T.C

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARAR ÖZETLERİ

 

Meclis Toplantı Tarihi
ve Bilgileri

02.01.2020, - 2. Dönem, 1.Olağan, 1. ve 2. Oturum.

Meclis Toplantı Yeri

Meclis Salonu

Toplantıya İştirak eden Meclis Üyeleri

Prof. Dr. Alim IŞIK, Salih ÖZDEN, İlyas BAHAR, Abdullah DAMCI, Süleyman ÇANKAYA, Serda BAL YILDIZ, Enver ERDOĞAN, Ahmet ULUCA, Ahmet ACAR, Özgür MUSLU, Mehmet ÖZKARA, Seda SANCAKTAR, Abdullah ERTEKİN, Elif DEMİRELLİ, Ercan MERCAN, Osman ZEYBEK, Bilal YURTTAŞ, Mehmet Naci PEKCAN, Sami KAPLAN, Hatice YAKAR, Selim KAPLAN, Ahmet GÜVEN, Mahmut ÖZTAŞ, Dilek ASLAN, İlyas SİVRİ, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL.

 

 

Çoğunluğun bulunduğunu belirten Meclis Başkanı oturumu açtı.

           

Gündeme ilave edilmesi istenilen önergeler tek tek okundu ve;

-İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 24 parsel alanında imar planı değişikliği,

-İlimiz merkez Bölcek Höyük 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı,

-Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih ve 348 sayılı meclis kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen ‘Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı’,

-Hobi Yaşam Bahçeleri kiralama ücretinin 2020 Yılı Belediye Gelir Tarifesine eklenmesi,

-Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ücret toplama sistemi kurulabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihaleye çıkılabilmesi ve ücret toplama sistemi ile ilgili şartname vb. işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi,

-İlimiz merkez Parmakören Mahallesi kuzeyinde, Toprak Koruma Kurulunun 19.12.2019 tarihli kararında belirtilen 27,31 hektar büyüklüğündeki ilave imar planı yapımı ile ilgili Kamu Yararı Kararı alınması,

-İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde Toprak Koruma Kurulunun 19.12.2019 tarihli kararında belirtilen 49,414 hektar büyüklüğündeki ilave imar planı yapımıyla ilgili kamu yararı kararı alınması,

-Belediyemiz Gelir Tarifesinde yer alan, ‘Dijital Ortamda İnşaat Projesi Ücreti’ sehven 40 TL olarak yazılmış olup; yanlışlığın düzeltilerek 70 TL olarak güncellenmesi,

-5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 21’inci maddesi gereği meclis üyelerince belediyeye ait işlerle ilgili verilen önergelerin en az 6 saat öncesinden üyelere bildirilmesi;

Konularının gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Bilgilendirme;

1-2011-2019 yıllarını kapsayan Mülkiye Müfettişlerinin yapmış olduğu denetime ait Teftiş Raporu,

2-Belediyemizin 2019 Yılı Bütçe Gerçekleştirmeleri,

3-Belediye Meclisince Belediye Kütahyaspor’a yapılan nakdi yardımlar konusu, 

Belediye Meclis Başkanı tarafından Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 

GÜNDEMİN 1. MADDESİ:

Karar No: 1

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonuna gizli oyla en az üç, en çok beş üyenin seçiminin yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 25'inci maddesine göre Denetim Komisyonu üyelerinin (beş) 5 üye den oluşturulmasına;

            Yapılan gizli oylama sonucunda;

            Denetim Komisyonu üyeliğine

            1- Süleyman ÇANKAYA                   26 oy,

            2- Abdullah ERTEKİN                       26 oy,

            3- Sami KAPLAN                   29 oy,

            4- Bilal YURTTAŞ                 29 oy,

            5- Erçin AÇIKEL                    25 oy ile seçilmiş olup;

           Seçilen komisyonun çalışmasını kırkbeş (45) iş günü içinde tamamlayıp buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığı'na sunmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEMİN 2. MADDESİ:

Karar No: 2

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanun’u ve 5393 sayılı Belediye Kanun’u gereğince Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapılması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediyemizde yetkili memur sendikası ile çalışma hayatını düzenleyen Anayasa hükümleri, uluslararası sözleşmeler, devletin temel niteliklerinden olan ve Anayasal koruma altına alınan “Sosyal Hukuk Devleti” ilkesi, 4688 sayılı yasanın ilgili hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için görüşme yapmasına ve sözleşme imzalaması için Belediye Başkanına Belediye Meclisi’nce Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 3. MADDESİ:

Karar No: 3

2020 yılı ‘Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Tespiti’ konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Belediyemiz bünyesinde 2019 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2020 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 5393 sayılı kanununun 49. maddesinde belirtilen kadrolarda personel çalıştırılması halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2020 yılı Ocak ayında Genelge ile belirlenecek olan 5393 Sayılı Kanun Çerçevesinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personelin Unvan Bazında Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan taban ücretinin (I) sayılı ekli cetvelde sunulan şekliyle net aylık tutarı oranında ücretin ödenmesine  işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 4. MADDESİ:

Karar No: 4

Kadın ve Aile Hizmetler bünyesinde açılacak olan Gündüz Çocuk Bakımevinin faaliyetine başlayabilmesi için, ‘Gündüz Çocuk Bakımevi Yönetmelik Taslağı’ konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 ‘Gündüz Çocuk Bakımevi Yönetmelik Taslağı’ konusunun daha detaylı incelenmek üzere Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım  Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 5. MADDESİ:

Karar No: 5

İlimiz merkez Sofu Mahallesi 3633 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın ‘su deposu’ alanı olarak kullanılmak üzere Belediyemizce bedelsiz olarak hibe/devir alınması, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18'inci maddesi (g) bendi (şartlı bağışları kabul etmek) gereğince Belediyemizce bedelsiz olarak hibe/devir alınması, gerektiğinde anlaşma, şartname, sözleşme ve protokol hazırlanması, imzalanması vb. tüm hususlar ve işlemler için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 6. MADDESİ:

Karar No: 6

Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 757 ada, 2 parsel numaralı, 11.122,48 m2 yüzölçümlü ve mer'i imar planında ‘Belediye Hizmet Alanı - 1'inci Sınıf Mezbaha İşletmesi’ olan taşınmazın tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18'inci maddesi (e) bendi gereğince; mevcutta bulunan binanın modernizasyonu veya yıkılıp tekrar yapılması için kira karşılığı yapım modeli ile ihale edilmesi, yapılacak maliyet hesabına göre yapım karşılığında 15 (onbeş)  yıla kadar işlettirilmesine ya da bu işlemlerin Belediyemiz öz kaynakları ile yapılmasına, Belediyemizce yapılması durumunda tesislerin ihale yoluyla 10 yıla kadar kiraya verilmesi için hazırlanacak şartnamelerin onaylanması, imzalanması vb. hususlar ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyelerinden İlyas SİVRİ'nin red oylarına karşılık oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 7. MADDESİ:

Karar No: 7

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 550 ada, 7 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 8. MADDESİ:

Karar No: 8

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 18.O.4 pafta, 1254 ada, 1 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 “Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçla kullanılabilir” şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda “Açılır kapanır sistem, üst çatısı da açılır kapanır sistem” olması şartıyla uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 9. MADDESİ:

Karar No: 9

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 804 ada, 74 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

             “Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçla kullanılabilir” şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda “Açılır kapanır sistem, üst çatısı da açılır kapanır sistem” olması şartıyla uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 10. MADDESİ:

Karar No: 10

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 1843(804) ada, 73 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

“Kat maliklerinin 4/5’nin noter onaylı muvafakatı alınarak, binadan itibaren parsel sınırını geçmemek koşuluyla, zemin kat veya varsa asma kat taban döşemesine kadar kapalı alan oluşturulmayacak şekilde açılıp, kapanır katlanabilir camlı sistemlerle, projelerinin Estetik Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla ticari amaçla kullanılabilir” şeklindeki koşulun ekli haritada belirtilen alanlarda “Açılır kapanır sistem, üst çatısı da açılır kapanır sistem” olması şartıyla uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 11. MADDESİ:

Karar No: 11

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 91 pafta, 550 ada, 2 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 12. MADDESİ:

Karar No: 12

İlimiz merkez Meydan Mahallesi 25 pafta, 673(173) ada, 149 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 13. MADDESİ:

Karar No: 13

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 675 ada, 71 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 14. MADDESİ:

Karar No: 14

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 93 pafta, 576 ada, 62 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

             Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

           

GÜNDEMİN 15. MADDESİ:

Karar No: 15

İlimiz merkez Evliya Çelebi Mahallesi 88 pafta, 613 ada, 19 parselde bulunan dükkânın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

         Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 16. MADDESİ:

Karar No: 16

İlimiz merkez Alipaşa Mahallesi 5 pafta, 543 ada, 109 parselde bulunan dükkanın ön ve yan bahçesinin kullanılabilmesi için ön kapatma talepleri konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Estetik Komisyonuna havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 17. MADDESİ:

Karar No: 17

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 265 ada, 4 parselde Sağlık Koruma Bandlarının uygulanması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Uygulama İmar Planında 265 ada, 4 numaralı parselde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ile Ticaret Alanı lejantı yer almıştır. Bu bağlamda her yönden 5'er metre olarak onaylanan sağlık koruma bandlarının uygulama imar planlarında belirlenerek uygulanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 18. MADDESİ:

Karar No: 18

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 16.P.3 pafta, 203 ada, 1 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Siner Mahallesi, 16.P.3 pafta, 203 ada, 1 parselde, doğu kesimde yeni çevre yolunun geçeceği kesim haricindeki, diğer tüm kesimlerde bahçe mesafelerinin 2,5 metre olarak düzenlenmesi, TAKS'ın 0.40 olarak belirlenmesi yönlerindeki Uygulama İmar Planı değişikliğinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 19. MADDESİ:

Karar No: 19

İlimiz merkez Siner Mahallesi, 85 ve 91 adalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Siner Mahallesi, 91 adanın güneyindeki otopark alanında; batı kesimde taşıt trafiğine tamamen kapalı olacak şekilde 7 metrelik yaya yolu alanı ve doğu kesimde 10 metre yol alanı tasarlanarak, 1.564 m2’lik “Spor Tesisleri Alanı” düzenlenmesi, nazım imar planında açık ve yeşil alan belirlenmesi, “85 adadaki park alanında, en az 1.865 m2’lik yeraltı otoparkı, gerçekleştirilecektir.” şeklinde plan notunun oluşturulması yönlerindeki uygulama ve nazım imar planı değişikliklerinin; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 20. MADDESİ:

Karar No: 20

İlimiz merkez İnköy Mahallesi 155 ada, 2 numaralı parsel alanının olduğu sahada, Kütahya İdare Mahkemesinin 2019/536 E. - 2019/553 sayılı kararı doğrultusunda imar planı değişikliği yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Söz konusu Mahkeme Kararına istinaden, imar planı değişikliği ile 14.576 m2 büyüklüğündeki Park, Dinlenme Alanları, Çocuk Bahçeleri lejantlı alanın Teras Evler (E:0.90, Hmax:10.50m) olarak düzenlenmesi, 5, 10 ve 15 metre olacak şekilde bahçe mesafesinin oluşturulması yönlerindeki, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

GÜNDEMİN 21. MADDESİ:

Karar No: 21

İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 156 ada, 10 numaralı parselin güneyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu imar planı değişikliği yapılması talep edilen alan imar planında Pasif Yeşil Alan lejantlı alanda kalmaktadır. İmar planı değişikliği ile imar hattının hâlihazırdaki duruma göre düzenlenmesi sonucu 835 m2 büyüklüğündeki pasif yeşil alanın yol alanı olarak düzenlenmesi, yol alanı ile kavşak alanının düzenlenmesi yönlerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 22. MADDESİ:

Karar No: 22

Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi (Merkez Kampüsü) Karşısı alt geçit bölgesinde Kirazpınar Mahallesinde İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

1/1000 İlave Uygulama İmar Planı ve değişikliği ile ilgili 1/5000 İlave Nazım İmar Planı ve değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinden İlyas SİVRİ, Güler Ezgi DOĞAN TURAN, Erçin AÇIKEL, Mustafa DEMİRTAŞ, Kemal KAYIHAN’ın ret oylarına karşılık oy çokluğu  ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 23. MADDESİ:

Karar No: 23

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.L.4 pafta, 184 ada, 3 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 24. MADDESİ:

Karar No: 24

İlimiz merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi, mevcut Küçük Sanayi Sitesi Alanında J23b10a3b-2c, J23b10b4a-1d paftalar bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Bahse konu imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına,

          İlgili katılım bedelinin belirlenmesi vb. konularda Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 25. MADDESİ:

Karar No: 25

İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 279 ada, 5 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 26. MADDESİ:

Karar No: 26

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi, 352 ada, 9 parsel alanında ilave mevzii imar planı yapımı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 27. MADDESİ:

Karar No: 27

Mülkiyeti Hazineye ait olan 5 adet taşınmaz alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Konunun daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 28. MADDESİ:

Karar No: 28

Belediye Meclisimizin 06.01.2015 tarihli ve 31 sayılı meclis kararı ile onaylanan, Sofu Mahalle Yerleşik Alanlarına ait İmar Planlarının, mülkiye müfettişi tenkitine istinaden değerlendirilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

İmar planlarının açıklama raporunda; 18. madde İmar Uygulaması Yapılmasının Zorunluğu Olduğu Alan Sınırları içerisindeki konut alanlarının genelinde yapılaşma koşulları Ayrık Nizam 4 kat, yan bahçe mesafesi 3 metre, ön bahçe mesafesi 5 metre olarak, TAKS:0,25 KAKS:1.05 olarak belirlendiği ve konut alanlarındaki bu toplam inşaat alanı değerleri baz alınarak, Sofu Mahallesi için öngörülen nüfusun 13730 kişi olduğu belirtilmiştir. Söz konusu imar planında, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin Ek-2 tablosunda yer alan nüfus gruplarına göre ayrılması gereken Sosyal ve Teknik Altyapı alanlarının yeterli olmadığı görüşmüştür. Konut alanlarındaki toplam inşaat alanlarının (KAKS-EMSAL değerinin) düşürüldüğü takdirde, öngörülen nüfusunda azalacağı ve böylece nüfus gruplarına göre ayrılması gereken Sosyal ve Teknik Altyapı alanlarının daha da iyileştirilebileceği anlaşılmıştır. Bu açıklamalar doğrultusunda, DOPO'nun %45 olması da göz önünde tutularak imar planları için gerekli çalışmalar yapılıp, bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar söz konusu imar planlarının uygulanmasının durdurulması ve planın revize çalışmalarının açıklanan nedenler doğrultusunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 29. MADDESİ:

Karar No: 29

İlimiz merkez Yoncalı Mahallesi 356 ada, 11 parsel alanının güneyinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Yoncalı Mahallesi 356 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın güneyinde, bitişiğindeki alan Nazım ve Uygulama İmar Planlarında; Park Alanında kalmaktadır. Söz konusu park alanının fonksiyonunun değiştirilmesi durumunda, imar planlarındaki park alanı azalacak olup, 356 ada, 11 parsel numaralı taşınmaza dâhil edilmesi durumunda da yapı yoğunluğu artacaktır. Ayrıca alanda park alanına dair uygulamalar yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu plan değişikliği talebinin reddine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 30. MADDESİ:

