BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2017 TARİHLİ 4. DÖNEM  7. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. dönem 7. olağan toplantısı, Belediye Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'nun Başkanlığında 01.08.2017 Salı günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden;
1-Mehmet ÖZDOĞAN, 2-Nuri ÇETİN, 3-Galip GÜLTEKİN, 4-Cafer Cihat CEYLAN, 5-Ömer Faruk DURMAZ,
6-Halit Oğuz ATAKAN, 7-Ebubekir ERDOĞMUŞ, 8-Mustafa AYDIN, 9-Fatma GÜL,10-Furkan YILMAZ,
11-Mehmet Naci PEKCAN, 12-Ramazan YILDIRIM, 13-Pınar AKBULUT, 14-Selim DURMAZ, 15-Muhammed İkbal GÜNDEM, 16-Şule UYKUN, 17-Murat HASER, 18-Salih ÖZDEN, 19-Enver ERDOĞAN, 20-Azime Nur AKTAŞ AKALIN, 21-Ahmet ULUCA, 22-Serda BAL YILDIZ, 23-Nedim DELEN, 24-Yusuf SÖKMEN, 25-Erol MERCAN, 26-Mustafa EROL, 27-Ahmet UYGAR, 28-Gülşah ARIKAN AKANDERE’nin iştirakleri ile yapıldı.

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Banu AKALINOĞLU’nun izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-İlimiz merkez Parmakören Mahalle Yerleşik Alanının güneyinde yol alanlarının düzenlenmesine yönelik ilave imar planı yapımı,

-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 819 ada, 1 no.lu parselde imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 342 ada, 10 parsel bölgesinde imar planı değişikliği ,

-İlimiz Çalca Mahallesinde bulunan 2. Etap Yer Altı Soğuk Hava Depolarının daha etkin şekilde kullanılması ve daha verimli faaliyet gösterilmesi açısından ayrı ayrı ya da tamamının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine göre -10- (On) yıla kadar kiraya verilmesi,

- Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Maruf Mahallesi, 52 pafta, 271 ada, 1 parsel üzerinde bulunan ve Mahmut Hoca Evi isimli tescilli konağın 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 14/a.maddesi gereğince sivil toplum kuruluşlarına tahsisi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 Bilgilendirme;

            1- 28-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Paris’te gerçekleşen UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı toplantısına katılan Belediye Başkanımız Sayın Kamil SARAÇOĞLU’nun yurt dışı görevlendirilmesinin,

            2- 28-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Paris’te gerçekleşen UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı toplantısına katılan Belediyemiz Özel Kalem Müdürü Ahmet Enes KARADAŞ'ın yurt dışı görevlendirilmesinin ve,

            3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereği Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar konuları meclisin bilgisine sunuldu.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklik gereğince, Birinci Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Yedek Üyelerinden Cafer Cihat CEYLAN ve Muhammed İkbal GÜNDEM’in istifaları ile boşalan YEDEK üyeliklere, Belediye Encümeninin 11.07.2017 tarih ve 1215 sayılı kararıyla seçilen Halit Oğuz ATAKAN ve Murat HASER'in görevlendirilmesinin Belediye Meclisimizce onaylanması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda;

1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretim Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 42.Maddesinde;

4562 Sayılı Kanun’un 7’nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları “Müteşebbis heyet, OSB’nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların karar organlarınca, organlarında görevli olanlardan veya mensupları arasından tespit edilecek on beş asıl ve on beş yedek üyeden oluşur.”

“Müteşebbis heyette yer alan üyeler, vali hariç dört yıl için seçilir ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyelikleri düşer. Üyelikten düşen veya ayrılan üyenin yerine, temsil ettiği kurum ve kuruluşun ön sıradaki yedek üyesi geçer. Katılan üye, yerine geçtiği üyeden kalan süreyi tamamlar. Vali, müteşebbis heyette bulunması durumunda yedek üye uygulamasından istisna tutulur.”

“OSB organlarında görev alanlar, Vali hariç diğer OSB’lerin organlarında görev alamazlar.” şeklinde değişiklik yapılmış olup;

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının 04.07.2017 tarih ve 2017/810 sayılı yazıları ile 27.07.2017 tarihinde Müteşebbis Heyet Toplantısı yapılacağını ve öncesinde konunun yukarıda belirtilen kanun çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini ve toplantı öncesi bildirilmesi talepleri bulunduğundan ve;

Belediye Meclisimizin 06.06.2017 tarih ve 153 sayılı kararı ile Kütahya Merkez Birinci Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Yedek üyeliklerine seçilen Belediye Meclis Üyelerimizden Cafer Cihat CEYLAN'ın 06.07.2017 tarih ve 19381 kayıt no.lu dilekçesi ile, Muhammed İkbal GÜNDEM'in 07.07.2017 tarih ve 19428 kayıt no.lu dilekçesi ile söz konusu yedek üyeliklerinden istifa etmiş olduklarından dolayı;

Konunun aciliyeti bulunduğundan Belediye Encümenimiz 11.07.2017 tarih ve 1215 sayılı kararı ile, Birinci Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Yedek Üyesi Cafer Cihat CEYLAN ve Muhammed İkbal GÜNDEM’in istifaları ile boşalan YEDEK üyeliklere, Ağustos Ayında Meclisin de onayına sunulmak üzere, Halit Oğuz ATAKAN ve Murat HASER'i görevlendirmiş olup,  seçilen iki üye isminin onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Belediye Meclisimizin 04.11.2008 tarih ve 370 sayılı kararı ile kabul edilen ve yürürlüğe giren Disiplin Amirleri Yönetmeliği’nin 3.maddesinde belirtilen ekli Disiplin Amirleri Çizelgesinin Belediyemizin değişen yapısına göre yeniden düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 124. ve 134. maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” in değişik 16. maddesinde “Disiplin amirleri, Kurumların kuruluş ve görev özelliklerine göre hazırlanarak yürürlüğe koyacakları özel yönetmelikler ile tespit edilir” hükmü gereğince;

