T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Tarihi

04.12.2019

Meclis Toplantı Bilgileri ve Yeri

1. Dönem, 8.Olağan, 1.Birleşim, 1.Oturum, Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BALYILDIZ, Enver ERDOĞAN, Yusuf SÖKMEN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Abdullah ERTEKİN, Melih ASLAN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Ruhsen KUMDALI, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

İzin dilekçesi olduğunu belirten Belediye Meclis 1. Başkan Vekili, Meclis Üyelerinden Seda SANCAKTAR ve Osman ZEYBEK’in izin dilekçelerinin okunmasından sonra, izinli sayılıp sayılmamasını oya sundu ve izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve ;

-Belediye meclisimizin 06.11.2019 tarih ve 314 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen İlimiz muhtelif mahallelerinde bulunan İsimsiz parklara isim verilmesi,

-Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih, 134 sayılı kararıyla onaylanan su basman kotuyla ve otopark kullanımıyla ilgili plan notunun revize edilmesiyle ilgili imar planı değişikliği,

-Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan taşınmazlarımızın, Belde A.Ş.’ye olan borçlarımızın kapatılması için Belde A.Ş.’nin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcuna karşılık olarak verilmesi,

-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 1338 numaralı parsel alanında imar planı değişikliği,

-40. Aktarma cetveli,

-06.11.2019 tarih ve 340 sayılı Meclis kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen “Taksimetre tarifelerinin belirlenmesi” ,

-Belediyemize bağlı iştirak olan Simpaş El Sanatları A.Ş.’nin sermaye artırımı, 

-Belediyemize bağlı iştirak olan ile Belde A.Ş.’nin sermaye artırımı,

-42. Aktarma cetveli,

-Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Belediye Kütahyaspor Kulübüne nakdi yardım yapılması,

konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verildi.

 

Bilgilendirme;

1- Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim IŞIK’ın yurtdışı görevlendirmesinin belediye meclisinin bilgisine sunulması.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 346

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20'nci maddesinin ilk ve ikinci bendi uyarınca 2020 yılı Belediye Meclisinin toplantı gün ve saatleri ile tatil ayının belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 2020 yılında tatil ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesine;

Belediye Meclis toplantılarının ayın ilk haftası Çarşamba günleri,  saat 18:30' da yapılmasına; çarşamba günlerinin tatile rastlaması durumunda takip eden  ilk çalışma günü toplantı yapılmasına;

işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 347

Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 309 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2020 Mali Yılı Belediyemiz Gelir Tarifesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesine dayanak teşkil eden, 2020 yılı Belediyemiz Gelir Tarifesinin,  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 27. maddesine istinaden ekte belirlenen şekliyle aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 348

Kütahya Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih, 161 sayılı kararı ile kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği’nin iptal edilerek yeniden düzenlenen yönetmelik taslağı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağının” daha detaylı incelenmek üzere Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 349

Belediyemiz bünyesinde bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş muhtelif marka ve modeldeki 6 adet aracın İlçe Belediyelerine verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemiz bünyesinde bulunan ve sahip oldukları özellik ile modellerinden dolayı Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmayan araç ve iş makinalarının yıllık bakım ve giderleri, sigortaları, fenni muayene vb. giderleri göz önüne alındığında talepte bulunan ilçe ve belde belediyelerine, 4916 sayılı Kanun’un 37. maddesi hükmüne göre satış yapılması için Belediye Başkanı’na ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 350

Yeni Belediye Hizmet Binamızın faaliyete geçmesi ile birlikte Belediye Kültür Sarayına kayıtlı demirbaş taşınır malzemelerin talepler doğrultusunda muhtarlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarına, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine istinaden bedelsiz devri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yeni Belediye Hizmet Binamızın faaliyete geçmesi ile birlikte ekte yer alan ihtiyaç fazlası, eski Belediye Kültür Sarayına kayıtlı demirbaş taşınır malzemelerin talepler doğrultusunda muhtarlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 31. maddesine göre bedelsiz devredilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 351

Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih, 341 ve 342 no.lu kararları ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen İlimiz muhtelif mahallelerinde bulunan sokak isimlerinin değiştirilmesi ve isimsiz sokaklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1- Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 341 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havalesi yapılan ilimizin muhtelif mahallerinde bulunan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesine aykırı olan sokak isimlerinin değiştirilmesi konusu görüşülmüş olup;

Saray Mahallesi Mahvel Sokak isminin  “Kızılelma Sokak” olarak değiştirilmesi,

Saray Mahallesi Mahvel Aralığı Sokak İsminin “Kızılelma Aralığı Sokak” olarak değiştirilmesi hususunda işaretle yapılan oylama sonucunda (5393/81. Maddesi gereğince Belediye Meclisi üye tam sayısının (32 kişi)  üçte iki çoğunluğu (21 kişi) hükmü gereğince) ; meclis üyelerinden Ruhsen KUMDALI, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ’ın red oylarına karşılık (25 kabul oyu) oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Yenidoğan Mahallesi Gire Sokak İsminin  “Sinerji Sokak” olarak değiştirilmesine,

            Evliya Çelebi Mahallesi Hazer Dinar Caddesi isminin “Hezar Dinari Caddesi” olarak değiştirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Belediye Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 342 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme Tanıtım Komisyonu'na havalesi yapılan İlimiz mahallerinde bulunan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince isimsiz sokaklara isim verilmesi konusu görüşülmüş olup;

            Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 63, 73, 74, 85 adalar boyunca devam eden isimsiz sokağa “Akdağ Sokak” isminin verilmesine,

            Mehmet Akif  Ersoy Mahallesi 72, 73, 74, 76 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Kocadağ Sokak” isminin verilmesine,

            Yoncalı Mahallesi 107, 108 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Platin Sokak” isminin verilmesine,

            Zafertepe Mahallesi 53, 55, 59 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “İkram Sokak” isminin verilmesine,

            Zafertepe Mahallesi 155, 156 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Mesnevi Sokak” isminin verilmesine,

            Akkent Mahallesi 229, 2988, 4402, 4403 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Heybetli Sokak” isminin verilmesine,

            Akkent Mahallesi 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Nazlı Sokak” isminin verilmesine,

            Fuatpaşa Mahallesi 3197, 3198 adalar arasında bulunan isimsiz sokağa “Pelin Sokak” isminin verilmesine,

            Sofu Mahallesi 3610, 3611, 3612, 3619, 3750, 3751, 3885 adalar arasında isimsiz bulunan sokağa “Sezer Sokak” isminin verilmesine,

            100.Yıl Mahallesi 2974, 2975 adalar boyunca devam eden isimsiz sokağa “Üzümlü Sokak” isminin verilmesine,

            işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 352

İlimiz merkez Okmeydanı Mahallesi, 84 pafta, 628 ada, 707 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

"Kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir." şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.      

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 353

İlimiz merkez Kirazpınar Mahallesi, J23.B.04.A.3 pafta, 138 ada, 1 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

" Kat maliklerinin 4/5 nin noter onaylı muvaffakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçlı kullanılabilir. " şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda " binadan itibaren en fazla 5 metre çıkma oluşturacak şekilde " uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.      

 

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 354

Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan, Sofu Mahalle Yerleşik Alanlarına ait imar planlarının, Mülkiye Müfettişlerinin tenkidine istinaden tekrar değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan, Sofu Mahalle Yerleşik Alanlarına ait imar planlarının, Mülkiye Müfettişlerinin tenkidine istinaden tekrar değerlendirilmesi konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 355

