BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2018 TARİHLİ 5.DÖNEM 2. OLAĞAN TOPLANTISINA AİT

KARAR ÖZETİ

 

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5.Dönem 2. olağan toplantısı, Belediye Meclis 1.Başkan V. Nuri ÇETİN Başkanlığında 01.02.2018 tarihinde Perşembe günü Saat: 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden; Mehmet ÖZDOĞAN, Nuri ÇETİN, Galip GÜLTEKİN, Cafer Cihat CEYLAN, Banu AKALINOĞLU, Ömer Faruk DURMAZ, Halit Oğuz ATAKAN, Mustafa AYDIN, Fatma GÜL, Furkan YILMAZ, Mehmet Naci PEKCAN, Ramazan YILDIRIM, Pınar AKBULUT, Selim DURMAZ, Muhammed İkbal GÜNDEM, Şule UYKUN, Murat HASER, Salih ÖZDEN, Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Nedim DELEN, Cemal AYDIN, Yusuf SÖKMEN, Erol MERCAN, Mustafa EROL, Ahmet UYGAR, Erdoğan ÇOLAK’ın iştirakleri ile yapıldı.

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Ebubekir ERDOĞMUŞ, Enver ERDOĞAN ve Gülşah ARIKAN AKANDERE’nin izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

- İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 154 ada 27 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 17.O.1 pafta, 1313 ada, 21 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

- Belediye Meclisimizin 05.12.2017 tarih ve 307 sayılı kararı ile ilimiz içkili alanlar bölgesine (Haller bölgesi) ihdas edilen taksi durağına isim verilmesi,

- İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 24 pafta, 1112 no.lu parselde imar planı talebi,

- İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 121 ada 3 parselde imar planı değişikliği,

- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 2656 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği,

- İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 2657 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği,

- İlimiz merkez İnköy ve Parmakören Mahallelerinde bulunan ve mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü maddesi hükümleri gereğince Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak satın alınması ile ilgili hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi,

- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesi (p) bendi ve 75’inci maddesi gereğince, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar ve Hisarcık Belediyelerimiz ile ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi,

- İlimiz, İnköy Mahallesinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen alanda nazım ve uygulama imar planlarının düzenlenmesi,

- Kütahya Belediyesi Özel Halk Otobüsleri zam tarifesi, konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Belediyemizce ziyaret etmek üzere, Belediye Başkan Yardımcımız Murat ARIK, İç Denetçimiz Adem TURAN ve Daire Müdürlerimizin İsrail'e ve Filistin'in Kudüs şehrine ziyaret programı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

07-10  Şubat 2018 tarihleri arasında İsrail'e ve Filistin'in Kudüs şehrine yurtdışı görevlendirilmelerine, kanuni yolluk harcırahlarının ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

2018 yılı sözleşmeli personel ücretlerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz bünyesinde 2017 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden, 2018 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile cetvelde gösterilen mevcut kadrolar karşılığı personel çalıştırılması halinde  cetvelde sunulan, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretlerinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Kadro İptal Cetveli konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi, 10.07.2004 tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 21 ve 28’inci maddeleri ile 26.05.2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 17 ve 22’nci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, Norm Kadro Fazlası Kadrolar Başlıklı, Geçici 3’üncü maddesi hükmü gereğince;

          Aynı yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden hazırlanarak sunulan kadro iptal cetvelinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince alınacak 2018 yılı teminat bedellerinin tespiti konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Halde faaliyet gösterenlerden, 2018 yılında alınacak teminat bedellerinin;

            - 75 m2’lik işyerleri için 4.500,00 TL,

            - 150 m2’lik işyerleri için ise 9.000,00 TL olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Devlet Okullarında yapılacak olan yangın tatbikatlarından 2018 Yılı Gelir Tarifesinde belirtilen tatbikat yapmak ve tatbikata nezaret etmek başlıklı ücret tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Şehrimizde yangın ve yangın güvenliği bilincinin artırılması amacıyla, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet okullarında yapılacak olan yangın tatbikatları için, 2018 Yılı Gelir Tarifesinde belirtilen “11.6.2. Tatbikat yapmak veya tatbikata nezaret etmek” maddesi gereğince alınan 200,00 TL (İkiYüzTürkLirası) ücretin; araç gönderilmeyen devlet okullarından alınmamasına ve 2018 yılı gelir tarifesine ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucundan oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Belediye Gelir Tarifemizin 2018 yılı içerisinde 20.7. maddesinde belirtilen Teknik Altyapı Bedeli ücreti konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 23. Maddesi'ne istinaden, 2018 yılı Belediye Gelir Tarifemizin 20.7.1. maddesinde yer alan;

