BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2013 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 5. dönem 10. olağan toplantısı,1 birleşim.1.oturumunu 01/11/2013 CUMA günü Saat: 19.00' da Belediye Başkanı Mustafa İÇA'nın Başkanlığında Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda, Üyelerden;1-NEJAT ÖZTURAN,2-HALİL TOKLU, 3-AYNUR KOÇUK MERCAN,4-İSMAİL BAŞBUNAR,5-SERHAN DAYANÇ,6-ÜMMÜHAN ŞAPÇI, 7-SÜLEYMAN MALTAŞ,8-RAŞİT ARKAÇ,9-HİLMİ MİTHAT DELEN,10-AYLİN GİRGİN OĞUZ, 11-BANU AKALINOĞLU,12-MEHMET CELAL DALKILIÇ,13-ERCAN ÖZÇINAR,14-MEHMET BACACI,15-H.OĞUZ ATAKAN,16-YILMAZ TOKERİM,17-SEBAHATTİN CEYHUN,18-ABDULLAH USTALAR,19-HASAN BASRİ HÜRATA,20-FARUK ÖZLEBLEBİCİ,21-HARUN ÖZTULUM,22- AZİZ AYDIN,23-İLHAN TOPAL'ın iştirakleri ile yaptı. Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı. Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin izin dilekçeleri olduğunu belirten Meclis Başkanı, 1-H.OĞUZ SEÇEN,2-NECATİ KAYMAK,3-SEVGİ BAKIRSÖZER,4-İBRAHİM YİĞİT,'ın izin dilekçelerinin okunmasından sonra izinli sayılıp sayılmamalarını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Meclis Başkanı gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler olduğunu belirterek, önergeleri tek tek okudu ve; -Emniyet Müdürlüğü'nün lojman yapımı, -Kent Tarihi Müzesinin bulunduğu binaya Şapçızade Konağı isminin verilmesi, -Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görev,Yetki,Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması, -Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev,Yetki,Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması, -İlimiz,merkez, Meydan Mahallesi 173 adada yapılan plan değişikliğinin Bakanlık yazısına istinaden düzenleme yapılması, -İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.N.2 pafta, 1001 adada imar planı değişikliği, -İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 98 pafta, 1936 ada, 134 ve 136 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği, -İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi 24 pafta 1110 parsel numaralı taşınmaz üzerinde ilave Mevzi İmar Planı yapımı, -İlimiz, merkez, Yoncalı Mahallesi mevcut hastane alanında imar planı değişikliği, -Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 384 sayılı kararı ile onaylanan Okçu Mahallesi, 9-10 pafta, 20.J.2 imar paftasında yapılan 2352 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi, -Yoncalı İlave Uygulama İmar Planında yer alan Park alanının Spor Tesisleri Alanı olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği, -Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 217 sayılı kararı ile onaylanan Meydan Mahallesi, 21 pafta, 173 adada yapılan, 2326 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi, -İlimiz,merkez,Alayunt Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Belediyemizin Asfalt Şantiyesi ve Asfalt Üretim Tesislerine ilave olarak yaklaşık 40.000 m2.lik yer tahsisi, -Belediye Spor Kulübüne yardım yapılması, -Mülkiyeti Belediyemize ait eski Belediye Kültür Sarayının güçlendirme konusu, -Mülkiyeti Belediyemize ait İnköy Mahallesi 39 pafta,5231 parsel numaralı taşınmazda yapılacak olan termal oteli, -Belediyemiz faaliyetlerini halkımıza tanıtmak ve bu faaliyetleri daha etkin ulaştırmak amacıyla her ay aylık bülten çıkartılması konularının gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi. Sırasıyla gündem maddelerine geçildi ve; GÜNDEMİN 1.MADDESİNİN: 2014 yılı Performans Bütçenin görüşülmesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemizin 2014 yılı Performans Bütçesinin ekte sunulduğu şekliyle aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. ./.. (2) GÜNDEMİN 2.MADDESİNİN: 2014 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi,olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; 2014 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye Bütçesinin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 3.MADDESİNİN: Aktarma yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemiz 2013 Yılı Gider Bütçesine ait bazı tahsisatların yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşılmış olup; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinde “Bütçede Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır” hükmü uyarınca; Buna göre; Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu ekli cetvelde 2 adet Sermaye Giderleri Tertibinden 2.500.000,00 TL.nin tenziline, 6 adet Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine 1.440.000,00 TL ve 2 Adet Sermaye Giderleri Tertibine 1.060.000,00 TL olmak üzere toplam 2.500.000,00 TL.’nin ilavesine; Konu ile ilgili ekte sunulan 11. Aktarma Cetvelinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 4.MADDESİNİN: Ek ödenek konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemiz 2013 yılı Gelir Bütçesinin bazı kalemlerinde Ekim ayı sonu itibarıyla bütçe ile tahmin edilemeyen gelirlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Ekim ayı sonu itibarıyla; Diğer Mal Satış Geliri kalemindeki gerçekleşme % 700, Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler kalemindeki gerçekleşme % 202, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri kalemindeki gerçekleşme !5, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar'daki gerçekleşme % 100, Diğer Harcamalara Katılma Payları'ndaki gerçekleşme 8, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler'deki gerçekleşme ise $3 olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda sayılan altı gelir kalemindeki bütçe tahmini 62.980.000,00 TL. olmasına karşılık, yıl sonuna kadar tahmini gelir gerçekleşmesinin; 80.025.000,00 TL olacağı öngörülmüştür. Tahmini gelir fazlası 17.045.000,00 TL'dir. Bütçede gelir fazlası olarak elde edilen finansman kaynağının; Belediyemizin devam eden yatırımlarında ve yıl sonu itibarıyla ödeneklerinin yetmeyeceği anlaşılan diğer harcama kalemlerinde kullanılabilmesi için; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.maddesinin 1,2 ve 3. fıkralarına istinaden 17.045.000,00 TL.lik Ek ödenek verilmesi ve ek bütçe yapılması gerekmekte olup, konu ile ilgili ekte sunulan, ek ödenek (ek bütçe) cetvelinin aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 5.MADDESİNİN: Belediyemiz 2013 yılı gelir tarifesi konusunun müzakeresi, olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemiz 2013 Mali Yılı gelir tarifesinin daha detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. ./.. (3) GÜNDEMİN 6.MADDESİNİN: Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezinin bulunduğu sokağa “Sanatçılar Sokağı” isminin verilmesi ve ilimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezinin bulunduğu sokağa “Sanatçılar Sokağı” isminin verilmesi ve ilimizin muhtelif Mahallelerinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklara isim verilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere Muhtelif İşler Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 7.