14.12.2016

KÜTAHYA BELEDİYESİ GEDİZ UŞAK YOLU (PORSUK) HOBİ YAŞAM BAHÇELERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ ŞARTNAMESİ

1. Mülkiyeti Belediyemize ait, ilimiz, Gediz -Uşak yolu Belediyemiz Porsuk İçme Suyu Tesisleri yanında bulunan -39- adet Yaşam Bahçesinin idari şartname ve ekinde bulunan kullanıcılara verilen Gayrimenkuller İçin Genel Şartname hükümlerinde belirtildiği şekilde -3- yıllığına kullanmak üzere verilmesi işi, kura usulü ile yapılacaktır.

Kura Tarihi / Günü / Saati: 10.01.2017 / Salı / 14:00
Kura Çekiminin Yapılacağı Yer: Belediye Kültür Sarayı
Aylık Kira Bedeli: 70,00 Tl (Yer tesim tarihinden -31.12.2017 tarihine geçerli diğer yıllar Belediye Encümenince belirlenecektir.)

Kullanım Başlangıç Tarihi: ….../.01/2017
Kullanım Bitiş Tarihi: 31.Aralık.2019 (3 Yıl )


1. Kura Çekimine Katılacaklardan İstenen Belgeler (Kuraya girebilme şartları ) /
1.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
1.2. Kütahya merkez ilçe sınırları içerisinde oturduğuna dair Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesi,
1.3. Emekli Belgesinin ibrazı, (Gazi ,1.Derece Şehit aileleri ,ve Engelli belgelerini) Talep olması halinde; -5- adet Yaşam Bahçesi: Gazi, Şehit ailelerine , Engellilere ve verilecektir.
1.4. Kütahya merkez ilçe sınırları içinde bağı-bahçesi olmadığına dair beyanı (Emlak Servisinden)
1.5. Müracaatlar şahsen yapılacak olup, Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1.6. İsteklilerin yukarıdaki istenen belgeler ile birlikte 28 Aralık 2016 Çarşamba günü saat:17:30'a kadar Belediyemiz Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.(Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
1.7. Sözleşmesi imzalandığında 3 aylık kullanım bedeli depozit alınır.
1.8. Kullanım süresi sonunda herhangi bir hasar tespit edilmezse depozit tutarı iade edilecektir.
1.9. Daha önce Hobi Yaşam Bahçelerinde faydalananların (kulananların) başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2. İdare Sözleşme imzalayıp imzalamamakta serbesttir.
3. Kura sonucu, karar tarihinden itibaren -15-gün içinde Sözleşme imzalanır. Sözleşme imzalanmadığı takdirde hakkı fesih olur.
4. Talep olması halinde, 1., 2., 3.,4. ve 5 Nolu Yaşam Bahçeleri Gazi ,Şehit aileleri, ve Engelliler arasında kuraya tabii tutulacaktır.
5. Hak sahibi, idareye yapmış olduğu kullanım bedeli, faiz, ceza gibi her türlü ödemelerine ait makbuzlarını süre sonuna kadar saklamak zorundadır. Aksi takdirde idare kayıtları geçerlidir.
6. Hak sahipleri, aylık kullanım bedelini bulunduğu ayın sonuna kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmakla yükümlüdür. Son ödeme gününde ödenmeyen Hak sahiplerinin vb. ödemeler için 6183 sayılı Kanun gereğince belirlenen oranlarda gecikme zammı uygulanır. Hak sahibi, kullandığı yerin aylık kullanım bedellerini -3- ay üst üste ödemediği takdirde Belediye Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme yetkisine sahiptir.
7. Kura çekiminden doğacak vergi, resim ve harçlarla her türlü sözleşme giderleri hak sahipleri tarafından ödenecektir.
8. Hobi Evlerini kullanım başlangıcı sözleşmenin imzalanmasi ile kullanım süresi başlamış olacaktır.
9. Hobi evlerini tahsis sahipleri, kendi aralarından 1 ay içinde yönetici seçecekler ve her yıl yeniden seçim ile yöneticiyi belirleyeceklerdir.
10. Teslim edilen yerin şekli değiştirilmeyecek, görüntüyü bozmamak için dikilecek ağaçların cinsi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün onayına tabi olacaktır.
11. Kullanım şekli değiştirilmeyecektir.
12. Başkasına devir yapılamaz.
13. Yöneticinin düzeltemediği iş ve sorunlar Belediye Encümenince karara bağlanır.
14. Küçük ve büyükbaş hayvan beslenemez. Kümes hayvanı yetiştirilmez.
15. Hobi bahçeleri teslim edildiği gibi teslim alınacaktır. Hobi Bahçesi İçinde bulunan kulübelerin korunması tahsis sahiplerine ait olup tahsisten sonra gelebilecek hasarlardan tahsis sahibi sorumludur.
16. Şartlara uymayanların sözleşmeleri fesih edilir. Yaptığı hiçbir ödeme iade edilmez. Kütahya Belediyesine irat kaydedilir.
17. Binada herhangi bir tadilat yapılamaz. Her türlü güvenlik tedbiri kiracıya aittir.
18. Aylık kullanım bedeli 70,00 TL. olup, diğer yıllar kullanım bedeli Belediye Encümeni tarafından ilk yıl sonunda belirlenecektir.
19. Elektrik, su ve diğer giderler kiracıya aittir. Aboneliklerini 15 ay içinde üzerine almayan Tahsis Sahiplerinin sözleşmeleri fesih edilir.
20. İdare kurayı çekip çekmemekte ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
21. Tahsis sahipleri idarenin alacağı tüm kararlara ve vereceği talimatlara aynen uyacaktır.
22. Söz konusu yerler kesinlikle depo olarak kullanılmayacaktır. Rutin kontrollerde dikim yapılmadığı tespit edilen, amacı dışında kullanıldığı tespit edilen yerlerin sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilecektir.
23. Kuraya iştirak eden kişiler bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.
24. Kuraya daha önce Hobi Yaşam Bahçelerinden kendisi ve eşinin yararlanmış olan kişiler katılamaz
25. Elektronik su sayaçları her yıl sezon sökümü geldiğinde (01-07 Kasım tarihleri arasında) belediye sayaç servisi tarafından kapatılacaktır.
26. Hak sahibi, sözleşme süresi sonunda söz konusu yeri tahliye edeceğine dair Tahliye Taahhütnamesi vermek zorundadır. Aksi halde kira sözleşmesi feshedilecektir.
27. Söz konusu yerde; devlet güvenliğini, örf, adet ve genel ahlaki değerlere aykırı ve idarece sakıncalı bulunacak her türlü alet, broşür gibi malzeme bulundurmayacaktır.
28. 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15.maddesinin son fıkrası “Belediye Mallarına karşı suç işleyenler, Devlet Malına karşı suç işlemiş sayılır.” hükmü geçerlidir.
29. Kura çekimine katılacak kişiler bu şartnameyi ve 27.11.2014 tarih ve 2674 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen -31- maddelik yönetmelik hükümlerini okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.
30. İşbu şartname 31 maddeden oluşmakta olup Her türlü ihtilafın hal mercii Kütahya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