana ve tali yolların, su ve aydınlatma şebekeleri, mezarlık giriş, çevre ve iç duvarlarının yapımı, ıslahı ve onarım işlerinin yapılmasını sağlamak, mezarlık içi hizmet binalarının bakımını, onarımını yapmak, oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda (gasil hane ve/veya morg üniteleri vb.) geliştirmek ve hizmet hızını artırmak amacıyla;

15.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere “ Mezarlıklar Müdürlüğü’nün” kurulmasına / ihdasına ve bütçesinin oluşturulmasına;

Bu esaslar çerçevesinde hazırlanan ve ek-1’de sunulan kadro ihdas cetveli ( I sayılı cetvel) ile ek-2’de sunulan gider ödenek Cetveli Bütçe Teklifinin aynen kabulüne,

73.500,00 TL’nin (YetmişüçbinTürkLirasının) 09.01.01.01 Personel giderlerini karşılama yedek ödeneğinden alınarak ek-2’de sunulan Mezarlıklar Müdürlüğü gider ödenek cetvelindeki ekonomik kodlara aktarılmasına ve ayrıca koordine müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılı bütçe ve performans programı hazırlıkları ile çalışma yönetmeliğinin hazırlanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ve aşağıda mahalle, ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince tasarruf şekillerinin belirlenmesi, satış, kat karşılığı, yap-işlet devret modeli, kira karşılığı yapım işi vb. ile ihale edilmesi, gerekli görülmesi halinde Belediyemizce yapılması, yaptırılması, bu taşınmazlarda yapılan tesis, bina vb. yapıların on yıla kadar kiraya verilmesi, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

A R S A L A R

SIRA NO.

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

TESCİL TARİHİ

1.

İNKÖY

0

5481

7.485,13

27.01.2017

2.

YILDIRIM BEYAZIT

1186

17

270,00

25.04.2017

3.

ÇALCA

4438

1

3445,61

26.12.2016

4.

ÇALCA

4438

14

2.621,00

26.12.2016

5.

ÇALCA

4438

15

2.584,22

26.12.2016

6.

SULTANBAĞI

1570

8

205,00

06.12.2001

7.

ALAYUNT

3307

8

287,00

06.05.2016

8.

ALAYUNT

3307

9

287,00

06.05.2016

9.

ALAYUNT

3307

10

151,55

06.05.2016

10.

ALAYUNT

4436

6

1.210,53

09.12.2016

11.

ALAYUNT

4436

7

266,47

09.12.2016

 

İ Ş Y E R L E R İ

SIRA NO

MAHALLE

ADA/PARSEL

KAT

B.B.

ALAN-M2

(Yaklaşık Brüt)

NİTELİĞİ

1.

YILDIRIM BEYAZIT

2595/4

ZEMİN

1

245,00

İŞYERİ

2.

YILDIRIM BEYAZIT

2595/4

ZEMİN

2

245,00

İŞYERİ

3.

YILDIRIM BEYAZIT

2595/4

ZEMİN

3

245,00

İŞYERİ

4.

YILDIRIM BEYAZIT

2595/4

ZEMİN

4

245,00

İŞYERİ

5.

YILDIRIM BEYAZIT

2596/3

ZEMİN

15

155,00

İŞYERİ

6.

YILDIRIM BEYAZIT

2596/3

ZEMİN

16

375,00

İŞYERİ

7.

YILDIRIM BEYAZIT

2596/3

ZEMİN

17

375,00

İŞYERİ

8.

BOSNA-İ CEDİT

4349/1

ZEMİN

2

332,05

İŞYERİ

9.

BOSNA-İ CEDİT

4349/1

ZEMİN

3

250,45

İŞYERİ

10.

BOSNA-İ CEDİT

4350/1

ZEMİN

1

258,95

İŞYERİ

11.

BOSNA-İ CEDİT

4350/1

ZEMİN

2

258,95

İŞYERİ

12.

BOSNA-İ CEDİT

4350/1

ZEMİN

3

258,95

İŞYERİ

13.

BOSNA-İ CEDİT

4350/1

ZEMİN

4

258,95

İŞYERİ

14.

BOSNA-İ CEDİT

4350/1

ZEMİN

5

258,95

İŞYERİ

15.

BOSNA-İ CEDİT

4350/1

ZEMİN

6

258,95

İŞYERİ

16.

BOSNA-İ CEDİT

4350/1

ZEMİN

7

258,90

İŞYERİ

 

D A İ R E L E R

SIRA NO

MAHALLE

ADA/PARSEL

BLOK

KAT

B.B.

ALAN-M2

(Yaklaşık Net)

NİTELİĞİ

1.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B1

1.KAT

6

139,69

MESKEN

2.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B1

3.KAT

18

139,69

MESKEN

3.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B1

3.KAT

19

139,69

MESKEN

4.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B1

3.KAT

21

139,69

MESKEN

5.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B1

3.KAT

23

118,40

MESKEN

6.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B1

5.KAT

32

118,40

MESKEN

7.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B1

5.KAT

34

139,69

MESKEN

8.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B1

7.KAT

46

139,69

MESKEN

9.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B1

9.KAT

56

118,40

MESKEN

10.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B1

9.KAT

59

118,40

MESKEN

11.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B1

10.KAT

64

139,69

MESKEN

12.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B1

10.KAT

65

118,40

MESKEN

13.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B2

4.KAT

25

118,40

MESKEN

14.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B2

4.KAT

27

139,69

MESKEN

15.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B2

5.KAT

34

118,40

MESKEN

16.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B2

6.KAT

37

118,40

MESKEN

17.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B2

6.KAT

38

139,69

MESKEN

18.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B2

7.KAT

46

118,40

MESKEN

19.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B2

8.KAT

47

139,69

MESKEN

20.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B2

8.KAT

50

139,69

MESKEN

21.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B2

9.KAT

54

139,69

MESKEN

22.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B2

10.KAT

63

139,69

MESKEN

23.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

B2

10.KAT

64

118,40

MESKEN

24.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C03

ZEMİN

1

149,42

MESKEN

25.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C03

1.KAT

3

149,42

MESKEN

26.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C03

2.KAT

6

149,42

MESKEN

27.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C03

3.KAT

8

149,42

MESKEN

28.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C03

4.KAT

9

149,42

MESKEN

29.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C03

5.KAT

11

149,42

MESKEN

30.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C03

6.KAT

14

149,42

MESKEN

31.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C03

7.KAT

16

149,42

MESKEN

32.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C03

8.KAT

17

149,42

MESKEN

33.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C04

1.KAT

3

149,42

MESKEN

34.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C04

2.KAT

6

149,42

MESKEN

35.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C04

3.KAT

8

149,42

MESKEN

36.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C04

4.KAT

9

149,42

MESKEN

37.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C04

5.KAT

11

149,42

MESKEN

38.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C04

6.KAT

14

149,42

MESKEN

39.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C04

7.KAT

16

149,42

MESKEN

40.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C04

8.KAT

17

149,42

MESKEN

41.