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 325 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 pafta, 763 ada, 28 nolu parsel alanında onaylanan 2301 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan müracaat konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 325 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 pafta, 763 ada, 28 nolu parsel alanında onaylanan 2301 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan müracaat konusu incelenmiş olup; İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 20.09.2013 tarih, 2593497 sayılı yazısıyla; Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 325 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 130 pafta, 763 ada, 28 nolu parsel alanında onaylanan 2301 nolu imar planı değişikliğinde, alanın Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu olarak düzeltildiğinin görüldüğü, adı geçen parselin (10.000,00 m2) yüz ölçümünün folklor alanına dahil edilmemesi yönünde, askı süresi içerisinde müracaat yapılmıştır. Söz konusu 28 nolu parsel alanının yüzölçümü 10.465 m2 olup, Belediyemize ait bir parseldir. Folklor Araştırma Merkezi Alanı da sosyal donatı alanlarından olup, Belediye ve Mücavir Alanlarımız içerisinde hiçbir bölgede bu lejandlı bir saha bulunmamaktadır. Bu nedenlerle 2301 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan söz konusu müracaatın reddine; Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 325 sayılı kararında da belirtildiği üzere, sehven yapılan hatadan dolayı 18 nolu parsel olarak yazılan bahse konu 28 nolu parsel alanında “Eğitilebilir Çocuklar Özel Eğitim Alanı-Hmax: 16.50 metre- TAKS: 0.35-KAKS:1.40-Serbest Nizam” olarak düzenlenmesi, Folklor Araştırma Merkezi Hmax=10.50 metre (3 kat) lejandlı alanda kitle ölçüleri verilmesi yönlerindeki söz konusu 2301 nolu imar planı değişikliğinin uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 8.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 220 ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, İlimiz, merkez,Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 220 ada bölgesinde imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; 26.10.2013 tarih, 6019 kayıt nolu dilekçe ile, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 220 ada, 21, 70 ve 84 nolu parsellerle ilgili, Belediye Meclisimizin 04.12.2013 tarih, 508 sayılı kararındaki: 7 kat , TAKS: 0.20, KAKS (E): 1.40, Hmax: 21.50 metre lejandlarının; o bölgede uygulanan kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kriterlerine uygun olacağı belirtilerek, 10 kat, TAKS: 0.40, E: 2.00 Hmax: 30.50 metre olarak düzenlenmesi talep edilmiştir. Belediye Kanunu kapsamında gerçekleştirilen; Osmangazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile ilgili imar planı değişikliklerinden önce de, bölgede uygulama imar planında Bitişik Nizam – 3 kat lejandlı konut alanları belirlenmişti. Yani bu alanda imar planında zaten nüfus yoğunluğunu belirleyen konut kullanımları yer almaktaydı. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı imar planı değişikliğiyle yapı ve nüfus yoğunluğu arttırılmamıştır. Halbuki imar planı değişikliği talebi yapılan söz konusu 220 adada yürürlükteki uygulama imar planında “tuğla fabrikası” lejandlı saha yer almaktadır. Konut ve ticaret kullanımlarının gelmesiyle beraber, imar planında nüfus yoğunluğu ilave edilecek, ticaret alanı kullanım yoğunluğu artacaktır. Bölgedeki imar planları etüd edildiğinde, ./.. (4) parsel alanlarının toplamının en az % 39 unun park ve yol alanı düzenlenmesine karşılık, nüfus, kullanım yoğunluğunun tespitinde; emsal (KAKS) 1.4 olarak belirlenmişti. Bu nedenlerle, 10 kat, TAKS: 0.40, E: 2.00 Hmax: 30.50 metre lejandlarının düzenlenmesi talebinin reddine; Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, 42 pafta, 220 adada, yürürlükteki imar planında Tuğla Fabrikası Lejandlı sahanın bulunduğu bölgede; güneydeki 12 metrelik yolun kuzeydoğu yönünde devam ettirilerek 12 metrelik yolla bağlantısının sağlanması, oluşturulan yeni söz konusu 12 metrelik yolun güneyindeki tuğla fabrikası bölümünün park alanına dönüştürülmesi, enerji iletim hattı sahasında park alanı düzenlenmesi, 7 metrelik yolun; güneyindeki imar hattı esas alınarak, park alanına doğru genişletilerek 10 metre olarak belirlenmesi, 21, 70 ve 84 nolu parsel alanları toplamı miktarının en az % 39 u olacak şekilde 21, 70 ve 84 nolu parsel alanlarında park ve yol alanlarının düzenlenmesi, Karayoluna bakan kesimde, “ticaret alanı – blok nizam - TAKS: 0.35 , KAKS (E): 1.40- hmax: 967 metre hava mania kodunu geçmeyecektir (çatı ve çatılarda yapılacak tüm imalatlar dahil) - konut yapılamaz – bahçe mesafesi içerisinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz – minimum parsel cephesi 30 metre olacak şekilde en fazla iki parsel oluşturulabilir, bu durumda yan bahçe mesafesi 5 metredir.” lejandlı sahanın düzenlenmesi, diğer kesimde, “konut alanı – ayrık nizam - TAKS: 0.35 , KAKS (E): 1.40 – hmax: 21.50 metre (7 kat) -minimum parsel cephe ve derinliği: 35 metre, minimum parsel alanı büyüklüğü: 1.500 m2” lejandlı sahanın düzenlenmesi, “Parselasyon aşamasında; 21, 70 ve 84 nolu parsel alanları toplamı miktarının en az % 39 u , park ve yol alanları olarak kamuya bedelsiz terk edilecektir. Enerji İletim Hatları ve Karayolları ile ilgili Yönetmelik, mevzuat hükümlerine uyulacaktır.” şeklinde plan notunun oluşturulması yönlerindeki imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 9.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 394 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 118 nolu parsel alanında onaylanan 2354 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 394 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 118 nolu parsel alanında onaylanan 2354 nolu imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itiraz konusu müracaatı incelenmiş olup; 21.10.2013 tarih, 6414 kayıt nolu dilekçe ile askı süresinde, 2354 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilmesi yönünde, itiraz edilmiştir. Belediye Meclisimizin 03.09.2013 tarih, 394 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 93 pafta, 577 ada, 118 nolu parsel alanında 5 m. ön bahçe alanlı, Bitişik Nizam 4 kat konut lejandlı alanın düzenlenmesine ilişkin söz konusu 2354 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilerek, alanın tadilattan önceki imar planı olan; (değ no: 2265) 5 m. ön bahçe alanlı, Bitişik Nizam 4 kat T1 lejandlı alan, “Yapı yoğunluğunu değiştirmemek amacıyla, bahçe mesafeleri dahilinde zemin ve bodrum katlar yapılamaz; plan değişikliğinden önceki imar planında belirlenen bahçe mesafelerine, T1 uygulamasında da aynen uyulacaktır.” plan notlu şekle dönüştürülmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 10.MADDESİNİN: Askeri Hava Alanı Mania Planı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, Askeri Hava Alanı Mania Planı konusu incelenmiş olup; Milli Savunma Bakanlığının 01.10.2013 tarih, 15762 sayılı, Kütahya Askeri hava alanı Mania Planı (Kütahya) konulu yazısı etüd edilmiştir. Söz konusu yazıda; 2.inci Organize Sanayi Bölgesinden bahsedilerek, 6496 Sayılı Kanunun 27inci Maddesinde yapılan düzenleme ile, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 47 inci maddesinde yapılan değişiklikle, “Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava alanlarından sivil hava ulaşımına açık hava alanlarına ilişkin inşaat sınırlamalarına ait planların yapılması, yayımlanması, takip esasları ve sorumlu kuruluşlar Milli ./.. (5) Savunma Bakanlığının görüşü alınarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir.” şeklinde değiştirildiği açıklanarak, talebin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir. Kentimizde, Askeri Hava Alanları Mania Planları kapsamında , aşağıda açıklanan şekilde doğal ve yapay manialara gölgeleme metodunun uygulanmasıyla, imar planlarında belirlenen kat yüksekliklerine ilişkin uygulamalarda problemler azalacaktır. 