BELEDİYE MECLİSİNİN 03.09.2013 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. dönem 8. olağan toplantısı 1 birleşim, 1.oturumunu 03/09/2013 SALI günü Saat: 20.00'de Belediye Başkanı Mustafa İÇA'nın Başkanlığında Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;1-NEJAT ÖZTURAN,2-H.OĞUZ SEÇEN,3-HALİL TOKLU,4- SÜLEYMAN ÇİMENLER,5-AYNUR KOÇUK MERCAN,6-İSMAİL BAŞBUNAR, 7-SERHAN DAYANÇ,8-ÜMMÜHAN ŞAPÇI, 9-HİLMİ MİTHAT DELEN,10-AYLİN GİRGİN OĞUZ, 11-NECATİ KAYMAK,12-BANU AKALINOĞLU, 13-MEHMET CELAL DALKILIÇ,14-ALİ ALPER OLGUN,15-ERCAN ÖZÇINAR,16-MEHMET BACACI,17-HALİT OĞUZ ATAKAN,18-YILMAZ TOKERİM,19-SEVGİ BAKIRSÖZER,20-SEBAHATTİN CEYHUN,21-ABDULLAH USTALAR, 22-HASAN BASRİ HÜRATA,23-FARUK ÖZLEBLEBİCİ,24-HASAN HÜSEYİN SELVİ, 25-İLHAN TOPAL'ın iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, 1-SÜLEYMAN MALTAŞ,2-RAŞİT ARKAÇ,3-İBRAHİM YİĞİT,4-HARUN ÖZTULUM,5-EROL ALPERTÜRK 'ün izin dilekçelerinin okunmasından sonra izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okudu ve; -Yoncalı İlave Uygulama İmar Planlarında yer alan Turizm Tesis Alanlarına İlişkin plan notu düzenlemesi, -Devlet Hatun Caddesi ile Saat Kulesi Sokakta trafik uygulamaları ve sokak ismi, -İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18-0-IV pafta,1064 ada,35 parselde imar plan değişikliği, -İlimiz, merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Toki Akkent Mahallelerinde bulunan Sosyal Kültürel Merkezleri ile ilgili talebin değerlendirilmesi konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve; GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: Kadro sınıf değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 24 Temmuz 2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazetete yayımlanan 2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu kararında “Programcı ve çözümleyici ünvanlarının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36 ıncı maddesinin birinci fıkrasının Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı II numaralı bendi kapsamına alınması; Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşlerine dayanan Başbakan Yardımcılığı'nın 12/06/2013 tarihli ve 1974 sayılı teklifi üzerine, adı geçen Kanunun 36 ıncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (G) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/06/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.” denildiğinden 1 adet 7 nci derece Programcı kadrosu ile 1 adet 6 ıncı derece Çözümleyici kadrosunun Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesine ilişkin III sayılı Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin (Memur) aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.09.2005 tarih ve 319 sayılı kararı ile ön ödemeli kartlı su sayaçlarının yeniden görüşülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.09.2005 tarih ve 319 sayılı kararı ile İlimiz,merkez ilçede yeni verilecek su abonelerine, Yoncalı ve Ilıca'da bulunan su aboneleri ile 3.dönem su borcunu ödemeyen su abonelerinin ön ödemeli kartlı elektronik sayaç sistemine geçmeleri kararlaştırılmış olup; Yurt,Dersane,AVM gibi vatandaşın toplu olarak bulunduğu yerlerdeki yangın hattı aboneliklerinde meydana gelebilecek olası yangınlarda kartlı sayaçlarda bulunan belirli miktar suyun bitmesi ile yangına müdahale edilememesi gibi bir durum ile karşılaşmamak ve daha büyük ./.. (2) bir felakete meydan verilmemesi bakımından sadece Yurt, Dersane ve AVM, vb.gibi yerlerde yangın hattı aboneliklerinde kartlı sayaç zorunluluğunun kaldırılmasına ve mevcut kartlı sayaçlarında mekanik sayaç sistemine çevrilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: İlimiz, Servi Mahallesi 19.M.I pafta, 3397 ada,1 parsel ile 3398 ada 1 parsel arasında bulunan taşınmazın kamulaştırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz Servi Mahallesi, 19.M.I pafta, 3397 ada 1 parsel ile 3398 ada 1 parsel arasında, Bolatbey Sokak’ta bulunan 2 Katlı kagir bina 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine göre yapılan imar uygulaması sonucu imar yolunda kalmaktadır. Söz konusu binanın bulunduğu alanda yol daralmakta, trafik sıkışıklığı meydana gelmektedir. Bu sorunun çözümü için söz konusu binanın kamulaştırılması gerektiğinden maliyeti belirlenen taşınmazda yapılacak işlemlerin, meclisimizce tespit edilen öncelik sıralarına göre yapılmak üzere 01.01.2013 tarihinde başlayıp, 31.12.2017 tarihinde tamamlanacak olan 5 yıllık kamulaştırma programının 2013 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 1-5 Yıllık imar programının a-Program numarası :Ek b-Başlangıç Tarihi :01.01.2013 c-Bitiş Tarihi :31.12.2017 Toplam Maliyeti :19.379,50 TL Senelere göre yapılacak işlerin bedel taksimatı 2013 yılı: 19.379,50 TL 2014 yılı: 2015 yılı: 2016 yılı: 2017 yılı: 2-Yapılacak işlere göre ödenekler Kamulaştırma: 19.379,50 TL Sıra No Konusu Yeri Yılı Bedeli (TL) 1 Kamulaştırma Servi Mahallesi, 19.M.I pafta, 3397 ada, 1 parsel ile 3398 ada, 1 parsel arasında bulunan ve imar uygulaması sonucunda imar yolunda kalan 2 Katlı Kagir Binanın kamulaştırılması 2013 19.379,50 TL GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: İlimizde muhtelif yerlerde bulunan isimsiz sokaklara isim verilmesi ve isim değişikliği talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: İlimiz, Okmeydanı Mahallesi Şembel Deresi mevkiinde bulunan mahalle sakinlerinin yeni mahalle olma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Okmeydanı Mahallesi Şembel Deresi mevkiinde bulunan Mahalle sakinlerinin bu alanda yeni bir mahalle kurulmasına yönelik 29.07.2013 tarih ve 8128 kayıt nolu dilekçeleri incelenmiş olup; Okmeydanı Mahallesi Şembel deresi mevkiinde yeni bir mahalle kurulması konusunun eski Jandarma Taburu alanının konumuna göre ilerideki tarihlerde değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN: İlimiz İstiklal Mahallesinde bulunan Sanayi sokak isminin değiştirilerek Rıfkı Yükselener isminin verilmesi yönündeki talebin müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (3) İlimiz İstiklal Mahallesinde bulunan Sanayi sokak isminin değiştirilerek Rıfkı Yükselener isminin verilmesi yönündeki talebin daha detaylı incelenmesi için Muhtelif İşler Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin, 11.07.2013 tarih, 314 sayılı, 02.08.2013 tarih, 366 sayılı kararlarıyla uygun görülen, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin uygulanması ile ilgili kriterlere, ek kriterlerin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 11.07.2013 tarih ve 314 sayılı ve 02.08.2013 tarih ve 366 sayılı kararları ile uygun görülen, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin uygulanması ile ilgili kriterlere, ek kriterlerin belirlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Gaybiefendi Mahallesi, 40 pafta, 227, 437 adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez,Gaybiefendi Mahallesi, 40 pafta, 227, 437 adalarda imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; Gaybiefendi Mahallesi, 40 pafta, 227, 437 adalar bölgesinde imar planında belirlenen Sanayi Alanlarında, 0.30 m2/ 2.00 m3, 5, 10, 15 metre bahçe alanı lejandları bulunmaktadır. 227 ada bölgesinde 10 metrelik yol alanlarının düzenlenerek, söz konusu alanlarda “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Ticaret Alanı” lejandlı sahalarının planlanması, “Konut, Yüksek Nitelikli Konut (Rezidans) Yapılamaz, TAKS: 0.30, KAKS: 0.60, Blok Nizam, Hmax: 2 kat (8.50 metre), min. parsel cephesi: 40 metre, min. parsel derinliği: 45 metre, minimum parsel büyüklüğü: 2.000 m2, imar planı değişikliğinde belirtilmeyen arka ve yan bahçe mesafeleri : 5 metredir, bahçe alanlarında zemin ve bodrum katlar yapılamaz, 18. madde imar uygulamasının yapılması zorunludur.” plan notlarının oluşturulması, 10, 25 metre bahçe alanlarının düzenlenmesi yönlerindeki imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 118 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 118 parselde imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; 30.07.2013 tarih, 4852 kayıt nolu dilekçe ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 118 parselde T1 in iptal edilmesi ve daha önce çıkartılmış olan çapın uygulanması için yenilenmesi talep edilmiştir. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 118 parselde, imar planında; 5 m. ön bahçe alanlı, Bitişik Nizam 4 kat T1 lejandlı alan, ilgili “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, T1 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notu bulunmaktadır. 118 parselde; yukarıda belirtilen plan notunun iptal edilerek, 5 m. ön bahçe alanlı, Bitişik Nizam 4 kat konut lejandlı alanın düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. ./.. (4) GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı doğu kesiminde yol ve kavşak alanları düzenlenmesine ilişkin imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı doğu kesiminde yol ve kavşak alanları düzenlenmesine ilişkin imar planı ve değişikliği konusu incelenmiş olup; 22.08.2013 tarih 5345, 5338, 5339, 5337, 5331, 5330, 5340, 5346, 5347, 5343, 5344, 5323, 5321, 5322, 5324, 5325, 5329, 5326, 5327, 5328, 5333, 5332, 5336, 5335, 5334, 5265, 5315, 5319,5320, 5317, 5316, 5318, 5313, 5312, 5314 kayıt nolu dilekçeler etüd edilmiştir. Söz konusu dilekçelerde;......... imar yoluna ayrılan kısmın Mahallenin birinci derecede sulak ve verimli tarım arazisi olduğu, bu yol alanının aynı zamanda otlakiye ve mera sahalarını yok ettiği ve kavşağın da buraya yapılması sonucu otlakiye ve meranın büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği, mahalle sakinlerinin arazilerine ulaşımda ve hayvanlarının otlatılmasında daralmalar olabileceği, bu tramvay yolunun daha önce de yapılan itirazlarda olduğu gibi yine köyün girişine getirildiği....hususları açıklanmıştır. Söz konusu bölgede tramvay sistemiyle ilgili bir proje bulunmamaktadır. Troleybüs projesiyle ilgili yol alanları düzenlenmiştir. Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı doğu kesiminde; imar planında kırıklı olarak bulunan 15 metrelik yol alanın, güney kesiminde düz hatlı olacak şekilde belirlenmesi, kavşak alanının ve 10 metrelik yolların düzenlenmesine ilişkin imar planı ve değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; İmar planı ve değişikliğinin kesinleşmesine müteakip taşınmazların imar yolunda kalan kesimlerinin 5 yıllık imar programının 2013 yılı dilimine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2595, 2596 adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2595, 2596 adalarda imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2595, 2596 adalarda; imar planında Kentsel Çalışma Sahası Tesisleri, H: 8.00 metre (2 kat), 5 er metre bahçe alanı lejandlı sahalar yer almaktadır. 2595 adanın kuzey ve güneyindeki 5'er metrelik bahçe alanlarının 0 olarak belirlenmesi, kitle gösteriminin yapılması, ilgili plan notlarının düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 293 sayılı kararı ile onaylanan; Civli, Kirazpınar Mahallelerindeki 2210 nolu imar planı ve değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 293 sayılı kararı ile onaylanan; Civli, Kirazpınar Mahallerindeki 2210 nolu imar planı ve değişikliğinin düzenlenmesi konusu incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 293 sayılı kararı ile onaylanan, Civli, Kirazpınar Mahallerindeki 2210 nolu imar planı ve değişikliğinde; troleybüs hattının da geçeği yol alanları, yeşil alanlar, kavşak sahaları düzenlenmiş, Belediye Hizmet Alanı – Troleybüs İstasyonu ve İlgili Tesisleri sahası oluşturulmuştu. Söz konusu imar planı ve değişikliğinin Yönetim Kurullarınca uygun