LALA HÜSEYİN PAŞA

2256/22

C04

9.KAT

19

149,42

MESKEN

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan hemzemin geçitlerin alt ve üst geçide dönüştürülmesi projeleri için ortaya çıkan kamulaştırmaların Belediyemizce yapılması, 5 yıllık İmar Programının 2017 yılı dilimine alınması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü tarafından Belediyemiz sınırları içerisinde
 -5- bölgedeki hemzemin geçitlerin, alt ve üst geçide dönüştürülmesi projeleri için, ortaya çıkan kamulaştırmalar ile ilgili olarak;

            Belediyemiz ile Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün Belediye tarafından yapılacak işler başlıklı 2.2.maddesinin, 2.2.3.alt maddesinde "Üstgeçit yapımı öncesinde 3.şahıs ve diğer kurumlarla ortaya çıkan gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması..." denilmekte olup; ayrıca, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü, Yol Servis Müdürlüğünün 29/09/2016 tarih-E.489716 sayılı ve Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğünün 18/05/2017 tarih-E.204030 sayılı yazılarında; Karayolu üstgeçit köprüsü dışındaki karayolu yaklaşım yollarının yapımına başlanacağından; yukarıda yazılı olan protokol hükümleri gereğince kamulaştırma işlemlerinin bir an evvel Belediyemizce yapılması istenmektedir.

            Aşağıda mahalle, ada, parsel no.su belirtilen taşınmazların İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen, imar çapları esas alınarak kamulaştırma bedellerinin de Belediyemizce karşılanması kaydıyla kamulaştırma işlemlerinin 01.01.2013-31.12.2017 tarihlerini kapsayan 5 yıllık İmar Programının 2017 yılı dilimine alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

MAHALLE

ADA NO

PARSEL NO

MAHALLE

ADA NO

PARSEL NO

LHP

2036

14

Y.BEYAZIT

759

8

LHP

2038

4

ALAYUNT

3282

45

LHP

2040

1

ALAYUNT

3282

47

LHP

2040

2

ALAYUNT

3282

51

LHP

2040

3

ALAYUNT

3282

52

LHP

2040

4

ALAYUNT

3282

53

LHP

2040

5

ALAYUNT

3282

54

LHP

2041

15

ALAYUNT

3282

56

LHP

2041

16

ALAYUNT

3282

57

LHP

2041

17

ALAYUNT

3282

58

LHP

2042

5

ALAYUNT

3282

59

LHP

2042

6

ALAYUNT

3282

60

LHP

2042

7

ALAYUNT

3282

61

LHP

2043

2

ALAYUNT

3282

62

BÖLCEK

3947

10

ALAYUNT

3288

8

BÖLCEK

3951

2

ALAYUNT

3288

9

BÖLCEK

3947

8

ALAYUNT

3288

10

BÖLCEK

3950

1

ALAYUNT

3288

11

BÖLCEK

5

9

ALAYUNT

3288

12

BÖLCEK

5

10

ALAYUNT

3288

32

BÖLCEK

5

12

ALAYUNT

3288

33

BÖLCEK

5

13

ALAYUNT

3288

34

Y.BEYAZIT

551

26

ALAYUNT

3288

35

Y.BEYAZIT

552

15

ALAYUNT

3288

36

Y.BEYAZIT

552

2

ALAYUNT

3289

1

Y.BEYAZIT

552

3

ALAYUNT

3289

2

Y.BEYAZIT

552

4

ALAYUNT

3289

3

Y.BEYAZIT

552

5

ALAYUNT

3290

8

Y.BEYAZIT

552

6

ALAYUNT

3290

9

Y.BEYAZIT

554

48

ALAYUNT

3290

10

Y.BEYAZIT

554

63

ALAYUNT

3290

11

Y.BEYAZIT

554

61

ALAYUNT

3290

12

1-5 Yıllık imar programının

a-Program numarası               : Ek

b-Başlangıç Tarihi                   : 01.01.2013

c-Bitiş Tarihi                            : 31.12.2017

                               Toplam Maliyeti                       : 2.305.430,38  TL

Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı

                2013 yılı:

                2014 yılı:

                2015 yılı:

                2016 yılı:

                                2017 yılı                                  : 2.305.430,38  TL.

2-Yapılacak işlere göre ödenekler

                               Kamulaştırma:                         TL.

 

Sıra No

Konusu

Yeri

Yılı

Bedeli (TL)

1

Kamulaştırma

Yukarıda mahalle adı, ada ve parsel no.su belirtilen taşınmazların yolda kalan kesimlerinin kamulaştırılması

2017

 2.305.430,38 TL.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Şehir içi ulaşımda hizmet veren Özel Halk Otobüslerinin fiyat tarifesine zam yapılması yönündeki talep konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Şehir içi ulaşımda hizmet veren Özel Halk Otobüslerinin fiyat tarifesine zam yapılması yönündeki talep konusunun daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 93 pafta, 824 ada, 10 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 93 pafta 824 ada 10 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvafakat alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir şeklinde ki koşulun Ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 737 no.lu ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 737 no.lu ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 737 no.lu ada, 1 no.lu parsel alanında uygulama imar planında, 5 metre ön bahçeli, Termik Sitesi Lokali, Blok Nizam – 4 kat; lejandlı alan yer almıştır. TAKS: 0.40 olarak, uygulanmaktadır.

  737 no.lu ada, 1 no.lu parsel alanında; 5 metre ön bahçeli, “İdari Tesis, Sosyal Tesis, Kültürel Tesis, Ticaret; Alanı” “TAKS: 0.60, KAKS (EMSAL): 2.5, Yençok (Hmax): Serbest, Serbest Nizam” lejandlı sahanın düzenlenmesine ilişkin, uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 107 pafta, 2098 ada, 11 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 107 pafta, 2098 ada, 11 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İl Emniyet Müdürlüğünün 28.04.2017 tarih, (81720).50 sayılı yazıları etüd edilmiştir. Söz konusu yazıda; Orman Bölge Müdürlüğünün, 10.03.2017 tarih, E.506953 sayılı ve 14.04.2017 tarih, E.772095 sayılı yazılarında,  30 Ağustos Mahallesi, 107 pafta, 2098 ada, 11 no.lu parsel alanının güney kesiminde, orman sayılan yerlerden çıktığının belirtildiği açıklanarak, ilgili güncel imar durumu belgesi, istenmiştir. Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 148 sayılı kararıyla,..... İdaremize iletilen orman alanlarında, yeşil, yol v.b alanlarının; Orman Bölge Müdürlüğünden uygun görüşün alınmasından sonra uygulanması,  kayıklık olduğu düşünüldüğünden; orman alanının yapılaşma olacak parsellerde olduğu durumlarda, Orman Bölge Müdürlüğünden bu parselde orman alanı bulunmadığına dair görüşün getirilmesi durumunda bu parsele ait imar planının aynen uygulanması, hususları, uygun görülmüştü. Bu nedenle, uygulama imar planlarında söz konusu Belediye Meclis Kararıyla aktarılan orman alanlarının bulunduğu parsellerde, Orman Bölge Müdürlüğünden bu parselde orman alanı bulunmadığına dair yazının getirilmesi durumunda, o parsele ait uygulama imar planı aynen uygulanmaktadır. Örnek olarak; söz konusu 11 no.lu parsel alanına bitişik, 561 ada, 10 no.lu parselin Orman Sayılmayan yerlerden olması, Orman Bölge Müdürlüğünün 24.06.2016 tarih, E.1422862 sayılı yazılarında belirtildiğinden, 561 ada, 10 no.lu parsele ilişkin uygulama imar planına göre, imar (çapı) durumu, düzenlenmiştir.