1- Hava alanı Hizmetleri El Kitabı – 6. Kısım Maniaların Kontrolü, 2.9 Gölgeleme konusunda ilgili kriterler açıklanmıştır. 2.9.3 fıkrasında; Gölgeleme formülünün, her manianın üstünden pistten uzağa öngörülmüş yatay bir düzleme ve piste doğru yüzde 10' luk negatif bir eğimi olan düzleme dayandırılması genel olarak kabul edilmiştir.....hükmü yer almıştır. 2- ICAO Annex 14 Hava alanları Cilt 1 Hava alanı Tasarımı ve İşletimi; Bölüm 1.7 de Referans Kodu ile ilgili hususlar açıklanarak, referans kodunun amacının; hava alanlarının özelliklerine ilişkin bir takım spesifikasyonları, hava alanında işletilmesi öngörülen uçaklar için elverişli olan bir dizi hava alanı tesislerini sağlayacak şekilde ilişkilendirmeye yönelik basit bir yöntem sağlamak olduğu belirtilmiştir. 4.2 Mania sınırlama gereklilikleri bölümünde ilgili konular açıklanmış olup, 4.2.3 maddesi, “Yeni cisimler veya mevcut cisimlerin uzantılarına, ilgili otoritenin kanaatine göre yeni cisim veya uzantı mevcut kaldırılamaz bir cisim tarafından gölgeleneceği durumlar haricinde, bir yaklaşma veya geçiş yüzeyinin üzerinde izin verilmeyecektir.” şeklindedir. Bu maddeden sonra Not: “Gölgeleme prensibinin makul olarak uygulanabileceği durumlar Hava alanı Hizmetleri El Kitabı (Dok. 9137) Kısım 6 da belirtilmiştir.” şeklindedir. Hava Alanı Mania Planında belirlenen pist uzantısı tahdit yüzeyinin; kuzeybatı ve güneydoğu sınırından itibaren paralel ilk 3000 m. lik kısmı ile kuzeydoğu ve güneybatı sınırından itibaren ilk 1000 m. lik kısımlarının, gölgeleme uygulanmayacak bölge olarak belirlendiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Kütahya Askeri Hava Alanı; sivil hava ulaşımına açık hava alanı olmadığından, Milli Savunma Bakanlığından uygun görüş alınması kaydıyla, tespit edilen gölgeleme uygulanmayacak bölge haricinde, mania planı tahdit yüzeylerini ihlal eden doğal ve yapay manialara: hava alanı pistine bakan yönün sağından ve solundan olmak üzere, mania tepe kodundan itibaren yüzde 10' luk azalan eğimle, hava alanı pistine bakan aksi yönde ise önündeki doğal ve yapay mania koduna kadar, gölgeleme metodunun uygulanarak, yapılaşmaların gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 11.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1237 ada, 9 nolu, Bölcek Mahallesi, 4369 nolu parsel alanlarında imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, İlimiz, merkez,Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1237 ada, 9 nolu, Bölcek Mahallesi, 4369 nolu parsel alanlarında imar planı değişiklikleri müracaatı incelenmiş olup; Cumhuriyet Başsavcılığının 10.09.2013 tarih, 238 sayılı, 16.09.2013 tarih, 245 sayılı yazıları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün 10.09.2013 tarih, 1031 sayılı, 12.09.2013 tarih, 1041 sayılı yazıları, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 20.09.2013 tarihli yazısı, etüd edilmiştir. Yürürlükteki, uygulama imar planında; Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1237 ada, 9 nolu parsel alanında, Resmi Kurum Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Alanı, hmax: 18.50 m lejandlı alan, Bölcek Mahallesi, 4369 parsel alanında Resmi Kurum (Kütahya Adliye Sarayı ve Müştemilatı Alanı) hmax: 15.50 m E=1.00 lejandlı alan, bulunmaktadır. Söz konusu 1237 ada, 9 nolu parselde, Resmi Kurum Defterdarlık Hizmet Binası Alanı, hmax: 18.50 m lejandlı alanın, 4369 parselde, Resmi Kurum Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Alanı, hmax: 17.50 m. E=1.00 lejandlı alanın düzenlenmesine ilişkin imar planı değişiklikleri, Cumhuriyet Başsavcılığından uygun görüş alınması kaydıyla3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; Plan değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1237 ada, 9 parsel nolu taşınmazdaki 4.438, 41 m2 lik Belediye Hissesinin, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün göstereceği Maliye Hazinesine ait parsel, parseller ile takas edilmesine oy birliği ile karar verildi. ./.. (6) GÜNDEMİN 12.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.11.2012 tarih, 458 sayılı kararıyla , Göynükören Köyü, 131 ada,1 nolu parsel alanında onaylanan mevzii – ilave uygulama imar planının düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, Belediye Meclisimizin 02.11.2012 tarih, 458 sayılı kararıyla , Göynükören Köyü, 131 ada,1 nolu parsel alanında onaylanan mevzii – ilave uygulama imar planının düzenlenmesi müracaatı incelenmiş olup; Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün, 19.09.2013 tarih, 1505-10239 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 02.11.2012 tarih, 458 sayılı kararıyla , Göynükören Köyü, 131 ada,1 nolu parsel alanında onaylanan mevzii – ilave uygulama imar planıyla ilgili tüm Kurum ve Kuruluş görüşleri, dökümanlar, bilgi ve belgeler etüd edilmiştir. 181 metrelik sağlık koruma bandı – yapı yasaklı alanın 50 metre olarak düzenlenmesi, Plan Notlarına 7. inci madde olarak “ Sağlık Koruma Bandı – Yapı Yasaklı Alan, Akaryakıt – Lpg – Lng Satış İstasyonları için 181 metre olarak uygulanacaktır.” maddesinin ilave edilmesi yönlerindeki söz konusu mevzii – ilave uygulama imar planının düzenlenmesi, imar planına esas jeolojik – jeoteknik etüdlerin yapılması 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 13.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Okçu Mahallesi, 3729 ada, 15 nolu parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, İlimiz, merkez, Okçu Mahallesi, 3729 ada, 15 nolu parsel alanında imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; Okçu Mahallesi, 3729 ada, 15 nolu parsel alanının doğu bölümünde imar planında yer alan, Kütahya Çini Kooperatifi Tesisleri (E: 0.40) lejandlı sahada, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Ticaret Alanı – 30.13 m. x 33.28 m. ölçülerinde kitleli - Hmax: 8.50 metre( 2 kat) lejandlı alanın düzenlenmesi, 3 ve 7 metre yapı yaklaşma sınırlarının belirlenmesi, yönündeki imar planı değişikliğinin, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt alınması şartıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; Plan değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip, Simpaş tan alınacak muvafakatname ile, Okçu Mahallesi, 3729 ada, (3192) 15 nolu parsel alanındaki, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Ticaret Alanı ile 3729 ada, (3191) 16 parseldeki binanın bulunduğu Kütahya Çini Kooperatifi Tesisleri Mesleki Eğitim Alanının beraber olacak şekilde, santez projesinin sürdürülebilirliğini sağlamak şartıyla, (25 yıla kadar) yap işlet devret modeliyle ihale çıkartılmasına, bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 14.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.04.2012 tarih, 161 sayılı kararıyla onaylanan, İnköy Mahallesi, 29, 43 paftalardaki 2216 nolu imar planı değişikliğinin, Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 2013/ 793 sayılı kararıyla iptal edilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, Belediye Meclisimizin 03.04.2012 tarih, 161 sayılı kararıyla onaylanan, İnköy Mahallesi, 29, 43 paftalardaki 2216 nolu imar planı değişikliğinin, Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 2013/ 793 sayılı kararıyla iptal edilmesi konusuincelenmiş olup; İnköy Mahallesi, 29 pafta, 5086 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu bölgede imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin 03.04.2012 tarih, 161 sayılı Kütahya Belediye Meclis Kararıyla bu karara yapılmış itirazın reddedilmesine ilişkin 03.08.2012 tarih, 293 sayılı Belediye Meclis kararıyla ilgili olarak, Eskişehir 2. İdare Mahkemesinin 2012/960 Esas-2013/793 sayılı Mahkeme Kararı etüd edilmiştir. Söz konusu Kararda; ... Dava konusu Kütahya Belediye Meclisinin 03.04.2012 tarih, ve 161 sayılı kararı ile onanmış olan plan değişikliği 1/1000 uygulama imar planı düzeyinde gerçekleştirilmiştir. 