Belediye Meclisimizin 02.10.2019 tarih 294 sayılı kararıyla onaylanan; Yeni Bosna Mahallesi (Bosna-i Cedit) 570 ve 571 parsel alanlarının bir bölümünde yol alanı olarak düzenlenen İmar Planına askı süresinde gelen itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yeni Bosna Mahallesi 571 parsel malikinin talebine istinaden, Belediye Meclisimizin 02.10.2019 tarih 294 sayılı kararıyla; Yeni Bosna Mahallesi (Bosna-i Cedit) 570 ve 571 parsel alanlarının bir bölümünde, 7 metre genişliğinde yol alanı olarak 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı onaylanmış olup, 7 metrelik yolun, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması uygun görülmüştür. Bu imar planına yukarıda belirtilen 25.10.2019 tarihli ve 3789 kayıt numaralı dilekçe ile 570 parsel numaralı taşınmazın sahibi tarafından, askı süresinde itiraz edilmiştir. Ancak onaylanan ilave imar planı ile sadece 570 parsel alanında değil, 571 parsel numaralı taşınmazın bir bölümünde de yol alanı olarak imar planı düzenlenmiştir. Ayrıca düzenlenen yol alanı sayesinde bahse konu 571 parselde bulunan mevcut yapılar teknik altyapı hizmetlerinden yararlanabilecektir. Bu nedenle söz konusu itirazın reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.   

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 356

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 155 ada, 2 numaralı parsel alanının olduğu sahada, Kütahya İdare Mahkemesinin 2019/536 E.-2019/553 sayılı kararıyla, Belediye Meclisimizin 04.09.2007 tarih 304 sayılı kararı ve 03.08.2010 tarih 354 sayılı kararının iptal edilmesi sonucunda Mahkeme kararı doğrultusunda düzenlenecek imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mahkeme kararı doğrultusunda düzenlenecek imar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 357

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi, 232 ada, 6 numaralı parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 358

İlimiz merkez Gaybiefendi Mahallesi, 229 ada, 54 numaralı parselin güneyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Hamidiye Mahallesinde, imar planında bulunan Ağaçlandırılacak Alanda ayrılması, yönlerindeki 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 359

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1120 adaya birleşik çocuk bahçesi alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1120 adaya birleşik söz konusu çocuk bahçesi alanının, çocuk bahçesi ve spor tesisleri alanına dönüştürülmesine ilişkin uygulama ve nazım imar planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 360

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1936 ada, 137 parsel alanıyla ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.      

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 361

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2669 adanın güneyi ile 2670 adanın güneyinde imar planı değişiklikleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 362

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 2674 adada imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.      

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 363

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 595 ada, 2 numaralı parsel alanının olduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 595 ada, 2 numaralı parsel alanında, söz konusu Bitişik Nizam 5 kat (T1), Bitişik Nizam 4 kat konut kısımlarının yol alanlarına dönüştürülerek, Bitişik Nizam 4 kat konut lejantlı alan bulunan, 595 ada, 23 ve 24 no.lu parsel alanlarının kuzey bölümlerinde yol alanları düzenlenmesi yönlerindeki uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 364

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 36 ada, 7, 8, 9 numaralı parsel alanlarının olduğu bölgede imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bu bağlamda Siner Mahallesi, 36 ada, 7, 8, 9 numaralı parsel alanlarında, diğer koşul ve kriterlerin sabit tutularak, konut alanının, self servis oto yıkama, konteyner kafe projesinin de yapılabileceği, ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin uygulama ve nazım imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 365

İlimiz merkez Bölcek Höyük 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Taslak koruma amaçlı imar planının yüklenici tarafından hazırlanmasına; planın değerlendirilmek üzere Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 366

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 137 ada, 12 parsel bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Uygulamada problemlerin olmaması açısından 18. madde imar uygulaması sonucunda sehven yol olarak ayrılan; ancak Bitişik nizam 3 kat konut alanında kalan sahanın; imar planında yol alanı olarak düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 367

İlimiz merkez Pirler Mahallesi, 28 pafta, 106 ada, 201 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Talep edilen kat artışının yapılması halinde yoğunluk artışı meydana geleceğinden ve parsel bazında, parçacıl bir imar planı değişikliği olduğundan; Pirler Mahallesi, 28 pafta, 106 ada, 201 parsel alanında kat adetinin 3 kattan 4 kata çıkarılmasına yönelik imar planı değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 368

İlimiz merkez Gaybi Efendi Mahallesi, 225 ada, 46 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planı değişikliği konusunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.      