04.11.2008 tarih ve 370 sayılı Meclis Kararıyla kabul edilen ve yürürlüğe giren Disiplin Amirleri Yönetmeliği'nin 3.maddesinde belirtilen ekli Disiplin Amirleri çizelgesi, Belediyemizin değişen yapısına ve Valilik Makamı İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 14.01.2015 tarih, 93721383-900-378 sayılı Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı'na göre yeniden düzenlenen ve ekte sunulan Disiplin Amirleri Çizelgesinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Belediye Meclisimizin 06.06.2017 tarih ve 161 sayılı kararı ile daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Şehir içi ulaşımda hizmet veren Özel Halk Otobüslerinin fiyat tarifesine zam yapılması konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Minibüsçüler, Servis Araçları ve Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanlığının, 28.12.2016 tarih ve 12.2016.(43)/96 sayılı yazıları ile Denetimli Özel Halk Otobüslerinde taşıma maliyetlerinin yükselmesi, işletme giderlerinin artması, taşıma ücretlerinin düşük kalması ve 2016 Eylül ayında yapılan zam da ücretlerde tatmin edici iyileştirme yapılmadığını belirterek şehir içi ulaşımda hizmet veren halk otobüslerinin fiyat tarifesine zam yapılması yönündeki talep konusu incelenmiş olup;

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalara göre çevre illerin ortalama fiyat tarifeleri, son zamdan itibaren oluşan enflasyon oranı, işletmeci araçlarının amortisman değerleri, harç bedellerinin artması, esnaf odalarının görüşleri vb. nedenlerden dolayı Belediye Denetimli Özel Halk Otobüslerinin biniş fiyat tarifelerinde artışın aşağıda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne ve zamlı tarifenin 15/08/2017 tarihinden itibaren uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

UYGULANACAK OLAN FİYAT TARİFESİ

Tam Bilet

2,00 ₺

Üniversite Öğrencisi

1,55 ₺

Lise Öğrencisi

1,45 ₺

Tek Biniş Kart

2,30 ₺

 

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Belediye Meclisimizin 06/06/2017 tarih ve 157 sayılı kararıyla kurulan “Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisi'nin 06/06/2017 tarih ve 157 sayılı kararı ile kurulan ''Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı''nın ekte sunulduğu şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

 

            GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Belediye Meclisimizin 06/06/2017 tarih ve 158 sayılı kararıyla kurulan “Mezarlıklar Müdürlüğü’ne ait Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisi'nin 06/06/2017 tarih ve 158 sayılı kararı ile kurulan “Mezarlıklar Müdürlüğü'nün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı''nın ekte sunulduğu şekliyle, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 01.09.2015 tarih ve 330 sayılı kararı ile kabul edilen “Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği” nde değişiklik yapılmasına dair ekte sunulan, “Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” nın aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Kütahya Belediyesi “Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne ait Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı” konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediye Meclisi'nin 06/06/2017 tarih ve 156 sayılı kararı ile kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmelik Taslağı''nın ekte sunulduğu şekliyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (m) fıkrası gereğince aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

2017 yılı Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satışının yapılması için PADOK fiyatları, Serbest Hayvan Girişi, İşgaliye Harcı ve Nakliye Bedellerinin tespit edilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;
            Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarında Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan satışlarının yapılabilmesi için; Padok Fiyatları ve Serbest Hayvan Girişi Bedelleri incelenmiş olup; aşağıda belirtildiği şekliyle aynen uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

HİZMET TÜRÜ

2017 YILI (TL)

PADOK FİYATLARI

Kapalı Alan

400,00

Açık Alan (Küçükbaş Hayvanlar İçin)

1.Kısım Açık Alan

300,00

2.Kısım Açık Alan

250,00

SERBEST GİRİŞLER

2017 YILI (TL)

Büyük Baş Hayvan için

5,00

Küçük Baş Hayvan için

2,50

İŞGALİYE HARCI

2017 YILI (Krş)

Her m2 için günde

     0,60 krş

NAKLİYE GİRİŞ BEDELİ

2017 YILI (TL)

Herbir Giriş İçin

4,00

CANLI HAYVAN TARTIM

2017 YILI (TL)

Herbir Canlı Hayvan İçin

7,00

OTOPARK

2017 YILI (TL)

Herbir Araç İçin

3,00

DEZENFEKSİYON : Kurban Pazarı açılış ve kapanış tarihleri arasında “Dezenfeksiyon Ücretinin” alınmamasına.

 

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 533 ada, 119 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 533 ada, 119 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

İlimiz merkez Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, J23b04d3b pafta, 3436 ada, 69 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, J23b04d3b pafta, 3436 ada, 69 parsel alanında imar planı değişikliği müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

04.05.2017 tarih ve 2270 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi, J23b04d3b pafta, 3436 ada, 69 parsel alanında imar planında iki bölümde Hürok Mermer Atölyesi TAKS: 0.40, Hmax: 8.00 m. lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu parsel alanındaki iki bölümün tek bölüm olarak düzenlenmesi, ifraz yapılamaz, Ticaret Alanı (Düğün Salonu), TAKS: 0.40, Yençok: 8.00 m. lejandının oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, İ23c22c4d pafta, 331 ada, 1 parsel batısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, İ23c22c4d pafta, 331 ada, 1 parsel batısında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 30.05.2017 tarih ve KTH-2017/2461 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Park alanında Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu (RMS-B) yapılması planlandığı belirtilmektedir. Yoncalı Mahallesi, İ23c22c4d pafta, 331 ada, 1 parsel batısında imar planında Park lejandlı alan bulunmaktadır. Yazı eki vaziyet planında işaretlenen öneri Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonunun (RMS-B) Park alanı içerisinde doğuya kaydırılarak düzenlenmesi; Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) Ham Petrol Ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı Ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet Ve Çevre Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması; 331 ada, 1 parsel alanının batı bölümünde mülkiyet sınırı ile imar hattı arasındaki kayıklığın giderilmesi, 1 no.lu parselin kuzeybatı köşesinde yol alanı düzenlenmesi; 331 ada,