30 Ağustos Mahallesi, 107 pafta, 2098 ada, 11 no.lu parsel alanında; Orman Bölge Müdürlüğünce en son 14.04.2017 tarih, E.772095 sayılı yazılarıyla iletilen söz konusu Orman Alanının, Emniyet Müdürlüğü İdari ve Sosyal Tesisleri Alanında, “Orman Alanı” olarak belirlenmesi, parselin güney kesiminde orman sınırından 4.90 m. ile 6.76 m. yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi yönlerindeki, uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 523 ada, 128 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 523 ada, 128 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bölgede yol alanlarının devamlılığının sağlanarak, ulaşımda problemlerin giderilmesi amacıyla, 30 Ağustos Mahallesi, 523 ada, 128 no.lu parsel alanında, imar planında bulunan Askeri Alanın batı kesiminde, binaların bulunmadığı sahada; 1.175 m2’ lik yol ve kavşak alanının düzenlenmesine ilişkin İdaremizce hazırlanan imar planı değişikliği hakkındaki, Milli Savunma Bakanlığının 20.04.2017 tarih, 5982 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Söz konusu yazıyla, ilgili kriter ve koşullar belirtilerek, imar planı değişikliğinin uygun olacağı, belirtilmiştir.

Yukarıda açıklanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği,  müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesinin 05.05.2017 tarih, 160.04.03.-122 sayılı yazısıyla talep edilen imar planı değişikliği etüd edilmiştir.  Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada, 1 no.lu parsel alanında uygulama imar planında; 5'er metre ön bahçeli, Bitişik Nizam – 8 kat T2 (talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek (konut) yapılaşma) ve ön bahçesiz Cami lejandlı sahalar yer almıştır. Camii Alanı 232 m2 dir.

İmar planında T2 lejandlı alanda belirlenen yapı yoğunluğunu azaltacak şekilde, inşaat ruhsatı aşamasında; yapılacak binanın cepheleri ile ilgili İdaremizden uygun görüşün alınmasından sonra uygulamanın yapılması kaydıyla, batı kesimdeki 5 metrelik ön bahçe alanının sabit tutularak, kuzey kesimdeki 5 metrelik ön bahçe alanının iptal edilmesi, doğu kesimdeki 5 metrelik ön bahçe alanının devam ettirilmesi, parselin doğu bölümünde bina taban alanının yola bakan kesimlerinde minimum 19 ve 21.5 metrelerin belirlediği bölümde hmax: 2 kat (11.00 metre), parselin diğer bölümünde ise hmax: 7 kat (31.50 metre) lejandlarının belirlenmesi, Camii alanının kaldırılarak parselde “ Bitişik Nizam, Ticaret, Lojman, İdari, Eğitim, Sosyal, Kültürel, İbadet Yeri, (ifraz yapılamaz)” lejandlarının düzenlenmesi, “Parselin doğu kesiminde zemin kat üzerindeki birinci katta Camii bölümü minimum brüt 300 m2 olarak gerçekleştirilecektir.” şeklinde plan notunun oluşturulması, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

İlimiz merkez Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisinde, Doğal gaz boru hatları ve alanlarının uygulanması ve ilgili imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisinde, Doğal gaz boru hatları ve alanlarının uygulanması ve ilgili imar planı değişiklikleri müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yürürlükteki imar planlarımızda; Çamlıca Ek Uygulama İmar Planları Plan Notlarında, “ 10- Doğal Gaz Boru Hattı güzergahının yeşil alan olarak kullanılması amacıyla,  15 metrelik yol alanı dahilinde, yol kesişimleri haricinde, otopark girişlerinin de düzenlenerek,  hattın geçtiği güzergahta toplamda 2 metrelik yol içi yeşil band düzenlenmiştir.  Doğal Gaz Boru Hattının geçtiği güzergâh ta konut, tali iş ve ticaret yapımı için Kamulaştırma sınırından itibaren 5m. sağ ve 5 m. sol mesafenin bırakılması, artan her kat için bu miktara yarım metre ilave edilmesi koşulu sonucunda, 6’şar metre koruma alanları belirlenmiştir. Koruma alanlarının koordinatlandırılarak uygulanması, bu koşulların diğer yapılaşma bölgelerinde de aynen uygulanması zorunludur.” ile  “BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği hükümleri, ilgili kriter ve mevzuat koşulları, uygulanacaktır.” şeklinde, Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 143 sayılı kararıyla onaylanan,  plan notları bulunmaktadır.  Söz konusu plan notlarıyla ilgili konular, 22.04.2016 tarih, 1107 sayılı yazımızla, Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğüne iletilmiştir. Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünün 13.06.2016 tarih, E.23581 sayılı yazısında; Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisindeki Doğal Gaz İletim Hatları, RMS İstasyonları ile ilgili hususlar açıklanarak,  Doğal Gaz Hatlarıyla ilgili Yönetmelik kapsamında, dikkate alınması gereken hususlar, maddeler halinde açıklanmıştır. Bu hususlarla ilgili, söz konusu yazıda, .....bina yaklaşım emniyet mesafeleri; “Çapa göre sol veya kalıcı güzergah şerit genişliği +imar mevzuatına göre bina çekme mesafesi (Belediyenizin belirlediği bina çekme mesafesi)+ her kat için 0.5 metre” formülüne göre hesaplanır....şeklinde, açıklama yapılmıştır. Konu hakkında, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin , 18. Maddesinde; “5.Yan ve arka bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat adedi o cephede kısmen veya tamamen tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalan katlar hariç diğer katların toplam yüksekliğinin üçe bölünmesi ile bulunur. (2.50) m.'yi aşan artık değerler 1 kat adedine tekabül eder...,” hükmü yer almıştır. Bu bağlamda, doğal gaz hatlarıyla ilgili bina yaklaşım emniyet mesafelerinde; bir katın yüksekliği 3 metre esas alınarak, 2.50 m. yi aşan artık değerlerin de bir kat olarak kabul edilerek aşağıda açıklanan plan değişiklikleri ve ilgili işlemler yapılmıştır. 

             Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünün, 29.06.2016 tarih, E.25930 sayılı yazısı, 18.07.2016 tarih, E.12155 sayılı yazımız, Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünün,18.08.2016 tarih, E.32428 sayılı yazısı, Botaş Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünün,14.02.2017 tarih, E.6753 sayılı yazısı, Botaş İzmir Şube Müdürlüğünün 16.02.2017 tarih, E.7192 sayılı yazısı, Botaş Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğünün 20.03.2017 tarih, E.11950 sayılı yazısı; etüd edilmiştir. Söz konusu yazılardan , İdaremize iletilen CD.lerde;  sayısal ortamda belirlenen doğal gaz hatlarının ilgili alanlarının olmadığı, sadece doğal gaz hatlarının hat olarak belirtildiği, bu hatların da kayık olduğu, görülmüştür. Bu nedenle, Mahalle Yerleşik Alanlarının imar planı çalışmaları aşamasında; BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğünün 05.09.2013 tarih, 26854 sayılı yazılarıyla, Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisinde CD de sayısal ortamda iletilen tüm doğalgaz hatları ve alanları esas alınmıştır.