Karar No: 30

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanlarda mevcut konutlarda ikamet eden hak sahipleri ya da mevcut konutları kiracı olarak kullanan vatandaşlarımızın mücbir sebeplerden dolayı belirli bir süre evlerinde kiracı olarak kalmaları konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Riskli Alanlarda mevcut konutlarda ikamet eden hak sahipleri ya da kiracı olarak kullanan vatandaşlarımız, yazılı başvuruları halinde mücbir sebeplerden dolayı (Okulların devam etmesi, kış aylarında taşınmanın zor olması, evlerinde tedavi görmekte olan hastalarının bulunması vb.) haziran ayının sonuna kadar sürenin uzatılarak evlerinde kalmalarına, kira bedellerinin tespit edilebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir

 

GÜNDEMİN 31. MADDESİ:

Karar No: 31

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1936 ada, 137 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

            Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1936 ada, 137 parselin batı kesiminde birleşik park alanında 122.5 m2’lik konut alanı belirlenmesi, kaldırılan park alanının karşılanması için eşdeğer yeni bir alan olarak 137 parsel alanının, kuzey bölümünde  122.5 m2’lik park alanı düzenlenmesi, düzenlenen blok nizam – 3 katlı, konut alanında; TAKS: 0.40, KAKS: 1.20 lejantlarının arka bahçe mesafesinin 4.75 m., diğer bahçe mesafelerinin ise 3 metre olarak belirlenmesi,  yönlerindeki  uygulama imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

GÜNDEMİN 32. MADDESİ:

Karar No: 32

İlimiz merkez İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 24 parsel alanında imar planı değişikliği konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İstiklal Mahallesi, 61 pafta, 402 ada, 24 parsel alanında imar planında “Ticaret Alanı-Özel Eğitim Tesisleri Alanı” lejantlı saha bulunmakta olup; 24 parsel tescillidir. Söz konusu alan Sit ve Etkilenme Geçiş Alanları Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları dışında kalmaktadır. Ticaret Alanı lejantı sabit tutularak; Özel Eğitim Tesisleri Alanı lejantının “Yüksek Öğretim ve Sağlık Tesisi Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik nazım ve uygulama imar planı değişikliği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.12.2019 tarihli toplantısında uygun görülmüş olup 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 33. MADDESİ:

Karar No: 33

İlimiz merkez Bölcek Höyük 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Kütahya (Merkez) Bölcek Höyük 3. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.12.2019 tarihli toplantısında uygun görülmüş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 34. MADDESİ:

Karar No: 34

Belediye Meclisimizin 04.12.2019 tarih ve 348 sayılı meclis kararı ile Araştırma, Geliştirme ve Tanıtım Komisyonuna havale edilen ‘Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı’ konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

Belediye Meclisimizin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı kararı ile kabul edilen “Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği”nin iptal edilmesine;

            Yeniden hazırlanan ve ekte sunulan "Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği "nin aynen kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 35. MADDESİ:

Karar No: 35

Hobi Yaşam Bahçeleri kiralama ücretinin 2020 Yılı Belediye Gelir Tarifesine eklenmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2020 yılı Belediye Gelir Tarifesine Hobi Yaşam Bahçeleri aylık kullanım ücreti gelirlerinin ilave edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

                 

     

SIRA
NO

HOBİ YAŞAM BAHÇELERİ

TARİFE
(KDV dahil)
(Aylık)

 
 

1

Göynükören Köyü 131 ada 1 Parsel Üzerinde Bulunan Hobi Yaşam Bahçeleri Kullanım Bedeli (Porsuk Arıtma Tesisi Yan kısmı)

141,60 TL

 

2

İnköy Mahallesi 0 Ada, 5298 Parsel Üzerinde Bulunan Hobi Yaşam Bahçeleri Kullanım Bedeli (TOKİ Yolu Üzerinde)

153,40 TL

 

 

 

GÜNDEMİN 36. MADDESİ:

Karar No: 36

Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ücret toplama sistemi kurulabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihaleye çıkılabilmesi ve ücret toplama sistemi ile ilgili şartname vb. işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre 5+3 yıllığına ihale edilmesine ve ücret toplama sistemi ile ilgili şartname, sözleşme vb. evrakları imzalamak için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEMİN 37. MADDESİ:

Karar No: 37

İlimiz merkez Parmakören Mahallesi kuzeyinde, Toprak Koruma Kurulunun 19.12.2019 tarihli kararında belirtilen 27,31 hektar büyüklüğündeki ilave imar planı yapımı ile ilgili Kamu Yararı Kararı alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 

S.no

İlçe

Mahalle/Köy

Ada No

Parsel No

Parsel Alanı (m2)

Talep Alanı (m2)