görülmediği, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünün 30.07.2013 tarih, 753/ 588 sayılı yazılarıyla iletilmiştir. Halbuki, konu ile ilgili daha önce iletilen Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünün 29.04.2013 tarih, 753/ 334 sayılı yazılarında, belirtilen hususların yerine getirilmesi amacıyla; Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih ve 293 sayılı kararı ile söz konusu 2210 nolu imar planı ve değişikliği uygun görülmüştü. Aynı zamanda yapılan toplantılarda Troleybüs Sisteminin teknik, fiziksel, ekonomik, çevresel v.b özellikleri anlatılmıştır. Kentleşmede en önemli arazi kullanımı fonksiyonu; ulaşımı oluşturan yapıdır. Ulaşımda da birincil derecede önem verilmesi gereken toplu taşınım sistemleridir. Troleybüs Sistemi de bu ./.. (5) sistemlerden biri olup, kentimiz için en optimum olanıdır. Bu nedenlerle, Tavşanlı Karayoluna bağlanan Kirazpınar Yolundan başlayarak, Belediye Hizmet Alanı - Troleybüs İstasyonu ve İlgili Tesisleri sahasının kuzey sınırına kadar; bu saha, yol ve yeşil alanlardan oluşan imar planı ve değişikliğinin sabit tutularak, diğer alanlardaki, Belediye Meclisimizin; 04.01.2013 tarih ve 20 sayılı, 04.06.2013 tarih ve 293 sayılı kararlarıyla onaylanan, 2210 nolu değişiklik alanı bölümlerinin iptal edilmesi, iptal edilen imar planı ve değişikliği alanlarının önceki imar planlarına getirilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN: limiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1184 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, 1184 adada imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.3 pafta, imar planında Bitişik Nizam 3 kat konut lejandlı 1184 adada, daha önce 5 nolu parsel alanında kaldırıldığı da belirtilerek, 8 nolu parsel alanında bulunan ada ayırma çizgisinin, kaldırılmasına yönelik imar planı değişikliği talebi , 31.05.2013 tarih, 3760 kayıt nolu dilekçe ile yapılmıştır. İmar adasında daha çok 7 metrelik yol tarafında mevcut teşekkkül hattının uygulandığı görülmüştür. 31.10.2013 tarihine kadar ruhsata esas yapılanma çapıyla ilgili müracaat yapılması halinde, 31.05.2013 tarihinden önceki planlı alanlar tip imar yönetmeliği hükümleri geçerli olmak üzere, 1184 adada; 5 nolu parsel alanı ve bu parselin güneyindeki tüm parsel alanlarında, ön bahçelerde mevcut teşekkül uygulanmadan, arka bahçe alanlarının devamlı olarak uygulanmasında problemlerin olmaması amacıyla, çizildiği şekilde uygulanmak üzere 10 metre bina derinliği belirlenmesi, arka bahçe alanlarının işaretlenmesi yönlerindeki imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Siner Mahallesi, 114 adada, imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Siner Mahallesi, 114 adada, imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; 25.06.2013 tarih, 4201 kayıt nolu dilekçe ile Siner Mahallesi, 16.Ö.2 pafta, 114 ada, 4 nolu parsel alanında, bina kitlesi konulması yönünde imar planı değişikliği talebi yapılmıştır. 4 nolu parsel alanında, imar planında; Özel Eğitim (Kreş, Anaokulu, İlköğretim, Lise v.b) yurt ve spor tesisleri lejandlı alanının; bahçe sahası bulunmaktadır. 4 nolu parsel alanında Özel-kreş, anaokulu, lise, yurt ve sosyal tesis alanı düzenlenerek, hmax: 14.50 metre (4 KAT), 16.65 metre x 40.00 metre ölçülerinde bina kitlesinin belirlenmesi, 5' er metre ve min. 9.50 metre bahçe alanlarının düzenlenmesi, bina kitlesi dışındaki diğer sahanın bahçe alanı olarak işaretlenmesi, “ Belirtilen bina ölçüleri dışında kapalı çıkma yapılamaz, açık çıkma yapılabilir.” plan notunun belirlenmesi yönlerindeki imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 376 sayılı kararıyla onaylanan; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 ve 91 paftalarda, 19.N.1, 20.N.4 imar planı paftalarında yapılan 2351 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 376 sayılı kararıyla onaylanan; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 ve 91 paftalarda, 19.N.1, 20.N.4 imar planı paftalarında yapılan 2351 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi, müracaatı incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 376 sayılı kararıyla onaylanan; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 73 ve 91 paftalarda, 19.N.1, 20.N.4 imar planı paftalarında yapılan 2351 nolu imar planı değişikliğinde; 15 metrelik yol alanının Eğitim ve Sosyal Donatı Alanına dahil edilerek, doğu ./.. (6) kesimde eğitim ve sosyal donatı alanında 12 metrelik yol düzenlenmesi, yönlerindeki imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; Endüstri Meslek Lisesi ile eğitim ve sosyal donatı alanları arasında ulaşımın kolaylığı açısından üst geçit yapılması talebinin değerlendirilmesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu (estetik kurulu) – Belediye Başkanlığınca yapılmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİ 16.MADDESİNİN: Askeri Hava Alanı Mania Planı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Askeri Hava Alanı Mania Planı konusu incelenmiş olup; Kütahya Valiliğinin 21.03.2013 tarih, 2179 sayılı yazısıyla, Milli Savunma Bakanlığının 02.03.2013 tarih, 7500-162 sayılı, Askeri Hava Alanları Mania Planları Uygulaması konulu yazısı iletilmişti. Milli Savunma Bakanlığının söz konusu yazısı, Danıştay Altıncı Dairesinin konuyla ilgili 2008/3781 sayılı Kararı, esas alınarak, Belediye Meclisimizin 04.06.2013 tarih, 290 sayılı kararıyla; Kütahya Askeri Hava Alanı Mania Planının, 1/1.000 Uygulama İmar Planlarında, ilgili hususları ve “Yapılaşmalarda Mania Planı Kriterlerine Uyulacaktır.” kriteri ile beraber uygulanması uygun görülmüştü. Bilindiği üzere Kütahya Askeri Havaalanı Mânia Planı kriterleri 1995 yılından itibaren İdari mahkemeler, Danıştay ve Belediye Meclisimizin muhtelif tarihlerdeki kararlarıyla günümüze kadar çözüm üretmek adına birçok teknik