BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2018 TARİHLİ 5.DÖNEM 10.OLAĞAN

TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. Dönem 10. Olağan toplantısı, Belediye Meclis Başkanı Kamil SARAÇOĞLU Başkanlığında Perşembe günü saat 18.30'da Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, üyelerden; Mehmet ÖZDOĞAN, Nuri ÇETİN, Cafer Cihat CEYLAN, Banu AKALINOĞLU, Ömer Faruk DURMAZ, Halit Oğuz ATAKAN, Ebubekir ERDOĞMUŞ, Fatma GÜL, Furkan YILMAZ, Ramazan YILDIRIM, Pınar AKBULUT, Selim DURMAZ, Muhammed İkbal GÜNDEM, Şule UYKUN, Murat HASER, Salih ÖZDEN, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Serda BAL YILDIZ, Nedim DELEN, Yusuf SÖKMEN, Erol MERCAN, Mustafa EROL, Ahmet UYGAR’ın iştirakleri ile yapıldı.

 Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Meclis Başkanı, Meclis Üyelerinden Galip GÜLTEKİN, Mustafa AYDIN, Mehmet Naci PEKCAN, Cemal AYDIN, Halil İbrahim DOĞLARLIOĞLU, Gülşah ARIKAN AKANDERE, Erdoğan ÇOLAK’ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 3498 ve 4367 ada bölgesinde imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi, 37 pafta, 1739 ada, 45 parsel alanında imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 3530 ada, 19 ve 28 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50.K.I.C pafta, 129 ada, 5 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

-İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50.K.I.A pafta, 184 ada, 16 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri,

-Yeni Hizmet Binası’nın doğal gaz aboneliği için güvence bedeli olarak teminat mektubu verilmesi ve bunun için bankalardan teminat mektubu alınması hususunda yetki verilmesi,

-Yeni Hizmet Binası Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankasının vereceği teminat mektubu ile İller Bankası dışındaki özel ve kamu bankalarından kredi alınması ve yetki verilmesi,

-Ziraat Mahallesi pazartesi pazarında kurulan Açık Oto Pazarı Giriş Ücretinin, yeniden görüşülmesi konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

           GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 272

2019 Yılı Performans Bütçenin görüşülmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. maddesi gereğince Belediyemizin Stratejik Amaç ve Hedeflerine uygun olarak hazırlanan ve Belediye Encümeni’nin 28.08.2018 tarih ve  1311 sayılı kararı ile kabul edilen, Kütahya Belediyesi 2019 Mali yılı Performans Programının kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 273

2019 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesinin müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Encümeni'nin 28.08.2018 tarih ve 1310 sayılı kararı ile kabul edilerek Belediye Meclisine havale edilen; Kütahya Belediyesi 2019 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıla Ait Bütçesinin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 274

2019 Mali Yılı Belediyemiz Gelir Tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2019 yılında uygulanacak olan Belediyemiz Gelir Tarifesinin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 275

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Yönetmelik Taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddasi gereğince;

Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden Belediyemizin evrak akışı ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukları bakımından hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, hazırlanan "Kütahya Belediyesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönetmelik Taslağı" konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 276  

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 533 ada, 104 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 533 ada, 104 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4’nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir"   şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 277

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 29-32 pafta, 5383 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 29-32 pafta, 5383 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4’nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir"   şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

            GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 278

İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.I pafta, 115 ada, 3 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Siner Mahallesi 16.P.I pafta, 115 ada, 3 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “kat maliklerinin 3/4’nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir"   şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 279

İlimiz merkez İnköy, Lala Hüseyin Paşa, Parmakören, Saray, Alipaşa, Yıldırım Beyazıt, 30 Ağustos ve Siner Mahallelerinde, bisiklet yollarının uygulama imar planlarında düzenlenmesi ile ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İnköy, Lala Hüseyin Paşa, Parmakören, Saray, Alipaşa, Yıldırım Beyazıt, 30 Ağustos ve Siner Mahallelerinde, “Şehir içi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik” hükümleri ile konuyla ilgili mevzuat ve standartlara göre uygulama yapılmasına, Fen İşleri Müdürlüğümüzce iletilen söz konusu,  Bisiklet Yollarının uygulama imar planlarında belirlenmesi, yol, yeşil alanların düzenlenmesiyle ilgili uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 280

İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 2464 ada, 120 no.lu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planındaki 12 metrelik yolun devamlılığı 120 no.lu parsel alanının olduğu bölümde kesilmektedir. 12 metrelik yol alanının devamlığının sağlanması için 120 no.lu parsel alanının doğu bölümünde yol alanı düzenlenmesi, parselin diğer bölümünün otopark olarak belirlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 281

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi 222 ada, 54 parsel alanında imar planı değişikliği  konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Gaybiefendi Mahallesi 222 ada, 54 parsel alanının; Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü 34. Şube Müdürlüğü'nün 14.09.2019 tarih 609491 sayılı yazısı ile uygun görüldüğü belirtilen dere yatağına ilişkin riskli alandaki kanal projesi etüt edilmiştir. Kanalın olduğu yerin pasif yeşil alan, kenarında da 7 metrelik yol alanının uygulanması, Ticaret Alanı, E:0.50, Yencok:15.50 m, karayolundan 15 metre, doğu kesiminden yoldan sonra 5 metre, batı tarafından 3 metre, kuzey kesiminden 10 metre yapı yaklaşma mesafelerinin uygulanmasına yönelik 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 282

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi 113 ada, 1 parsel alanında imar planı değişikliği  konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kirazpınar Mahallesi 113 ada, 1 parsel alanının Ayrık Nizam Konut Alanı, TAKS:0.40, KAKS:1.05,  Yencok:9.50(3 kat),  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 283

İlimiz merkez Çalca Mahallesi J24A01C1A paftada, 2512 parsel bölgesinde yol alanı imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün 08.10.2018 tarih E:354597 sayılı yazı ekinde iletilen şekilde yol alanı düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 284

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi karşısı J23B04A4C pafta bölgesinde  yol ve alt geçit alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi karşısı J23B04A4C-4D pafta Bölgesinde Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün istediği şekilde yol, alt geçit alanlarının, park ve pasif yeşil alanların düzenlenmesine yönelik ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 285

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 47 pafta, 210 ada, 11 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 29.06.2018 tarih ve 97417 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 47 pafta, 210 ada, 11 parsel alanında imar planında 137 envanter numarasıyla tescilli Lala Hüseyin Paşa Hamamı lejandlı alan bulunmaktadır. Söz konusu alan Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Etkilenme Geçiş Alanı içerisinde kalmaktadır. Lala Hüseyin Paşa Hamamı lejandlı alanın güney kesimde yol alanına doğru 1.5 metre genişletilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.10.2018 tarih ve 4922 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 286

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 56 ada, 1 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.10.2018 tarih ve 4923 sayılı kararı ile tashihatla uygun görüldüğü şekilde: Alipaşa Mahallesi, 9 pafta, 56 ada, 1 parsel alanında bulunan Yeşil Camii lejandlı alanın doğu tarafında 2 parselde bulunan Bölge Otoparkı ve Pazar Yeri lejandlı alana doğru genişletilmesi; batı tarafında cami merdivenlerini kapsayacak şekilde yola doğru genişletilmesi; kuzey ve güney kesimlerinde imar hattının mülkiyet sınırlarına göre düzenlenmesi; yapı I. grup anıtsal yapı olarak tescilli olduğundan aynen korunması gerekeceğinden yapılaşma koşulu önerilmeden, alan lejandının İbadet Yeri olarak değiştirilmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 287

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi, 19K2-19L1 paftalar bölgesinde imar planında bulunan Alan Kullanım (Fonksiyon) Tanımı Yok lejandlı alanlarda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 288

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 3498 ve 4367 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Parmakören Mahallesinde Uydukent imar planlarının doğusunda, Parmakören Mahalle Yerleşik Alanının kuzeyinde bulunan söz konusu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında Ticaret-Konut Alanları ve kentsel-sosyal-teknik altyapı alanlarının düzenlenmesi, Belediye Meclisimizin 06.03.2018 tarih, 89 sayılı kararıyla onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Planlama alanının tamamında genel bir değerlendirme yapılarak, yapılaşma koşulları değiştirilmeden, yeni yol alanları açılarak, 15 metrelik yolların 12 metre şeklinde düzenlenmesi, Eğitim Tesisleri Alanının İlkokul-Ortaokul Alanı olarak belirlenmesi, Ticaret-Konut Alanları ve kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarının düzenlenmesi yönlerindeki, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 289