1/5000 ölçekli nazım imar planı olarak Kütahya Belediye Meclisi’nin ./.. (7) 03.12.2010 tarih, 502 sayılı kararı ile yürürlüğe giren nazım imar planı, dava konusu plan değişikliği onandığında geçerliliğini korumaktadır ve yürürlüktedir....... dava konusu taşınmazın batısındaki cephe hattı, batıya doğru kaydırılmış ve taşınmazda yer alan yapının yıkılması engellenmiştir. İkinci önemli değişiklik, dava konusu taşınmazın güneyinde yer alan 15 metre enkesitli yaya yolunun genişliğinin 7 metreye düşürülmüş olmasıdır....... Dava konusu alanda gerçekleştirilmesi öngörülen kavşak düzenlemesi.... ulaşım sistemini etkileyecek ölçekte bir kavşak düzenlemesi değildir ve dava konusu alandaki mülkiyet düzeninden ve mevcut yapılaşmadan kaynaklanmaktadır...... trafik güvenliği (yol enkesitinin korunması, şerit genişliklerinin elde edilmesi) açısından bu genişlemenin sağlanması gerekmektedir. Dava konusu Kütahya Belediye Meclisinin 03.04.2012 gün ve 161 sayılı kararı ile onanmış olan 1/1000 ölçekli plan değişikliği ile bu sorun giderilmiş ..... Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 31.01.2012 günlü, E:2011/249 K:2012/54 sayılı kararında gereklerine uygun bir düzenleme yapılmış ve bu açıdan imar planı değişikliğiyle şehircilik ilkelerine ve planlama tekniklerine aykırı bir düzenlemeye gidilmemiş ise de; dava konusu plan değişikliği ile taşınmazın güneyinde yer alan yaya yolları açısından öngörülen değişikliğin bölgede halen yürürlükte olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile uyumsuzluk göstermektedir. Dolayısıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında bu konuda bir değişiklik yapılmaksızın diğer bir ifadeyle 1/5000 ölçekli nazım imar planında 5086 parsel sayılı taşınmazın güneyinde bulunan 15 metrelik iki yaya yolu varlığını korumasına karşın; dava konusu Belediye Meclisi kararıyla üst ölçekli plana ve plan hiyerarşisi ilkelerine aykırı şekilde, sadece 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişikliğe gidilerek 15 metrelik yollardan birinin kaldırılması diğerinin de 7 metreye indirilmesi suretiyle tesis edilen işlemlerde bu nedenle hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline hususları yer almıştır. Mahkeme Kararı doğrultusunda Belediye Meclisimizin 03.04.2012 tarih, 161 sayılı kararıyla onaylanan, İnköy Mahallesi, 29, 43 paftalardaki 2216 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilerek, aşağıda açıklanan 1/5.000 Nazım İmar Planı değişikliğine uygun “1/1000 uygulama imar planı değişikliğinin hazırlanarak, yapılacak Belediye Meclisi Toplantısına getirilmesine; 5086 nolu parsel alanı bölgesinde Karayollarınca uygun görülen kavşak yol alanlarının aktarılması, yapı yasaklı alanların, KDKİA , ticaret alanlarının ilgili fonksiyonların, (7 metrelik yaya yolunun düz olacak şekilde), düzenlenmesine yönelik 1/5.000 Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 15.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 368 sayılı kararı ile onaylanan 30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 572 ada, 21 parselde yapılan 2348 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 368 sayılı kararı ile onaylanan 30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 572 ada, 21 parselde yapılan 2348 nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi müracaatı incelenmiş olup; 07.10.2013 tarih ve 6241 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 368 sayılı kararı ile; 30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 572 ada, 21 parselde imar planında 3 metre ön bahçe alanlı, Ayrık nizam 4 kat konut lejandlı alanın her yönden 3 metre bahçe alanı bırakılarak parselde taban alanının belirlenmesi, TAKS 0.40, KAKS: 1.60 yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik 2348 nolu imar planı değişikliği, Koruma Bölge Kurulu’nun uygun görmesi kaydıyla, onaylanmıştı. Yukarıdaki dilekçede; “...08.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin değişikliği sebebiyle askımın iptal edilmesini talep ediyorum.” denilmektedir. Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 368 sayılı kararı ile onaylanan 30 Ağustos Mahallesi, 90 pafta, 572 ada, 21 parselde yapılan 2348 nolu imar planı değişikliğinin iptal edilerek; söz konusu alanın daha önceki imar planına getirilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 16.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Okçu, Güveççi, Sofu Mahallesi Yerleşik Alan Bölgelerinde Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, ./.. (8) İlimiz, merkez, Okçu, Güveççi, Sofu Mahallesi Yerleşik Alan Bölgelerinde Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının yapımı müracaatı incelenmiş olup; İmar planına esas kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşler etüd edilmiştir. 19.10.2012/9474, 19.10.2012/9469, 22.10.2012/9528, 22.10.2012/9570,22.10.2012/9569, 23.10.2012/9619, 23.10.2012/9659, 30.10.2012/9714 ve 23.10.2012/9623 tarih/kayıt nolu dilekçeler uygulama imar planlarında değerlendirilmiştir. 02.11.2012/9858 ve 12.11.2012/10053 tarih/kayıt nolu dilekçeler etüd edilmiştir. Güveççi Mahallesi, 6 pafta, 1331 parsel bölgesinde 15 metrelik yolun mezarlık duvarı esas alınarak düzenlenmesi; Sofu Mahallesi, 146 parselde Belediye Hizmet Alanı (İdari-ticari-sosyo-kültürel vb. tesisleri) düzenlenmesi; Okçu, Güveççi, Sofu Mahallesi Yerleşik alanlarında yol alanları, ilköğretim tesisleri, ibadet yeri alanları, resmi kurum alanları, sağlık tesis alanları, sosyo-kültürel tesis alanları, belediye hizmet alanları, ağaçlandırılacak alanlar, aktif yeşil alanlar, meskun konut bölgesinde bitişik nizam 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam konut alanlarının, TAKS: 0.35, KAKS: 1.05, 3 kat olarak planlanmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları, ilgili plan notlarının düzenlenmesi, gelişme konut bölgesi sahalarında 18. Madde imar uygulaması yapılmasına ilişkin plan notu düzenlenmesi ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına uygun Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları; DSİ’den görüş alınması ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yaptırılması kaydıyla, 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 17.