1 parselin batısındaki 20 metrelik yaya yolunun 7 metre genişlikte düzenlenerek, geriye kalan kısmında Ağaçlandırılacak Alan lejandlı saha düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

İlimiz merkez Sultanbağı-Aydoğdu Mahallesi, Kırklar Yolu bölgesinde yol alanı imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Sultanbağı-Aydoğdu Mahallesi, Kırklar Yolu bölgesinde yol alanı imar planı yapımı, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

08.05.2017 tarih ve 2331 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Sultanbağı-Aydoğdu Mahallesi, Soğukçeşme Caddesi, Kırklar Yolu bölgesinde imar planı bulunmayan sahada, hali hazır yol alanları dikkate alınarak 10 metrelik yol alanı oluşturulması; “Orman ile ilgili Kurumdan görüş alınmadan Orman Alanındaki yol sahalarıyla ilgili uygulama yapılamaz.” şeklinde plan notu oluşturulması yönündeki ilave uygulama imar planının; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 2877 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 2877 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 2877 ada, 1 parsel no.lu taşınmaz Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. 1 no.lu parsel alanında imar planında Bitişik nizam 2 kat, T2 (Talebe bağlı olarak gerektiğinde bütün katları ticari amaçla kullanılabilecek yapı nizamı) lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alana yönelik hazırlanan imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.06.2017 tarih ve 4112 sayılı kararıyla tashih edilerek uygun görülmüştür. Buna göre; Börekçiler Mahallesi, 58 pafta, 2877 ada, 1 parsel alanında bulunan Bitişik nizam 2 kat, T2 lejandlı alanın Park ve yol alanına dönüştürülmesi; “Park lejandlı alanda yer altında otopark, wc vb. yapılar ile yer üstünde brüt parsel üzerinden TAKS: 0.05, Hmax: 4.50 m. yapılaşma koşullu Ticari Tesisler yapılabilir.” plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

İmar planı değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip taşınmazın kamulaştırılabilmesi için 5 yıllık kamulaştırma programının 2017 yılı dilimine ilave edilmesine ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 ada, 15 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 adada imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 26.04.2017 tarih ve 1496 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Söz konusu yazıda; “...Koruma Bölge Kurulu'nun 23.05.2014 tarih ve 1700 sayılı Kararı gereği mevcut tuvalet yapılarının yerinin korunması istenildiğinden; 65 ada, 17 parsel sayılı mülkiyeti Kütahya Vilayeti'ne ait taşınmazın park alanı olarak planlanan kısmı ile tescilli Ali Paşa Camii bahçesi ve koruma alanı olarak kullanılan, imar planında park alanı olarak gösterilen 65 ada, 15 parsel sayılı taşınmazın imar plan tadilatı yapılarak “Dini Tesis Alanı”na dönüştürülmesi için gerekli çalışmaların yapılması...” istenmektedir. 81 envanter numarasıyla tescilli Ali Paşa Camii'nin bulunduğu alan Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamı dışında kalmaktadır. Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 ada, 15 ve 17 no.lu parsel alanında imar planında Alopaşa Camii lejandlı alan bulunmaktadır. Mevcut imar planlarımızın bazı yerlerinde tescilli yapı kitlelerinin çevresindeki bahçe alanları, gösterim tekniği nedeniyle, yeşil alan taramasıyla işaretlenmiştir. Bu gibi yerlerde yeşil alan taramasıyla gösterilen sahalar, tescilli yapının bahçe alanını tanımlamaktadır. Alipaşa Mahallesi, 65 ada, 15 ve 17 no.lu parsel alanında, imar planında tescilli yapı kitlesi çevresinde yeşil alan taramasıyla gösterilen saha da Ali Paşa Camii'nin bahçe alanı olup; park, çocuk bahçesi, oyun alanları vb. aktif yeşil alan niteliğinde bir alan değildir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Alipaşa Mahallesi, 8 pafta, 65 ada, 15 ve 17 no.lu parsel alanında tescilli Ali Paşa Camii ve bahçe alanı bulunan, imar planında “Alopaşa Camii” lejandıyla tanımlanan sahanın lejandının “Dini Tesis Alanı” olarak değiştirilmesi; yeşil alan taramasıyla gösterilen cami bahçe alanının dini tesis alan taramasıyla gösterilmesi; “Projesi Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmak kaydıyla Dini Tesis Alanında gasilhane, şadırvan, tuvalet vb. müştemilatlar yapılabilir.” plan notu oluşturulmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.06.2017 tarih ve 4114 sayılı kararıyla uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 274 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 274 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

14.06.2017 tarih ve 2919 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 274 ada, 3 parsel alanında imar planında 5 metre ön, 3 metre yan bahçe alanlı, Ayrık nizam,

4 (dört) kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanda; “Konut ve/veya Kreş, Gündüz Bakım Evi, Çocuk Kulübü, Anaokulu yapılabilir; diğer kullanımlar yapılamaz. Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine aynen uyulacaktır.” plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 119 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 119 ada, 2 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

14.03.2017 tarih ve 1342 kayıt no.lu dilekçedeki talep üzerine; Belediye Meclisimizin 02.05.2017 tarih ve 146 sayılı kararı ile Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 119 ada, 2 parsel alanında imar planında bulunan Eğitim Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) lejandlı alanın “Eğitim-Otel-Motel-Bakım Evi-Yurt” lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği uygun görülmüştü. Söz konusu Meclis Kararının ve imar planı değişikliğinin iptal edilerek; söz konusu alanda değişiklikten önceki imar planının uygulanmasına,

Enne Mahallesi, 50K1B pafta, 119 ada, 2 parsel alanında imar planında bulunan Eğitim Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) lejandlı alanın Ticaret alanına dönüştürülmesi; “Ticaret alanında Eğitim, Otel, Motel, Bakım Evi, Yurt ile ilgili tesisler yapılabilir; diğer kullanımlar yapılamaz.” plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