incelemeyi ve hukuki kararları kapsamaktadır. En son, bahse konu 02.03.2013 tarih, 7500-162 sayılı yazıda; “....havacılık faaliyetleri nedeniyle inşaat sınırlamalarında, uygulama birliğinin oluşturulması maksadıyla yeni bir yasal düzenleme yapılıncaya kadar” hükmüne göre teğit edilmiş olup, kurum ve kuruluşlara bir takım görevler verilmiştir. Yazının, 4/b maddesinde “ Meydan Komutanlıklarınca; mevcut mania planlarının hazırlanmasına dayanak teşkil eden mania kriterlerinde değişiklik olduğunun belirlenmesi ve mevcut mania planlarının revize edilmesine ihtiyaç olduğunun değerlendirilmesi halinde, uygulanacak yeni mania kriterlerinin Milli Savunma Bakanlığına (MSB Harita Genel Komutanlığına) bildirilmesi,” hükmüne istinaden Kütahya Hava Er EğitimTugayımıza, 4/c maddesi ile “Milli Savunma Bakanlığınca (MSB Harita Genel Komutanlığınca), Meydan Komutanlıklarınca gönderilecek yeni mania kriterlerine göre hazırlanan yeni mania planlarının, uygulanmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlara yayımlanması” hükmüne istinaden hazırlanacak yeni mania planlarının uygulanmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara, 4/ç maddesi ile de “Yayımlanan mania planlarının, plan yapma yetkisine haiz kurum ve kuruluşlarca, her ölçekteki imar planlarına işaretlenmesi ve plan hükümlerine, ‘Yapılaşmalarda Mania Planı Kriterlerine Uyulacaktır.’ plan notunun eklenmesi” hükmüne istinaden Belediyemiz İmar Komisyonu ve Belediye Meclisimize görev düşmektedir. Bunun üzerine, 20.08.2013 tarihinde Ankara' da Sayın Milli Savunma Bakanı ile yapılan karşılıklı görüşmede; Hava Mânia Planlarının, kriterler açısından incelenerek, uygulama zorlukları ve açıklamaları ile birlikte plan üzerinde işlenerek raporlarıyla tekrar değerlendirilmesi için yazı yazılması talimatlandırmıştır. Bu konuda gerek İmar Komisyonumuzca gerekse İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce buna göre hazırlanan plan ve gerekçeler doğal topoğrafik durum ve hali hazır açısından incelenmiştir. Uygulamalarda problem olmaması için, ölçek itibariyle Hava Alanı Mania Planında belirtilmeyen ara mania kod ve çizgileri ekteki plana işaretlenmiştir. Mimarlar Odamızın 19.08.2013 tarihinde konu ile ilgili görüş ve önerileri de Belediyemize iletilmiş ve incelenmiştir. 26.08.2013 tarihinde yaptığımız Sayın Milletvekilimizin de iştirak ettiği Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlarının da bulunduğu istişare toplantısında, yapılan hazırlıklar birlikte incelenmiş ve hazırlanacak rapor ve ekleri konusunda mutabakat sağlanmış, Belediye Meclisimizde değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Bu hususlar yapılan görüşmelerde Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığına da iletilmiştir. Belediye ve Mücavir Alanlarımız dahilindeki, Hava Alanı Mania Planı etüd edilmiştir. Nazım ve Uygulama İmar Planlarımızın büyük bölümünde Hava Alanı Mania Planı bulunmaktadır. Özellikle kentin merkezi ve çevresinde , Zafertepe Mahallesinden, Evliya Çelebi Mahallesine kadar, mania planına göre kat sınırlaması getirilebilecek alanların bulunduğu görülmüştür. Nazım ve uygulama imar planı alanlarının da olduğu; kentimizin meskun dokusunun güney bölümünde, 2. Organize Sanayi Bölgesinin batısında, Perli ve Yeni Bosna Mahallerinin doğusunda, halihazır arazi yapısının, hava mania planı kotları altında kalan bölgelerin (doğal mania alanları) olduğu tespit ./.. (7) edilmiştir. Doğal Mania Alanlarının traşlanarak Mania Planına uygun hale getirilmesi ekonomik ve hukuki açılardan olanaksızdır. Halihazır durumla ilgili, bir başka husus ta, Danıştay Altıncı Dairesinin 2008/3781 nolu Kararındaki; “ .... davacı idarenin talebinde mania kriterlerini sağlamayan bina ve tesislerin yıkımına ilişkin herhangi bir istemin söz konusu olmadığı,..” konusudur. Böyle bir konuda halihazır durumu göz ardı ederek, planların geliştirilmesi mümkün değildir. Planların bir sistem getirdiği düşünülürse, hava mania planlarının; doğal mania alanlarında hiç bir işlem yapılmadan, diğer sahalarda imar planlarıyla önceden belirlenen yapı yüksekliklerine sınırlamalar getirmesi bir çelişkiyi beraber getirmektedir. Halihazır durumu günümüzde ve gelecekte şekillendirecek, hukuksal boyutu olan, en önemli araçlar, imar planlarıdır. Hava Alanı Mania Planlarının kısıtlamalar, engellemeler getirmesi karşısında, imar planlarının niteliği, önemi ve amacıyla ilgili hususları belirtmek gerekmektedir. İmar planları; gerekli, sosyal, fiziksel, ekonomik, teknik v.b araştırmalardan sonra yapılır ve o bölgedeki yapılaşmalara düzen getirir. Merkezi yönetim, yerel yönetim ve fertler için mecburiyetler ve mükellefiyetler doğurmaktadır. Temel olarak planlandıkları arazi parçası üzerindeki arazi kullanım fonksiyonlarını, nüfus ve yapı yoğunluklarını belirleyen ve gelecekteki gelişimleri öngören bir nitelik taşır. İmar planları arazi mülkiyetinin kullanımına yönelik bir düzen getirmeleri itibariyle mülkiyeti kamu yararı amacıyla sınırlayan bir nitelik te taşıyan hukuksal bir araç , bir formdur. Kentlerin gelişmesini düzenleme ihtiyacı kamu düzenini ve kamu yararını korumak amacına yöneliktir. Danıştay içtihadında ve öğretide de imar planlarının düzenleyici işlem taşıdığı konusunda tereddüt bulunmamaktadır. Bu düzenleyici işlemler genel, soyut, sürekli, kişilik dışı, bir kez uygulanmakla tükenmeyen kural koyucu işlemlerdir. Bu kural koyucu işlemlerin, uygulanması sonucu gerçekleşen kentleşmenin; ekonomik, sosyal ve kültürel sonuçları, o kentte toplumsal yaşamdaki faktörleri oluşturmaktadır. İmar planları, insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın, koruma ve kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek amacıyla hazırlanır. Kentimizde ise 1985 yılından önce de imar planları bulunmakla beraber, 3194 Sayılı İmar Kanun kapsamında; 