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Kırgıllı, Yeni Bosna, Perli Mahalleleri yerleşik alanlarında, 1/5.000 Nazım İmar Planı Revizyonu ve Uygulama İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, İlimiz, merkez,Kırgıllı, Yeni Bosna ve Perli Mahalle Yerleşik Alanlarında 1/5000 Nazım İmar Planı Revizyonu ve uygulama imar planı yapımı müracaatı incelenmiş olup; 05.11.2012 tarih 9908 nolu dilekçe etüd edilmiştir. Yeni Bosna Mahallesi 7 pafta 337 nolu parselin 1/5000 Nazım İmar Planında cami alanında kaldığı belirtilmiştir. Ancak Mahalle Yerleşik alanlarında Gelişme alanlarda 18. Madde İmar Uygulaması yapılacağından dolayı, bahse konu parsel bu uygulamaya girecek olup en fazla bedelsiz olarak @ oranında DOP kesintisi yapılabilecek ve imar parsel alanları verilebilecektir. Daha önce onaylanmış olan yerleşik alanlarla ilgili Uygulama İmar Planlarında kitle gösteriminin yaklaşma mesafeleri ile düzenlenmesi, gelişme alanlarında 18.madde imar uygulaması yapılması ile ilgili plan notu düzenlenmesi, Kırgıllı, Yeni Bosna ve Perli Mahallesi Yerleşik alanlarında yol alanları, ilköğretim tesisleri, ibadet yerleri alanları, resmi kurum alanları, sağlık, v.b. tesisleri alanı, meydan alanları, sosyo-kültürel tesis alanları, spor alanları, belediye hizmet alanları, aktif yeşil alanlar ve meskun konut bölgesinde bitişik nizam, 3 kat ve gelişme konut bölgesinde ayrık nizam konut alanlarının, T.A.K.S: 0,35, K.A.K.S: 1,05, 3 kat, olarak planlanmasına yönelik 1/1000 uygulama imar planı, ilgili plan notlarının düzenlenmesi ve 1/1000 uygulama İmar Planlarına uygun 1/5000 nazım imar planlarının revizesi, Çinigaz, Doğalgaz Dağıtım A.ş’den görüş alınması, imar planına esas jeolojik, jeoteknik etüd yapılması kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 18.MADDESİNİN: Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz, Afyon yolu üzeri eski Can Cafe karşısında bulunan Kültür ve Ticaret Merkezindeki salonların kira konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Afyon yolu üzerindeki Can Kafe karşısında bulunan Kültür ve Ticaret Merkezindeki, 1 adet Tiyatro, 2 adet Sinema salonlarının kiralama ücretleri ile ilgili ekte sunulan fiyat tarifesinin aynen kabulüne ve Belediyemiz gelir tarifesine ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 19.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Ilıcada bulunan Otel Harlek konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, ./.. (9) Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 14.02.1966 tarih ve 2072/7 sayılı oluru ile, Belediyemize 49 yıl süreliğine tahsis edilen Ilıca Otel Harlek Tesisleri ile ilgili olarak; Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 29.06.2013 tarih ve 138 sayılı olurunda 31.12.2013 tarihine kadar süre verilen Turizm İşletme Belgesinin yenilenmesinin 27.03.2013 tarih ve 55 sayılı oluru ile belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve bedel borçlarının ödenmesi, işletmeci olan Kütahya Seramik Porselen turizm A.Ş.'nin şirket ünvanının NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. olarak değiştirilmesinin uygun görüldüğü, Belediyemizin kira bedeli üzerinden, son kiracı olan NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.'nin ise işletme hasılatı üzerinden % 2 gayrisafi yıllık gelir payının her yıl ödenmesinin taahhüt edilmesi kaydıyla tesislerin işletmeciliğinin NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.'ne yaptırılmasını, mevcut işletme belgesinin, tesis sahibi kısmının Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belge Sahibinin ise Kütahya Belediye Başkanlığı, İşletmecinin ise NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş. olarak düzenlettirilmesi ayrıca daha önce Belediyemizden istenen Teminatın alınmaması yönündeki karar bildirilmiştir. Yukarıda bahsedilen Bakanlık oluru sonucunda 31.12.2013 tarihine kadar yenilenmesi gereken Turizm İşletme Belgesinin Bakanlık tarafından istenen bedellerin ödenmesine bağlı olduğundan; 15.02.2015 tarihinde sona erecek tahsis süresinin, süreden önce kiracımız ile uzlaşılarak Bakanlık tarafından talep edilen kalemler için NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.' nden ödeme yapılmasının istenmesine; NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.' tarafından ödeme yapılmaması durumunda, Belediyemizin mağdur olmaması için dava hakkımızı saklı tutarak (itirazi kayıtla) 15.Şubat.2015 tarihine kadar tüm ödemelerin yapılarak, süre uzatım talebinin en az 6 ay öncesinde yapılmasına; Talep edilen bedellerin, NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş.' nin Belediyemiz ile uzlaşarak ödememesi halinde, 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna göre; 1. Taksit: 15.12.2013 2. Taksit: 15.03.2014 3. Taksit: 15.06.2014 4. Taksit: 15.09.2014 tarihlerinde ödemelerin Belediyemizce yapılmasına; Söz konusu bedellerin ödenmesine, Meclis Üyelerinden Mehmet BACACI, Raşit ARKAÇ, Ercan ÖZÇINAR,H.Mithat DELEN,Abdullah USTALAR,Süleyman MALTAŞ'ın çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verildi. GÜNDEMİN 20.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi, II.Organize Sanayi Bölgesi yakınında bulunan eski Azot Kül Barajına ait Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ceza uygulaması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, Kütahya Valiliği Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü'nün 08.10.2013 tarih ve 20567982/145.04/00021 sayılı tebligatı ve 08/10/2013 tarih ve 71 sıra no'lu idari yaptırım kararı ile; İlimiz, merkez ilçesi, merkez İnköy Mahallesi II. Organize Sanayi yakınında bulunan eski Azot Kül Barajı Döküm sahasında, inşaat ve hafriyat atıklarının dökülmesi nedeni ile Çevre Kanunu'nun 20.maddesinin (j) bendinde belirtilen kabahat fiilinin işlenmesi nedeniyle 40.636.-TL. idari para cezası verildiği tebliğ edilmiştir. Bu kapsamda para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bağlı bulunduğumuz Vergi Dairesine yatırılması, 30 gün içinde İdare Mahkemesine bizzat veya yasal temsilci Ya da avukat aracılığı ile başvurulabileceği, başvuru yapılmaması halinde yaptırım kararının kesinleşeceği ve dava açmış olmanın ceza tahsilatını durdurmayacağı, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde peşin ödemede ¾ olan 30.447.-TL. Yeterli olacağı, ödeme süresi içinde müracaat edilmesi halinde borcun taksitlendirilebileceği bildirildiğinden; Tahakkuk eden bedel için dava açılmasına, ancak dava açılması tahsilatı durdurmadığından % 25 indirimden faydalanmak için; Belediyemiz adına tahakkuk ettirilen bedelin bu şartla peşin ödenmesine; Söz konusu döküm sahasına toprak hafriyatı dışında döküm yaptığı tutanak ile tespitleri yapılan firmalara (Karayollarına çalışan KLV.İnşaat ve Sicim Kağıt) yasal işlemlerin başlatılarak Belediyemiz adına tahakkuk ettirilen cezanın rücu edilmesine; Hukuki ve yasal sürecin başlatılması ve bununla ilgili tüm konularda Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. ./.. (10) GÜNDEMİN 21.MADDESİNİN: “S” plaka yönetmelik değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinin (p) fıkrası “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” uyarınca; Umum Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında bulunan servis araçlarının, mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun hale getirilmesi, artan trafik yoğunluğunun azaltılması, servis plakalarının ticari kazanç unsuru olmasının bertaraf edilmesi amacıyla ekte sunulan, Umum Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağının aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 22.MADDESİNİN: Emniyet Müdürlüğü'nün lojman yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, İl Emniyet Müdürlüğü'nün 10.10.2013 tarih ve 50746 sayılı yazılarında; İl Özel İdaresi genel Sekreterliği ve Konya Selçuk Üniversitesi arasında yapılan protokol ile İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları ile lojmanlarının Deprem Güvenliği testlerinin yapıldığı, Üniversitenin hazırlamış olduğu Deprem Performans ve İnceleme Analiz sonuçlarının, Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Daire Başkanlığı teknik personeli tarafından incelenerek değerlendirildiği, yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmet binası hariç tüm hizmet binaları ve lojmanlar için yıkım kararı alındığı, 3 adet binanın yıkım öncesi işlemlerine başlanıldığı, diğer hizmet binası ve lojmanların tahliye çalışmalarının devam ettiği,yıkım ve tahliye çalışmalarının tamamlanması durumunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmet vereceği bina ve personelin ikamet edeceği lojman kalmayacağı, ivedilikle yeni hizmet binası ve lojmana ihtiyaç duyulacağı belirtilmiş, bu nedenle mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup kurumlarına tahsisli olan, ekli listede yer alan taşınmazlara karşılık olarak, taşınmazların Belediyemize devir şeklinde trampa usulüyle, öncelikle 1 adet Polis Merkez Amirliği ve lojman yapılması talep edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebine ilişkin olarak, Milli Emlak Müdürlüğününde uygun görüşü alınmak suretiyle, ekli listede yer alan taşınmazların, kıymet takdir bedeli oranında, protokol esaslarına göre İl Emniyet Müdürlüğü'nün ihtiyaç duyduğu bina ve tesislerin yapımı karşılığında İl Emniyet Müdürlüğü ve/veya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile yapılacak olan protokol kapsamında devir alınması, takas, trampa, vb.gibi konularda, gerekli anlaşma, sözleşme ve protokollerin hazırlanması, imzalanması, vb. hususlarda Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 23.MADDESİNİN: Kent Tarihi Müzesinin bulunduğu binaya Şapçızade Konağı isminin verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, İlimiz, merkez, Pirler Mahallesinde, tapunun 28 pafta, 80 ada, 22 ve 230 parsellerinde kayıtlı, Kütahya Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar planı kapsamında, Kentsel Sit Alanı içinde yer alan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 18.01.1980 gün ve A-2087 sayılı kararı ile tescillenen, Taşınmaz Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 17.07.1987 gün ve 3552 sayılı kararı ile tescil kaydının devamına karar verilen, 232 envanter numaralı korunması gerekli kültür varlığı, mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait “KÜTAHYA KENT TARİHİ MÜZESİ” olarak halkın hizmetine sunulan taşınmazın Şapcızade Kent Tarihi Müzesi olarak anılması, binanın İl Özel İdaresine isminin verilmesi koşuluyla satıldığı, Şapcızade Ailesi'nin Kütahya'nın kurucu ilk eşraflarından olması, 1292' den beri soy ağacının konak girişine konulması, dış cephesine Şapcızade Konağı yazılmasını, ayrıca şehrin girişine ve Germiyan Sokağının girişindeki levhaların üzerine de Şapcızade Konağı yazılmasına yönelik talep incelenmiş olup; ./.. (11) Konunun daha detaylı incelenmesi için Muhtelif İşler Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 24.MADDESİNİN: Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğünün Görev,Yetki,Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, Belediye Meclisimizin 04.09.2012 tarih ve 390 sayılı kararı ile kabul edilen “Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev,Yetki,Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği” nde değişiklik yapılmasına dair ekte sunulan, “Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev,Yetki,Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” nın aynen kabulüne ve 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 25.MADDESİNİN: Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev,Yetki,Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, Belediye Meclisimizin 04.01.2011 tarih ve 09 sayılı kararı ile kabul edilen “Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev,Yetki,Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği” nde değişiklik yapılmasına dair ekte sunulan, “Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev,Yetki,Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” nın aynen kabulüne 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 26.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 217 sayılı kararı ile onaylanan Meydan Mahallesi, 21 pafta, 173 adada yapılan, 2326 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Meclisimizin 03.05.2013 tarih ve 217 sayılı kararı ile onaylanan Meydan Mahallesi, 21 pafta, 173 adada yapılan, 2326 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 27.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.N.2 pafta, 1001 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.N.2 pafta, 1001 adada imar planı değişikliği, müracaatı incelenmiş olup; Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 24.10.2013 tarih, 6746 sayılı yazısı etüd edilmiştir. Söz konusu yazıda, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 18.N.2 pafta, 1001 ada, mülkiyeti hazineye ait 1 nolu parsel alanıyla ilgili; ....imar planı tadilatı yoluna gidilerek, cami alanı olarak ayrılan parselin bir kısmında parka ve yola terk edilecek alanların oluşturulduğu,.....Kanunun 18. Maddesine göre, bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmayacağı ve ayrıca uygulamaya tabii tutulan parsellerden kesilen düzenleme ortaklık paylarının, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamayacağı hüküm altına alınmıştır.....bahse konu taşınmazın cami alanı olarak ayrılan kısmı üzerinde imar tadilatı ile park olarak terki mümkün bulunmamaktadır...v.b gerekçeler açıklanarak söz konusu taşınmaz için yapılan (Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 373 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ,18.N.2 pafta, 1001 adadaki 2258_1 nolu) imar planı tadilatının iptal edilmesi talep edilmiştir. Ancak 24.10.2013 tarihli söz konusu müracaat, 2258_1 nolu imar planı değişiklinin askı süresi (19.09.2013 – 21.10.2013) dışında yapılmıştır. ./.. (12) İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 13.03.2013 tarih, 2023 sayılı yazısında; Belediye Meclisimizin 03.08.2012 tarih, 336 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ,18.N.2 pafta, 1001 adadaki 2258 nolu imar planı değişikliği konusunda, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 27/2 maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi halinde, uygulamalarda daha müspet ve sağlıklı sonuçlar olabileceği belirtilmişti. Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 373 sayılı kararında da bahsedildiği üzere; Yönetmeliğin 27/2 maddesi “imar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.” şeklindedir. Bu nedenle Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 373 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ,18.N.2 pafta, 1001 adadaki Azalan Park alanına karşılık, sahaya bitişik bulunan Cami Alanında park alanı düzenlenmesine yönelik 2258_1 nolu imar planı değişikliği yapılmıştı. Yukarıda açıklanan nedenlerle, 24.10.2013 tarih, 6746 sayılı yazıyla Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 373 sayılı kararıyla onaylanan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ,18.N.2 pafta, 1001 adadaki 2258_1 nolu imar planı tadilatının iptal edilmesi müracaatınınreddine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 28.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 98 pafta, 1936 ada, 134 ve 136 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, İlimiz, merkez, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 98 pafta, 1936 ada, 134 ve 136 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; 18.09.2013 tarih, 5820 kayıt nolu dilekçe ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 98 pafta, 1936 ada, 134 ve 136 nolu parsel alanlarında imar planı değişikliği talebi yapılmıştır. 