İlimiz merkez Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 ada, 24 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 ada, 24 parsel bölgesinde imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

17.05.2017 tarih ve 2497 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalan Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 adada yapılan 1119 no.lu imar planı değişikliği Belediye Meclisinin 27.04.1998 tarih, 51 sayılı kararı ve Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 15.04.1999 tarih, 802 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 1987 yılında onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planında Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 adaya ilişkin yapı nizamı; 6 m.’lik yol tarafındaki bölümlerinde B-3 (Bitişik Nizam 3 Kat), 12 m.’lik yol tarafındaki bölümlerde ise B-5 (Bitişik Nizam 5 Kat) konut alanı olarak belirlenmiştir. 7 no.lu adanın kuzey bölümünde bulunan ve 1987 yılında onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planında kapatılmış olan çıkmaz sokak; söz konusu 1119 no.lu imar planı değişikliği ile yeniden çıkmaz sokak olarak düzenlenmiştir. Bu plan değişikliğinden önce adanın kuzeyinde sadece bir yerde bulunan B-3 lejandı, plan değişikliği ile çıkmaz sokağın doğu ve batı tarafında bulunan iki ayrı bölümde plan üzerine işlenmiştir. Belediye Meclis Kararında; Koruma Amaçlı İmar Planında kapatılmış olan çıkmaz sokağın açılmasının gerekliliği izah edilerek, söz konusu yolun imar planında çıkmaz sokak olarak düzenlenmesine karar verildiği belirtilmektedir. Ancak, plan değişikliği kapsamında yapılan diğer bir işlem olan B-3 lejandının adanın kuzeyinde iki ayrı kısma işlenmesinin gerekçesi belirtilmemiştir. B-3 lejandının, 7 no.lu adanın 12 m.’lik yol tarafındaki kuzeydoğu bölümüne işlenmesinin maddi hatadan kaynaklandığı düşünülerek, Belediye Meclisinin 03.12.2010 tarih ve 499 sayılı kararıyla; söz konusu maddi hatanın düzeltilmesi amacıyla adanın kuzeydoğu bölümüne işlenen B-3 (Bitişik Nizam 3 Kat) yapı nizamının, B-5 (Bitişik Nizam 5 Kat) olarak belirlenmesine yönelik imar planı değişikliği Koruma Bölge Kurulunun uygun görmesi kaydıyla, uygun görülmüştür. Koruma Bölge Kurulunun 08.06.2011 tarih ve 1373-426 sayılı yazısında; “...söz konusu imar planı değişikliğinin Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanarak...” iletilmesi istenmiştir. İmar planı değişikliği yeniden hazırlanarak 10.07.2017 tarih ve 11080 sayılı yazı ile Koruma Bölge Kuruluna iletilmiştir. Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.07.2017 tarih ve 4180 sayılı kararında; “...taşınmazlara yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin uygun olmadığına; 7 ada, 22, 23, 24 ve 25 parselin imar durumunun bitişik nizam, 3 kat olarak belirlenmesine...” karar verilmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle;

- Belediye Meclisinin 03.12.2010 tarih ve 499 sayılı kararı ve eki imar planı değişikliğinin iptal edilmesine,

            - Saray Mahallesi, 2 pafta, 7 ada, 22, 23, 24 ve 25 no.lu parsellerin imar planında B-3 (Bitişik Nizam 3 Kat) olarak belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a4b pafta, 3944 ada, 2-4 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, J23b10a4b pafta, 3944 ada, 2-4 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 4499 sayılı ve 25.07.2017 tarih, 5126 sayılı  yazıları etüt edilmiştir. Bölcek Mahallesi, J23b10a4b pafta, 3944 ada, 4 no.lu parsel alanında imar planında kısmen yol, kısmen de Sağlık Ocağı lejandlı alan; 2 no.lu parsel alanında ise imar planında kısmen yol, kısmen de Sağlık Tesisleri İl Garaj ve Bakım Atölyesi lejandlı alan bulunmakta olup, 2 no.lu parsel şuyuludur. İmar planında söz konusu sahalarda 5 ve 8 metre yapı yaklaşma mesafesi bulunmaktadır. TAKS, KAKS, nizam, kat adedi belirtilmemiştir. Söz konusu parsellerin bir bölümü aynı zamanda 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içerisinde kalmaktadır. DSİ tarafından yürütülen “Kütahya Şehir İçi Dereleri Taşkın Koruması Planlama ve Proje Yapımı” işi kapsamında belirlenen Şembel Deresi güzergahı 20 metrelik yol alanı içerisinde, söz konusu parsel alanlarının doğu kesiminden, Sağlık Ocağı ve Sağlık Tesisleri İl Garaj ve Bakım Atölyesi lejandlı alanlara birleşik konumda geçmektedir. Parsellerin kuzeyinde 6306 sayılı Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı olarak ayrılan ve imar planında Özel Proje Alanı olarak belirlenmiş saha bulunmaktadır. Özel Proje Alanına yönelik hazırlanan kentsel tasarım projesinde bu bölgede yol alanı bulunmaktadır. Söz konusu yol alanının devamlılığının sağlanabilmesi ve 2 no.lu parselin şuyu durumunun giderilebilmesi için Sağlık Tesisleri İl Garaj ve Bakım Atölyesi lejandlı alanın kuzey bölümünde yol alanı düzenlenmesi; DSİ tarafından uygun görülen Şembel Deresi güzergahı ile Sağlık Ocağı ve Sağlık Tesisleri İl Garaj ve Bakım Atölyesi lejandlı alanlar arasında yol alanı oluşabilmesi için 20 metrelik yolun batıya doğru 3 metre daha genişletilmesi, uygun görülmüştür.