            Belediye Meclisimizin 04.04.2017 tarih, 120 sayılı kararıyla;  Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü ile İnköy Mahallesi Toplu Konut Alanları arasındaki bölgede, Doğalgaz Boru Hattı ve Alanlarının İmar Planlarına aktarılması  ve ilgili İmar Planı değişiklikleri uygun görülmüştü. Bu bölgede, Andız Mahalle muhtarlığının müracaatıyla Andız Mahallesinde geçen doğal gaz hattının değiştirilmesi müracaatı; İdaremizce, değerlendirilmektedir.

Uygulamalarda herhangi bir problemin olmaması, hukuksal bir sorunun oluşmaması, doğal gaz hatlarıyla ilgili hususların mevzuat kapsamında güncel olarak gerçekleştirilmesi, uygulamalarda birliğin sağlanması, amaçlarıyla; Botaş, Çinigaz vb. Kurumların;  Doğal Gaz Hatları ve RMS İst. vb ilgili tesisleri hakkında kesin proje öncesi, etüd aşamasında; İdaremizden görüş alması, Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisinde, 05.09.2013 tarih, 26854 sayılı yazıyla iletilen doğal gaz hatları ve alanlarının, uygulama imar planı paftalarında gösterilerek, Tüm; Botaş, Çinigaz v.b ile ilgili söz konusu hatların, “Doğal gaz boru hattı ve alanı” olarak uygulanması, Doğal gaz hatları ve alanlarının imar planında yol, otopark, yeşil v.b alanlarının dışındaki diğer bölümlerden geçtiği; Çalça Mahallesinde, J24A01B3A pafta, Kümaş Manyezit Fabrikası Sanayi İdari ve Sosyal Tesisleri, Manyezit Fabrikası Sanayi İdari ve Sosyal Tesisleri, Beton Santrali ve Tesisleri alanları ile İnköy Mahallesi, J24A01D3B - 3C - 3D paftalarda, Porselen -Vitrifiye- Cam Fabrikaları- San. Tes. KDKÇA ile Sosyal Tesisleri Ticari Tesisler, Sanayi Tesisleri, KDKÇA ile Sosyal Tesisleri, Ticari Tesisler alanlarında; “ Doğal gaz boru hatları koruma alanları ve hatlarla ilgili diğer hususlarda , inşaat ruhsatı aşamasında ilgili Kurumdan görüş alınacaktır.” şeklinde plan notu düzenlenmesi, Okçu Mahallesinde, Ortaokul ve Lise Alanlarında , doğal gaz hattının geçtiği tarafta yapı yaklaşma mesafelerinin arttırılması, İnköy Mahallesi, Eskişehir Karayolu çevresinde, Konut Dışı Kentsel İş Alanları, LPG Satış ve Ticari Tesisler  Alanlarında yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi, mevzuat gereği ,  Doğal gaz hatları alanlarından itibaren; 5 metre bina çekme mesafesi +  her kat (3 metre) için 0.5 metre, toplu yaşam (Okul, Hastane, İbadethane ve benzeri) alanları için +10 metre, ölçüleri aktarılarak , “Doğal gaz boru hattı ve alanı” ile çevresi koşullarının planlanması, yönlerindeki uygulama imar planı değişiklikleriyle, doğal gaz hatlarıyla ilgili plan notlarının “BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği hükümleri, doğal gaz hatlarıyla  ilgili kriter ve mevzuat koşulları, uygulanacaktır.” şekline dönüştürülmesi, yönlerindeki uygulama ve nazım imar planı değişikliklerinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, Hacıkavaslar Çiftliğine yol oluşturulması ile ilgili imar planı konusunun müzakeresi, konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, Hacıkavaslar Çiftliğine yol oluşturulması ile ilgili imar planı yapımı dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Hamidiye Mahallesinde, Topçular Çiftliğinin olduğu sahada, konut bölgesi imar planları ve bu imar planlarına kadar yol alanlarına ait; uygulama imar planları bulunmaktadır.  Topçular Çiftliğinden, Hacıkavaslar Çiftliğine kadar, 2730 ada bölgesinde, halihazırda da yol olarak kullanılan sahalarda imar planında 10 metrelik yol alanı oluşturulması, “Orman Alanındaki yol sahalarıyla ilgili orman ile ilgili Kurumdan görüş alınmadan uygulama yapılamaz. Derelerin yol geçişlerinde, menfez v.b yapılarının yapılmasında, DSİ III. Bölge Müdürlüğünden görüş alınacaktır.” şeklinde plan notunun oluşturulması yönündeki uygulama imar planının; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi,  97, 98 – 18.O.1 pafta, 1463 ada, 3 - 4 no.lu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi,  97, 98 – 18.O.1 pafta, 1463 ada, 3 - 4 no.lu parsel alanlarında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin 15.11.2016 tarih, 186 sayılı yazıları, İmar ve Bayındırlık Komisyonumuzun 25.01.2017 tarihli, 21.03.2017 tarihli raporları etüt edilmiştir. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin en son 02.05.2017 tarih, 186 sayılı yazılarıyla, imar planı değişikliği müracaatı konusu iletilmiştir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi,  1463 ada, 3,4 no.lu parsellerin bulunduğu bölgede,  1/1000 Uygulama imar planında,  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sosyal ve İdari Tesisleri Alanı (E=1.50)nda; doğu ve batı kesimlerden 5'er metre, kuzey kesimden 7 metre, güney kesimden ise 22 metre şeklinde; yapı yaklaşma mesafeleri yer almıştır. 1/5000 Nazım İmar Planında ise söz konusu parsel alanlarında İdari Tesis Alanı, Sosyo – kültürel tesis alanları lejandlı saha, bulunmaktadır.

Hazırlanan imar planı değişikliğiyle ilgili, 17.05.2017 tarihinde Belediyemiz Whatsapp hattından yapılan müracaat etüt edilmiştir. Söz konusu müracaatta, kısaca; Metem Tesislerinin içerisindeki (bahçe) yeşil alanda, düğün salonunun yapılması hususunun, yanlış olduğu açıklanmıştır. Halbuki, Metem Tesislerinin bahçe alanında; imar planlarında, yukarıda da açıklandığı gibi, yeşil alan bulunmamaktadır. Yani hazırlanan imar planı değişikliği yeşil alanda, düzenlenmemiştir. İmar planı değişiklikleri de Belediye Meclisimizce onaylandıktan sonra, askı işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, yürürlüğe girebilmektedir.