134 nolu parsel alanında imar planında Ticaret – İş Merkezi hmax: 6.50 m. lejandlı alan bulunmaktadır. 136 nolu parsel alanında ise konut Blok Nizam – 3 kat – TAKS: 0.40 – KAKS: 1.20 lejandlı alan yer almaktadır. 134 ve 136 nolu parsel alanlarıyla ilgili imar planı değişikliği teknik inceleme ücretinin % 50 sinin imar planı değişiklik askısından önce yatırılması kaydıyla; Söz konusu 1936 ada; 134 ve 136 nolu parsellerde TAKS'ın 0.30 , Kat adedinin 4 olarak düzenlenmesine yönelik söz konusu imar planı değişikliği talebinin reddine; 1936 ada,134 nolu parsel alanında Belediye Meclisimizin 07.10.1994 tarih, 247 sayılı kararıyla uygun görülen 838 nolu imar planı değişikliğindeki, konut Blok Nizam – 3 kat – TAKS: 0.40 – KAKS: 1.20- 15 ve 3 metre ön bahçeli lejandlarının bulunduğu koşulların aynenaktarılmasına yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 29.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, İnköy Mahallesi 24 pafta 1110 parsel numaralı taşınmaz üzerinde ilave Mevzi İmar Planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, İlimiz, merkez, İnköy 24 pafta 1110 parsel numaralı taşınmaz üzerinde ilave Mevzi İmar Planı yapımı konusu görüşülmüş olup; İnköy 24 pafta 1110 parsel numaralı taşınmaz üzerinde ilave Mevzi İmar Planı yapımı ile ilgili; “13.09.2013 tarih 26965 sayılı dilekçede Kütahya ili Merkez ilçesi İnköy 24 pafta 1110 parselimizin bulunduğu bölgede K.D.K.İ.A olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı yapılarak onaylanmış askı süresine müteakip kesinleşmiştir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırladığımız öneri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ekte sunulmuştur. Öneri İmar Planımızda görüldüğü üzere K.D.K.İ.A ‘nın da kalan yaklaşık alanları belirtilen kısımları Kütahya Belediyesine imar planımızın onayı aşamasında bedelsiz hibe yapmak istemekteyim. Teklifimizin değerlendirilerek öneri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planımızın onaylanmasını talep etmekteyim” şeklindedir. 1/5000 Nazım İmar Planının askı süresi tamamlanmış olup, kurum ve kuruluş görüşleri tamamlanmamış, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüd yapılmamış olup yürürlüğe girmemiştir. Kütahya-Eskişehir yolu üzerinde Besler Süt Ürünleri İmalathanesinin yanında bulunan İnköy Mahallesi 24 pafta 1110 nolu parselde; Karayolu kenarından 25 metre diğer yönlerden 5’er metre çekme mesafeli, K.D.K.Ç.A ve Ticaret Alanı, bu alanın ilgili şuyulu alanı, kuzey kesimde min. 40 ./.. (13) metre parsel cepheli akaryakıt - lpg - lng ve ticaret alanı tasarlanması, TAKS:0.50, KAKS:1.00, hmax:8.50 metre( 2 kat) lejandlarının belirlenmesi, güney kesimde park alanı ayrılması, “Uygulama aşamasında, 1110 parseldeki, min. 2071 m2 lik akaryakıt - lpg - lng ve ticaret alanı ile kdkça ve ticaret sahası şuyulu alanı ; Kütahya Belediyesine kayıtsız , şartsız bedelsiz olarak hibe edilecektir, Park alanı ise kamuya bedelsiz terk edilecektir. Terk ve hibe edilecek alanların toplam miktarı, parsel alan miktarının en az % 39' u kadar olacaktır.” şeklindeki plan notunun oluşturulması yönlerindeki ilave - mevzii nazım ve uygulama imar planı, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüdün yaptırılması, askıdan önce İmar Planı inceleme ücretinin yarısının yatırılması kaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 30.MADDESİNİN: İlimiz, merkez, Yoncalı Mahallesi mevcut hastane alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, İlimiz, merkez, Yoncalı Mahallesi mevcut hastane alanında İmar Planı değişikliği konusu görüşülmüş olup; Yoncalı Mahallesi 12 pafta 1347 parselde bulunan Sağlık Tesisi Alanı (hastane) lejandlı sahanın park alanına dönüştürülmesi, Yoncalı İlave Uygulama İmar Planı içerisinde Eski Tavşanlı Yolunun güneyinde kalan park alanında dönüştürülen hastane alanı kadar Sağlık Tesisi Alanı (Hastane) Emsal:1.50, TAKS:0.35, hmax:30.50 lejandlı, 30 ve 20 metrelik yollardan ve İnceöz deresi tarafından 10’ar metre, park alanından 5 metre yapı yaklaşma sınırlı Uygulama İmar Planı değişikliği İl Sağlık Müdürlüğünden görüş alınmasıkaydıyla 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 31.MADDESİNİN: Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 384 sayılı kararı ile onaylanan Okçu Mahallesi, 9-10 pafta, 20.J.2 imar paftasında yapılan 2352 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih ve 384 sayılı kararı ile onaylanan Okçu Mahallesi, 9-10 pafta, 20.J.2 imar paftasında yapılan 2352 nolu imar planı değişikliğinin düzenlenmesi, müracaatı incelenmiş olup; 30.10.2013 tarih ve 6577 kayıt nolu dilekçe etüd edilmiştir. Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 384 sayılı kararı ile Okçu Mahallesi, 9-10 pafta, 20.J.2 imar paftasında; Ayrık Nizam 2 kat konut alanları, Cami, Belediye Hizmet Alanlarında; Belediye Hizmet Alanı, İbadet Yeri (Serbest Nizam, Hmax: 4 kat, 15.00 metre, TAKS:0.50, KAKS:2.00), Cami( Serbest Nizam, Hmax:15.00 metre, TAKS:0.50, KAKS:2.00) lejandlı alanların düzenlenmesine ilişkin 2352 nolu imar planı değişikliği onaylanmıştı. Dilekçede “...Belediyeniz ile yapılan takas işleminde bir değişiklik olmadan; Proje bütünlüğü sağlanması amacıyla iki adanın ortasından geçen 7.00 metrelik yolun kapatılarak iki adanın birleştirilmesini, kapanan yol alanı kadar alanın iki adanın birleşmesi ile oluşan yeni adanın civarına yapılacak otopark ve yol genişletmeleri ile dengelenmesini, yeni oluşacak adanın tamamının ibadet yeri, serbest nizam, Hmax: 4 kat (15 metre), TAKS:0.50, KAKS:2.00 nizamında olmasını talep ediyoruz.” şeklindedir. Belediye Meclisimizin 02.08.2013 tarih, 384 sayılı kararı ile onaylanan 2352 nolu imar planı değişikliğindeki Cami alanının İbadet Yeri alanına dahil edilmesi, orta bölümdeki 7 m.’lik yolun İbadet Yeri (Serbest Nizam, Hmax: 4 kat, 15.00 metre, TAKS:0.50, KAKS:2.00) lejandlı alana dahil edilmesi, ibadet yerine dahil edilen söz konusu yol alanı miktarı kadar ibadet yerinde doğu ve batı bölümlerde yol alanı düzenlenmesi, 3728 ada, 27 parselin Cami alanında kalan kesiminin yol alanına dahil edilmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına; Plan değişikliğinin yürürlüğe girmesine müteakip, İmar planı değişikliğinden önceki İbadet yerinde 3727 ada, 12 nolu parselin doğusundaki kapanan yol alanı + orta bölümdeki plan değişikliği ile kapanan 7 metrelik yol alanı + mülkiyeti ./.. (14) Belediyemize ait; 3728 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-13 parseller, 3727 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 nolu parsel numaralı taşınmazlar ile Belediye ve Mücavir Alanlarımız dışında olan, Gevrekseydi, 121 ada, 25 nolu parsel (3.249,18 m2), Geven, 120 ada, nazım ve uygulama imar planları dışında 2 nolu parsel, Sultanbağı Mahallesi 65 pafta, 450 ada, Koruma Amaçlı İmar Planında Bitişik Nizam 3-4 kat lejandlı sahada bulunan 11 nolu parsel (570,84 m2) numaralı taşınmazların kamu yararı olması sebebiyle, taşınmazların kıymet takdiri gözetilmeksizin başa baş takas edilmesine; Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 32.MADDESİNİN: Yoncalı İlave Uygulama İmar Planında yer alan Park alanının Spor Tesisleri Alanı olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazı ile komisyon raporunun okunmasından, slayt üzerinde gösterilerek bilgi verilmesinden ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve, Yoncalı İlave Uygulama İmar Planında yer alan Park alanının Spor Tesisleri Alanı