Bu hususlar göz önünde bulundurularak: Bölcek Mahallesi, J23b10a4b pafta, 3944 ada, 4 no.lu parsel alanında imar planında bulunan Sağlık Ocağı lejandlı alanda “Sağlık Tesisi Alanı, TAKS: 0.40, KAKS: 1.40, Serbest Nizam, Hmax: 16.50 m. (4 kat)” lejandlı alan ve yol alanı düzenlenmesi; Bölcek Mahallesi, J23b10a4b pafta, 3944 ada, 2 no.lu parsel alanında imar planında bulunan Sağlık Tesisleri İl Garaj ve Bakım Atölyesi lejandlı alanda “Sağlık Tesisi Alanı, TAKS: 0.40, KAKS: 1.40, Serbest Nizam, Hmax: 16.50 m. (4 kat)” lejandlı alan ve yol alanı düzenlenmesi, “Sağlık Tesisi Alanında Sağlıklı Yaşam Merkezi ile ilgili tesisler yapılabilir.” plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 259 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 259 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

            18.07.2017 tarih ve 3343 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. Bölcek Mahallesi, 21K3 pafta, 259 ada, 1 parsel alanında imar planında Ayrık nizam 4 (dört) kat konut lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın Blok nizama dönüştürülmesi, bahçe alanları belirlenerek bina taban alanının oturabileceği maximum alanların planda gösterilmesi; “TAKS 0.40 aşılamaz. Zemin kat üstü katlarda mevzuat kapsamında çıkma yapılabilir. Blok cephe uzunluğu aranmayacaktır.” plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

             GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2904 ve 2905 no.lu adaların güney kesiminde ve 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 no.lu ada alanına birleşik sahada, imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2904 ve 2905 no.lu adaların güney kesiminde ve 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 no.lu ada alanına birleşik sahada, imar planı değişiklikleri, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

 Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.2 pafta, 2904 ve 2905 no.lu adaların güney kesiminde; 15 metrelik yol alanında, 2904 ada, 7 no.lu parsel ve 2905 ada, 3 no.lu parsel alanlarına bitişik olacak şekilde park sahalarının düzenlenmesi, park alanında da 15 metrelik yol sahasının tasarlanması, bu bölgede azalan park alanına karşılık;  30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 no.lu ada alanına birleşik sahada, ağaçlandırılacak alanda eşdeğer park alanı düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 413 no.lu parselin bulunduğu imar adası ve doğu kesiminde park sahası, 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 802 no.lu ada güneyi ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 413 no.lu parselin bulunduğu imar adası ve doğu kesiminde park sahası, 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 802 no.lu ada güneyi ile ilgili  imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 413 no.lu parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği talebini içeren, 06.06.2017 tarih, 2797 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. 413 no.lu parselde; parselin imar yoluna cepheli olarak, 08.11.1982 tarihli imar durum belgesinin düzenlendiği, 24.04.1985 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanan II. Etap Uygulama İmar Planlarında, 413 no.lu parsel alanına bitişik olarak park alanının belirtildiği, parsele bitişik park alanı olacak şekilde 06.10.1988 tarihli imar durum belgesinin verildiği, parselde 13.08.1992 tarihli yapı kullanma izin belgesinin düzenlendiği, tespit edilmiştir. 

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 413 no.lu parselin bulunduğu imar adasındaki ada ayırma çizgisinin iptal edilmesi, doğu kesimindeki park alanlarında yol sahalarının düzenlenmesi, bu bölgede azalan park alanına karşılık;  30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 802 no.lu ada güneyinde, ağaçlandırılacak alanda eşdeğer park alanı düzenlenmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Kentimizin doğu kesimde; Yeni Çevre Yolunun kesinleşen projesine göre, “Kütahya Kenti Yeni Çevre Yolu Güzergâhı Kontrol Alanı - yapı yasağı uygulanacak alan”ın daraltılması, Siner Mahallesi 203 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kentimizin doğu kesimde;  Yeni Çevre Yolunun kesinleşen projesine göre, “ Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanı- yapı yasağı uygulanacak alan”ın daraltılması, Siner Mahallesi, 203 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisindeki, Yeni Çevre Yolu güzergâhında, en az toplamda 400 m. olacak şekilde, “ Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu Güzergâhı Kontrol Alanı- yapı yasağı uygulanacak alan”ın düzenlenmesi, Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih, 371 sayılı Kararıyla, uygun görülmüştü. İş ve işlemler, söz konusu Kontrol Alanı- yapı yasağı uygulanacak alana göre yapılmaktadır. Onaylı Kütahya 2.(Yeni) Çevre Yolu projesi en son, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün; 25.04.2016 tarih, E.96233 sayılı ve 11.08.2016 tarih, E.191863 sayılı yazılarıyla iletilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğünün 06.12.2016 tarih, E.51610 sayılı yazısıyla, Çalca Mahallesi, Kümaş Manyezit Fabrikalarının, K-6 kavşağının bulunduğu bölgede, Kütahya 2. Çevre Yolu güzergâh değişikliği, 1/25000 ölçekli Revize Vaziyet Planı, uygun görülmüştür.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün; 16.06.2017 tarih, E.193537 sayılı yazısıyla da uygun görülen;

- 06.12.2016 tarih, E. E.51610 sayılı yazıyla onaylanan (K-6 kavşağının bulunduğu bölge) güzergah değişikliği dışında, yeni çevre yolu alanı olarak imar planı yapılacak sahanın da işaretlenerek, “ Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanı- yapı yasağı uygulanacak alan”ın;  Gediz ara bağlantısı kesiminde Yeni Çevre Yolunun minimum 70 metre genişliğinde alan olarak belirlenerek, sağlı, sollu 35'er metre alanların, diğer kesimlerde ise Yeni Çevre Yolunun minimum 80 metre genişliğinde alan belirlenerek, sağlı, sollu 40'ar metre alanların; tasarlanarak düzenlenmesine, kavşak sahalarının da bu alanlara dahil edilmesine,