Tapu Vasfı

Nitelik

1

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

53

10.343,04

3.690,91

TARLA

SMT

2

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

44

6.967,68

6.967,68

TARLA

SMT

3

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

26

1.437,55

626,34

TARLA

SMT

4

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

59

5.727,31

2.676,43

TARLA

SMT

5

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

72

3.408,96

17,09

TARLA

SMT

6

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

54

386,44

41,84

TARLA

SMT

7

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

53

503,26

501,15

TARLA

SMT

8

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

52

777,89

777,89

TARLA

SMT

9

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

51

3.352,31

3.352,31

TARLA

SMT

10

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

74

1.249,62

1.249,62

TARLA

SMT

11

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

56

1.197,42

1.197,42

TARLA

SMT

12

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

57

992,26

518,58

TARLA

SMT

13

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

61

2.094,70

10,49

TARLA

SMT

14

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

62

2.031,55

547,27

TARLA

SMT

15

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

65

9.383,33

2.998,89

TARLA

SMT

16

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

45

591,65

591,65

TARLA

SMT

17

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

46

797,09

797,09

TARLA

SMT

18

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

48

875,40

875,4

TARLA

SMT

19

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

49

413,45

413,45

TARLA

SMT

20

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

47

2.158,98

2.158,98

TARLA

SMT

21

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

63

2.229,89

2.107,86

TARLA

SMT

22

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

50

3.498,88

3.498,88

TARLA

SMT

23

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

64

4.128,73

4.128,73

TARLA

SMT

24

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

43

1.534,05

1.534,05

TARLA

SMT

25

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

42

1.499,50

628,78

TARLA

SMT

26

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

41

1.961,59

758,8

TARLA

SMT

27

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

40

834,44

294,39

TARLA

SMT

28

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

39

4.003,03

1.063,18

TARLA

SMT

29

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

73

7.300,62

5.760,04

TARLA

SMT

30

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

86

4.132,37

2.454,16

TARLA

SMT

31

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

85

2.254,40

1.446,65

TARLA

SMT

32

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

83

794,05

220,02

TARLA

SMT

33

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

82

854,60

853,31

TARLA

SMT

34

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

81

2.272,99

2.272,99

TARLA

SMT

35

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

80

2.001,27

2.001,27

TARLA

SMT

36

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

79

423,00

423

TARLA

SMT

37

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

78

310,54

310,54

TARLA

SMT

38

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

29

7.431,78

6.771,99

TARLA

SMT

39

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

30

3.513,68

1.653,22

TARLA

SMT

40

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

31

3.931,56

680,76

TARLA

SMT

41

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

28

11.823,34

10.920,49

TARLA

SMT

42

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

27

608,94

548,61

TARLA

SMT

43

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

25

1.805,33

1.805,33

TARLA

SMT

44

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

24

2.814,63

2.814,63

TARLA

SMT

45

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

77

329,89

329,89

TARLA

SMT

46

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

76

299,36

299,36

TARLA

SMT

47

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

23

2.399,18

2.399,18

TARLA

SMT

48

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

22

2.391,44

2.391,44

TARLA

SMT

49

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

75

4.991,70

4.986,72

TARLA

SMT

50

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

21

4.771,85

4.210,21

TARLA

SMT

51

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

5

4.242,95

90,12

TARLA

SMT

52

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

20

1.512,70

9,6

TARLA

SMT

53

MERKEZ

PARMAKÖREN

3528

33

13.186,21

1.007,76

TARLA

SMT

54

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

69

1.249,31

1.249,31

TARLA

SMT

55

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

70

1.391,16

1.391,16

TARLA

SMT

56

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

68

1.221,92

1.221,92

TARLA

SMT

57

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

67

1.841,52

1.841,52

TARLA

SMT

58

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

66

1.527,73

1.527,73

TARLA

SMT

59

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

65

1.703,56

1.703,56

TARLA

SMT

60

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

74

2.598,26

2.598,26

TARLA

SMT

61

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

64

603,17

603,17

TARLA

SMT

62

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

63

4.824,24

3.165,10

TARLA

SMT

63

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

62

759,39

385,23

TARLA

SMT

64

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

222

730,18

237,17

TARLA

SMT

65

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

223

741,28

43,42

TARLA

SMT

66

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

224

1.098,78

1.032,55

TARLA

SMT

67

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

225

3.182,50

3.168,13

TARLA

SMT

68

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

226

1.342,97

1.342,97

TARLA

SMT

69

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

227

2.454,68

2.454,68

TARLA

SMT

70

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

220

5.561,47

896,92

TARLA

SMT

71

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

230

10.039,84

5.734,10

TARLA

SMT

72

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

52

2.284,36

3,01

TARLA

SMT

73

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

61

1.832,90

1.253,93

TARLA

SMT

74

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

60

874,57

874,57

TARLA

SMT

75

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

58

2.172,54

1.313,40

TARLA

SMT

76

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

57

6.145,52

4.683,78

TARLA

SMT

77

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

54

1.657,30

405,59

TARLA

SMT

78

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

55

3.396,88

1.559,07

TARLA

SMT

79

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

57

1.222,04

374,75

TARLA

SMT

80

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

56

1.111,85

1.111,85

TARLA

SMT

81

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

49

1.084,41

1.084,41

TARLA

SMT

82

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

50

862,31

862,31

TARLA

SMT

83

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

51

853,58

