1.12.2014

KÜTAHYA BELEDİYESİ
39 ADET HOBİ EVİNİN KİRAYA VERİLMESİ
İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

1- Belediyemize ait Porsuk İçme Suyu şebekesi yanında bulunan 39 adet hobi evlerinin 31/12/2016 tarihine kadar kiraya verilmesi işi aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda; istenen belgeleri ibraz eden vatandaşlarımız arasından 09/12/2014 Salı Günü saat:14.00’te Belediye Kültür Sarayı Meclis Salonu’nda kura çekimi usulü ile yapılacaktır.

2- Hobi evlerine talip olup kuraya katılacak olanlardan istenilecek belgeler:

a- Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası yazılı olan Nüfus Cüzdan fotokopisi
b- Kütahya Merkez ilçe sınırları içerisinde oturduğuna dair Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgah belgesi.
c- Emekli Belgesinin ibrazı,
ç- Kütahya Merkez İlçe sınırları içinde bağı bahçesi olmadığına dair beyan.
d- İsteklilerin yukarıdaki belgeler ile birlikte 25/11/2014 Salı günü saat:17.00'ye kadar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. (Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyip değerlendirmeye alınmayacaktır.)

3- Hobi evlerini kiralayanlar, kendi aralarından 1 ay içinde yönetici seçecekler ve her yıl yeniden seçim ile yöneticiyi belirleyeceklerdir.

4- Teslim edilen yerin şekli değiştirilmeyecek, görüntüyü bozmamak için dikilecek ağaçların cinsi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün onayına tabi olacaktır.

5- Hobi evleri başvuranlar arasından kura ile dağıtılacaktır.

6- Kullanım şekli değiştirilmeyecektir.

7- Aylık kira bedelleri her ayın son iş gününe kadar ödenir. 3 ay ödemeyenin kira sözleşmesi Belediyemizce tek taraflı olarak fesih edilir.

8- Başkasına devir yapılamaz.

9- Yöneticinin düzeltemediği iş ve sorunlar Belediye Encümenince karara bağlanır.

10- Küçük ve büyükbaş hayvan beslenemez. Kümes hayvanı yetiştirilmez.

11- Hobi bahçeleri teslim edildiği gibi teslim alınacaktır.

12- Şartlara uymayanların sözleşmeleri fesh edilir. Yaptığı hiçbir ödeme iade edilmez. Kütahya Belediyesine irat kaydedilir.

13- Binada herhangi bir tadilat yapılamaz. Her türlü güvenlik tedbiri kiracıya aittir.

14- Aylık kira bedeli 50 ₺ olup, 2.yıl kira bedeli Belediye Encümeni tarafından ilk yılsonunda belirlenecektir.

15- Elektrik, su ve diğer giderler kiracıya aittir. Aboneliklerini 1 ay içinde üzerine almayan kiracıların sözleşmeleri fesh edilir.

16- Kiracı bu yeri faaliyete geçirmeden önce sözleşme süresi sonunda söz konusu yerin tahliye edileceğine dair tahliye taahhütnamesi vermek zorundadır. Aksi takdirde kira sözleşmesi yapılmayacaktır.

17- İdare kurayı çekip çekmemekte ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

18- Kiracı idarenin alacağı tüm kararlara ve vereceği talimatlara aynen uyacaktır.

19- Söz konusu yerler kesinlikle depo olarak kullanılmayacaktır. Rutin kontrollerde dikim yapılmadığı tespit edilen, amacı dışında kullanıldığı tespit edilen yerlerin sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilecektir.

20- Kuraya iştirak eden kişiler bu şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

21- Kuraya daha önce hobi evlerinden kendisi ve eşinin yararlanmamış kişiler katılabilir. Eşlerden yalnızca bir tanesi başvurabilir.

22- Elektronik su sayaçları sezon sökümü geldiğinde belediye sayaç servisi tarafından kapatılacaktır.

23- İşbu şartname 23 maddeden oluşmakta olup Her türlü ihtilafın hal mercii Kütahya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Daha fazla bilgi almak isteyenlerin mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracatları ilan olunur.


KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