BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2018 TARİHLİ 5. DÖNEM 1. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem 1. Olağan toplantısı, Belediye Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU Başkanlığında Salı günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden; Kamil  SARAÇOĞLU,  Mehmet  ÖZDOĞAN,  Nuri  ÇETİN,  Galip  GÜLTEKİN, Banu  AKALINOĞLU,  Ömer  Faruk  DURMAZ,  Halit  Oğuz  ATAKAN,  Ebubekir ERDOĞMUŞ,  Mustafa  AYDIN,  Fatma  GÜL,  Furkan  YILMAZ,  Mehmet  Naci PEKCAN, Ramazan YILDIRIM, Pınar AKBULUT, Selim DURMAZ, Muhammed İkbal GÜNDEM, Şule UYKUN, Murat HASER, Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Yusuf SÖKMEN, Ahmet UYGAR, Erdoğan ÇOLAK iştirakleri ile yapıldı.

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Gülşah ARIKAN AKANDERE, Cemal AYDIN, Cafer Cihat CEYLAN’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU’nun yurt dışı görevlendirmesi,

- Belediye Meclis Üyelerimizin yurt dışı görevlendirmesi,

-.İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 78 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği,

-.2018 yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi,

- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereğince İlimizin tanıtılmasında marka değeri olan Bölgesel Amatör Ligde İlimizi temsil eden Kütahyaspor Kulübüne 250.000,00 TL nakdi yardım yapılması konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25'nci maddesi gereğince Denetim Komisyonu'na gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

-Meclis Başkanı oyların sayımı için tasnif heyetinin oluşturulmasını istedi ve tasnif heyetine Ömer Faruk DURMAZ, Yusuf SÖKMEN’ i görevlendirdikten sonra konuyu oya sundu ve;

 

Denetim Komisyonu üyeliğine

1- Nuri ÇETİN 25 oy,

2- Halit Oğuz ATAKAN 25 oy,

3- Mehmet Naci PEKCAN 25 oy,

4- Salih ÖZDEN 25 oy,

5-Mustafa EROL 25  oy' la seçilmiş olup;

Denetim Komisyonu’nda uzman kişinin görevlendirilmesine gerek olmadığına,  seçilen komisyonun çalışmasını kırk beş (45) iş günü içinde tamamlayıp buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

II. Sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

II. Sayılı Boş Kadro Değişiklik cetvelinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

2018 Yılı Gelir Tarifesinde mesken ve resmi daire m3 fiyatları konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Resmi daire fiyatlarının aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle aynen kabul edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

NO

TARİFE ADI

KARTLI / MEKANİK

18.3.1.

Kamu kurum ve kuruluşları, okullar, askeri birlikler, hastaneler

3,03 / 3,22

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Komisyonunun istek ve kriterleri doğrultusunda yapılacak iş ve işlemler konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Tüm iş ve işlemlerin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Kütahya Parmakören Toplu Konut Yapım işi için İller Bankası A.Ş.’den 205.000.000,00 (ikiyüzbeşmilyon)-TL ek kredi kullanılması ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU' nun yetkili kılınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Merkez Ali Paşa Mahallesi, 634 ada, 147 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan halı saha ve müştemilatı ile yanındaki tesislerin tahsisi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Bahse konu taşınmaz tahsisi ile ilgili tüm hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

İlimiz merkez Balıklı Mahallesi, 14 pafta, 81 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İmar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 14.12.2017 tarih ve 4462 sayılı kararıyla uygun görülmüş olup 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

İlimiz merkez Sultanbağı Mahallesi, 19L1 pafta, 1584 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu parsel alanına T1 lejantlı eklenmesine yönelik imar planı değişikliği talebinin ada bazında olmadığından; reddine işaretle yapılan oylama onucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 77 pafta, 603 ada alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Plan notu oluşturulması yönlerindeki imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

İlimiz merkez Sultanbağı-Aydoğdu Mahallesi, Kırklar Yolu bölgesinde yol alanı ilave imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

imar planı ve değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 156 ve 157 no.lu ada alanında mevcut imar planına göre uygulamaların yapılabilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclis kararları ile getirilen yapı yasağı, inşaat-iskan ruhsatı verilmemesi vb. kısıtlamaların Bölcek Mahallesi, 156 ve 157 no.lu ada alanında kaldırılarak; bu iki ada alanında mevcut imar planına göre uygulamaların yapılmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21K2 pafta, 280 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu imar planı değişikliği talebinin ada bazında olmadığından ve yoğunluk artışı meydana geleceğinden dolayı, reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 2731 ada, 3 parselde ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlave mevzii nazım ve uygulama imar planının; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

İlimiz merkez Okçu Mahallesi, 7 pafta, 3726 ada bölgesinde ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi, olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İlave mevzii nazım ve uygulama imar planının; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Belediye Meclisimizin 02.11.2017 tarih, 296 sayılı kararıyla şartlı onaylanan, Kül Döküm Sahası alanı olarak hazırlanan imar planlarına, askı süresi dâhilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu askı süresinde yapılan itirazların reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

02.11.2017 tarih 288 sayılı kararıyla onaylanan 2804 no.lu İmar Planı Değişikliğine askı süresi dâhilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 5146 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi.olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            1/1000 Uygulama İmar Planının 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamındaki, Riskli Alanlarda; Nisan 2014 tarihinde onaylanan ve Belediye Meclisimizin 05.04.2016 tarih, 148 sayılı kararıyla yaptırılması uygun görülen sahalarda, Aralık 2017 tarihinde onaylanan; imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin uygulama imar planlarında uygulanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin uygulama imar planlarında uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 100 pafta, 738, 739, 741 ve 802 no.lu adalar bölgesinde, Belediye Meclisimizin 02.11.2017 tarih, 280 sayılı kararıyla onaylanan 2802, 2802_A işlem no.lu imar planı değişikliğine askı süresi dâhilinde yapılan itiraz konusu ile 737 no.lu adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İmar planı değişikliği ile nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU’nun yurt dışı görevlendirmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye  Başkanı  Kamil SARAÇOĞLU'nun  07-10  Şubat 2018 tarihleri arasında İsrail'e ve Filistin'in Kudüs şehrine yurtdışı görevlendirilmesine, kanuni yolluk harcırahlarının kurumumuzca ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Belediye Meclis Üyelerimizin yurt dışı görevlendirmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclis Üyelerimizin 07-10  Şubat 2018 tarihleri arasında İsrail'e ve Filistin'in Kudüs şehrine yurtdışı görevlendirilmelerine, kanuni yolluk harcırahlarının kurumumuzca ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

   

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 131 pafta, 758 ada, 78 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama imar planı değişikliği ile ilgili nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

2018 yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2018 Yılı için Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele ödenecek fazla mesai ücretinin 352,00 Türk Lirası olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereğince İlimizin tanıtılmasında marka değeri olan Bölgesel Amatör Ligde İlimizi temsil eden Kütahyaspor Kulübüne 250.000,00 TL nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi.    

İlimizin tanıtılmasında marka değeri olan Bölgesel Amatör Lig de İlimizi temsil eden Kütahyaspor Kulübüne 250.000,00 TL nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

         

                                            

 

Belediye Meclis Başkanı
Kamil SARAÇOĞLU

Katip 
Selim DURMAZ

Katip 

Pınar AKBULUT