Kırgıllı Mahallesi, 3108 ada, (6.115, 79 m2lik) 218 no.lu parselin; kayıtsız, şartsız, bedelsiz olarak Belediyemize verilmesi şartıyla,

Söz konusu parsellerde ve bölgedeki, arazi kullanım kararları, yapı yoğunlukları,  yapı yaklaşma mesafeleri, yol alanları ile mevzuat kriterleri göz önünde tutularak; güney kesimdeki 22 metrelik yapı yaklaşma mesafesinin 15 metre olarak, doğu ve batı kesimlerdeki 5'er metrelik yapı yaklaşma mesafelerinin ise 8'er metre olarak düzenlenmesi, güneydoğu bölümünde 30x50 metre ebatlarında bina taban alanının da oturabileceği, Serbest Nizam  - 1 kat, TAKS aranmayacaktır, E(KAKS) =0.52, Yençok =10.00 metre lejandlı, komşu parsel sınırlarından 3'er metre yapı yaklaşma mesafeli; max. 2.883 m2lik “Ticaret Alanı” oluşturulması, oluşturulan Ticaret Alanına birleşik kesimde de 3 metre yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2656 no.lu adada, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2656 no.lu adada, imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.1 pafta, 2656 no.lu ada, 1 no.lu parselde imar planı değişikliği talebini içeren, 23.03.2017 tarih, 1495 kayıt no.lu dilekçe etüd edilmiştir.  İmar planında Ayrık Nizam – 4 kat lejandlı konut alanı yer alan 2656 no.lu adada; ada ayırma çizgisinin iptaline yönelik, uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi,  19.N.1 pafta,  4365 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi,  19.N.1 pafta,  4365 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarlığının 30.03.2017 tarih, 1618 kayıt no.lu müracaatında, Mahalle Sakinlerinin isteğinin, Yasin Sokağın devamlılığının sağlanarak, Abdurrahman Karaa Bulvarına açılmasının; olduğu açıklanmıştır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 16.05.2017 tarih, /7062915 sayılı yazısıyla da uygun görülen, 15 metrelik yolun devamlılığının sağlanarak 30 metrelik yolla bağlantısı için, 4365 ada, 1 no.lu parsel alanındaki Eğitim ve Sosyal Donatı alanında 15 metrelik yol alanının düzenlenmesi, 12 metrelik yol alanının da Eğitim ve Sosyal Donatı alanına dâhil edilmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin: 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına ve:

Plan değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra, imar planı değişikliğiyle 4365 ada, 1 no.lu  parselde, yeni oluşan yol alanının, imar planı değişikliğiyle Eğitim ve Sosyal Donatı Alanına dahil edilen yol alanıyla; bedel ve alan farkı gözetmeksizin başabaş trampa edilmesine, bu hususun gerçekleştirilmesi için, Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.3, 18.Ö.4 paftalarda, kanal çevresinde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.3, 18.Ö.4 paftalarda, kanal çevresinde imar planı değişiklikleri müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Dumlupınar Mahalle Muhtarlığının 09.05.2017 tarih, 2341 kayıt no.lu müracaatı, etüt edilmiştir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.Ö.3, 18.Ö.4 paftalarda, kanal çevresindeki sahalarda; toplamda park alan miktarı değiştirilmeden, 10 metrelik yolların devamlılığının sağlanması amacıyla, 10 metrelik yolların park alanlarında düzenlenerek 24 metrelik yolla bağlantılarının sağlanması,  5 metrelik yolun taşıt trafiği girmeyecek şekilde belirlenmesi, park ve yol alanlarının düzenlenmesi; yönlerindeki uygulama imar planı değişikliklerinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 16.Ö.II pafta, 113 ada, 1 no.lu parselle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 16.Ö.II pafta, 113 ada, 1 no.lu parselle ilgili imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

20.04.2017 tarih, 2039 kayıt no.lu dilekçeyle; Siner Mahallesi, 16.Ö.II pafta, 113 ada, 1 no.lu parsel alanında ada ayırma çizgisinin iptal edilmesi ve T2 lejandının eklenmesine ilişkin imar planı değişikliği müracaatı yapılmıştır. Uygulama imar planında, 1 no.lu parsel alanında, Ayrık Nizam 4 kat, TAKS: 0.35, KAKS: 1.40 lejandlı konut alanı yer almıştır.

113 ada, 1 no.lu parselde T2 lejandının düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği; ada bazında olmadığından, talebin reddine;

113 no.lu adada, ada ayırma çizgisinin iptal edilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta,  1011 ada kuzeyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta,  1011 ada kuzeyinde imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

24.05.2017 tarih, 2596 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta,  1011 ada kuzeyinde Çocuk Bahçesi alanında yol alanı düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği talebi; aktif yeşil alan sistemi bozulduğundan, yoğunluk arttığından dolayı talebin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 109 pafta, 688 ada, 42, 43 ve 45 no.lu parsellerle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 109 pafta, 688 ada, 42, 43 ve 45 no.lu parsellerle ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

İlimiz merkez Ş.Ş. Dumlupınar Mahallesi, J23b04d3b pafta, 3436 ada, 69 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Ş.Ş. Dumlupınar Mahallesi, J23b04d3b pafta, 3436 ada, 69 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, Hasan Polatkan Caddesi ile Eken Paşa Caddesi'nin kesiştiği kavşak bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, Hasan Polatkan Caddesi ile Eken Paşa Caddesi'nin kesiştiği kavşak bölgesinde imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Evliya Çelebi Mahallesi, Hasan Polatkan Caddesi ile Eken Paşa Caddesi'nin kesiştiği kavşak bölgesinde; halihazır durum dikkate alınarak imar planında taşıt trafiği alanlarının, yaya yolu, kaldırım sahalarının, refüj ve dönel kavşak alanlarının düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, İ23c22d2c-3b paftada, yol ve kavşak alanları düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, İ23c22d2c-3b paftada, yol ve kavşak alanları düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Fen İşleri Müdürlüğü'nün 11.05.2017 tarih ve 1036 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Yoncalı kuzey bölgesi imar planları 06.09.2011 tarih ve 358 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu imar planlarında kuzeybatı kesimde bulunan park, yeşil alan ve otopark lejandlı alanlarda yol alanı, yol alanı refüj bölümü ve kavşak alanları düzenlenmesi; azalan park alanına karşılık Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde belirtilen hizmet etki alanı içinde eşdeğer miktarda alan için, otopark alanından geriye kalan sahanın park lejandlı alana dönüştürülmesi; “Park alanında minimum 25.890 m2 yeraltı otoparkı yapılacaktır.” plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 39 pafta, 437 ada, 18 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 39 pafta, 437 ada, 18 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, J23b02b1b3 pafta, 339 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, J23b02b1b3 pafta, 339 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya İl Özel İdaresi'nin 29.03.2017 tarih ve 3420 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Yoncalı Mahallesi, J23b02b1b3 pafta, 339 ada, 1 parsel alanında imar planında Park lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın Ticaret Alanı, Bitişik nizam 2 kat, Hmax: 8.00 m. (Bina yapılması halinde 3 metre bahçe mesafesi uygulanacaktır.) lejandlı alana dönüştürülmesi; azalan park alanı ve artan yoğunluk karşılığında Yoncalı Mahallesi, 352 ada, 9 parsel alanında Ağaçlandırılacak Alan lejandlı sahada Park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği; Enne Mahallesi, 207 ada, 4 parsel no.lu, 64.998,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 919907 / 38999244 hissesine tekabül eden İbrahim Gülhan'a ait 1.533,178 m2'sinin Belediyemize kayıtsız, şartsız, Belediyemizce yasal mevzuata uygun istenildiği şekilde kullanılmak üzere, bedelsiz hibe edilmesi kaydıyla, uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 36 pafta, 158 ada, 19 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 36 pafta, 158 ada, 19 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

09.05.2017 tarih ve 2373 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Söz konusu dilekçe; “İlimiz, Merkez, Cedit Mahallesi, 36 pafta, 158 ada ve 19 parselde kayıtlı taşınmazımın imar durum belgesinde yola terkinin olduğu ve komşusu olduğu 6 parselle şuyulu olduğu belirtilmektedir. Yola terk işlemi ve 6 parselin derinlik şartı için parsele bırakılacak yerden sonra parselimizin m2'si küçülecek olup mağduriyetimiz oluşmaktadır. Komşusu olduğumuz 6 parselde derinlik şartı aranmaksızın yapılmasına izin verilip, şuyumuzun kaldırılmasını arz ederim.” şeklindedir.