1985 yılından itibaren farklı yıllarda yapılan imar planları günümüzdeki imar planlarının iskeletini oluşturmaktadır. Günümüze kadar hukuksal bir süreçten geçerek imar planları yapılmıştır. İmar planları uygulanırken, birdenbire bu imar planlarına kısıtlamalar, engellemeler getirecek Askeri Hava Alanı Mania Planlarının uygulanması, beraberinde yukarıda açıklanan hususlarda da kısıtlamalar, durdurmalar, farklı gelişmeler getirecektir. Bu da; kentte, ekonomik olarak kayıplara yol açacak, sosyal ve kültürel hedeflere ulaşılmasını engelleyecektir. Bütün bu açıklanan nedenlerden dolayı, A-) Mania kriterlerinin bu bilgiler ışığında yeniden değerlendirilmesi, B-) Uluslararası Zafer Hava limanımızın çok daha geniş imkanları ile her türlü uçuşa uygun olduğu göz önüne alınarak, uçuş konisinin ve hava mania kriterlerinin yeniden değerlendirilmesi Hususlarında; Milli Savunma Bakanlığımızdan inceleme heyetinin istenmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 222 sayılı kararı ile onaylanan Okçu Mahallesi, 20.J.2-20.K.1 paftada yapılan 2329 nolu imar planı değişikliği ve ilave imar planına askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 222 sayılı kararı ile onaylanan Okçu Mahallesi, 20.J.2-20.K.1 paftada yapılan 2329 nolu imar planı değişikliği ve ilave imar planına askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi müracaatı incelenmiş olup; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 19.08.2013 tarih ve 5746 sayılı yazısı; “...söz konusu taşınmaz, 08/02/2013 tarihinde yapılan imar planı değişikliği ile Halı Kilim vb. Yıkama Tesisleri Alanı, yol ve Park alanı olarak ayrılmış iken yapılan son değişiklik ile Halı Kilim vb. Yıkama Tesisleri Alanının kaldırılarak, Kütahya Çini Kooperatifleri Tesisleri ve Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Tesisleri Alanlarının bu alana doğru genişletildiği ve ayrıca yol ve park alanlarında düzenlemeler yapıldığı görülmüştür. Bu nedenle, söz konusu imar planı değişikliğinin Hazine zararına sebebiyet vermesi nedeniyle iptal edilmesini ve söz konusu taşınmazın imar planında bu kadar kısa sürede değişiklik yapılmasının nedenlerinin bildirilmesini rica ederim.” şeklindedir. ./.. (8) Söz konusu bölgede Halı Kilim vb. Yıkama Tesisleri Alanı, yol ve Park alanı düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği Belediye Meclisimizin 04.01.2013 tarih ve 13 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İmar planında Halı Kilim vb. Yıkama Tesisleri Alanı olarak düzenlenen sahada daha önce: Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Tesisleri, Kütahya Çini Kooperatifi Tesisleri ve Park lejandlı alanlar bulunmaktaydı. Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 222 sayılı kararı ile onaylanan Okçu Mahallesi, 20.J.2-20.K.1 pafta, 2704 parsel ve güneyinde yapılan 2329 nolu imar planı değişikliği ve ilave imar planı ile; Halı Kilim vb. Yıkama Tesisleri Alanı, Kütahya Çini Kooperatifi Tesisleri, park, yol ve imar plansız sahalarda; önceki imar planlarında belirlenen Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Tesisleri lejandlı sahanın aynı şekilde düzenlenmesi; park, yol alanları ve Kütahya Çini Kooperatifi Tesisleri lejandlı sahanın düzenlenmesine yönelik ilave imar planı ve değişikliği, uygun görülmüştür. Dolayısıyla, bu işlemle daha önce imar planlarında bulunan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Tesisleri alanı aynı büyüklükte tekrar plana işlenmiştir. Daha önce imar planı değişikliği yapılan bir bölgede kısa süre sonra imar planı değişikliği yapılamayacağına dair mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 222 sayılı kararı ile onaylanan Okçu Mahallesi, 20.J.2-20.K.1 paftada yapılan 2329 nolu imar planı değişikliği ve ilave imar planına askı süresi dahilinde yapılan itirazın reddine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 166 sayılı kararı ile onaylanan Kent Bütününe yönelik imar planları ile, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı arası, Tavşanlı Karayolu Çevresi, İlave Nazım ve Uygulama İmar Planına askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih ve 166 sayılı kararı ile onaylanan Kent Bütününe yönelik imar planları ile, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alanı arası, Tavşanlı Karayolu Çevresi, İlave Nazım ve Uygulama İmar Planına askı süresi dahilinde yapılan itirazların değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 94 ada, 23 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 94 ada, 23 parselde imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; Gazi Kemal Mahallesi, 13 pafta, 94 ada, 23 parselde imar planında 30 Ağustos İlkokulu lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alanın güney kesimindeki imar hattının, okul bahçe duvarı esas alınarak uygulanması Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN: limiz, merkez, Bölcek, Kirazpınar, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alan Bölgelerinde Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Bölcek, Kirazpınar, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik Alan Bölgelerinde Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapımı müracaatı incelenmiş olup; İmar planına esas kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşler etüd edilmiştir. Bölcek, Kirazpınar, Şair Şeyhi Dumlupınar Mahallesi Yerleşik alanlarında yol alanları, ilköğretim tesisleri, ibadet yeri alanları, resmi kurum alanları, sağlık tesis alanları, sosyo-kültürel tesis alanları, ./.. (9) belediye hizmet alanları, ağaçlandırılacak alanlar, aktif yeşil alanlar, meskun konut bölgesinde yapı kitleli bahçe alanlı bitişik nizam 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam konut alanlarının, TAKS: 0.35, KAKS: 1.05, 3 kat olarak planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, ilgili plan notlarının düzenlenmesi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları; DSİ’den görüş alınması ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yoncalı, 50.K.1.B pafta, 119 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Yoncalı, 50.K.1.B pafta, 119 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 3200 ada, 7 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 3200 ada, 7 parselde imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; 08.07.2013 tarih ve 4354 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 21.M.4 pafta, 3200 ada, 7 parselde 5 ve 10 m. yapı yaklaşma mesafeleri olan, H: 5.50 m., Küçük Sanayi lejandlı alan (Ayrık nizam, TAKS: 0.40) bulunmaktadır. 