            -“Her bir parselin yoldaki Geniş Cephesine göre 55 TL/Metre ücreti” başlığının
“İçme suyu hizmetini aldığı cephe uzunluğu üzerinden, içme suyu şebekeleri teknik altyapı bedelinin 30 TL/Metre bedel” olarak değiştirilmesine ve;

            -“20.7.2 Atık su hizmeti aldığı cephe uzunluğu üzerinden, kanalizasyon şebekeleri teknik altyapı bedelinin, 25 TL/Metre” maddesinin de eklenerek

            Aşağıda ki tabloda gösterildiği şekliyle aynen kabulüne ve 2018 yılı Gelir tarifesine ilave edilmesine  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

20.7.

TEKNİK ALTYAPI BEDELİ (SU KANALİZASYON)

20.7.1.

İçme suyu hizmetini aldığı cephe uzunluğu üzerinden; içme suyu şebekeleri teknik altyapı bedeli;

30 TL/Metre

20.7.2.

Atık su hizmeti aldığı cephe uzunluğu üzerinden; kanalizasyon şebekeleri teknik altyapı bedeli

25 TL/Metre

     

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 01.09.2009 tarih ve 386 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin 12. Maddesi (e) bendinde değişiklik yapılmış olup; ekte sunulan, "Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nın" aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Belediye Meclisimizin 04.04.2017 tarih 120 sayılı kararıyla onaylanan 2729 no.lu İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

BOTAŞ Doğalgaz İşletme Bölge Müdürlüğünün ilgi yazısına istinaden askı süresinde yapılan itirazın reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Kentimizin Batı kesiminde Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüsü karşısı ve Uydukent Bölgesinde Kütahya Kenti Yeni Çevre Yolu Güzergahı Kontrol Alanı Yapı Yasağı Uygulanacak Alanın İmar Planlarına aktarılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

             “Kütahya Kenti Yeni Çevre Yolu Güzergâhı Kontrol Alanı - Yapı Yasağı Uygulanacak Alan”ın; Yeni Çevre Yolunun minimum 80 metre genişliğinde alan belirlenerek sağlı, sollu 40'ar metre alanların; tasarlanarak düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi 4335 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi  olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi 736 parsel numaralı alanın doğusundaki alanda imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 16.01.2018 tarihli yazısıyla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 16.01.2018 tarihli yazısıyla iletilen trafo yerleri ile ilgili imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

İlimiz merkez Hamidiye Mahallesi, 19M4 pafta, 2558 ada kuzeybatısında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50K1A pafta, 184 ada, 18-19-20 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            İmar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 41 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu imar planı değişikliğinin yapılması halinde yoğunluk artışına neden olacağı ve adadaki yapılaşma düzeni bozulacağından dolayı Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 41 parsel alanında imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

İlimiz merkez Cedit Mahallesi, 35 pafta, 159 ada, 106 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 17.P.4 pafta, 82 ada, 7 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu imar planı değişikliği talebinin; ada bazında olmadığından, reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577, 1873, 578, 826, 1870, 1877 ve 1887 no.lu adalar bölgesi ile Hamidiye Mahallesi, 137 pafta, 773 ada, 28 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Nazım imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Bitişik Nizamlı imar parsellerinde, arka bahçelerde zemin ve bodrum katların yapılabilmesine ilişkin plan notunun oluşturulmasına yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Nazım imar planı değişikliklerinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.4 Pafta, 1091, 1092 no.lu adalarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 154 ada 27 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 5 pafta, 154 ada, 27 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir şeklinde ki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 17.O.1 pafta, 1313 ada, 21 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 17.O.1 pafta, 1313 ada, 21 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; kat maliklerinin 3/4 nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir şeklinde ki koşulun haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Belediye Meclisimizin 05.12.2017 tarih ve 307 sayılı kararı ile ilimiz içkili alanlar bölgesine (Haller bölgesi) ihdas edilen taksi durağına isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 05/12/2017 tarih ve 307 sayılı kararı ile ilimiz içkili alanlar bölgesine (Haller bölgesi) ihdas edilen taksi durağına isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 24 pafta, 1112 no.lu parselde imar planı talebi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin alınması; parsel alanının yolda kalan kısmı ile terk ve hibe edilecek alanların toplamının parsel alanının en az %40’ı olacak şekilde teklif edilmesi; İnköy Mahallesi 1112 parselde imar planı ön izni verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.   