olarak düzenlenmesine yönelik imar planı değişikliği müracaatı incelenmiş olup; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde; “Parklar: İmar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h=4,50 m.’yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03’ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergole, kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin yapılabildiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır. Spor ve oyun alanları: Spor ve oyun ihtiyacı karşılanmak, spor faaliyetleri yapılmak üzere imar planı kararı ile kent, bölge veya semt ölçeğinde ayrılan açık ve kapalı tesis alanlarıdır. Bu alanlarda açık veya kapalı otoparklar ile seyirci ve sporcuların ihtiyacına yönelik, büfe, lokanta, pastane, çayhane ve spor faaliyetlerine ilişkin ticari üniteler yer alabilir.” Şeklinde tanımlanmaktadır. Yoncalı İlave Uygulama İmar Planında 198 nolu adanın güneyinde yer alan Park alanının Spor Ve Oyun Alanları olarak düzenlenmesi; “Alanın, tadilattan önceki açık yeşil alan özelliğinin korunması ve yönetmelikte belirlenen yapı yoğunluğunun artmaması amacıyla, TAKS: 0,015, Hmax: 8,50 (2 kat) yapılaşma koşulları uygulanacaktır.” plan notunun belirlenmesine yönelik imar planı değişikliğinin 3194 Sayılı Kanun'un 8/b maddesi uyarınca onaylanmasınaoy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 33.MADDESİNİN: İlimiz,merkez,Alayunt Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Belediyemizin Asfalt Şantiyesi ve Asfalt Üretim Tesislerine ilave olarak yaklaşık 40.000 m2.lik yer tahsisi konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; İlimiz, merkez, Alayunt Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi, Çomar mevkii, 64 pafta 2334 parseldeki taşınmaz üzerinde “Kütahya Belediyesi Asfalt Şantiyesi ve Asfalt Üretim Tesisleri” olarak asfalt üretiminde kullanılan 30.000 m2 lik alan, Organize Organize Sanayi Müdürlüğü tarafından 67.000 m2'ye çıkartılmıştır. Asfalt Pilent Makinesinin kapasite artırımına gidilmesi nedeni ile yeni stok sahasına ihtiyaç duyulacağından, söz konusu kullanılmakta olan yer zamanla yetmeyeceğinden, tesislere ek olarak yaklaşık 40.000 m2 lik alan veya alanların 1.OSB. Sanayi Müdürlüğünce Belediyemiz adına tahsis talebinde bulunmasına,bununla ilgili her türlü ödeme, sözleşme, protokol, v.b.gibi iş ve işlemler için her türlü yetkinin Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 34.MADDESİNİN: Belediye Spor Kulübüne yardım yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; ./.. (15) 12 branşta faaliyet gösteren ve halter,bisiklet,boks branşlarında Milli Sporcu ve Türkiye Şampiyonları yetiştiren ve İlimizde eksikliği hissedilen salon sporlarından Basketbol branşında da bu sezon Erkekler Basketbol Bölgesel Liğe katılmış olan Kütahya Belediye Spor Kulübüne; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14.Maddesi (b) fıkrası “.......Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir........” hükmü uyarınca, 50.000.-TL. nakdi yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 35.MADDESİNİN: Mülkiyeti Belediyemize ait eski Belediye Kültür Sarayının güçlendirme konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediye Kültür Sarayının deprem güvenliği ile ilgili Üniversitenin hazırlamış olduğu Kültür Sarayı Binasının güçlendirilmesi ve ilgili Temel İlkeler ve yaklaşık maliyet hesabı raporu incelenmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, Üniversitenin hazırlamış olduğu güçlendirme maliyeti ile Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedeli Hesabında kullanılan yaklaşık maliyet hesabına göre yeniden yapılma maliyeti oranı yaklaşık % 25 olduğundan, Kültür Sarayının Üniversitenin hazırlamış olduğu güçlendirme projesi ve eklerine uygun olarak güçlendirme çalışmalarına başlanmasına, bu doğrultuda ruhsat işlemlerinin yürütülmesine, ruhsat alınamadığı takdirde konunun Belediye Meclisimizce tekrar değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 36.MADDESİNİN: Mülkiyeti Belediyemize ait İnköy Mahallesi 39 pafta,5231 parsel numaralı taşınmazda yapılacak olan terminal oteli konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlimiz İnköy Mahallesi 39 pafta, 5231 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yap-işlet-devret modeli ile terminal oteli yapımı ve işletilmesi ile ilgili olarak, 10.10.2011 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 25.10.2011 tarihinde yer teslimi yapılmış olup inşaat süresi 2 yıldır. İhaleyi alan Özel Etap 43 Eğitim Öğretim Hizmetleri Otomotiv İnşaat Tarım ve Hayvancılık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 01.10.2013 tarihli dilekçelerinde söz konusu taşınmazın ruhsat işlemlerinin yargıya taşındığını, bir an önce inşaatın tamamlanması amacıyla konsersuyum veya yüklenici firma ortaklık şekline izin verilmesini, inşaat süresinin, yer tesliminden sonra geçen zaman kaybı göz önüne alınarak uzatılmasını ve devam etmekte olan hukuki davadan karşılıklı olarak feragat edilmesi durumunda inşaat ruhsatının yapı denetim kanunu çerçevesinde almak istediklerini belirtmişler ve konu Belediye Meclisimizin 01.10.2013 tarih ve 451 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş ve komisyonca hazırlanmış olan rapor incelenmiş olup; Hukuki sürecin devam etmesi nedeniyle, bu sürecin tamamlanmasının beklenilmesine, çıkacak mahkeme kararı sonucuna göre konunun yeniden değerlendirilmesine, şartname hükümlerinde yer alan inşaat süresinin bitmiş olması sebebiyle tahakkuk eden ve edecek kira bedellerinin alınmaya devam edilmesine oy birliği ile karar verildi. GÜNDEMİN 37.MADDESİNİN: İlimiz, Zafer Meydanı, eski Belediye binası alanında kaide ve anıtların konuşlandırılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Kütahya Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü 30.10.2013 tarih ve 7718 sayılı yazıları ile “Kuruluş ve Kurtuluş Anıtı” ile anıt kaidesine konulacak olan rölyeflerin Valilik tarafından teslim alındığını ve anıtın kaidesi, rölyefleri ve çevre düzenlemesi ile birlikte her türlü törenin ve etkinliğin yapılacak şekilde koşullandırılmasını istemektedir. Söz konusu talebin sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi için konunun Tarih ve Kültür Komisyonu'na havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. ./.. (16) GÜNDEMİN 38.MADDESİNİN: Belediyemiz faaliyetlerini halkımıza tanıtmak ve bu faaliyetleri daha etkin ulaştırmak amacıyla her ay aylık bülten çıkartılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten Meclis Başkanı bu konudaki yazının okunmasından ve yapılan müzakerelerden sonra konuyu oya sundu ve; Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları, faaliyetleri, etkinlikleri, hizmetleri halkımıza tanıtmak, halkımızın bilgisine sunmak amacı ile her ay, aylık “Kütahya Belediyesi Basın Bülten” 'i basılmasına, dağıtılmasına; Bu konuda hukuki işlemin başlatılmasına; Bültenin yayını ile ilgili görevlendirmelerde, her türlü iş ve işlemlerde, vb. hususlarda Belediye Başkanı Mustafa İÇA'ya ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Meclis Başkanı alınan kararların hayırlı olmasını temenni ederek,üyelere ve misafirlere teşekkür edip ikinci toplantının 19.11.2013 Salı günü Saat: 19.00 'da yapılmasını teklif etti, oya sundu ve oy birliği ile kabul edildi ve Meclis Başkanı oturumu kapattı. BELEDİYE MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Mustafa İÇA Mehmet Celal DALKILIÇ Mehmet BACACI BELEDİYE BAŞKANI