18. madde imar uygulaması sonucu oluşan 810 m2 yüzölçümlü parselde yapı yaklaşma mesafeleri nedeniyle 241 m2 taban alanı kullanılabildiği belirtilerek; 10 m. yapı yaklaşma mesafelerinin 5 m.’ye düşürülmesine yönelik imar planı değişikliği teklif edilmektedir. Söz konusu teklif imar planı değişikliği yoğunluk artışına neden olacağı ve yapılaşma düzeni bozulacağı için reddine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Bölcek Mahallesi, 21.L.4 pafta, 288 ada, 2-3 parsel nolu taşınmazların Rezerv Alan ilan edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez,Bölcek Mahallesi, 21.L.4 pafta, 288 ada, 2-3 parsel nolu taşınmazların Rezerv Alan ilan edilmesi müracaatı incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 375 sayılı kararıyla; Bölcek Mahallesi, 19 pafta, 1501 parselde imar planında bulunan Kiremit Fabrikası, D lejandlı alanın, doğu kesiminde 5 m. ön, 3 m. yan bahçe alanlı, TAKS: 0.40, KAKS: 1.60, Ayrık nizam 4 kat, T2 lejandlı alan ve çevresinde yol alanları düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği; Bölcek Mahallesi, 21.L.4 pafta, 288 ada, 2-3 parsel nolu taşınmazların Belediyemize kayıtsız, şartsız, Belediyemizce yasal mevzuata uygun istenildiği şekilde kullanılmak üzere, bedelsiz hibe edilmesi kaydıyla, uygun görülmüştü. Bölcek Mahallesi, 21.L.4 pafta, 288 ada, 2-3 parsel nolu taşınmazların 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kullanılmak üzere Rezerv Alan ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parselde çıkma yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parselde çıkma yapılması müracaatı incelenmiş olup; ./.. (10) Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 49 parselde imar planına göre 16 m. derinliği olan, Bitişik nizam 6 kat, T2 lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu parselde yapılacak binanın arka bahçe bölümünde 1 metre kapalı çıkma yapılmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Paşamsultan Mahallesi, 31 pafta, 156 ada, 55 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Paşamsultan Mahallesi, 31 pafta, 156 ada, 55 parselde imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; 22.08.2013 tarih ve 5263 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Paşamsultan Mahallesi, 31 pafta, 156 ada, 55 parsel nolu taşınmaz imar planında Bitişik nizam 2-3 kat konut lejandlı alanda kalmaktadır. Yapılanmada 2 ve 3 katlı iki ayrı bina oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı miktarı değişmeden; parseldeki yapılanmanın Bitişik nizam 3 kat, 10 m.’lik yola cepheli olacak şekilde, bina taban alanının kitle olarak plana işlenmesine yönelik imar planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Çalca Mahallesi 22.Ö.I.II pafta 2526 parsel, 4 pafta 2474 parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Çalca Mahallesi 25.Ö.I.II pafta 2526 parsel 4 pafta 2474 parsellerde imar planı değişikliği konusu incelenmiş olup; Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih 161 sayılı kararıyla 2474 parsel ile 2526 nolu parsel alanı arasındaki imar hattının iptal edilerek tevhid edilmesi, Manyezit Fabrikası Sanayi İdari ve Sosyal Tesisleri alanı olarak düzenlenmesi (E:0.50, hmax: serbest), talep edilen Sanayi Tesislerine karşılık olarak parsel alanı dışında 23.560 m2’lik alanda yeşil alan, yol alanı, Belediye Hizmet Alanı tasarlanması, taşıt trafiğini gerçekleştirilmesi için çevresindeki yol alanları konusunun etüd edilmesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından görüş alınması kaydıyla ‘ konunun değerlendirilmesi uygun görülmüştü. Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş’ nin 23.08.2013 tarih 25037-5307 sayılı dilekçelerinde Belediye Meclis kararında belirtilen, yeşil alan, yol alanı, Belediye Hizmet Alanı tasarlanması, taşıt trafiğinin gerçekleştirilmesi hususunda mülkiyeti şirketimize ait; 413, 417, 418, 419, 420, 421, 2357, 2417 nolu taşınmazları, Meclis kararında belirtilen kriterler ışığında Belediyeye vermek istemekteyiz şeklindedir.’ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 26.07.2013 tarih 2689 sayılı Kümaş Manyezit A.Ş ye göndermiş oldukları kurum görüşlerinde; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından devir olunan mevcut Kümaş Manyezit Fabrikasının devamı niteliğinde sanayi, idari ve sosyal amaçlı kullanılmak istenen ve 2526 sayılı parsele bitişik durumda olan 2474 sayılı parsele ilişkin kararın; yukarıda belirtilen prensipler ve parselin varsa istisnai durumu dikkate alınarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde ilgili idarece verilmesi gerekmektedir.’ şeklindedir. Talep edilen Hammadde Atık ve Depolama alanı içerisinde yapılması istenen Sanayi tesislerine karşılık parsel sahası dışında, (2357 nolu parsel alanı imar planında su kaynakları kaptaj toplama yeri, yol alanında olup diğerleri imar planlarının dışında); Çalca Mahallesi, 413, 417, 418, 419, 420, 421, 2357, 2417 nolu parsellerin ve 425 nolu parselin kayıtsız şartsız bedelsiz olarak (toplamda yaklaşık 22.810 m2’lik alanın) Belediyemize hibe edilmesi koşullarıyla, 2474 nolu parsel alanının Hammadde Atık ve Depolama alanı lejandlı sahadan Manyezit Fabrikası Sanayi İdari ve Sosyal Tesisleri Alanı E:0.50, hmax:serbest lejandlı alana dönüştürülmesi, 2474 nolu parsel alanı ile 2526 nolu parselin tevhid edilerek birleştirilmesi, parseller arasında yaklaşma mesafelerinin kaldırılması, 2474 nolu parsel alanın çevresinde 10’ar metre yapı yaklaşma mesafesi uygulanması yönlerindeki mevzii imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. ./.. (11) GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Andız ve Geven Mahalleleri arasında İmar Planında Askeri bölge ayrılması, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı alanı içerisinde Şeker Fabrikasına kiralanan boş alan içerisinde Eğitim tesisleri alanı planlanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Andız- Geven Mahalleleri arasında İmar Planında Askeri Bölge ayrılması, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı Alanı içerisinde Şeker Fabrikasına kiralanan boş alan içerisinde Askeri bölgeyi bütünleyecek şekilde tesislerin planlanması konusu görüşülmüş olup; Milli Savunma Bakanlığımızın büyük şehirlerdeki birliklerin gelişmekte olan illere taşınması ile ilgili olarak; Kütahya’nın yerel imkanları ve konumu ile birlikte taslak plan ve projelerin hazırlanması ve Bakanlığa iletilmesi düşünülmüştür. Kütahya’nın konumu ve avantajları değerlendirilerek; Kütahya da Üniversitenin bulunması, Askeri Birliğin bulunması, Andız ve Geven’in Kütahya’nın Mahallelerinden olması ve bu bölgelerde tüm altyapının halihazırda bulunması önemli avantajlardandır. Bu sebeplerle; -Andız- Geven Mahalleleri arasında yaklaşık 1000 dönümlük bir alanda Askeri Alanın ayrılması, -Kütahya Hava Er Eğitim Tugayının 7000 dönümlük alandaki şeker fabrikasına kiralanan askeri amaç dışında boş bulunan en az 2000 dönümlük alanın Eğitim Tesisleri alanları gibi diğer alanları bütünleyecek bir şekilde tasarlanması yönlerindeki İmar Planı yapımına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih 167 sayılı kararıyla onaylanan Şair Şeyhi Dumlupınar Mahalle Yerleşik alanı ile Dumlupınar üniversitesi alanı arası, Tavşanlı Karayolu çevresinde yapılan ilave nazım ve uygulama imar planlarına, askı süresinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 02.04.2013 tarih 167 sayılı kararıyla onaylanan Şair Şeyhi Dumlupınar Mahalle Yerleşik alanı ile Dumlupınar üniversitesi alanı arası, Tavşanlı Karayolu çevresinde yapılan ilave nazım ve uygulama imar planlarına, askı süresinde yapılan itirazlar konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Geven ve Andız Mahallelerinin kuzey kesimi ile Kütahya Belediyesi sınırları arasında kalan 2.352.326,10 m2’lik alanda 2. Üniversite alanı için kamu yararı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Geven ve Andız Mahallelerinin kuzey kesimi ile Kütahya Belediyesi sınırları arasında kalan 2.352.326,10 m2’lik alanda 2. Üniversite alanı için kamu yararı müracaatı incelenmiş olup; Söz konusu alan Geven ve Andız Mahallelerinin kuzey kesimi ile Kütahya Belediyesi sınırları arasında kalan bölgede 2.Üniversite Alanı olarak İmar Planı hazırlanıştır. İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünün 26.07.2013 tarih yazısı etüd edilmiştir. Bu düzenlemeler insan, toplum ve çevre ilişkilerinde dengeyi bozucu nitelikte değildir, ekonomik ve sağlık bakımından toplum lehine sonuçları vardır. Belirtilen tesis ve düzenlemelerin yapılmasından sonra , ekolojik yönden olumsuz etkisinin olmayacağı ve toplumsal kayıplar bakımından toplum aleyhine sonuçlar doğurmayacağı, aksine sosyal yönden halkın refah seviyesini artıracağından yapılacak çalışmalar toplum lehine olacaktır. Yapılacak çalışmalarda kamu yararı bulunmaktadır. Bu nedenlerle; Geven Mahallesi; 107 ada 1 parsel, 104 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ./.. (12) 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 2227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 419, 439, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 492, 493, 102 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 109 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, Andız Mahallesi 107 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parselleri kapsayan toplam 2.352.326,10 m2’lik alanda; 2. Üniversite Alanı yapılabilmesi amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN: Belediyemize ait Ilıca'da bulunan 50303870 elektrik abone numaralı sıcak su pompasının elektrik tüketimi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemize ait Ilıcada bulunan 50303870 nolu elektrik abone nolu sıcak su pompasının elektrik tüketimlerinin akım trafoları farkından dolayı eksik hesaplandığından, geriye dönük 26.09.2007 tarihinden itibaren 15.11.2012 son ödeme tarihli 45.352,40.-TL. Tutarında OEDAŞ Kütahya İl Müdürlüğü tarafından, Belediyemize farura düzenlenmiş olup, düzenlenen faturaya itiraz edilmiştir. Bu elektrik faturası hakkında OEDAŞ Kütahya İl Müdürlüğü'ne dava açılmış ve, mahkemeden konu hakkında bilirkişi talep edilmiştir. Bilirkişinin raporunda faturanın kurumlarca yarı yarıya ödenmesinin uygun olacağı yönünde karar çıkmıştır. Bu karar doğrultusunda OEDAŞ Kütahya İl Müdürlüğü 45.352,40.-TL. tutarındaki faturayı iptal edip bu faturanın yarısı tutarındaki yeni bir fatura düzenlemiş olup söz konusu Bilirkişi raporu doğrultusunda 22.676,20.