  Cedit Mahallesi, 36 pafta, 158 ada, 19 parsel alanında imar planında kısmen yol, kısmen de Bitişik nizam 3 kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alan Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. Komşu 6 no.lu parselin derinlik şartı için 19 no.lu parselden şuyu parçası bırakılması gerekmektedir. Daha önce 6 no.lu parselin derinlik şartı için komşu 18 no.lu parselden de şuyu parçası (42 no.lu parsel) bırakılmıştır. Talep edilen imar planı değişikliğinin yapılması halinde; plan bütünlüğü, kentsel doku karakteri ve adadaki yapılaşma düzeni bozulacağı nedenleriyle, söz konusu talebin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

İlimiz merkez Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 15.05.2017 tarihli yazısıyla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 15.05.2017 tarihli yazısıyla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği,  müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 15.05.2017 tarih ve 10891 sayılı yazısı; “Şirketimiz 2017-2018 yılları yatırım programında yer alacak olan, İlimiz Merkez İlçe A.G – O.G Elektrik Şebekesi yenileme ve tesis çalışmaları kapsamında, İl İşletme Müdürlüğümüzce yeni yapılaşmalar ve güç artışları nedeniyle artan enerji ihtiyacını karşılamak ve bu bölgelere kesintisiz ve daha sağlıklı enerji temin etmek için ilave trafolar tesis edilmesi planlanmaktadır. Yazımız ekinde koordinatlı (ITRF 3-30) olarak gönderilen 1/1000 ölçekli plan örneklerindeki yeri işaretlenmiş alanların trafo yeri olarak plan tadilatlarının yapılarak Şirketimize tahsis edilmesi ve gerekli Meclis Kararının alınarak...” şeklinde olup; 3 adet teklif trafo alanı haritası iletilmiştir.

Meydan Mahallesi, 25 pafta, 125 ada bölgesinde park alanında; Meydan Mahallesi, 25 pafta, 1705 ada, 297 parsel alanında park alanında; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 48 pafta, 1769 ada doğusunda otopark alanında teklif edilen Trafo alanlarının teklif edildiği şekilde düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliklerinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, J23b09b3a-d pafta, 3729 ada, 7 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, J23b09b3a-d pafta, 3729 ada, 7 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

11.05.2017 tarih ve 2444 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Okçu Mahallesi, J23b09b3a-d pafta, 3729 ada, 7 parsel alanında imar planında otopark lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın bir bölümünde park lejandlı alan düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

İlimiz merkez Seydiköy Köyü 101 ada, 370 parselde Güneş Enerji Santrali imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Seydiköy Köyü I24-d-23-a-1 pafta 101 ada; 370 parselde Lisanssız Güneş Enerjisi kurulması konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;

03.03.2017 tarih 1149 sayılı dilekçe ile “Kütahya ilimiz Merkez ilçesi Seydiköy Köyü Yasemin YILDIRIM adına kayıtlı olan I24-d-23-a-1 pafta, 101 ada, 370 no.lu 8001,60 m2 lik arazimizde, 300 KW’lık GES(Güneş Enerji Santrali) kurmak istiyoruz. Tesisin kurulumu için OEDAŞ Genel Müdürlüğüne başvuru yapılarak gerekli izin ve Çağrı Mektubu alınmıştır. Arazimiz ile alakalı İmar Planının yapılabilmesi konusunu bilgilerinize arz ederiz.” 

Belediye Meclisimizin 04.04.2017 tarih 118 sayılı kararı ile İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin yaptırılması, ilgili şehir plancısına hazırlattırılması ile ilgili kayıtlarla İmar Planı önizni verilmesi uygun görülmüştür.

İmar Planına esas Jeolojik ve Jeoteknik etütler hazırlanmış ve ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler tamamlanmış ve etüt edilmiştir. Seydiköy Köyü 101 ada 370 parselde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisleri Alanı(Güneş Enerji Santrali) bütün yönlerden 5 metre bahçe mesafeli, parselin güney bölümünden 10 metrelik yol alanının düzenlenmesi,  Güneş Enerji Santrali Tesisi yapılaşma koşulları, Güneş Enerji Santrali panelleri Emsale dahil değildir. Panel yükseklikleri Tesisin gerektirdiği Teknolojik özelliklerine göre Yençok: serbesttir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı Üretim Tesisi Alanında Şalt Sahası,  Kumanda Binası, İdari Sosyal Tesis Yapıları ve Trafo yapılabilir. Yapı İnşaat Emsali E:0.05, Yapı Yüksekliği Yençok:6.50 metre olup 2 katı geçemez. Parsellerin yola cepheli kenarlarında ki yapı yaklaşma sınırları hariç, yapı yaklaşma sınırları içine ihtiyaç duyulması halinde güneş paneli yerleştirilebilir şeklinde plan notlarına eklenmesi 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar Planının ilgili şehir plancısına hazırlattırılması 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

İlimiz merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada, 1054 parselde Güneş Enerji Santrali imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1054 parselde Güneş Enerji Santrali imar planı yapımı dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Müdürlüğümüze iletilen 30.05.2017 tarih, 2789 sayılı dilekçe; ''Kütahya ili, Kırgıllı Mahallesi, 3101 ada, 1054-1088-1090-1091-1131-1133-1135-1136-1137-1138 parselde imar planı yapılması için 01/12/2015 tarih, 458 sayılı meclis kararı ile plan yapımına ön izin verilmiştir. Gerekli evrakların tamamlanmasının ardından 02/08/2016 tarih, 279 sayılı meclis kararı ile Kırgıllı Mahallesi, 3101 ada, 1088-1090-1091-1131-1133-1135-1136-1137-1138 parsellerde hazırlanan imar planı onaylanmış, geçiş yolu izin belgesi işlemleri tamamlanamayan 3101 ada 1054 parselde imar plan çalışması yapılmamıştır. Hazineye ait 3101 ada, 1051 parselden, 1054 parsele geçiş hakkı verilmesi için Milli Emlak Müdürlüğü, Kütahya Tapu Müdürlüğüne 12/05/2017 tarih, 4303 sayılı yazısında 30 yıl süre ile geçiş hakkı verilmesine karar vermiş ve geçiş yolunun tapuya işlenmesini istemiştir. 1054 parselde imar planı yapılması için gerekli bütün evraklar tamamlanmış olup, ön inceleme ücreti, 3101 ada 1088-1090-1091-1131-1133-1135-1136-1137-1138 parsellerde yapılan imar planlarının incelenmesi esnasında yatırılmıştır. Hazırlatmış olduğumuz imar plan teklifinin incelenerek mecliste onaylanmasını...'' şeklindedir.