- Siner (Zafertepe) mahallesi, 203 ada, 1 no.lu parsel alanında, Yeni Çevre Yolu alanının geçtiği bölümde, Ayrık Nizam – 3 kat, 0.35/1.05 lejandlı konut alanının yol alanı olarak düzenlenmesi, 3 metre yeşil kuşak belirlenerek, bu bölümden 5 metre bahçe alanının tasarlanmasına, ilişkin uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.II pafta, 1497 no.lu ada alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.II pafta, 1497 no.lu ada alanında imar planı değişikliği, müracaat dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

 05.07.2017 tarih, 3182 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir.   İmar planında Ayrık Nizam – 3 kat lejandlı konut alanı yer alan Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.II pafta, 1497 no.lu ada alanında; ada ayırma çizgisinin iptaline yönelik, uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97,98 – 18.O.1 pafta, 1463 ada, 3-4 no.lu parsel alanlarında, Belediye Meclisimizin 06.06.2017 tarih, 169 sayılı kararıyla onaylanan, 2749 no.lu imar planı değişikliklerine; askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97,98 – 18.O.1 pafta, 1463 ada, 3-4 no.lu parsel alanlarında, Belediye Meclisimizin 06.06.2017 tarih, 169 sayılı kararıyla onaylanan, 2749 no.lu imar planı değişikliklerine; askı süresinde yapılan itiraz konusu,  dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

 Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97,98 – 18.O.1 pafta, 1463 ada, 3-4 no.lu parsel alanlarında, Belediye Meclisimizin 06.06.2017 tarih, 169 sayılı kararıyla onaylanan, 2749 no.lu imar planı değişikliklerine; askı süresinde yapılan itiraz dilekçeleri;  “Huzurun, sessizliğin hakim olduğu bu nezih semtimizde onlarca düğün salonuna yenisi daha eklenmekte ve tam da TES İŞ sitesinin 20 metre karşısında kurulmaktadır. Yapılacak düğün salonu ile gürültü hat safhaya çıkacak site sakinlerimiz dinlenemeyecek, huzur içinde uyuyamayacak, ibadetlerini sessizlik içinde yapamayacak hale gelecektir. Otopark problemleri, yüksek ses, gürültü kirliliği, nüfus ve inşaat yoğunluğu, asayiş gibi problemler katlanarak artacaktır. Yapılması planlanan düğün salonu gürültü kirliliği yönünden çok hassas bölgede olup 100 metre güneyinde Hüsnü Kişioğlu Okulu, 10 metre doğusunde Zigana Evleri ve 20 metre batısında Akmercan evleri ve TES İŞ sitesi, tam dibinde Karadeniz - Kaçkar evleri, 100 metre kuzeyinde Çınar otel ve düğün salonu, yine 150 metre kuzeyinde Hediye Güral Anaokulu ve Cahit Zarifoğlu İlkokulu, 150 metre doğusunda Mekke Camii ve Germiyan Mesleki ve Teknik Lisesi, 150 metre kuzeydoğusunda Yeşilay Düğün salonu ve Vizyon düğün salonu, 150 metre batısında Diş hastanesi ve 250 metre kuzey doğusunda yatılı bölge okulu ve -150 metre kuzeybatısında Haymeana Camii ve daha sayamadığımız konutlar bulunmaktadır. Dolayısıyla yapılması düşünülen düğün salonu gürültü, asayiş, trafik, nüfus yoğunluğu gibi kriterler yönünden çok hassas bölgede kalmaktadır. İmar Kanunu, Çevre Kanunu, Belediye Kanunu ve ilgili mevzuatlarına aykırıdır. Zaten Belediye Kanununun 38. Maddesinde Belediye Başkanının görev ve yetkilerinden belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. denilmektedir. Ayrıca Belediye Kanunun 15. maddesinde Belediyenin yetkileri arasında gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; ... bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. denilmektedir. Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı; düğün salonu amaçlı olarak yapılan 06.06.2017 tarih ve 169 sayılı Kütahya Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan ve askıya çıkan METEM tesisleri bahçesinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi (Cumhuriyet Mahallesi) 1463 ada 3 ve 4 parsellerde Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Sosyal ve İdari Tesisler alanında Ticaret Alanı (Düğün Salonu Amaçlı) oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliğinin iptal edilmesini ve düğün salonu yapılmamasını arz ederiz.” şeklindedir.

Belediye Meclisimizin 06.06.2017 tarih, 169 sayılı kararıyla onaylanan, 2749 no.lu imar planı değişikliğinde,  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sosyal ve İdari Tesisleri Alanında;  “Ticaret Alanı” düzenlenmişti. Düzenlenen ticaret alanında, konut bölgesi tarafındaki 5 metrelik bahçe alanı, 8 metreye çıkartılmıştı. Ticaret Alanlarında, ilgili kullanımlara yönelik olarak, düğün salonundan başka tesisler de yapılabilmektedir. Ticaret alanında düğün salonuna ilişkin tesisler, ancak mevzuat kapsamında yapılabilecektir. Bu nedenlerle söz konusu askı süresinde yapılan itirazların reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 2481 no.lu parsel bölgesinde Belediye Meclis Kararının düzenlenmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez Çalca Mahallesi, 2481 no.lu parsel bölgesinde Belediye Meclis Kararının düzenlenmesi, konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

            Belediye Meclisimizin 03/01/2017 tarih, 25 sayılı kararı; ''Müdürlüğümüze iletilen 26/10/2016 tarih, 4471 kayıt no.lu dilekçe; İlimiz Çalca Merkez Pafta 25-Ö-1, parsel 2481 no.lu fabrikamızın arkasında bulunan, Park 1 alanının yerine Çalca Pafta 14 Ada 900, 1007, 1006 Parsel 2160, 2760, 8920 No.lu yerlerden uygun olanı ile takas yapılması...ekli krokideki park alanı kadar yeri hammadde koymak için kullanacağız...şeklindedir.