-TL. tutarındaki elektrik faturasının ödenmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Bölcek 186 ada,3 parsel ile yine Bölcek Mah.3975 ada, 30 parselin takas edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Bölcek 186 ada,3 parsel ile yine Bölcek Mah.3975 ada, 30 parselin takas edilmesi konusu incelenmiş olup; İlimiz, merkez, Bölcek 186 ada,3 parsel ile yine Bölcek Mah.3975 ada, 30 parselin takas edilmesi konusu incelenmiş olup; Adnan TAŞDEMİR Belediyemize müracaatla,ilimiz, merkez, Bölcek Mahallesi 21.L.4 pafta,186 ada,3 parsel numaralı 1.749,00 m2.lik arsasından yol geçtiğini bu nedenle mağdur olduğunu, bu mağduriyetinin giderilmesi için inşaat alanı değişmemek kaydıyla, söz konusu taşınmazını Belediyemize ait benzer değerde bir arsayla takas etmeyi talep etmektedir. Mülkiyeti Adnan DAŞDEMİR'e ait olan Bölcek Mahallesi 21.L.4 pafta,186 ada,3 parsel numaralı taşınmaz 20.11.2009 tarihli imar durum belgesine göre bitişik nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır. Parselin kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinde 2 metre bahçe alanı bırakıldığı ./.. (13) görülmektedir. Söz konusu bölgede yapılan, Belediye Meclisimizin 01.02.2013 tarih ve 90 sayılı kararıyla onaylanan kanal ve yol alanlarından oluşan 50 metrelik yol düzenlenmesine ilişkin imar planı değişikliği kapsamında, 186 ada,3 parselin kuzey kesiminin yol alanında kaldığı görülmektedir. Bu nedenle takas yapılmasını talep edildiği anlaşılmaktadır.Bu plan değişikliği alanı Resmi Gazete de yayımlanan 6306 Sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında kalmaktadır. Komisyonumuzca yapılan değerleme sonucunda Bölcek Mahallesi 3975 ada, 30 parsel imar planında ayrık nizam 4 kat, 5 metre ön, 3 metre yan bahçeli, TAKS:0,40, KAKS:1,60, yapılaşma koşulları bulunan, parkın kuzeyinde 12 metrelik yola cepheli bölümünde 3841 m2.lik kısmı ile Bölcek Mahallesi 21.L.4 pafta,186 ada,3 parselle değer farkı gözetmeksizin başa baş takas edilmesi, Bölcek Mahallesi 21.L.4 pafta,186 ada,3 parsel nolu taşınmazın 6306 Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında kullanılmak üzere Rezerv Alan ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Fatih Mahallesi,Fatih Semt Pazarı (Perşembe ve Sosyete pazarının) kurulduğu alanın Kütahya Belediyesi adına sağlıklı yaşam merkezine dönüştürülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez,Fatih Mahallesi,Fatih Semt Pazarı (Perşembe ve Sosyete pazarının) kurulduğu alanın Kütahya Belediyesi adına sağlıklı yaşam merkezine dönüştürülmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN: Yoncalı İlave Uygulama İmar Planlarında yer alan Turizm Tesis Alanlarına İlişkin plan notu düzenlemesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Yoncalı İlave Uygulama İmar Planlarında yer alan Turizm Tesis Alanlarına ilişkin plan notu düzenlenmesi müracaatı incelenmiş olup; Yoncalı İlave Uygulama İmar Planlarında 18. madde imar uygulaması yapılarak parselasyon gerçekleştirilmiştir. Turizm Tesis Alanlarında yatırımcıların talepleri doğrultusunda yapılan incelemelerde teşvik kapsamına girebilmesi için belli parsel büyüklüğü arandığı Komisyonumuza iletilmiştir. Taleplerin doğru olduğu tespit edilmiş ve yatırımcılara kolaylık sağlanması amacıyla; uygulama imar planında bulunan “- Turizm tesis alanlarında planda gösterildiği şekilde uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda ifraz yapılamaz. Ancak, bu alanlar tevhid edilebilir.” plan notu, aşağıdaki plan notuna dönüştürülmüştür: Yoncalı İlave Uygulama İmar Planlarında; PLAN NOTU: “-Turizm tesis alanlarında planda gösterildiği şekilde uygulama yapılacaktır. Bu alanlar tevhid edilebilir. 1- Projenin bütünlüğünün onayı, 2- O proje bütünlüğü içerisinde teşvik ve kredi alınacak yerle ilgili talebin gerekçesinin ortaya konulması, teşvik ve kredi alınacak Kurum tarafından finanse edileceğinin belirtilmesi, “bu işlemler sonunda yatırım gerçekleşmeyecek olursa, yapılacak tevhid işlemiyle parselin eski haline döndürülmesine” ilişkin taahhütnamenin verilmesi, hususlarının, İmar ve Bayındırlık Komisyonu (Estetik Kurulu) - Belediye Başkanlığınca, uygun görülmesi halinde; Turizm Tesis Alanları, minimum parsel cephesi 80 metre, minimum parsel derinliği 100 metre, minimum parsel büyüklüğü 10.000 m2 koşullarıyla ifraz edilebilir. Uygulama imar planında gösterilen turizm tesis alanlarını birbirinden ayıran parsel çizgileri, ada ayırma çizgisi değildir.” Yukarıdaki plan notunun düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. ./.. (14) GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN: Devlet Hatun Caddesi ile Saat Kulesi Sokakta trafik uygulamaları ve sokak ismi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Devlet Hatun Caddesi ile Saat Kulesi Sokakta trafik uygulamaları ve sokak ismi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Muhtelif İşler Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN: İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18-0-IV pafta,1064 ada,35 parselde imar plan değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18-0-IV pafta,1064 ada,35 parselde imar plan değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Toki Akkent Mahallelerinde bulunan Sosyal Kültürel Merkezleri ile ilgili talebin değerlendirilmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Başkanlığı 02.09.2013 tarih ve 2013/41 sayılı yazıları ile, İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi,M.Akif Ersoy Mahallesi ve Toki Mahallelerinde bulunan Sosyal Kültürel Merkezlerin, farklı kademede okumakta olan öğrencilerine yönelik ders takviyesi etüt ve benzeri, yetenek geliştirme merkezi, gençlere yönelik kitap okuma, internet salonu ve yetişkin bayanlara yönelik olarak farklı alanlarda ücretsiz olarak Kurumumuz ile işbirliği içinde kurslar düzenlenmesini planladıklarını ve protokol çerçevesinde derneklerine tahsis edilmesi yönündeki talepleri incelenmiş olup; Sosyal ve Kültürel Tesisler, Belediyemizin kendisi tarafından yapacağı etkinlikler ve faaliyetlerinde kullanılacağından dolayı talebin reddine oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek,üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Mustafa İÇA Aynur KOÇUK MERCAN M.Celal DALKILIÇ BELEDİYE BAŞKANI