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 369

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi, 6 pafta, 634 ada, 149 parsel ve 635 ada, 143 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu alanın doğu tarafında 634 ada, 147 parsel alanında imar planında Doğalgaz Bölge Regülatörü ve Alanı lejantlı saha bulunmaktadır. Ancak, halihazırdaki Doğalgaz Bölge Regülatörünün bir bölümü 149 parsel alanı içerisinde kalmaktadır. Uygulamada problemlerin yaşanmaması açısından, Çinigaz Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından söz konusu Doğalgaz Bölge Regülatörünün halihazırda bulunduğu alandan kaldırılarak; imar planında ayrıldığı 147 parsel alanındaki yerine taşınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 370

Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih ve 336 sayılı kararı sehven hatalı yazıldığından kararın tashihi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih ve 336 sayılı kararında bahsi geçen “Kütahya İli Merkez İlçesi 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Riskli Alan İlan Edilen Bölgelerde Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esaslarının 3. maddesinin a ve b fıkraları sehven yazılmamış olup;  Söz konusu yanlışlığın düzeltilerek söz konusu meclis karar tashihinin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 371

Belediye meclisimizin 06.11.2019 tarih ve 314 sayılı kararı ile Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen İlimiz muhtelif mahallelerinde bulunan İsimsiz parklara isim verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 06.11.2019 tarih, 314 no.lu kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonu'na havale edilen İlimizin muhtelif mahallelerinde bulunan isimsiz parklara isim verilmesi konusu görüşülmüş olup; İsimsiz parklara aşağıda belirtilen isimlerin verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Sıra No

İsim verilecek Park

Verilen isim

1

Dumlupınar Mah. Kadife Sok. Parkı

Estergon Parkı

2

Cumhuriyet Mah. Hediye Güral Anaokulu Arkası Park

Gülten Dayıoğlu Parkı

3

Yoncalı Mah. Nehir Termal Yanı Park

Süleyman Şah Parkı

4

100. Yıl Mah. Eski Göz Hastanesi Arkası Parkı

Şehit Hasan Kahraman Parkı

5

Börekçiler Mah. Maceraevi Önü Parkı

Macar Dostluk Parkı

6

75. Yıl Mah. Küba Cami Yanı Park

Şehit Asb. Burhan Baykal Parkı

7

İstiklal Mah. Ahievren Mezarlık Yanı Park

Şehit Murat Ködük Parkı

8

Yoncalı Mah. TUREM yanı Park

Şifa Parkı

9

Yoncalı Mah. Yagona Otel Arkası Park

Nene Hatun Parkı

10

Zafertepe Mah. Pazaryeri Yanı Park

Şehit Engin Balcı Parkı

11

Fatih Mah. Perşembe Pazarı Park

Nedim İlkay Demirtaş Parkı

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 372

Belediye Meclisimizin 03.03.2015 tarih, 134 sayılı kararıyla onaylanan su basman kotuyla ve otopark kullanımıyla ilgili plan notunun revize edilmesiyle ilgili imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Plan notuna dönüştürülmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 373

Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan taşınmazlarımızın, Belde A.Ş.’ye olan borçlarımızın kapatılması için Belde A.Ş.’nin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcuna karşılık olarak verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Kütahya Belediyesi'ne ait olan ve aşağıda mahallesi, ada, parsel ve yüzölçümleri belirtilen taşınmazların 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesi (e) bendine (taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesinde veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek) gereğince ihale yolu ile satış veya Bakanlıklar, Kamu Kurum/Kuruluşları ve Resmi Kurumlar ile satış, takas, mahsuplaşma vb. işlemleri için gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

ARSALAR

SIRA

NO.

MAHALLE

ADA

PARSEL

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ

(M2)

TESCİL TARİHİ

DURUMU

1.

Siner

139

12

Arsa

3.830,00

11.03.2011

T2 + Blok nizam

4 kat

2.

Siner

139

13

Arsa

3.401,53

11.03.2011

T2 + Blok nizam

4 kat

3.