            Çalca Mahallesi, 2760 metrekare büyüklüğündeki 1007 no.lu parsel alanı ile 2160 metrekare büyüklüğündeki 900 no.lu parsel alanı; Nazım ve Uygulama İmar Planlarının dışındadır. Söz konusu Çalca Mahallesi 900 ile 1007 no.lu parsel alanlarının kayıtsız, şartsız, bedelsiz olarak Belediyemize hibe edilmesi kaydıyla; Çalca Mahallesi, 2481 no.lu parselin kuzeybatısında bulunan, ilgi dilekçede bahsedilen ve Botaş Doğalgaz Boru Hattı ve Alanı Toplu Yaşam Alanları için bırakılan koruma alanı esas alınarak, koruma alanının kuzeyindeki, yaklaşık 3860 metrekarelik Park alanının; Hammadde Alanı olarak düzenlenmesi, yönündeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile bu değişikliğin nazım imar planına aktarıldığı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

            Çalca Mahallesi 900 ile 1007 no.lu parsellerin bulunduğu bölgede imar planları hazırlanırken, Hammadde Alanı olarak düzenlenen imar planı değişikliği ile azalan park alanına karşılık, yaklaşık 4920 metrekare büyüklüğünde Park alanının düzenlenmesi...'' şeklindedir.     

            İmar planı değişikliği ile azalan park alanına karşılık, yine park alanı olarak planlanacak şekilde, Belediyemize teklif edilen, Çalca Mahallesi, 2760 metrekare büyüklüğündeki 1007 no.lu parsel alanı ile 2160 metrekare büyüklüğündeki 900 no.lu parsel alanlarının Kütahya Belediyesine devri sağlanmış ve plan değişikliği yürürlüğe girmiştir. Ancak söz konusu ''Hammadde Alanı'' olarak plan değişikliği yapılan alanın; Altın Çini ve Seramik Sanayi Anonim Şirketine devredilmesi hususu sehven belirtilmemiştir.

İmar planı değişikliğiyle Çalca Mahallesi 2481 no.lu parsel bölgesinde, yeni oluşan Hammadde Alanının Kütahya Belediyesi adına tesciline müteakiben; söz konusu Hammadde Alanı ile Çalca Mahallesi 900 ile 1007 no.lu parsel alanlarının; bedel ve alan farkı gözetmeksizin başa baş trampa edilmesi, bu hususun gerçekleştirilmesi için, Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

İlimiz merkez Sofu Mahallesi, 3638 ada 1 ve 2 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Sofu Mahallesi, 3638 ada 1 ve 2 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği, konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sofu Mahallesi, 3638 ada 1 no.lu parselin bir kısmı B.H.A (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez), Park, Sağlık Tesisi Alanı, Otopark Alanı, Lise Alanı, Orman, Resmi Kurum Alanı, Konut Alanı ve yol alanında kalmakta olup, 3638 ada 2 no.lu parselin ise bir bölümü B.H.A (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez) lejandlı alanda, bir bölümü de yol alanında kalmaktadır.

            Sofu Mahallesi, 3638 ada 1 no.lu parselde ve parselin kuzeyindeki yaklaşık 250 metrekarelik alanda bulunan B.H.A (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez) lejandlı alanın Park Alanı olarak düzenlenmesi, 3638 ada 2 no.lu parsel alanında bulunan B.H.A (İdari, Sosyal ve Kültürel Merkez) Yençok:16.50 m. (4 kat), T.A.K.S: 0.50, K.A.K.S: 2.00, Serbest Nizam lejandlı alanın aynen devam etmesi, 3638 ada 2 no.lu parsel alanının doğusunda bulunan 5 metre çekme mesafelerinin 3 metre olarak düzenlenmesi yönlerindeki Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

İlimiz merkez Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi 3432 ada, 4 parsel alanının bulunduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Ş.Ş. Dumlupınar Mahallesi 3432 ada, 4 parsel numaralı alanın bulunduğu bölgede imar planı değişikliği konusu görüşüldü, yapılan görüşmeler sonunda;

Konu ile ilgili Kadastro Müdürlüğünün 15.06.2017 tarihli ve E.1365407 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Ş.Ş. Dumlupınar Mahallesi imar planlarında belirtilen 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alan sınırı içerisine giren mülkiyeti Belediyemize ait 3432 ada 4 parselin tapu kayıtlarında niteliği mezarlık olduğu için imar uygulama sınırlarının dışına alınması gerektiği görülmüştür.

Söz konusu Ş.Ş. Dumlupınar Mahallesi 3432 ada 4 parsel alanının kuzeybatısındaki Ticaret-Konut lejantlı alanın daraltılarak 3432 ada 4 parsel alanının bu Ticaret-Konut alanı içerisine girmeyecek şekilde düzenlenmesi ve bu bölgede azaltılan park alanı kadar park lejantlı alan ve planlarda belirtilen 18. Madde İmar Uygulaması Yapılmasının Zorunlu Olduğu Alan Sınırının düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği ile bu Uygulama imar planı değişikliğindeki fonksiyonların nazım imar planlarına aktarılması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

İlimiz merkez Ağaçköy Mahallesi, 291, 292, 293, 294 parsel alanlarının bulunduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Ağaçköy Mahallesi 291, 292, 293 ve 294 parsel alanlarının bulunduğu bölgede imar planı değişikliği konusu görüşülmüş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Ağaçköy Mahallesi imar planlarında belirtilen 18. Madde İmar Uygulaması yapılacak alan sınırı içerisine giren 291, 292, 293 ve 294 parsel numaralı taşınmazların tapu kayıtlarında niteliği mera olduğu için imar uygulama sınırlarının dışına alınması gerektiği görülmüştür.