Söz konusu Kırgıllı Mahallesi, 3101 ada 1054 no.lu parsel alanı Nazım ve Uygulama İmar Planlarının dışında kalmakta olup, söz konusu parselde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak imar planının yapılabilmesi amacıyla imar planına esas kurum ve kuruluş görüşleri ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütler bulunmaktadır. Kadastral yola bağlantısı bulunmayan 1054 no.lu parsel alanının; Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1051 parsel numaralı 204.254,29 m2 yüzölçümlü Hazineye ait taşınmaz üzerinde 786,00 m2 ve 3101 ada 1089 parsel numaralı 1.223,44 m2 yüz ölçümlü Hazineye ait taşınmazın tamamında olmak üzere toplam 2.009,44 m2 yüz ölçüm üzerinde 30 (otuz) yıl süreli geçit hakkı tesis edilmek üzere düzenlenen Geçit Hakkı Sözleşmesi de 30.05.2017 tarih, 2789 sayılı dilekçe ekinde iletilmiştir.

Kırgıllı Mahallesi, 3101 ada 1054 no.lu parselde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisleri Alanı(Güneş Enerji Santrali) bütün yönlerden 5 metre bahçe mesafeli, parselin güney bölümünden 10 metrelik yol alanının düzenlenmesi, Güneş Enerji Santrali Tesisi yapılaşma koşulları, Güneş Enerji Santrali panelleri Emsale dahil değildir. Panel yükseklikleri Tesisin gerektirdiği Teknolojik özelliklerine göre Yençok: serbesttir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı Üretim Tesisi Alanında Şalt Sahası, Kumanda Binası, İdari Sosyal Tesis Yapıları ve Trafo yapılabilir. Yapı İnşaat Emsali E:0.05, Yapı Yüksekliği Yençok:6.50 metre olup 2 katı geçemez. Parsellerin yola cepheli kenarlarında ki yapı yaklaşma sınırları hariç, yapı yaklaşma sınırları içine ihtiyaç duyulması halinde güneş paneli yerleştirilebilir şeklinde plan notlarına eklenmesi 1/1000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar Planının ilgili şehir plancısına hazırlattırılması 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

İlimiz merkez Çalca Mahallesi 18 pafta, 1888, 1889, 2367,2369, 2634, 2638 parsellerde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Çalca Mahallesi 18 pafta 1888, 1889, 2367, 2369, 2634, 2638 parsellerde İmar Planı değişikliği konusu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 22.02.2017 tarih, 2325762 sayılı yazısı; ''İlimiz Merkez Çalca Mahallesi 18 pafta, 1888, 1889, 2367, 2369, 2634 ve 2638 sayılı parsellerde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazlar, eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Kütahya Valiliği İl Özel İdaresine tahsis edilmiştir. İl Özel İdaresince de eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere Bakanlığımıza tahsis edilen söz konusu taşınmazlar üzerinde (bir kısmında) Çinikent Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Zihinsel Engelliler III. Kademe) bulunmakta ve yaklaşık 15 yıldır eğitim öğretim sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Aynı pafta üzerine yeni Özel Eğitim Merkezi (Zihinsel Engelliler İlkokulu, Ortaokulu) yapım işi planlanmaktadır. Söz konusu parseller ile bitişik 2630 no.lu parseli de içine alacak şekilde Özel Eğitim Hizmet Alanı (Zihinsel Engelliler İlkokulu, Ortaokulu) olarak yeni imar planı oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgilerinizi ve yeni imar planı talebimizin tekrar görüşülerek olumlu yönde değerlendirilmesi...'' şeklindedir.

Çalca Mahallesi 1889, 2367, 2369, 2634 ve 2638 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Kestaş ve Eğitim Tesisleri Alanında kalmaktadır. 1888 parsel ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Eskişehir Karayolu içerisinde kalmaktadır. 1889, 2367, 2369, 2634 ve 2638 no.lu parsel alanlarının Özel Eğitim Hizmet Alanı (Zihinsel Engelliler İlkokulu, Ortaokulu), E:2.00, Yençok:16.50m (4 kat) olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 2920-2921-2931-2932 parsellerde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 2920, 2921, 2931, 2932 parsellerde İmar Planı değişikliği konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İnköy Mahallesi 2920, 2921, 2931, 2932 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Rekreasyon Alanı Emsal:0.10 lejandlı sahada kalmaktadır.

Bahse konu parsellerde Ticaret Alanı, Akaryakıt-LPG olarak plan değişikliği yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü(Kütahya Belediyesi), İtfaiye Müdürlüğü(Kütahya Belediyesi)’nden görüşler alınmış olup bu görüşler etüt edilmiştir.

İnköy Mahallesi 2920, 2921, 2931, 2932 parsellerde Ticaret Alanı, Akaryakıt-Lpg Taks:0.40, Emsal:1.20 Yencok:12.50 metre, ifraz yapılamaz, bütün yönlerden 5'er metre bahçe mesafelerinin düzenlenmesi şeklinde plan notunun oluşturulması, azalan rekreasyon alanı kadar İnköy Mahalle Yerleşik Alanının kuzey batı bölümünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ağaçlandırılacak alan içerisinden ayrılması yönlerindeki 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin 1/5000 Nazım İmar Planına aktarılmasına 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

İlimiz merkez Andız Mahallesi 153 ada, 6 parselde İmar Planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İlimiz merkez Andız Mahallesi 153 ada 6 parselde İmar Planı değişikliği konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;

15.05.2017 tarih 2477 sayılı dilekçe ile ”Kütahya İli Merkez İlçesi, Andız Mahallesi J23-b04-a-4 pafta 153 ada 6 numaralı parselin malikiyiz. Mevcut Yapı adası üzerinde YURT-KUR'a kiralanmak üzere özel bir yurt binası yapmak istemekteyiz. YURT-KUR ile aramızda yapmış olduğumuz protokole istinaden projelerimizi hazırlamaktayız. Anlaşmamız gereği, YURT-KUR şartname maddeleri bizi TİP odalar ve TİP Planlar yapma konusunda zorlamaktadır. Ayrıca; 2017 YURT-KUR protokolünde bina içi sosyal alanlar, 2016 protokolüne nazaran %70 oranında artırılmıştır. Dolayısıyla bodrum katlarımızda kullanılmak üzere emsal ihtiyacımız hasıl olmuştur. Bu tip planlar ve sosyal alan artışı nedeniyle... mevcut yapılaşma katsayılarımız; TAKS:0.375 KAKS:1.5 dir. Burada tüm çekme mesafeleri aynı kalmak koşulu ile TAKS değerinin kaldırılmasını ve KAKS değerinin 2.25 olarak değiştirilmesini talep etmekteyiz. Artan emsale karşılık olarak ise Kütahya Belediyesine Tarla-arsa bağışlamayı veya ücreti mukabilinde belirlenecek olan emlak değerini yatırmayı beyan ederiz” şeklindedir.

Bahse konu Andız Mahallesi 153 ada 6 parsel alanı uygulama imar planında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı( Özel Yurt-Ticari Tesisler) TAKS:0.375, KAKS:1.5 Yençok:16 m lejandlı sahada kalmaktadır.                                 

Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi 122 ada 4, 5 ve 7 nolu parsel alanlarının kayıtsız, şartsız, bedelsiz Belediyemize hibe edilmesi şartıyla;

Andız Mahallesi 153 ada 6 parsel alanının Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı(Özel Yurt- Ticari Tesisler) KAKS:2.25 Yençok 16 m. olarak düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 145 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 145 ada 3 parselde İmar Planı değişikliği konusu görüşüldü; yapılan görüşmeler sonunda;

15.05.2017 tarih 2478 sayılı dilekçe ile “Kütahya İli Merkez İlçesi, Kirazpınar  Mahallesi J23-b-04-a4-c pafta, 145 ada 3 numaralı parselin malikiyiz. Mevcut yapı adası üzerinde YURT-KUR'a kiralanmak üzere özel bir yurt binası yapmak istemekteyiz. YURT-KUR ile aramızda yapmış olduğumuz protokole istinaden projelerimizi hazırlamaktayız. Anlaşmamız gereği, YURT-KUR şartname maddeleri bizi TİP odalar ve TİP planlar yapma konusunda zorlamaktadır. Ayrıca; 2017 YURT-KUR protokolünde bina içi sosyal alanlar, 2016 protokolüne nazaran %70 oranında arttırılmıştır. Dolayısıyla bodrum katlarımızda kullanılmak üzere emsal ihtiyacımız hasıl olmuştur. Bu tip planlar ve sosyal alan artışı nedeniyle... park tarafına bakan cephemizin çekme mesafesi 12,3 m olarak belirtilmiştir. Bu değerin eskisi gibi 5 m' ye çekilmesini talep etmekteyiz. Bu düzenlemeyi isteme sebebimiz, açık alanda yapmayı planladığımız sosyal aktivite alanlarımızı YURT-KUR'un isteği üzerine bina içine almak istiyoruz. Mevcut yapılaşma katsayılarımız; TAKS:0,375 KAKS:1,5' dir. Burada birinci maddedeki değişiklik ile birlikte, geri kalan çekme mesafeleri aynı kalmak koşulu ile TAKS değerinin kaldırılmasını ve KAKS değerinin 2,25 olarak değiştirilmesini talep etmekteyiz. Artan Emsale karşılık olarak ise Kütahya Belediyesine Tarla-Arsa bağışlamayı veya ücreti mukabilinde belirlenecek olan emsal değerini yatırmayı beyan ve taahhüt ederiz. 1. ve 2. maddeler neticesinde planlara işlenmiş olan kütlelerin kaldırılmasını talep etmekteyiz” şeklindedir.

Bahse konu Kirazpınar Mahallesi 145 ada 3 parsel alanı uygulama imar planında Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı( Özel Yurt-Ticari Tesisler) TAKS:0.375, KAKS:1.5 Yençok:16 m lejandlı sahada kalmaktadır.  Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi 122 ada 3 ve 6 no.lu parsel alanlarının kayıtsız, şartsız, bedelsiz Belediyemize hibe edilmesi şartıyla;

Kirazpınar Mahallesi 145 ada 3 parsel alanının Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı(Özel Yurt- Ticari Tesisler) KAKS:2.25 Yençok 16 m. 25 metrelik yoldan çekme mesafesinin 5 metre olarak düzenlenmesine, planlarda gösterilen kütle gösteriminin kaldırılmasına ayrıca; yürürlükteki planda plan notu olarak işlenen “Kirazpınar Mahallesi 145 ada 3 parselde su basman kotu 25 metrelik ana yoldan verilecektir” şeklindeki plan notunun kaldırılması yönlerindeki 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 147 sayılı kararı ile onaylanan Parmakören ve İnköy Mahallelerinde yol alanlarının düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 147 sayılı kararı ile onaylanan Parmakören ve İnköy Mahallelerine yol alanlarının düzenlenmesi konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün 31.05.2017 tarih 2732 sayılı yazıları ile iletilen
“Sayısal yerlerini daha önce Müdürlüğünüze iletmiş olduğumuz, Parmakören Mahallesindeki İçme suyu Kuyularından, 1100 adet TOKİ Konutlarının üst tarafında bulunan ve inşaatı tamamlanmak üzere olan depoya içme suyu terfi hattı çekilecektir. İçme suyu terfi hattı yapımında güzergahın en az kıvrımla ve mesafede depoya ulaştırılması, hem enerji maliyeti, hem de terfi hattının daha uzun ömürlü olması için oldukça önemlidir. Bu bağlamda kuyuların bulunduğu bölgeden, yazımız ekinde Nazım İmar Planında da gösterilen 50 metrelik yola bağlanabilecek şekilde uygun bir imar yolu planlanması gerekmektedir. Ayrıca kuyularımızın bulunduğu alanın, 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İçme suyu temin edilen Akifer ve Kaynak Koruma Alanlarının belirlenmesi Hakkında tebliğin 7. maddesinde yer alan “Mutlak koruma alanı 50 metreden daha yakın mesafede hiçbir yapıya ve faaliyete izin verilemez. Başka hiçbir maksat için kullanılamaz hükmünün dikkate alınması ve kuyular için Mutlak koruma alanının belirlenmesi...” şeklindedir.

İlgi dilekçe etüt edilmiştir. Bahse konu kuyu alanlarına daha önceden Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih 147 sayılı kararı ile yol alanları düzenlenmişti. Uygulamalarda problem olmaması için Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih 147 sayılı karar ile onaylanan Nazım ve Uygulama İmar Planlarının iptal edilmesi, Turgutlar yolu Belediye Hizmet Alanı ile TOKİ 1100 konut alanları arasında 25 metrelik yol alanlarının düzenlenmesi, Parmakören Mahallesi Uydukent 1/1000 Uygulama İmar Planlarında bulunan 40 metrelik yol alanı ile Uydukent 2. etap 1/5000 Nazım İmar Planının 40 metrelik yol alanı düzenlenerek bağlanması ve su kuyularının çevresinde 50 metrelik Yapı Yasaklı Alan( Kuyu Koruma Alanı) ve park alanlarının düzenlenmesi yönlerindeki; Nazım ve Uygulama İmar Planlarının dışında kalan bölgede İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden görüş alınması şartı ile; 1/5000 Nazım İmar Planı ve değişikliği, 1/1000 Uygulama İmar Planı yapımının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 39. MADDESİ:

Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 46 ada, 88 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 46 ada, 88 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 05.06.2017 tarih, 5074 sayılı yazıları etüt edilmiştir. Söz konusu yazıda, Kütahya Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)nün 02.06.2017 tarih ve 8133841 sayılı yazısında, Bakanlıkları Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına tahsisli, Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 46 ada, mülkiyeti Hazineye ait 88 no.lu parsel alanının, Endüstri Meslek Lisesi olarak kullanılmasının uygun olacağının belirtildiği hususu da açıklanarak, imar planı değişikliği talep edilmiştir.

Bu bağlamda, uygulama imar planında 88 no.lu parsel alanındaki  “Milli Eğitim Müdürlüğü Sosyal Tesisleri” lejandlı alanın “Endüstri Meslek Lisesi” ne dönüştürülmesi yönündeki uygulama imar planı değişikliği ve ilgili nazım imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 40. MADDESİ:

Kütahya Spor Kulübü’ne 200.000 TL’lik nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi “…amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir” hükmü gereğince; 

İlimizi temsil eden ve önümüzdeki yıl amatör bal liginde mücadele edecek olan “Kütahya Spor Kulübüne” ilimizin adını duyurmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak spora ve sporcuya destek olmak için, gösterdiği gayretlere yardımcı olmak amacıyla 200.000,00 TL (İkiyüzbinTürkLirası) nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis 1.Başkan Vekili, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

Belediye Meclis 1.Başkan Vekili Nuri ÇETİN

Belediye Meclis Üyesi

Pınar AKBULUT

Katip 

Selim DURMAZ

Katip