853,58

TARLA

SMT

84

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

52

2.645,22

2.645,22

TARLA

SMT

85

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

47

2.620,65

2.620,65

TARLA

SMT

86

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

48

4.354,64

4.354,64

TARLA

SMT

87

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

37

661,03

661,03

TARLA

SMT

88

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

36

717,82

717,75

TARLA

SMT

89

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

39

1.571,10

1.571,10

TARLA

SMT

90

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

38

1.467,82

1.467,82

TARLA

SMT

91

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

46

3.138,85

3.138,85

TARLA

SMT

92

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

45

763,23

763,23

TARLA

SMT

93

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

44

775,70

775,7

TARLA

SMT

94

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

43

779,22

779,22

TARLA

SMT

95

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

42

1.594,12

1.594,12

TARLA

SMT

96

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

41

996,93

996,93

TARLA

SMT

97

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

40

707,47

707,47

TARLA

SMT

98

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

31

10.968,91

10.854,22

TARLA

SMT

99

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

33

2.531,17

2.531,17

TARLA

SMT

100

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

32

1.106,94

1.106,94

TARLA

SMT

101

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

19

5.023,91

5.023,91

TARLA

SMT

102

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

21

694,67

694,67

TARLA

SMT

103

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

22

677,07

677,07

TARLA

SMT

104

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

23

374,23

374,23

TARLA

SMT

105

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

18

2.323,67

1.664,82

TARLA

SMT

106

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

17

906,46

696,29

TARLA

SMT

107

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

20

2.237,66

2.237,66

TARLA

SMT

108

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

24

2.941,62

2.941,62

TARLA

SMT

109

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

30

2.883,36

2.883,36

TARLA

SMT

110

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

29

1.446,65

1.446,65

TARLA

SMT

111

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

28

1.432,81

1.432,81

TARLA

SMT

112

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

27

1.269,79

1.269,79

TARLA

SMT

113

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

25

1.545,93

1.545,93

TARLA

SMT

 

114

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

14

4.818,70

4.607,28

TARLA

SMT

115

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

13

4.646,46

4.646,46

TARLA

SMT

116

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

12

4.453,81

4.128,31

TARLA

SMT

117

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

11

5.327,44

2.540,62

TARLA

SMT

118

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

8

1.421,02

7,36

TARLA

SMT

119

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

9

1.068,04

389,86

TARLA

SMT

120

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

10

1.563,15

1.486,00

TARLA

SMT

121

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

15

4.799,98

2.707,88

TARLA

SMT

122

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

16

22.298,77

3.056,54

TARLA

SMT

123

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

229

5.483,57

90,44

TARLA

SMT

124

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

228

4.739,74

1.891,39

TARLA

SMT

125

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

83

2.903,94

556,19

TARLA

SMT

126

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

82

2.687,62

193,19

TARLA

SMT

127

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

71

2.333,68

2.333,68

TARLA

SMT

128

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

246

5.080,77

353,62

TARLA

SMT

129

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

245

3.897,93

73,29

TARLA

SMT

130

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

247

2.984,95

480,58

TARLA

SMT

131

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

232

906,26

906,26

TARLA

SMT

132

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

233

1.044,80

1.044,80

TARLA

SMT

133

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

231

3.298,80

3.298,49

TARLA

SMT

134

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

234

738,01

738,01

TARLA

SMT

135

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

235

3.397,11

3.397,11

TARLA

SMT

136

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

236

4.173,75

4.156,14

TARLA

SMT

137

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

237

701,82

701,82

TARLA

SMT

138

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

238

1.113,30

1.113,30

TARLA

SMT

139

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

239

417,64

417,64

TARLA

SMT

140

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

240

1.144,59

1.144,59

TARLA

SMT

141

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

241

745,75

745,75

TARLA

SMT

142

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

242

763,54

763,54

TARLA

SMT

143

MERKEZ

PARMAKÖREN

3493

243

5.139,13

3.613,25

TARLA

SMT

144

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

75

962,31

962,31

TARLA

SMT

145

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

76

876,02

876,02

TARLA

SMT

146

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

77

640,99

640,99

TARLA

SMT

147

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

78

539,66

523,27

TARLA

SMT

148

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

79

3.015,60

2.471,85

TARLA

SMT

149

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

72

963,24

963,24

TARLA

SMT

150

MERKEZ

PARMAKÖREN

3488

73

3.354,75

3.354,75

TARLA

SMT

151

MERKEZ

PARMAKÖREN

4368

1

1.052,48

1.052,48

HAM TOPRAK

SMT

152

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

68

2.864,33

2.864,33

Tarla

SMT

153

MERKEZ

PARMAKÖREN

3487

70

2.049,27

2.049,27

Tarla

SMT

            Parmakören Mahallesinde bulunan, yukarıda numaraları belirtilen 153 adet tarla vasıflı parselleri kapsayan, toplam 27,31 hektarlık alanda; Konut, Ticaret, Kentsel Sosyal Teknik Altyapı Alanları(Eğitim, Sağlık, Resmi Kurum Alanları, Sosyal Kültürel Tesisi Alanları, Belediye Hizmet Alanı vb.), Yol Alanlarının yapılabilmesi amacıyla, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13. Maddesinin (d) bendi gereğince ''Kamu Yararı Kararı'' alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda Meclis Üyesi İlyas SİVRİ’nin çekimser oyuna karşılık oylamaya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEMİN 38. MADDESİ:

Karar No: 38

İlimiz merkez Yıldırım Beyazıt ve Siner Mahallelerinde Toprak Koruma Kurulunun 19.12.2019 tarihli kararında belirtilen 49,414 hektar büyüklüğündeki ilave imar planı yapımıyla ilgili kamu yararı kararı alınması konusunun müzakeresi olduğunu belirten meclis başkanı bu konudaki yazının slayt gösterisi ile birlikte bilgi verilmesinin ardından ve yapılan müzakerelerden sonra, konuyu oya sundu ve;

 

S. No

İlçe

Mahalle/Köy

Ada No

Parsel No

Parsel Alanı (m2)

Talep Alanı (m2)

Tapu Vasfı

Başvuru Amacı

1

MERKEZ

SİNER

0

1452

2.400,00

 

