1.12.2014

İ L A N
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere (1.dönem, 7.olağan toplantısı) 04/11/2014 SALI günü Saat 18.00' de Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonunda yapacaktır.
Meclis Üyelerine ve Sayın Halkımıza duyurulur.

G Ü N D E M /
1-2015 Yılı Performans Bütçenin görüşülmesi konusunun müzakeresi,
2-2015 Mali Yılı ve takip eden iki yıla ait Belediye bütçesinin görüşülmesi konusunun müzakeresi,
3-2015 yılı Belediyemiz gelir tarifesi konusunun müzakeresi,
4-Belediyemiz bütçesinde aktarma yapılması konusunun müzakeresi,
5-Macaristan Büyükelçiliği'nin daveti üzerine Pecs Belediye Başkanı Zsolt Pava tarafından 5-8 KASIM 2014 tarihleri arasında Güney Tuna ötesinde gerçekleştirilmesi planlanan programa Belediye Başkanımız Kamil SARAÇOĞLU'nun görevlendirilmesi konusunun müzakeresi,
6-Ilıca Kaplıcalarında işletme ruhsatı Belediyemize ait jeotermal kuyuların işletmeye alınabilmesi için, termin planının uygulamasında görev alacak komisyonun belirlenmesi konusunun müzakeresi,
7-İlimiz muhtelif mahallelerinde bulunan mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait taşınmazların tasarruf şeklinin belirlenmesi konusunun müzakeresi,
8-6552 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak amacı ile, idari para cezalarının iptali için açılan davalardan feragat edilmesi konusunun müzakeresi,
9-İlimiz, Meydan Mahallesi 26 pafta, 125 ada,65-66 parsel numaralı taşınmazların imar yoluna tahsisli kısımlarının (kanalizasyon hattı için) kamulaştırılması konusunun müzakeresi,
10-İsimsiz sokak ve caddelere isim verilmesi konusunun müzakeresi,
11-İlimiz Okçu Mahallesi J23B09B4B pafta, 3728 ada, 29 parsel numaralı taşınmazın tahsis talebi konusunun müzakeresi,
12-Kütahya Belediyesi “Otogar Yönetmelik Taslağı” konusunun müzakeresi,
13-Kütahya Belediyesi /Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı konusunun müzakeresi,
14-Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği” konusunun müzakeresi,
15-5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 67.maddesi gereğince kanunda belirtilen işlerle ilgili 3 yıllık ihaleye çıkılması konusunun müzakeresi,
16-Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih ve 303 sayılı kararı ile onaylanan; İlimiz merkez Siner Mahallesi, J24A11B, 12A, 12D paftalarda yapılan 2436 işlem değişiklik nolu uygulama imar planı ve 2436_A işlem değişiklik nolu nazım imar planı değişikliklerine, askı süresi dahilinde yapılan itiraz konusunun müzakeresi,
17-İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün 13.10.2014 tarih, 349-8653 sayılı yazılarıyla iletilen, Askeri Güvenlik Bölgelerinin imar planına işlenmesi konusunun müzakeresi,
18-“Otopark ve Sığınak ile ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uyulacaktır.” şeklinde plan notunun oluşturulmasına ilişkin imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,
19-Kütahya kenti Yeni Çevre Yolu güzergahı bölgesinde yapılan işlemlerin düzenlenmesi ve mevcut karayolunda yapılacak işlemler konusunun müzakeresi,
20-İlimiz merkez 30 Ağustos Mahallesi, 105 pafta, 586 nolu ada bölgesinde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,
21-Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarih ve 311 sayılı kararı ile onaylanan Gaybiefendi Mahallesi, 21.N.1-2-4, 21.M.2-3 pafta, 229 ada bölgesinde yapılan 2441 ve 2441_A nolu imar planı değişikliğine askı süresi dahilinde yapılan itirazın değerlendirilmesi konusunun müzakeresi,
22-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 37 pafta, 2264- 2266- 2267 nolu parsellerde imar planı ön izin konusunun müzakeresi,
23-İlimiz merkez İnköy Mahallesi, 43 pafta, 2565 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,
24-Eskişehir Karayolu çevresi imar planlarında, karayoluna bağlanan yollarda imar planlarında yer alan park alanlarının düzenlenmesi konusunun müzakeresi,
./..
(2)

25-İlimiz merkez Yeni Bosna Mahallesi, 23.O.2 pafta, 724 nolu parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,
26-İlimiz merkez Bölcek Mahallesi, 21.K.3 pafta, 268 ada, 6 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,
27-İlimiz merkez Sekiören Köyü, J24b02a pafta, 104 ada, 1 parselde ilave mevzii imar planı ön izin konusunun müzakeresi,
28-İlimiz merkez Meydan Mahallesi, 26 pafta, 125 ada, 74 parselde imar planı değişikliği konusunun müzakeresi,
29-İlimiz merkez Siner, Alayunt ve Ağaçköy Mahalle Yerleşik Alanlarında 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi,
30-İlimiz merkez Parmakören, İnköy ve Çalca Mahalle Yerleşik Alanlarında 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi,
31-İlimiz merkez Sofu Mahallesi 3617 ada 1 nolu parselde Mevzi Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi,
32-İlimiz merkez Okçu Mahallesi 3686 ada 1 nolu parsellerde Mevzi Uygulama İmar Planı Yapımı konusunun müzakeresi,
33-Rezerv alanları konusunun müzakeresi,
Kamil SARAÇOĞLU
Belediye Başkanı