BELEDİYE MECLİSİNİN 02.11.2017 TARİHLİ 4. DÖNEM 10. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimizin; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 4. Dönem 10. Olağan toplantısı, Belediye Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU’nun başkanlığında 02.11.2017 Perşembe günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda üyelerden; 1-Mehmet ÖZDOĞAN, 2-Nuri ÇETİN, 3-Galip GÜLTEKİN, 4-Cafer Cihat CEYLAN, 5-Banu AKALINOĞLU, 6-Ömer Faruk DURMAZ, 7-Halit Oğuz ATAKAN, 8-Ebubekir ERDOĞMUŞ, 9-Mustafa AYDIN, 10-Fatma GÜL, 11-Mehmet Naci PEKCAN, 12-Ramazan YILDIRIM, 13-Pınar AKBULUT, 14-Selim DURMAZ, 15-Muhammed İkbal GÜNDEM, 16-Murat HASER, 17-Salih ÖZDEN, 18-Enver ERDOĞAN, 19-Ahmet ULUCA, 20-Nedim DELEN, 21-Cemal AYDIN 22-Yusuf SÖKMEN, 23-Mustafa EROL, 24-Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU, 25-Ahmet UYGAR, 26-Gülşah ARIKAN AKANDERE, 27-Erdoğan ÇOLAK’ın iştirakleri ile yapıldı.

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Şule UYKUN, Furkan YILMAZ ve Serda BAL YILDIZ’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-İçişleri Bakanlığınca ilimizde yapılan,   MAKS  (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) çalışması sırasında ortaya çıkan, isimsiz çıkmaz sokaklar ile ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz sokaklara, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesinin (n) fıkrası uyarınca isim verilmesi,

-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinde açılan 08.01.05.05 (bağlı idarelere) hesap koduna 250.000,00 TL borç verilmesi konusu.

-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi Kuzeyinde imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi.

-Kütahyaspor Kulübü’ne nakdi yardım yapılması;

-Mevcutta hafriyat döküm sahası olarak hizmet vermekte olan veya yeni açılacak döküm sahalarına döküm yapan araçların ton başı ücretinin belirlenmesi konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

2018 Yılı Performans Bütçenin görüşülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesi 2018 Mali yılı Performans Programının aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

2018 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Meclis Başkanı, Bütçe görüşmeleri için 2 birleşim toplantısını, 21.11.2017 tarihinde, saat 18:30’da Meclis salonunda yapılacağını bildirdi.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

2018 Mali Yılı Belediyemiz gelir tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve; Daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 22. Aktarma Cetveli konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu cetvelde belirtilen, 1 adet Mamul Mal Alımları tertibinden 400.000,00TL, 1 adet Gayrimaddi Hak Alımları tertibinden 100.000,00TL, 1 adet Hizmet Alımları tertibinden 650.000,00 TL, 1 adet Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinden 500.000,00 TL olmak üzere toplam 1.650.000,00 tenzil edilerek, 1 adet Hizmet Alımları tertibine 1.650.000,00 TL’nin ilavesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

4688 sayılı Yasanın ilgili hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde, Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası (Bem-Bir-Sen) ile görüşme yapılmasına ve 01/01/2018 - 31/12/2019 tarihleri arasını kapsayan sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkanına, Anayasa, Uluslararası sözleşmeler ve 4688 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

İlimiz Mecidiye Mahallesi, 29 ada, 49 parsel numaralı taşınmazın 5393 Sayılı Kanunu'nun 15.maddesi (h) fıkrası ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince kamulaştırılması için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Kanun'un 15.maddesi (h) fıkrası ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri gereğince söz konusu taşınmazın kamulaştırılması için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Sınırlı Sorumlu Okçu Köyü Sulama Kooperatifine ait DSİ 34. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan, sulama kuyularının kullanım yetkisinin, borç ve alacaklarıyla beraber Kütahya Belediyesi’ne devredilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

S.S. Merkez Okçu Köyü Sulama Kooperatifine ait, DSİ 34. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sulama kuyularının kullanım yetkisinin, borç ve alacaklarıyla beraber Kütahya Belediyesince devir alınması hususunda tüm iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Kütahya Nazım ve Uygulama İmar Planları; Plan Hükümleri ve Notlarının düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Düzenlenmesine yönelik uygulama ve nazım imar planı değişikliklerinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, Yönetmelikle ilgili düzenleme olduğundan, yukarıda onaylanan plan hükümleri ve notlarının; askı işlemleri ve süresini beklemeden uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 47 ada, 135, 136 no.lu parsellerde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