Park alanları arttırılacak, konut alanları azaltılacak şekilde, söz konusu Ağaçköy Mahallesi 291, 292, 293 ve 294 parsel alanlarının kuzey batısındaki konut alanının park alanına dönüştürülmesi ve bu parsellerin bulunduğu bölgede 7 metrelik yol alanlarının düzenlenmesi ve Uygulama İmar Planında belirtilen 18. Madde İmar Uygulaması Yapılmasının Zorunlu Olduğu Alan Sınırının içerisine 291, 292, 293 ve 294 parsellerin girmeyecek şekilde düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliği ile bu Uygulama imar planı değişikliğindeki fonksiyonların nazım imar planlarına aktarılması yönündeki nazım imar planı değişikliğinin, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

İlimiz merkez Parmakören Mahalle Yerleşik Alanının güneyinde yol alanlarının düzenlenmesine yönelik ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Parmakören Mahallesi Yerleşik Alanının güneyinde yol alanlarının düzenlenmesine yönelik ilave imar planı yapımı konusu, yapılan görüşmeler sonucunda;

Parmakören Mahallesi Yerleşik Alanı ile Parmakören Höyüğü arasındaki halihazırda yapıların bulunduğu bölgelere ve kadastral yola cephesi bulunmayan mera ile komşu parsellerin doğalgaz ihtiyacı için bu alanlara imar yolu düzenlenmesi gerektiği görülmüştür. Daha önce güney kesimde iptal edilen Mahalle Yerleşik Alanının aynen belirlenmesi, söz konusu Parmakören Höyüğünün kuzeybatısı ile Parmakören Mahalle Yerleşik Alanının güneyinde bulunan İlköğretim Okulu alanı arasına halihazırda ve kadastroda bulunan yol alanlarında, 12 metrelik yol alanı ve bu 12 metrelik yol alanına bağlantı yolu olabilecek şekilde 10 metrelik yol alanları düzenlenmesine ilişkin İlave 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planının, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 819 ada, 1 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 819 ada, 1 no.lu parselde imar planı değişikliği müracaat dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 819 ada, 1 no.lu parselde imar planı değişikliği, talebini içeren; 19.06.2017 tarih, 3024 kayıt no.lu dilekçe etüt edilmiştir. 819 no.lu adada; uygulama imar planında, Bitişik Nizam – 4 kat, konut lejandlı saha yer almaktadır. 1 no.lu parselde olacak şekilde, parselin güney bölümünde 5 metrelik yaya yolunun oluşturularak, bu bölümde 2 metrelik ön bahçe alanının tasarlanması, 1 no.lu parsel alanında; kitle ölçülerinin maksimum olarak, bahçe mesafelerinin ise minimum olarak uygulanması kriteriyle, imar planındaki yapı yoğunluğunu azaltacak şekilde; Ayrık Nizam – 5 kat, olarak ve TAKS aranmadan, “18.70 x 21.40”, “30.55 x 22.30 x 22.85” , “16.80 x 23.80” m. ebatlarında üç adet binanın zemin (taban alanı) katının, aralarında 7 şer metre yan bahçe alanı bırakılarak belirlenmesi, “Yol alanları kamuya bedelsiz terk edilecektir. 1 no.lu parselde, 5 metrelik ön bahçe alanlarında en fazla 1.5 metre kapalı çıkma yapılabilir, diğer bahçe alanlarında çıkma yapılamaz. 1 no.lu parsel alanında çatı piyes kat alanları toplamı (merdiven vb. dahil) 1.325 m2’yi geçemez. Bitişik Nizam – 4 kat konut lejandlı alanda, yapı yoğunluğunu değiştirmemek için, imar planı değişikliği öncesi uygulanan bahçe mesafelerinin, çıkmaların uygulanmasına aynen devam edilecektir.” şeklinde plan notunun oluşturulmasına yönelik, uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 342 ada, 10 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlimiz merkez, Yoncalı Mahallesi, 342 ada, 10 parsel bölgesinde imar planı değişikliği dosyası incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;

Yoncalı Mahallesi, J23B02B2D3 pafta, 342 ada, 10 parsel alanında imar planında Kanalizasyon Şebekesi Terfi Merkezi lejandlı alan; 9 parsel alanında imar planında Belediye Hizmet Alanı (İdari-Sosyo-Kültürel vb. Tesisler) lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 17/04/2013 tarih ve 2013/4678 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Riskli Alan içerisinde kalmaktadır. Kanalizasyon Şebekesi Terfi Merkezi lejandlı alanda halihazır durum dikkate alınarak alanın yeniden düzenlenmesine; Belediye Hizmet Alanı (İdari-Sosyo-Kültürel vb. Tesisler) lejandlı alanın güney bölümünde 15 metrelik yol hattı sabit tutularak kuzey bölümde mülkiyet sınırı ile imar hattı arasındaki kayıklıkların giderilmesine yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

İlimiz Çalca Mahallesinde bulunan 2. Etap Yer Altı Soğuk Hava Depolarının daha etkin şekilde kullanılması ve daha verimli faaliyet gösterilmesi açısından ayrı ayrı ya da tamamının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine göre -10- (On) yıla kadar kiraya verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz Çalca Mahallesinde bulunan 2. Etap Yer Altı Soğuk Hava Depolarının daha etkin şekilde kullanılması ve daha verimli faaliyet gösterilmesi açısından ayrı ayrı ya da tamamının, işletilmek üzere 10 yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince ihale ile kiraya verilmesine, tüm bu iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Maruf Mahallesi, 52 pafta, 271 ada, 1 parsel üzerinde bulunan ve Mahmut Hoca Evi isimli tescilli konağın 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 14/a.maddesi gereğince sivil toplum kuruluşlarına tahsisi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Maruf Mahallesi, 52 pafta, 271 ada, 1 parsel üzerinde bulunan ve Belediyemizce restorasyonu yapılan Mahmut Hoca Evi isimli tescilli konağın 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 14. maddesinin (a) fıkrasında yazılı olan kültür, tanıtım, gençlik vb. konularda hizmet verebilmesi için dernek, birlik veya vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda ortak proje üretmek üzere kullanılması, talep eden sivil toplum kuruluşlarına 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi (e) bendi (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) ve 75.maddesi (c) bendi (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) (Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.) hükümleri gereğince tahsisi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Kamil SARAÇOĞLU

Katip 
Pınar AKBULUT

Katip 

Selim DURMAZ