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi, 37 pafta, 1739 ada, 45 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 24.10.2018 tarih ve 684 sayılı yazısı etüt edilmiştir. Gaybiefendi Mahallesi, 37 pafta, 1739 ada, 45 parsel alanında imar planında Sağlık Ocağı lejandlı alan bulunmakta olup; imar durumuna göre TAKS: 0.60, E: 1.50, 4 kat yapılaşma koşulları bulunmaktadır. Söz konusu alanın Sağlık Tesis Alanı, TAKS: 0.60, E: 2.00, Hmax: 20.50 m. (5 kat) lejandlı alana dönüştürülmesi; yol tarafından 5 m., komşu parselden 3 m. yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesi; “Yapılacak binanın bodrum katlarında en az 1 kat otopark yapılması, söz konusu otoparkın yol tarafında parsel sınırından 3 m. çekilerek, diğer taraflarda ise komşu parsel sınırına kadar yapılabilmesine” ilişkin plan notu düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği uygun görülmüş olup; 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 290

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi, 3530 ada, 19 ve 28 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Parmakören Mahallesi, 3530 ada, 19 ve 28 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu bölgede söz konusu plan değişikliğinin yapılacağı alan yürürlükteki imar planında; Ayrık Nizam 4 katlı TAKS:0.25, KAKS:1.05 lejantlı konut alanında kalmaktadır. Söz konusu konut alanında, hâlihazırda kullanılmakta olan yol alanının korunabilmesi için 5 metre genişliğinde yol alanı düzenlenmesi yönündeki, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 291

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50.K.I.C pafta, 129 ada, 5 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50.K.I.C pafta, 129 ada, 5 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçelerinin kullanılabilmesi için; “Taahhütnamedeki şartları sağlamak koşulu ve kat maliklerinin 3/4’nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir"   şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 292

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50.K.I.A pafta, 184 ada, 16 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 50.K.I.A pafta, 184 ada, 16 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için; “Taahhütnamedeki şartları sağlamak koşulu ve kat maliklerinin 3/4’nün noter onaylı muvaffakat'ı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir"   şeklinde ki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 293

Yeni Hizmet Binası’nın doğal gaz aboneliği için güvence bedeli olarak teminat mektubu verilmesi ve bunun için bankalardan teminat mektubu alınması hususunda yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yapım işleri sonuçlanmak üzere olan Yeni Belediye Hizmet Binası'nın doğalgaz aboneliği için Çinigaz A.Ş. tarafından güvence bedeli olarak talep edilen 200.000,00 TL'nin (İkiYüzBinTL) nakit yerine teminat mektubu olarak verilmesi, İller Bankası veya diğer bankalardan 200.000,00 TL tutarında teminat mektubu alınması hususunda Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.   

 

 GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 294

Yeni Hizmet Binası Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankasının vereceği teminat mektubu ile İller Bankası dışındaki özel ve kamu bankalarından kredi alınması ve yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Yeni Hizmet Binası Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankasının vereceği teminat mektubu karşılığı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesine göre İller Bankası dışındaki özel veya kamu bankalarından 20.000.000,00 TL'ye (YirmiMilyonTL) kadar kredi kullanılması için Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞLU'na yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 295

Belediyemiz Gelir Tarifesinde 15,00 TL olarak belirlenen Açık Otopazarı Giriş Ücretinin, sahada yapılan incelemeler ve talep/şikayetler doğrultusunda tekrar belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve 247 sayılı kararı ile kabul edilen ve Belediyemiz Gelir Tarifesinde 15,00 TL olarak belirlenen Açık Oto Pazarı Giriş Ücretinin; sahada yapılan incelemeler,  talep ve şikâyetler doğrultusunda 10,00 TL olarak değiştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.   

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclis Başkanı, alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

    

 

Belediye Meclis Başkanı
Kamil SARAÇOĞLU

Katip 
Selim DURMAZ

Katip

Ömer Faruk DURMAZ