TARLA

Diğer

2

MERKEZ

SİNER

0

1418

14.250,00

 

TARLA

Diğer

3

MERKEZ

SİNER

0

1465

2.450,00

 

TARLA

Diğer

4

MERKEZ

SİNER

0

1435

13.550,00

 

TARLA

Diğer

5

MERKEZ

SİNER

0

1883

6.310,00

 

TARLA

Diğer

6

MERKEZ

SİNER

0

2011

3.500,00

 

TARLA

Diğer

7

MERKEZ

SİNER

0

2097

12.300,00

 

TARLA

Diğer

8

MERKEZ

SİNER

0

2185

3.040,00

 

TARLA

Diğer

9

MERKEZ

SİNER

0

1443

15.300,00

 

TARLA

Diğer

10

MERKEZ

YILDIRIM BEYAZIT

752

5

3.186,00

 

TARLA

Diğer

11

MERKEZ

SİNER

0

1879

4.300,00

 

TARLA

Diğer

12

MERKEZ

SİNER

0

1880

2.350,00

 

TARLA

Diğer

13

MERKEZ

SİNER

0

1882

1.370,00

 

TARLA

Diğer

14

MERKEZ

SİNER

0

1885

2.500,00

 

TARLA

Diğer

15

MERKEZ

SİNER

0

1890

2.650,00

 

TARLA

Diğer

16

MERKEZ

SİNER

0

1892

2.280,00

 

TARLA

Diğer

17

MERKEZ

SİNER

0

1893

5.400,00

 

TARLA

Diğer

18

MERKEZ

SİNER

0

1894

4.700,00

 

TARLA

Diğer

19

MERKEZ

SİNER

0

1895

4.000,00

 

TARLA

Diğer

20

MERKEZ

SİNER

0

1898

380,00

 

TARLA

Diğer

21

MERKEZ

SİNER

0

1900

1.670,00

 

TARLA

Diğer

22

MERKEZ

SİNER

0

1901

1.970,00

 

TARLA

Diğer

23

MERKEZ

SİNER

0

1903

630,00

 

TARLA

Diğer

24

MERKEZ

SİNER

0

1909

620,00

 

TARLA

Diğer

25

MERKEZ

SİNER

0

1911

710,00

 

TARLA

Diğer

26

MERKEZ

SİNER

0

1912

512,25

 

TARLA

Diğer

27

MERKEZ

SİNER

0

1926

3.300,00

 

TARLA

Diğer

28

MERKEZ

SİNER

0

2008

9.900,00

 

TARLA

Diğer

29

MERKEZ

SİNER

0

2009

2.700,00

 

TARLA

Diğer

30

MERKEZ

SİNER

0

2010

4.000,00

 

TARLA

Diğer

31

MERKEZ

SİNER

0

2012

4.300,00

 

TARLA

Diğer

32

MERKEZ

SİNER

0

2014

3.600,00

 

TARLA

Diğer

33

MERKEZ

SİNER

0

2016

3.300,00

 

TARLA

Diğer

34

MERKEZ

SİNER

0

2017

1.120,00

 

TARLA

Diğer

35

MERKEZ

SİNER

0

2019

1.560,00

 

TARLA

Diğer

36

MERKEZ

SİNER

0

2020

1.270,00

 

TARLA

Diğer

37

MERKEZ

SİNER

0

2022

2.500,00

 

TARLA

Diğer

38

MERKEZ

SİNER

0

2023

6.500,00

 

TARLA

Diğer

39

MERKEZ

SİNER

0

2025

1.810,00

 

TARLA

Diğer

40

MERKEZ

SİNER

0

2026

1.740,00

 

TARLA

Diğer

41

MERKEZ

SİNER

0

2027

1.580,00

 

TARLA

Diğer

42

MERKEZ

SİNER

0

2031

860,00

 

TARLA

Diğer

43

MERKEZ

SİNER

0

2032

2.880,00

 

TARLA

Diğer

44

MERKEZ

SİNER

0

2034

3.050,00

 

TARLA

Diğer

45

MERKEZ

SİNER

0

2035

2.700,00

 

TARLA

Diğer

46

MERKEZ

SİNER

0

2036

4.450,00

 

TARLA

Diğer

47

MERKEZ

SİNER

0

2037

3.500,00

 

TARLA

Diğer

48

MERKEZ

SİNER

0

2038

3.300,00

 

TARLA

Diğer

49

MERKEZ

SİNER

0

2039

2.900,00

 

TARLA

Diğer

50

MERKEZ

SİNER

0

2040

3.650,00

 

TARLA

Diğer

51

MERKEZ

SİNER

0

2041

2.300,00

 

TARLA

Diğer

52

MERKEZ

SİNER

0

2042

2.540,00

 

TARLA

Diğer

53

MERKEZ

SİNER

0

2043

5.500,00

 

TARLA

Diğer

54

MERKEZ

SİNER

0

2044

3.550,00

 

TARLA

Diğer

55

MERKEZ

SİNER

0

2046

6.650,00

 

TARLA

Diğer

56

MERKEZ

SİNER

0

2048

4.600,00

 

TARLA

Diğer

57

MERKEZ

SİNER

0

2049

4.600,00

 

TARLA

Diğer

58

MERKEZ

SİNER

0

2050

2.160,00

 

TARLA

Diğer

59

MERKEZ

SİNER

0

2052

311,37

 

