25/05/2004 Tarihli ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7'nci maddelerine dayanılarak hazırlanan, 13/04/2005 tarihinde, 25785 Sayılı Resmi Gazeteyle yürürlüğe giren, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Belediye Başkanlığımızca Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Başkan : Belediye Başkan Yardımcısı
İrtibat : (0274) 999 19 43 (Dahili : 1125)

Üye : Halit GÜZEN - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
İrtibat : (0274) 999 19 43 (Dahili: 1701)

Üye : Mehmet Erdem ÖZDOĞAN - Mali Hizmetler Müdürü
İrtibat : (0274) 999 19 43 (Dahili: 3130)

Üye : Rafia Sezer KÖSE (Avukat) - Hukuk İşleri Müdürü
İrtibat : (0274) 999 19 43 (Dahili: 1144)

              Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

              Etik Komisyonunun ne kadar süre ile görev yapacağı ve diğer hususlar, Belediye Başkanımız tarafından belirlenir. Etik Komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

              Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluşuna ilişkin 5176 Sayılı Kanun 25 Mayıs 2004 tarihinde TBMM'de kabul edilmiştir. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak ve etik uygulamayı gözetmek görev ve yetkisi çerçevesinde oluşturulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde "Etik Günü", aynı günün yer aldığı haftanın da "Etik Haftası" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

- 25/05/2004 Tarihli ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 13/04/2005 tarihinde, 25785 Sayılı Resmi Gazeteyle yürürlüğe giren, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (EK-1) tüm personele imzalattırılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.

Yeni göreve başlayan Aday Memurlara, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından "Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı ve Aday Memur Temel Eğitim Programında" Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurulu ile ilgili eğitim verilmektedir.

Kurumumuz personeline 20.02.2017 tarihinde Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda İç Denetçi Adem Turan tarafından etik eğitimi verilmiştir.

              Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

* Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

* Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

İmza                                     

Adı Soyadı :                                     
Unvanı :                                     
Tarih :