Siner

139

14

Arsa

5.102,00

11.03.2011

T2 + Blok nizam

4 kat

4.

Yıldırım Beyazıt

1474

26

Arsa

1.779,98

24.11.2014

Ticaret - konut ayrık nizam (YENÇOK 24,50)

5.

Bölcek

3975

76

Arsa

12.822,67

07.11.2013

Ayrık nizam

4 KAT

 

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 374

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 1338 numaralı parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Plan notlarının da aktarıldığı, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 375

40. Aktarma cetveli konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Temizlik İşleri Müdürlüğü Bütçesi “03.05 Hizmet Alımları” tertibine 2.000.000,00 TL,   İnsan Kaynakları Müdürlüğü bütçesi "03.05 Hizmet Alımları" tertibine    5.000.000,00 TL, ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinde "05.04 Hane Halkına Yapılan Transferler" tertibine 550.000,00 TL olmak üzere toplam 7.550.000,00 TL ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 376

06.11.2019 tarih ve 340 sayılı Meclis kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen “Taksimetre tarifelerinin belirlenmesi” konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 İlimiz ticari taksilerin taksimetre ücretleri, gelen akaryakıt zamları, asgari ücret artışları, sigorta bedelleri göz önüne alınarak aşağıda ki tabloda belirtilen ücret tarifesinin uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

Ücret Tarifesi Başlığı

Uygulanacak olan Ücret Tarifesi

Kısa Mesafe

Kısa Mesafe (0-1km)= 10,00 TL

Taksimetre Açılış

4,35 ₺

Taksimetre Km.

4,35 ₺

Birim Mesafe Ücreti (100m)

0,435 ₺

Birim Saat Ücreti

30,00 ₺

Birim zaman (1 dk)

0,50 ₺

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 377

Belediyemize bağlı iştirak olan Simpaş El Sanatları A.Ş.’nin sermaye artırımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Simpaş El Sanatları Turizm Taşımacılık Akaryakıt Makine Doğalgaz İnşaat Mühendislik Madencilik Temizlik Gıda Tarım Hayvancılık Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş.'nin Şirket sermayesinin 6.500.000,00 TL’den (altımilyonbeşyüzbintürklirası)  10.000.000,00 TL'ye (onmilyontürklirası)  çıkartılmasına,  %83,03 hissesi olan Belediyemizin 3.500.000,00 TL (üçmilyon beşyüzbintürklirası) sermaye arttırıma talebinin tamamına  katılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 378

Belediyemize bağlı iştirak olan ile Belde A.Ş.’nin sermaye artırımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 Belde El Sanatları Turizm Taşımacılık Akaryakıt Makine Doğalgaz İnşaat Mühendislik Madencilik Temizlik Gıda Tarım Hayvancılık Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş'nin  şirket sermayesinin, 3.000.000,00 TL’den (üçmilyontürklirası) , 5.500.000,00 TL 'ye(beşmilyonbeşyüzbintürklirası)  çıkartılmasına, %86,39 hissesi olan Belediyemizin  2.500.000,00 TL (İkimilyonbeşyüzbin  türklirası) sermaye artırımı talebinin tamamına katılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 379

42. Aktarma cetveli konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kurumsal Kodu ve Ekonomik Kodu belirtilen, Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesi “06.05 Gayrimenkul Sermaye Giderleri” ” tertibinden 6.000.000,00 TL tenzil edilerek, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesi   “07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri” tertibine ilave edilmesi edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 380

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Belediye Kütahyaspor Kulübüne nakdi yardım yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

  İlimizin adını duyurmak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak spora ve sporcuya destek olmak için, Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Belediye Kütahyaspor Kulübüne 750.000,00 TL (Yediyüzellibin Türk Lirası) nakdi yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem maddelerinin tamamlandığını belirten Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili alınan kararların hayırlı olması temennisi ile üyelere ve misafirlere teşekkür edip oturumu kapattı.

 

 

 

Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili
Salih ÖZDEN

Katip 
Özgür MUSLU

Katip

Melih ASLAN