136 no.lu parselde; İdari Tesisler ve Ticaret Alanındaki KAKS ın iptal edilmesi, Yençok: 15.50 metre lejandının ilave edilmesi, “En az, (herhangi) bir katın tamamı otopark olarak kullanılacaktır.” şeklinde plan notunun oluşturulması, 135 no.lu parsel alanında bulunan Resmi Kurum Alanına da Yençok: 15.50 metre lejandının ilave edilmesi, yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.Ö.2 pafta, 23 ada, 2 no.lu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu imar planı değişikliği talebi; ada bazında olmadığından, talebin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 738, 739, 741 ve 802 no.lu adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Plan notunun oluşturulması yönlerindeki uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91 pafta, 560 ada, 5 ve 6 no.lu parseller ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 07.03.2017 tarih, 77 sayılı kararında; 560 ada, 5 no.lu parsel alanının, uygulama imar planında mevzuat kapsamında 6 no.lu parsel alanıyla birleşerek yapılaşmaya gidebileceğinin tespit edildiği açıklanarak, bu şekilde daha sağlıklı yapılaşma meydana geleceğinden dolayı, söz konusu imar planı değişikliği talebi reddedilmiştir; aynı gerekçeyle, 18.09.2017 tarih, 4259 kayıt no.lu dilekçe ile yapılan bahse konu imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 7 pafta, 67 ada da imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu imar planı değişikliği talebinin; yukarıda açıklandığı gibi trafo alanıyla ilgili kurumdan uygun görüş alınamadığından dolayı, reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 97 pafta, 583 ada, 5 no.lu parsel ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliği konusunun; daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 91, 129, 132, 133 pafta, 555, 758, 759, 1946, 1948, 760, 761, 762 ve 763 no.lu adaların olduğu bölgede, Belediye Meclisimizin 07.09.2017 tarih, 243 sayılı kararıyla onaylanan imar planı değişikliğine askı süresi dâhilinde yapılan itirazlar konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliğine askı süresi dâhilinde yapılan itirazlar konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

İlimiz merkez Balıklı Mahallesi, 14 pafta, 84 ada, 29 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu alanın T2 lejandlı alana dönüştürülmesine yönelik imar planı değişikliği talebi, ada bazında olmadığından, reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1C pafta, 223 ada, 1-6 parsel bölgesinde yapılan 2795 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu nedenlerle, Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan Yoncalı Mahallesi, 50K1C pafta, 223 ada, 1-6 parsel bölgesinde yapılan 2795 no.lu imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19L1 pafta, 478 ada, 33-37 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Plan notu oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

İlimiz merkez Çalca Mahallesi Temizlikçiler Kimyacılar (Sanayi-Küçük Sanayi Sitesi) alanlarının olduğu bölgede imar planı tadilatı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Belediye Meclisimizin 03.10.2017 tarih 261 sayılı kararıyla onaylanan 2798 değişiklik ile sehven yazılan Parmakören Mahallesi 4153 ada 3 parselin, Parmakören Mahallesi 4074 ada 2 parsel olarak değiştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 03.10.2017 tarih 261 sayılı kararıyla onaylanan plan değişiklinde; sehven Parmakören Mahallesi 4153 ada, 3 parsel alanının Belediyemize kayıtsız şartsız bedelsiz hibe edilmesi yazılmış, ancak Parmakören Mahallesi 4153 ada, 3 parsel alanının Parmakören Mahallesi 4074 ada, 2 parsel olarak düzeltilmesine, Parmakören Mahallesi 4074 ada 2 parsel alanının Belediyemize; kayıtsız, şartsız, bedelsiz hibe edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4203 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu parsellerde ada çizgilerinin işlenmesi için, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

İlimiz merkez Andız Mahallesi 152 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.

olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Belediye Meclisimizin 06/06/2017 tarih 190 sayılı kararı ile onaylanan Parmakören Mahalle Yerleşik Alanının kuzeyinde planlanan 40 metrelik yol alanı için Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlave imar planı yapımı işine esas, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13.maddesinin (d) bendi gereğince “Kamu Yararı Kararı” alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Ulucami Caddesi-Sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenleme projesinin uygulanması işi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 12.11.2015 gün, 2776 sayılı kararı ile onaylanan projeler doğrultusunda, mülk sahiplerinden katılım payı alınıp alınmayacağı hususunun bakım ve onarım uygulaması işinin bitiminden sonra değerlendirilmek üzere ihaleye çıkılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

İçişleri Bakanlığınca ilimizde yapılan,   MAKS  (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) çalışması sırasında ortaya çıkan, isimsiz çıkmaz sokaklar ile ilimizin muhtelif yerlerinde bulunan isimsiz sokaklara, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesinin (n) fıkrası uyarınca isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18.maddesinin (n) fıkrası uyarınca isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinde açılan 08.01.05.05 ( bağlı idarelere) hesap koduna 250.000,00 TL borç verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;,

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinde açılan 08.01.05.05 Bağlı İdarelere (Borç Verme) ekonomik koduna 250.000,00 TL borç verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi Kuzeyinde imar planı ve değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, DSİ 34. Şube Müdürlüğü'nden uygun görüşleri alınması kaydıyla, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Kütahyaspor Kulübü’ne nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimizin tanıtılmasında bir marka değer olan ve Bölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil eden Kütahyaspor Kulübüne, şehirlerarası müsabakalarda yarışabilmesi için 185.000,00.TL. (Yüzseksenbeşbin) nakdi yardım yapılmasına bu hususta Belediyemiz ilgili müdürlüğünün Bütçe Koduna, Bütçe Aktarımının yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Mevcutta hafriyat döküm sahası olarak hizmet vermekte olan veya yeni açılacak döküm sahalarına döküm yapan araçların ton başı ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu döküm sahalarına, döküm yapan araçların farklı tonajlarda hafriyat atıkları döktüklerinden dolayı eşitlik sağlanamadığından; Kurumumuzun imkanları da göz önüne alınarak, kantar kurulumu sağlanan sahalar için, ton başı hafriyat atık bedelinin 2 TL/ton olarak belirlenmesine, Belediyemiz gelir tarifesine, mevcutta bulunan tarifeler korunarak, aşağıda belirtildiği şekliyle ücret tarifesinin ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

Belediye Meclis Başkanı
Kamil SARAÇOĞLU

Katip 
Selim DURMAZ

Katip 

Pınar AKBULUT