TARLA

Diğer

60

MERKEZ

SİNER

0

2053

225,75

 

TARLA

Diğer

61

MERKEZ

SİNER

0

2055

1.740,00

 

TARLA

Diğer

62

MERKEZ

SİNER

0

2056

1.930,00

 

TARLA

Diğer

63

MERKEZ

SİNER

0

2058

205,00

 

TARLA

Diğer

64

MERKEZ

SİNER

0

2059

194,75

 

TARLA

Diğer

65

MERKEZ

SİNER

0

2061

1.940,00

 

TARLA

Diğer

66

MERKEZ

SİNER

0

2062

2.640,00

 

TARLA

Diğer

67

MERKEZ

SİNER

0

2064

1.370,00

 

TARLA

Diğer

68

MERKEZ

SİNER

0

2065

1.430,00

 

TARLA

Diğer

69

MERKEZ

SİNER

0

2067

2.730,00

 

TARLA

Diğer

70

MERKEZ

SİNER

0

2068

2.490,00

 

TARLA

Diğer

71

MERKEZ

SİNER

0

2070

1.110,00

 

TARLA

Diğer

72

MERKEZ

SİNER

0

2071

1.400,00

 

TARLA

Diğer

73

MERKEZ

SİNER

0

2073

2.870,00

 

TARLA

Diğer

74

MERKEZ

SİNER

0

2074

8.100,00

 

TARLA

Diğer

75

MERKEZ

SİNER

0

2076

5.400,00

 

TARLA

Diğer

76

MERKEZ

SİNER

0

2077

14.600,00

 

TARLA

Diğer

77

MERKEZ

SİNER

0

2078

14.600,00

 

TARLA

Diğer

78

MERKEZ

SİNER

0

2079

3.750,00

 

TARLA

Diğer

79

MERKEZ

SİNER

0

2080

2.500,00

 

TARLA

Diğer

80

MERKEZ

SİNER

0

2081

5.000,00

 

TARLA

Diğer

81

MERKEZ

SİNER

0

2082

5.100,00

 

TARLA

Diğer

82

MERKEZ

SİNER

0

2083

9.650,00

 

TARLA

Diğer

83

MERKEZ

SİNER

0

2085

552,10

 

TARLA

Diğer

84

MERKEZ

SİNER

0

2086

5.200,00

 

TARLA

Diğer

85

MERKEZ

SİNER

0

2087

15.400,00

 

TARLA

Diğer

86

MERKEZ

SİNER

0

2088

5.100,00

 

TARLA

Diğer

87

MERKEZ

SİNER

0

2089

2.500,00

 

TARLA

Diğer

88

MERKEZ

SİNER

0

2091

2.700,00

 

TARLA

Diğer

89

MERKEZ

SİNER

0

2094

5.700,00

 

TARLA

Diğer

90

MERKEZ

SİNER

0

2095

1.160,00

 

TARLA

Diğer

91

MERKEZ

SİNER

0

2115

5.650,00

 

TARLA

Diğer

92

MERKEZ

SİNER

0

2116

7.550,00

 

TARLA

Diğer

93

MERKEZ

SİNER

0

2117

2.390,00

 

TARLA

Diğer

94

MERKEZ

SİNER

0

2118

13.892,00

 

TARLA

Diğer

95

MERKEZ

SİNER

0

2119

10.100,00

 

TARLA

Diğer

96

MERKEZ

SİNER

0

2120

6.200,00

 

TARLA

Diğer

97

MERKEZ

SİNER

0

2121

6.100,00

 

TARLA

Diğer

98

MERKEZ

SİNER

0

2122

4.700,00

 

TARLA

Diğer

99

MERKEZ

SİNER

0

2123

4.350,00

 

TARLA

Diğer

100

MERKEZ

SİNER

0

2124

2.700,00

 

TARLA

Diğer

101

MERKEZ

SİNER

0

2125

1.870,00

 

TARLA

Diğer

102

MERKEZ

SİNER

0

2127

740,00

 

TARLA

Diğer

103

MERKEZ

SİNER

0

2128

4.250,00

 

TARLA

Diğer

104

MERKEZ

SİNER

0

2130

2.310,00

 

TARLA

Diğer

105

MERKEZ

SİNER

0

2145

1.750,00

 

TARLA

Diğer

106

MERKEZ

SİNER

0

2159

5.170,00

 

TARLA

Diğer

107

MERKEZ

SİNER

0

2161

1.180,00

 

TARLA

Diğer

108

MERKEZ

SİNER

0

2162

396,00

 

TARLA

Diğer

109

MERKEZ

SİNER

0

2164

2.180,00

 

TARLA

Diğer

110

MERKEZ

SİNER

0

2168

3.390,00

 

TARLA

Diğer

111

MERKEZ

SİNER

0

2170

14.050,00

 

TARLA

Diğer

112

MERKEZ

SİNER

0

2171

6.140,00

 

TARLA

Diğer

113

MERKEZ

SİNER

0

2173

2.480,00

 

TARLA

Diğer

114

MERKEZ

SİNER

0

2179

780,00

 

TARLA

Diğer

115

MERKEZ

SİNER

0

2180

6.820,00

 

TARLA

Diğer

116

MERKEZ

SİNER

0

2181

1.560,00

 

TARLA

Diğer

117

MERKEZ

SİNER

0

2183