11.4.2017

Yarışma Amacı: Tarihi, doğal ve sosyo-kültürel bağlam içerisinde, yerleşmeye özgü geleneksel değerlere ait yaşam tecrübesini, mekânsal öğeler ile sosyal ilişkileri özgün ve kimlikli bir değer olarak yeniden yorumlayan bir projenin oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun yanında, günümüz kentsel ihtiyaçları doğrultusunda, güncel mimarlık, mühendislik, şehircilik, kentsel tasarım, peyzaj ve sanat anlayışına uygun, çağdaş çözümlerin araştırılması ve mahalle kavramının geliştirilmesine imkân verecek planlama, kentsel tasarım, mimari ve peyzaj düzenleme ilkelerinin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Sosyal, ekonomik ve kültürel değişimlerden kaynaklanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı sonucu, ülkemizdeki bazı şehirlerde; planlama ve tasarım süreçlerinde problemler yaşanmaktadır. Bu duruma yönelik gerekli çözümlerin üretilememesi, ihtiyaçların doğru algılanamaması ve talebin yönlendirilememesi gibi nedenlerle şehirler, kimliğini ve ruhunu kaybetme riski ile karşı karşıya kalmaktadır.

Hızlı değişimle birlikte şehirlerimizdeki, dolayısıyla mahallelerimizdeki gereksinim ve beklentiler farklılaşmıştır. Kentsel dokuda görülen eskimişlik ve deprem riski gibi etmenler ile mahallelerin yenilenmesi zorunlu hale gelmiştir.

“Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” ile yukarıda bahsedilen sorunların aşılması ve daha yaşanılabilir mahalle kurgusunun oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, geçmişten beslenen ve günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan, şehirlerin geleneksel kimliklerini koruyarak yaşatan ve onları sosyo-kültürel miras olarak gören bir bakış açısıyla geleceğe dönük özgün mekânsal çözümlerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Mahalle, Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde yaşam biçimi ve zenginliğinin mekâna ve hayata yansımış güçlü bir sosyo-kültürel yapı ürünüdür. Yarışma, bu süreci ‘mahalle’ ölçeğinde yeniden tanımlamayı, kurgulamayı farklı boyutları da içerecek biçimde planlama ve tasarımı yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda yarışmacıların sosyal, kültürel, ekolojik, teknolojik boyutlardaki bakışları da önem taşımaktadır.

Belirtilen hedef ve beklentiler doğrultusunda; göç alan, kıyı, sanayi veya üniversite kenti; kentleşme oranı ve ulaşım potansiyeli yüksek; özgün tarihsel ve kültürel değerlere sahip olması gibi kriterler çerçevesinde farklı coğrafi bölgelerden seçilmiş aşağıdaki iller belirlenmiştir:

Bursa, Çanakkale, Samsun, Kayseri, Konya, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Aydın, Rize.
Yarışmacı ekipler çalışma alanlarını bu şehirlerin arasından kendileri seçeceklerdir.

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın ilanı 15 Mart 2017
1.aşama sorular için son gün 05 Nisan 2017
1.aşama cevapların İlanı 07 Nisan 2017
1.aşama proje teslim tarihi ve saati 23 Mayıs 2017 Saat 17.00
Jüri toplanma tarihi 27 Mayıs 2017
1.aşama sonuçların açıklanma tarihi 31 Mayıs 2017
2.aşama başlangıç tarihi 05 Haziran 2017
2.aşama sorular için son gün 28 Haziran 2017
2.aşama için cevapların ilanı 30 Haziran 2017
2.aşama proje teslim tarihi ve saati 15 Ağustos 2017 Saat 17.00
Jüri toplanma tarihi 18 Ağustos 2017
2.aşama sonuçların açıklanma tarihi 22 Ağustos 2017
Yarışma Jürisi:

Danışman Jüri Üyeleri

Refik TUZCUOĞLU (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı V.)
Yusuf BÜYÜK (İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü)
Banu Aslan CAN (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü)
Asli Jüri Üyeleri

Y. Erdal KAYAPINAR (Y. Şehir Plancısı)
Tuncer ÇAKMAKLI (Y. Müh. Mimar)
Hasan ÖZBAY (Y. Mimar, Atılım Üniversitesi)
Doç.Dr. Koray VELİBEYOĞLU (Şehir Plancısı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
Yrd.Doç.Dr. Olgu ÇALIŞKAN (Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım Uzmanı ODTÜ)
Prof.Dr. Adnan KAPLAN (Peyzaj Mimarı, Ege Üniversitesi)
Prof.Dr. Köksal ALVER (Kent Sosyoloğu, Selçuk Üniversitesi)
Yedek Jüri Üyeleri

Doç.Dr. Emine MALKOÇ TRUE (Peyzaj Mimarı, Ege Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Murat SÖNMEZ, (Mimar, TOBB Üniversitesi)
Tolga HAZAN (Mimar, TOBB Üniversitesi)
M. Nazım ÖZER (Y. Şehir Plancısı)
Raportörler

Belma YAMAN (Mimar)
S. Ahu DEMİRALP (Mimar)
Birgül SÜER (Mimar)
Raportör Yardımcıları

Onur ORUÇ (Y. Mimar)
Gülay EMERCE (Uzman)
İrfan DURUM (Uzman)
Gökçe HACIBEKİROĞLU (Şehir Plancısı)
Katılım Koşulları:

Yarışmaya, TMMOB Mimarlar Odası veya Şehir Plancıları Odası veya Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı üyelerden mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı katılabilir. Yarışma, konusu sebebiyle yarışmacıların, disiplinlerarası (sosyolog, psikolog, ekonomist vb.) bir ekip çalışması yapması ve konunun niteliğine bağlı olarak diğer disiplin alanlarından danışmanlık hizmeti almaları tavsiye edilmektedir.
Ekip içerisinden bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yarışmacıların her biri idareye karşı bireysel ve ekip olarak sorumludur.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası) üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,
Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
Başvuruda bulunmak ve şartnameyi edinmiş olmak.
Yarışma şartname bedeli olan 25 TL “Mahalle Tasarımı Fikir Yarışması” açıklaması ile İller Bankası Anonim Şirketi veznesine yatırılması veya EFT MERKEZ BANKASI İLBANK Hesabına “IBAN: “TR 6300 0040 0001 9330 0009 9999” havale/EFT edilerek alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne elden veya e-posta ortamında ibrazı gerekmektedir.
Katılım Şekli ve Adresi:

Başvurular posta / kargo yolu ile de yapılabilir ancak başvuruların şartnamede belirtilen tarih ve saati geçmemesi gerekmektedir.
Ödüller:

3 Adet Eşdeğer Ödül : 75.000-TL (Net)
5 Adet Eşdeğer Mansiyon : 15.000-TL (Net)
Ödül alamayan projelerden uygun görülenler satın alınabilir. Satın alınacak her proje için 5.000 TL ödenecektir.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

İller Bankası
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Şartname
Adresi: Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar, Çankaya / ANKARA
Telefon Numarası: +90 312 508 70 00
Faks Numarası: +90 312 508 73 99
Web Adresi: www.mahalletasarim.com
Elektronik Posta Adresi: mahalletasarim@ilbank.gov.tr