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 121 ada 3 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kirazpınar Mahallesi, 121 ada, 3 parselin Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı(Özel Yurt-Ticari Tesis), TAKS aranmayacaktır,  E:2.25, Yençok:16 m olarak düzenlenmesi yönlerindeki Nazım ve Uygulama değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 2656 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 2656 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.O.1 pafta, 2657 ada, 1 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Cephe işareti bulunduğundan dolayı belirtilen kesimlerde arka bahçe mesafesi uygulamaları bölgede yapıldığından, yapılaşma teşekkülü bozulacağından, söz konusu imar planı değişikliği talebinin reddine; işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

      

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

İlimiz merkez İnköy ve Parmakören Mahallelerinde bulunan ve mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü maddesi hükümleri gereğince Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak satın alınması ile ilgili hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyetleri Maliye Hazinesi'ne ait olan taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi hükümleri gereğince satın alınması ile ilgili hususlar ve işlemler için Belediye Başkanı'na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesi (p) bendi ve 75’inci maddesi gereğince, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar ve Hisarcık Belediyelerimiz ile ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi (p) bendi ve aynı Kanun’un 75.maddesi gereğince Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar ve Hisarcık Belediyelerimiz ile ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için Belediyemiz tarafından saat kulesi yapılmasına, bununla ilgili tüm hususlarda yapılacak  iş ve işlemler için Belediye Encümeni’ne ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

İlimiz, İnköy Mahallesinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilen alanda nazım ve uygulama imar planlarının düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar Planları uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Kütahya Belediyesi Özel Halk Otobüsleri zam tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yapılan araştırmalara göre çevre illerin ortalama fiyat tarifeleri, son zamdan itibaren oluşan enflasyon oranı, mazot ve işçilik giderlerindeki artışlar göz önüne alınarak Kütahya Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüslerinin biniş fiyat tarifesinde artışın aşağıda belirtildiği şekliyle aynen kabulüne ve zamlı tarifenin kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

S.NO

ESKİ UYGULANAN TARİFE (İPTAL OLAN)

 

S.NO

YENİ UYGULANACAK TARİFE

1

TAM BİLET

2.00 TL

1

TAM BİLET

2,10 TL

2

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

1.55 TL

2

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

1,60 TL

3

LİSE ÖĞRENCİSİ

1.45 TL

3

LİSE ÖĞRENCİSİ

1,50 TL

4

TEK KULLANIMLIK BİLET

2.30 TL

4

TEK KULLANIMLIK BİLET

2,40 TL

5

AKTARMA ÜCRETİ

0.50 TL

5

AKTARMA ÜCRETİ

0,50 TL

6

YONCALI

4.00 TL

6

YONCALI

4,20 TL

7

ILICA

4.00 TL

7

ILICA

4,20 TL

8

AVANS BİNİŞ
(KULLANILAN TARİFEYE EK OLARAK)

0.20 TL

8

AVANS BİNİŞ
(KULLANILAN TARİFEYE EK OLARAK)

0,20 TL

9

16 NO.LU HAT
ÖĞRENCİ FİYAT TARİFESİ

0.50 TL

9

16 NO.LU HAT
ÖĞRENCİ FİYAT TARİFESİ

0,50 TL

 

 

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis 1. Başkan Vekili, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili                           Katip                                       Katip

                                                                           Nuri ÇETİN                                      Selim DURMAZ                       Pınar AKBULUT